Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ኩነታት

ካብ l’OFPRA ኦፍራ፣ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ምርካብ

ምምርዓው ኣብ ወጻኢ ካብ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

እንተድደኣ ሰባት ናይ ኣብ ፈረንሳ ከም መጠን (ስደተኛ ሰብኣዊነት፣ ዑቕባ ኮነ ከልእ ዝተፈላለየ መሰላት ናይ ዑቕባ ምስ ዝህልዎም) መርዓ ኣብ ካልእ ሃገር ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም።

ምጽፋፍ ወረቓቕቲ ቅድሚ ነዊሕ ኣዋርሕ ክጅመር ይምከር፣ እኹል ግዜ ናይ ምድላው ምእንቲ ክህልወኩም።

እቲ መርዓ ድማ ብሕጊ "ክጸድቕ "ይግባእ ብ ሕጊ ፈረንሳ" እዚ ማለት፣ ልክዕ ከም ሕጊ ናይ ፈረንሳ ዘማልእ መርዓ ተመርኲሱ፣ ሕጂ እታ ካልእ ኣካቲቱን ክኸይድ ይግባእ።

ኣገዳሲ!
ብዛዕባ ኩነታትን መሰላትን ግቡኣትን ሓዳር ኣብ ፈረንሳ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ "Se marier en France" ዝብል ጽሑፍና ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም

ድሕሪ እቲ ሓዳር፡ ምጽማድኩም ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ንኽረክብ ሓያሎ ናይ ምምሕዳራዊ ስጉምትታት ክትወስዱ ክትግደዱ ኢኹም።

ኣብ ፈረንሳ ተመሳሳሊ ጾታ መውስቦ ይፍቀድ እዩ ፡ እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ሃገራት ኣይከኣልን ኣዩ፣ ዝርዝራተን ኣብዚ ረኣዩ que dans certains pays.

ከመይ ንገብሮ?

ፈለማ ኣብቲ እትምርዓሉ ሃገር ዘሎ ናይ ፍረንሳ ሕጋውያን ወኪላት ኮንታክት ግበሩ l’autorité locale du pays choisi (ቆንስል ወይ ኣምባሳደር ናይ ፈረንሳ) ሽዑ ብዛዕባ እታ እትምርዓዉላ ሃገር ሕጊ ከምይ ምዃ ወይ ናይ ሕጊ ክኢላ ቀሪብኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ብተወሳኺ notaire.ብኖታሪ እውን ክትሓትትቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ንውሓት ግዜ መስርሕ መርዓ እኹል ነዊሕ ናይ መንበሪ ፍቓድ (ናይ ስደተኛታት መገሻ ሰነድ (TVR) ከምኡ’ውን ከከም ሃገር ቪዛ) ክህልወኩም ይግባእ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ :ብኸመይ ናይ ፓስፕርት ናይ ስደተኛ ይህልወኩም ኣብ Réfugiés.info "Obtenir un titre de voyage".ተወከሱ

ኣብ ቅድሚ ሲቪላዊ መዝገብ ናይ ወጻኢ ሃገር ክትምርዖ፡ "ናይ ምምርዓው ዓቕሚ ምስክር ወረቐት" ክትሓትት ኣለካ ። ነዚ ንምግባር ድማ ኣብታ ክትምርዖ እትደሊ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ፈረንሳ ክትራኸብ ኣለካ።

ነዚ ምስክር ወረቐት ንምርካብ፡ ሓያሎ ሰነዳት ክትሕተቱ ኢኹም፡ ንሳቶም ድማ፤

 • ሰነድ መንነት (ምስ ስእሊ)፦ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ (ናይ ስደተኛ ነባሪ ካርድ፣ ንተሓባባሪ ሓለዋ ዝኸውን ናይ ብዙሕ ዓመታት መንበሪ ካርድ)፣ መንነት ወረቐት / ፓስፖርት።
 • ቅዳሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ መጻኢ መጻምድቲ ምስክር ወረቐት ልደት፡ ዕለት ትሕቲ 3 ወርሒ (እቲ ሰነድ ምስ ትርጉሙን ሕጋውነቱን ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተዋህበ እንተኾይኑ 6 ወርሒ)፡
 • ናይ ሓበሬታ ወረቐት (ብኤምባሲ ወይ ቆንስል ዝተዋህበ) ​​ዝተመልአ፤
 • ቅዳሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ መጻኢ መጻምድቲ ምስክር ወረቐት ልደት፡ ትሕቲ 3 ወርሒ (እቲ ሰነድ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተዋህበ እንተኾይኑ 6 ወርሒ፡ ምስ ትርጉሙን ሕጋውነትን)

ከምኡ እውን sur le site de l'OFPRA. ዝውሰድ ሰነዳት እዚ ዝስዕብ እዩ

ኣገዳሲ!
ንዝያዳ ሓበሬታ : ኣብ ናይ :ናይ ዕለተ ልደት ወረቓቕቲ "Demander un acte de naissance" e ዝተተርጎመ
ሰነዳት "Obtenir la traduction officielle d’un document".

ከምኡ ኣውን ከልኦት ሰነዳት ከከም ሃገሩ ምምላእ ኣይትረስዑ

እዚ ሓደ ወግዓዊ ናይ ንህዝቢ ዝጥቓዕ ናታትኩም
ሓበሬታ ዘጠቓልለል ማለት:

 • ምሉእ ኣስማት፣ ሞያ ን ካልእን ፣ ናይ ጥኦም ክልተ ንኽምርዕዉ ዝሓስቡ ዘለዉ ሰባት
 • እቲ መርዓ ዝፍጸመሉ ቦታ

እዚ ናይ ሓበሬታ ምጥቃዕ እዚ፣ ናይ ግድን እዩ(sauf dispense ተጠቂዑ ድማ) ኣብ እቲ ቤት
ጽሕፈት ናይ ቆንስል ወይ ኣምባሳደር ናይ ፈረንሳ ኣብ እተን ሃገራት፣ ወይ ከምኡ እውን ኣብ ምምሕዳር ናይ ሃገርኩም ክጥቃዕ ትግባእ።

ድሕሪ እኹል እዋን ምጥቕዑ ድማ ሓደ፣ "certificat de capacité de mariage ናይ መርዓ ቅቡል ዝኾነ " ተባሂሉ ይጸድቕ፣ እንተደኣ ኩሉ ምስ ሕጊ ፈረንሳ ተሳሊጡ።

ከከም እቲ ኣገባብ ናይ እትምርዓውሉ ሃገር፣ በዞም ዝስዕቡ
መስርሓት ናይ ቅቡልነት ክሓልፍ ኣለዎ መርዓኹም።

ንሳቶም ድማ :

 • ቤጽሕፈት officier de l'état civil ;
 • ናይ ወጻኢ ጉዳያት consul étranger ;

ብድሕሪ ምጽንባልኩም ድማ እቲ ብ acte de mariage ዝበሃል ሰነድ ይወሃበኩም


ኣገዳሲ ሓበሬታ !
ሓያሎ ወይ ብዙሕ ፎቶ ኮፒ ናይ መርዓ ሰነዳት ክትገብሩ ንመክር

ንስደተኛታት ዝምልከት ናይ ሓዳር ፍሉይ ቀጥዒ ወይ ትራንስክሪፕት የለን። ይኹን እምበር፡ ካብ ኦፍፕራ ናይ ልደት ምስክር ወረቐትኩም፣ ከም ሓድሽ ምሕታት ይግብኣኩም እዩ ካብ l'Ofpra ብዛዕብኡ ድማ ኣብ ዝቕል ምዕራፋት ርአዩ(ዝቕጽል ክፋል ርአዩ)።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናብ ፈረንሳ ምስ ተመለስኩም ፡ ሓዳር ከም ዝመስረትኩም l'OFPRA. ንኦፍራ ንኽምዝገብ ከተመልክቱን ይግባእ


እገዳሲ ሓበሬታ
ነዚ ን ኽ ትገብሩ ፈለማ ቁጽሪ ሕሳብ ናይ ፋይል ኣብ OFPRA ክህልወኩም ይግባእ . እዚ ድማ 9 ቁጽርታት XX-XX-XXXXX ኮይነን ኣብ የማናይ ሸነኽ ናይቲ ናይ ኦፍራ ደብዳቤ l’OFPRA. ዘክርብ እዩ።

:=ነዚ መሕተት ብምምላእ remplir ce formulaireስደድዎ

 • ሰነዳት፤ ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት ወይ ናይ l ህዝባዊ ምልክታ መረጋገጺ ሰነድ ምህላው
 • ፎቶኮፒ ናይ du titre de voyage ዝፍለጥ ሰነድ ናይ እቲ ዝተመርዓኽምሉ ዓዲ ዝምስክር፣ ወይ ናይ መርዓ ሰንደ ፎቶኮፒ፣ ናይ ነፋሪት ወይ ናይ ባቡር ሰርቲፊኬትኦርጅናል ሰነድወይ እውን ፎቶኮፒ ናይቲ l'acte de mariage ዝፍለጥ ናይ መርዓ ሰርቲፊከኤት ሰነድ ምስናይቲ ዝተመርዓኹምሉ ሃገር assermenté,ወይ ብ ግቡእ ዝተተርጎመ፣ ፎቶኮፖ ናይ recto-verso ማለት ክልቲኡ ገጻት
 • ናይ ምምርዓው ዓቕሚ ምስክር ወረቐት ወይ ድማ ናይቶም እገዳታት ምሕታም ምስክር ወረቐት፣ፎቶ ኮፒ ናይቲ ናይ መገሻ ሰነድ ምስ መእተዊን መውፅእን ማሕተም ናይታ መርዓ ዝተኸበረላ ሃገርን ፎቶኮፒ ናይ ነፋሪት ወይ ባቡር ትኬትን፣
  raduction.

> ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Réfugiés.info "Obtenir la traduction officielle d'un document".>> ተወከሱ

ከምኡ እውን ፣ ምምርዓውኩም ን ኦፍራ ከተፍልጡ ይግባእ በዚ ኣድራሻ ብምጽሓፍ

OFPRA

201 rue Carnot

94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

እቲ መርዓ ኣህጉራዊ ሓለዋ ምስ ረኸበ ኣብ ወጻኢ ሃገራት እንተተኸቢሩ፡ ኦፍፕራ ወይ ኣዳራሻት ከተማ ፈረንሳ መዝገብ መዝገብ ስድራቤት ከውጽኡ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ሰነድ እዚ ብቐጥታ ካብ ሰበስልጣን ናይታ መርዓ ዝተኸብረላ ሃገር ክሕተት ኣለዎ።


ኣገዳሲ ሓበሬታ
እንተደኣ መርዓ ድሕሪ ምርካብ ኣህጉራዊ ሓለዋ ናይ ዑቕባ መሰል ምርካብኩም ኣብ ወጻኢ ሃገር ተፈጺሙ ኮይኑ፣, l'OFPRA ኮነ ምምሕዳርኩም እቲ livret de famille. ዝበሃል ዶክሜንት ከም ዘይህብ ፍለጡ ፣ እዚ ካብታ ዝተመርዓኹምላ ሃገር ብ ብ ቀጥታምስ ናይ መርዓ ሰነድ ክትሓትዎ ይግባእ
ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
issamissamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
sitora abdullaevasitora abdullaevaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
modernisation_protectionmodernisation_protectionኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ