Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምምላስ ናብ ኦፍራ ዝተሰደደ ዶክሜንት l’OFPRA

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ናብ l’OFPRA,ዑቕባ ኣብ እትሓትሉ እዋን፣ዝተፈላለዩ ዶክሜንታት ሂብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም፣( ከም እኒ ናይ ሃገርኩም ታሴራ፣ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬትን ፣. . . ) ወይ እውን (ፓስፖርት ) ካልኦትን ኣገደስቲ ነገራት ኣብ ኦፍራ ተዓቂቦም ዝጸንሑ ክኾኑ ይኽእሉ።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ መስርሕ :

 • እንተደኣ ናይ ዑቕባ ጠለብኩም ንጹግ ኮይኑ ፣ l’OFPRA ኦፍራ ሰነዳትኩም ብቐጥራ ብደብዳቤ እዩ ዝምለሰልኩም ።
 • እንተደኣ ወረቐት ተዋሂብኩልም ድማን ፣ ብዛዕባ ዶክመንትኹም ን ኦፍራ ይምልከት፣ ኣብ ዝደለኹሞ እውዋን ድማ ይህበኩም ። l’OFPRA ናይ ዕለተ ልደትኩም ሰርቲፊኰት ዝኣመሰሉ ዶክመንታት እውን የዳልወኩም።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!
L'OFPRA እቲ ኣብ ዓድኹም ዝነበረኩም፣ ኦርጅናል ሰነዳት ከም እኒ ፣ መንነት ወረቐት ፓስፖርት ፣ ናይ ዕለተ ልድደት ሰርቲፊኬት ፣ዛኣመሰሉ ። ወትሩ ኣኣብ ፈረንሳ ክሳብ ዘለኹም ይዕቅቦ።

በዞም ዝስዕቡ 2 ኩነታ ጥራይ ድማ እቲ ዶክመንትኹም ን ኽምለሰልኩም
ክትሓቱ ትኽእሉ

 • እንተደኣ ናይ ፈረንሳ ዜግነት ሒዝኩም
  እሞ፣ :ብዛዕባ ናይ d’état civil ማለት ኩሉ፣ ዲክመንትኹም ናይ ምቕራብ
  ሓላፍነት ወሲዳ
 • እንተደኣ ነቲ ናይ ዑቕባ መሰል
  ስደተኛ ብገዛእ ርእስኹም ራሕሪሕኩሞ። እሞ እታ መበቆል
  ዓድኹም ናይ ኩልሉ ዶክመንትኹም ናይ ምቕራብ ሓላፍነት ወሲዳ ።
 • > ነንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Réfugiés.info "Demander la nationalité française"et "Renoncer au statut de réfugié".ተወከሱ።

ከመይ ንገብሮ?

እንተደኣ ፣ ናብ l’OFPRA ፣ ነቲ ዑቕባ ክትሓትትቱ እንከለኹም ዝሃብኩሞ
ሰነድ ፣ ንኽምለሰልኩም ብ ኢመይል እንተኾይኑ ጠለክብኩም comacces@ofpra.gouv.fr ኣድራሻ ዝሰዱ

ኣገዳሲ i ምፍላጡ ዘገድስ
ነዚ ንምግባር፣ ቁጽሪ ናይ ፋይል numéro de dossier OFPRA.
ክህልወኩም ይግባእ እቲ 9 ቁጽርታት XX-XX-XXXXX écrit ኣብ ላዕሊ ናይ እቲ ነፍሲውወከፍ ናይ l’OFPRA ወረቐት ኣለኩም/

ን ኣብነት ክኾነኩም እዚ ዝስዕብ ደብዳቤ : ቁጽርኹምን ስምኩምን ብምምላእ፣ ከም
ዘለዎ ቀዲሕኩም ክትሰድዎ ትኽእሉ

Objet: récupérer [nom du document] du dossier n°XX-XX-XXXXX [numéro de dossier]

Madame, Monsieur,
Je vous sollicite afin de récupérer [le nom du document] du dossier n°XX-XX-XXXXX [numéro de dossier] car [raison de votre demande].
Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.


ምፍላጡ ዝገድስ!
ምስ ሰድደድኩም ሓደ ናይ ኢመይል ኮፒ ክትሕዙ ንመኽረኩም

ብድሕሪኡ’ከ ?

ን ኦፍራ ን ምዝርራብ ምስ እትደልዩ l’OFPRA ብ ቁጽሪ 01 58 68 10 10, ካብ ሰነይ
ክሳብ ዓርቢ ፣ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 15 ዘሎ ሰዓታት።

ናይ ኦፍራ OFPRA፣ ቁጽርኹም ብምሓዝ። እንተደኣ እቲ ደብዳቤ በጺሑ ንምሕታት ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ። :ዝኾነ ብዛዕባ ፣ ምዕባሌታት ናይቲ ዶሴኹም ፣ ግን ብ ቴለፎን ክትሓቱ ኣይግባኣኩምን እዩ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
modernisation_protectionmodernisation_protectionኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ