Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

ናይ መኪና ፍቓድ B ምህላው

መኪና ምምዝጋብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ፈረንሳ ወይ ኣብ ወጻኢ ሃገር መኪና ገዚእካ እንተኾንካ፡ ክትምዝግባ 1 ወርሒ ኣለካ፡ "ግራጭ ካርድ" (ሕጂ "ምስክር ወረቐት ምዝገባ" ተባሂሉ ዝጽዋዕ) ድማ ኣለካ።

እቲ ናይ ምዝገባ ምስክር ወረቐት ከም መንነት ናይ መኪና ክውሰድ ዝኽእል ወግዓዊ ሰነድ እዩ።

ምፍላጡ ኣኣገዳሲ! :

እቲ ግራጭ ካርድ ኣብ ወሰን ጽርግያ ኣብ ዝግበር መርመራ ከተቕርቦ ዘለካ ኣገዳሲ ሰነድ እዩ። እንተዘይብልካ ክሳብ €750 የቕጽዕ፡ መኪናኻ ድማ ካብ ምንቅስቓስ ክትስእን ተኻሎ ኣላዋ።

መኪና ምምዝጋብ ከከም ዕድመ ናይታ ተሽከርካሪት፡ ሓይላ፡ ልቀት CO2፡ ዞባ ተለዋዋጢ ዋጋ ኣለዎ sur ce simulateur en ligne.

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

መኪና ንምምዝጋብ ዝግበር ኣገባብ ድሕሪ ሕጂ ኣብቲ ፕረፈክቸር ዘይኮነስ en ligne sur le site de l'ANTS. ፡ ኣ

ከመይ ንገብሮ?

  • ካብ ሓደ ነጋዳይ ሓዳስ መኪና እንተገዚእካ ፡ ንቡር ምስ ሃገራዊ ስርዓተ ምዝገባ ክራኸቡ ይኽእሉ ነይሮም፡ ንሓዳስ መኪናኻ ድማ ውዱእ ቁጽሪ ታርጋ ይምድቡላ ነይሮም። እንተዘይኮይኑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ANTS ብኢንተርነት ንነብስኻ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።
  • ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለት መኪና ገዚእካ እንተኾንካ ፡ ክትምዝግባ 1 ወርሒ ስለዘለካ ግራጭ ካርድ ኣለካ፤

>> ምዝገባ ብኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሃገራዊ ትካል ውሑስ ሰነዳት (ANTS) ይፍጸም ፡ https://ants.gouv.fr/

ብመንገዲ FranceConnect መንነትካ ብምፍላጥ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ኣገባብ ክትፍጽሞ ኣለካ።

ንምንባብ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ምስ FranceConnect ምስ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ተራኸብ"።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!:

ናይ ፍራንስኮኔክት ኣካውንት እንተዘይብልኩም፡ ክትክእሉ ትኽእሉ ኢኹም፤
- ናይ ፍራንስኮኔክት ኣካውንት ዘለዎ ዘመድ ነቲ መስርሕ ክገብረልካ ሕተቶ፤
- ፍቓድ ዘለዎ በዓል ሞያ ሕተት (መወዳእታ ደረጃ 2 ርአ)

ብANTS መለለዪታትካ ምስ ቦታኻ ምስ ተተሓሓዝካ፡ ንምምዝጋብ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ይሕተቱ፤

  • እቲ ናይ ምዝገባ ምስክር ወረቐት ምስ ቅጥዒ Cerfa 13750 disponible en cliquant ici
  • ትሕቲ 6 ወርሒ ዝዕድሚኡ መንበሪ ምዃኑ ዘረጋግጽ መረጋገጺ
  • እቲ ናይ ቀደም ሰነድ ምዝገባ ተሽከርካሪት፡ "ኣብ (መዓልቲ/ወርሒ/ዓመት) ተሸይጡ" ወይ "ኣብ (መዓልቲ/ወርሒ/ዓመት) ተሸይጡ" ዝብል ቃላት ዝተሰቕለ፡ ከምኡ'ውን ፌርማ ናይቲ ዋና ዋና ዝነበረ
  • እታ መኪና ልዕሊ 4 ዓመት ዝዕድሚኣ እንተኾይና ፡ መርትዖ ናይቲ ቅኑዕ ቴክኒካዊ መርመራ . እቲ ቴክኒካዊ ቁጽጽር ካብ ትሕቲ 6 ወርሒ ክኸውን ኣለዎ፣ ወይ ድማ ጸረ-በጻሕቲ እንተተኣዚዙ ትሕቲ 2 ወርሒ ክኸውን ኣለዎ።
  • እቲ ብናይ ቀደም ዋና ዝቐረበ ናይ ምስግጋር ኮድ (እዚ ተኸታታሊ ቁጽርታትን ፊደላትን እዩ፣ ን15 መዓልታት ዝጸንሕ)

ንምፍላጡ ዘገድስ!

: ሰነዳት ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ክቐርቡ ኣለዎም፡ ስለዚ ስእሊ እትወስድ ካሜራ፡ ስካነር ወይ ስልኪ የድልየካ።
> ኣብቲ Refugees.info

ዋጋ ናይቲ ግራጭ ካርድ ብቐጥታ ብኢንተርነት ብክረዲት ካርድ ክትከፍሎ ክትግደድ ኢኻ።

ነዚ ንምግባር ዝኾነ ጸገም እንተ ኣጋጢሙካ ናብ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ voir la fiche Réfugiés.info ኣብ "Scanner un document" .

ዋጋ ናይቲ ናይ ምዝገባ ሰነድ ብቐጥታ ብኢንተርነት ብክረዲት ካርድ ክትከፍሉ ክትግደዱ ኢኹም።

ነዚ ክትገብር ጸገም እንተሃልዩካ ናብ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ . ኣብዚ ናይ ኦንላይን ካርታ ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ዲጂታላዊ መቐበሊ ቦታ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ።

ምፍላጡ ዘገድስ!ts

: መኪናኻ ናብ ፍቓድ ዘለዎ በዓል ሞያ ’ ውን ክትምዝግባ ትኽእል ኢኻ ። ኣስተውዕል፡ ብዘይካ ናይቲ ግራጭ ካርድ ዝወጽእ ወጻኢታት፡ እቲ በዓል ሞያ ምስቲ ዝህበካ ኣገልግሎት ዝሰማማዕ መጠን ገንዘብ ከም እትኸፍል ይገብረካ። እዚ መጠን ገንዘብ ብነጻ ብበዓል ሞያ ይውሰን። ኣብ ጥቓኻ ዘሎ መካኒክ ንምርካብ ኣድራሻኻ ኣእቱ ወይsu r le lien suivant. ተወከሱ

ብድሕሪኡ’ከ ?

ግራጭ ካርድኻ ክትቅበል ኣብ እትጽበየሉ እዋን፡ ምስቲ ግዝያዊ ናይ ምዝገባ ምስክር ወረቐት ንግዚኡ (ን1 ወርሒ) ክትዝውር ትኽእል ኢኻ።

ንገስጋስ ሕቶኻ ብኢንተርነት ንምክትታል፡ ናብ ኣካውንትካ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ማእከላይ ናይ መስርሕ ግዜ ሕቶታት ኣስታት 30 መዓልታት እዩ።

ኣብ ግራጭ ካርድኻ ጌጋ እንተረኺብካ sur le site de l'ANTS. ብመቕጻዕቲ ሓድሽ ዝተኣረመ ካርድ ክትቅበሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት