Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምፍላጥ ብዛዕባ ስንክልና ምስዘጋጥም ክህሉ ዘለዎ ሓገዝ (MDPH)

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ክፍሊ ቤት ስንኩላን ( MDPH ) ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ዞባታት ንዝርከቡ ስንክልና ንዘጋጥሞም ሰባት፣ ፍሉይ ሓበሬታን ደገፍን ዝወሃበሉ መደብ እዩ፣ እዚ መአብ እዚ ን ስንኩላን ጥራይ ዝወሃብ ሓገዝ ይህብ።

ከመይ ንገብሮ?

ነፍሲ
ወከፍ ዞባ ን ኣብ ዞብኣ ርዝከቡ ስንኩላን ዝተፈላላየ፣ ሓገዝ ናይ ገንዘብን ከምኡ እውን ካልእ ሓገዛትን ትገብር እያ። ንእብነት እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብኦም እዮም።

 • ናይ መንቀሳቐቂ ካርድ (CMI)
 • ናይ ስንኩላን ክፍሊት (AAH)
 • ሓገዝ ወይ ክፍሊት ን ስንክልና ዘለዎ ይጻን ተመሃራት ዝኽፈል ክፍሊት (AEEH)
 • ብ ሰብ ሞያ ጥዕና ዝወሃብ ሓገዝ ናይ ምኽሪ ምርካብ (ESMS)
 • ካሕሳ ናይ ስንክልና ምርካብ (PCH)
 • ፍሉይ መደብ ወይ ፕሮጀክት ናይ ስንኩላን ምክያድ (PPS)
 • ኣብ ሞያዊ ስርሓት ንኽሳተፉ / ስልጠና ምሃብ
 • ናይ ዝተፈላለየ መሰልቶም ምሕዳስ ፣ እገልግሎት ምሃብ (ACTP/ ACFP)
 • ምስቶም ስንኩላን ሓቢሮም ንዝነብሩ ሰባት፣ ናይ ምጥዋር መሰላቶም ምሕላው (AVPF)
 • ዝሰርሑ ምስ ዝኾኑ ፣ ዘሎ ናይ ስራሕ ኩነታት ብቕዓት ምሕላው(RQTH)...

ንዝያዳ
ሓበሬታ ኣብዚ ብምጥዋቕ sur ce lien ብዝዓባ እቲ ሓገዝ ዝያዳ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም እንተደኣእቲ መሰል ይምልከተኩም ኮይኑ ንምፍላጥ ኣብዚ
ብምጥዋቕ ዘሎ ቀጥዒ ብምምላእ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም Mesdroitssociaux.gouv.fr.


ኣገዳሲ!
ምስትካል MDPHክትራኸቡ ምስ እትደልዩ፣ ኣብ ናባኹም ዝቐረበ ኣድራሻ ንምርካብ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም, cliquez ici ኣብዚኣድራሻ ናይ ኩለን ዞባታት ኣድራሻ ኣለኩም።

እንተደኣ ካብ እዚ ዝተጠቕሰ፣ፋይናንሳዊ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰል ሃልይኩም ኮይኑ፣ መሰልኩም ን ደብዳቤ ብምልኣኽ ወይ እውን ብ ኢንተርኔትክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። (እቲ 3 ደረጃታት እነሆ).

ብ ደብዳቤ ክትሓቱ
ምስ እትደልዩ ፣ ብቐዳምነት ነቲ ቅጥዒ ማለት le formulaire 15692*01 ዝበሃል àብዚ ብምቕዋቕ ምልእዎኣሕቲምኩም en cliquant ici ብምምላእ፣ ናብ ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ጨንፈር ናይ ስንኩላንቤት ዝሕፈት MDPH,ወይ እውን mairie ወይ ቤት ጽሕፈት CCAS (ማእከል ናይ ሶሻል).ክትሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም።


ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ዘገድስ :እንተደኣ እቲ ስንኩም፣ ዕድሚኡ ትሕቲ de 18 ዓመት ኮይኑ፣ ቤተሰቡ እዮም ነቲ ቀጥዒ ዝመልኡሉ፣ እንተደኣ 18 ዓመት ኮይኑ ድማ፣ እቶም ኣማኸርቱ፣ ወይ ወኪላቱ son"curateur" ( እቲ ዝከናኸኖ ሰብ እንተደኣ ወረቐት ዘለዎ ኮይኑ) ኣብ ምስላጥ መስርሕ ከሰንዮይኽእል።

ከምኡ እውን ምስ እቲ ፎርሙላ እዚ ዝስዕብ ነገራት ከተማልኡ ይግባእ። :

 • ሓደ ናይ መረጋገጺ ከም ኣድራሻኹም ዝተጻሕፎ (ኣብ ፈረንሳ መንበሪ ታሴራ፣ መዓልቱ ዘይወደቐ) ;
 • ሓደ ፎቶ ኮፒ ናይ j መንበሪ ኣድራሻኹም እንተወሓደ ናይ 3 ዕድመ ዘለዎ። ( ን ኹሉ ኣብ እቲ ቤት ዝነብር attestation sur l'honneur ዝበሃል ወረቐት ኣድላዪ ምስ ዝኸውን) ;
 • ሓደ ናይ ሕክምና ሰትርፍኬት እንተወሓደ ናይ ሓደ ዓመት ዕድመ ዘለዎ , spécialement prévu pour les demandes MDPH, ምስ መረጋገጺ ናይ ስልንልና ብ ሓኪም ዝተፈረመ ኮይኑ ንዝርዝር ሓበሬትኡን፣ ናይ ኣመላልኣ ሓገዙን፣ ነዚ ዝስዕብ ብምጥዋቕ፣ ሓገዝ ናይ ኣመላላኡ ክትረኽኑ ትኽእሉ ኢኹም, en cliquant ici .
 • ሓደ ደያኑ ዝተፈረመ ናይ መሰል ስንክልና ተጠቓምነት ዘፍቅድ ሰነድ፣ ( ተረባሕነት መሰልክ ዘረጋግጽ).

ኣገዳሲ!
ቅድሚ ምልኣኽኩም ናይቲ ዝተመልአ ቅጥዒን ናይ ሕክምና ምስክር ወረቐትን ፎቶኮፒ ምግባር ይምከር።

እንተደኣ ጠለብኩም ብ
ኢንተርኔት ክኸውን ደሊኽሞ፣ ብ ቐዳምነት ኣብ ኢንተርነት ንምስዳድ ዘኻለኩም ኣገባብ
ተኸተለ፣ እዚ ድማ ብ 2ደረጃታት ይሰላሰል።

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚብምጥዋእ : la fiche Réfugiés.info "Scanner un document".

ናብ እንተርኔት ሳይትናይ MDPH en ligne ምኻድ ይከኣል። ጠለብኩም ንምቕራብ


ኣገዳሲ!
ኣብ ገለ ገለዞባታት እቲ ናይ ኢንተርኔት መስርሕ ዘይኣተወሉ ኣሎ። ስለዚ ዝኾነ ጸገም ምስ ዝህልወኩም ፣ ናብ ቤት ጽሕፈት እንዳ ስንኩላት MDPH ብ ቐጥታ ብምኻድ ምሕታት ይከኣል እዩ
 • ኣብ ክፍልኻ ጠውቕ (ብፍላጻታት ወይ በቲ ቁጽሪ ድሕሪኡ “rechercher”)።
 • ቀጺልና/ Se connecter". Login” ዝብል ጠውቕ።
 • ኣካውንት እንተዘይብልካ “créer mon compte”.“ዝብል ጠውቕ።
 • ድሮ ኣካውንት እንተሃልዩካ፡ ኢመይል ኣድራሻኻን ፓስዎርድካን ኣእቲኻ፡ ““se connecter”. ” ዝብል ጠውቕ።
ኣገዳሲት !
ከምኡ እውን። ኣብ እቲ FranceConnect ዝበሃል መስርሕ ንምእታው ምስ እትደልዩ .
> ናብዚ ዝርዝራት : la fiche Réfugiés.info "Se connecter à un site avec FranceConnect".

ብምእታው ሰነዳርኩምንቅጥዒን ብምምላእ ስደዱ። .

MDPH ፋይልካ ምስ ተቐበለካ፡ ናይ ምቕባል ኣፍልጦ ይመጸካ።

ፋይልካ ምሉእ እንተዘይኮይኑን ሰነዳት እንተጎዲሎምን፡ MDPH ተወሳኺ ሓበሬታ ንኽሓተካ ኢመይል ክሰደልካ እዩ።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ MDPH፡ ሓያሎ ሰብ ሞያ (ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ ወዘተ) ነቲ ኩነታት ብምግምጋም ነቲ ጸገማት ምሉእ ብምሉእ ንምርዳእ፡ ከምኡ’ውን ግቡእ መልሲ ይሕብሩ።

መልሲ ንሕቶኹም ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ፣ ብፖስታ ወይ ብቐጥታ ኣብ ውልቃዊ ቦታኹም ኣብ መርበብ ሓበሬታ MDPH ክትረኽቡ ኢኹም።

ፋይልካ ምስ ሰደድካ ድሕሪ 4 ወርሒ መልሲ እንተዘይብልካ፡ ሕቶኻ ከም "ተነጺጉ" ይቑጸር፡ እዚ ማለት ድማ ተነጺጉ ማለት እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ : MDPH ፋይልኩምናብ ካልኦት ምምሕዳራት ከም CAF ናይ ምልኣኽ ሓላፍነት ኣለዎ።

ée.

ኣኣገዳሲ!
MDPH ፋይልካ ናብ ካልኦት ምምሕዳራት ከም CAF ናይ ምልኣኽ ሓላፍነት ኣለዎ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ምሕዳስናይ ተርባሕነትኩም መሰል ንምርግጋጽ፣ ካብ ና መወዳእት ክፍሊትኩም ዝዛዘመሉ ፣ ዘሎ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ዘሎ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ክትጠልቡ ይግባእ ።

ነዚሰነድ ምልእዎ le même formulaire que pour la première demande ድሕሪኡ“Je souhaite lerenouvellement de mes droits”. እባ ዝብል ብምጥዋቕ ናይቲ እባ ካልኣይ (ደረጃ 2) ዝሰደድክምሉ እገባብ ብምግባር ስደድዎ። እንተደኣ ኩናታትኩም ዘይተቐይሩን ፣ ተቀይሩን ምሕባር ኣይትረስዑ።.

ምስቲ ውሳነ እንተዘይተሰማሚዕኩም፡ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ዕርቂ፡ ሓደ በዓል ሞያ ነቲ ውሳነ ነቲ ኣመልካቲ ይገልጾ።

መልሲ ምስ ረኸብካ 2 ወርሒ ናይ ዕርቂ ሕቶ ከተቕርብ ኣለካ። እቲ ናይ ዕርቂ ሕቶ ከምዝተቐበለካ ዘረጋግጽ ምዝጉብ ደብዳበ ናብ MDPH ክትሰድድ ኣለካ።

እቲ ኣተዓራቒ ነቲ ውሳነ መብርሂ ዝህብ ኣኼባ የዳሉ። ብድሕሪኡ ገና ምስቲ ውሳነ እንተዘይተሰማሚዕካ ምምሕዳራዊ ይግባይ ናይ ምቕራብ ኣማራጺ ኣለካ።

 • ምምሕዳራዊ ይግባይ: MDPH ነቲ ሕቶ ዳግማይ ይምርምሮ።

መልሲ ምስ ረኸብኩም እንተበዝሐ 2 ወርሒ ናብ ፕረዚደንት ኮሚሽን መሰላትን ርእሰ-ምሕደራን ስንኩላን (CDAPH) ምቕባልኩም ዝሕብር ምዝጉብ ደብዳበ ክትሰዱ ኣለኩም። ድሕሪኡ CDAPH ንዓኻ መልሲ ክህበካ 2 ወርሒ ኣለዎ። ካብ ምምሕዳር መልሲ ኣብ ዘይወሃበሉ እዋን እቲ ዝካታዕ ውሳነ ይዕቀብ።

 • ኣካታዒ ይግባይ: ምምሕዳራዊ ወይ ፍርዳዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ሕቶ ይፈርዶ።

ድሕሪ ምምሕዳራዊ ይግባይ ምስ ውሳነ CDAPH እንተዘይተሰማሚዕኩም ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ኣካታዒ ይግባይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ንዝተመዝገበ ደብዳበ ምስ ቅብሊት ኣፍልጦ ናብ ብቑዕ ቤት ፍርዲ (ንክሲካ ሓላፍነት ዝስከም ቤት ፍርዲ) ክትሰድድን ነቲ ሰነድ ምስቲ ዝካታዕ ውሳነ ክትሰዶን ኣለካ።

እቲ ሓላፍነት ዝስከም ቤት ፍርዲ ከከምቲ እትደልዮ ሓገዝ ዝተፈላለየ እዩ፤

- ምምሕዳራዊ ቤት ፍርዲ : RQTH፣ ሞያዊ መምርሒ፣ CMI መዕረፊ ኣውቶቡሳት።

- ቤት ፍርዲ : ቀዳምነት ዝወሃቦ CMI፣ ስንክልና CMI፣ AAHን CPRን፣ AEEHን መመላእታታቱን፣ ACTP/ACFP፣ ኣብ ገዛ ንዝፀንሑ ወለዲ ናይ እርጋን መድሕን፣ PCH፣ ምስ ትምህርቲ ስንኩላን ተምሃሮ ዝተኣሳሰሩ ስጉምትታት፣ ኣብ ትካላት ዝግበር ኦሬንቴሽን ከምኡ’ውን ኣገልግሎት ሕክምና።ማሕበራዊ...

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት