Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ኩነታት

ካብ l’OFPRA ኦፍራ፣ ናይ ልደት ሰርቲፊኬት ምርካብ

ምምርዓው ኣብ ወጻኢ ሃገር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

እንተድደኣ ሰብ ኣብ ፈረንሳ (ስደተኛ ;ሰብኣዊነት፣ ዑቕባ ኮነ ከልእ ዝተፈላለየ መሰላት ናይ ዑቕባ ከሳቢ ምስ ዝኸውን) መርዓ ኣብ ካልእ ሃገር ክፍጽም ምስ ዝድሊ፣ናይ እታ ሃገር ሕጊ ኣኽቢሩ ክምርዖ ይግባእ።

ምጽፋፍ ወረቓቕቲ ቅድሚ ነዊሕ ኣዋርሕ ክጅመር ይምከር፣ እኹል ግዜ ንምድላብ

እቲ መርዓ ድማ ብሕጊ "ክጸድቕ "ይግባእ ብ ሕጊ ፈረንሳ" እዚ ማለት፣ ልክዕ ከም ሕጊ ናይ ፈተንሳ ዘማልእ መርዓ ተመርኲሱ፣ ሕጂ እታ ካልእ ኣካቲቱን ክኸይድ ይግባእ።

ኣገዳሲ!
ብዛዕባ ኩነታትን መሰላትን ግቡኣትን ሓዳር ኣብ ፈረንሳ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ "Se marier en France" ዝብል ጽሑፍና ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም

ድሕሪ እቲ ሓዳር፡ ሕብረትኩም ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ንኽረክብ ሓያሎ ስጉምትታት ክትወስዱ ክትግደዱ ኢኹም።

ኣብ ፈረንሳ ተመሳሳሊ ጾታ መውስቦ ይፍቀድ፡ እንተኾነ ግን ኣብ ዝተወሰና que dans certains pays.

ከመይ ንገብሮ?

ፈለማ መወከስ ኣድራሻ ክትረኽቡ ይግባእ ናይ እታ ሃገር l’autorité locale du pays choisi (ቆንስል ወይ ኣምባሳደር ናይ ፈረንሳ) ሽዑብዛዕባ እታ እትምርዓዉላ ሃገር ሕጊ ከምይ ምዃኑ፣ notaire. ወይ ናይ ሕጊ ክኢላ ቀሪብኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

notaire.ብኖታሪ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ንውሓት ግዜ መስርሕ መርዓ እኹል ነዊሕ ናይ መንበሪ ፍቓድ (ናይ ስደተኛታት መገሻ ሰነድ (TVR) ከምኡ’ውን ከከም ሃገር ቪዛ) ክህልወካ ይምከር።

> A lire : la fiche Réfugiés.info "Obtenir un titre de voyage".

ኣብ ቅድሚ ሲቪላዊ መዝገብ ናይ ወጻኢ ሃገር ክትምርዖ፡ "ናይ ምምርዓው ዓቕሚ ምስክር ወረቐት" ክትሓትት ኣለካ ። ነዚ ንምግባር ድማ ኣብታ ክትምርዖ እትደሊ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ፈረንሳ ክትራኸብ ኣለካ።

ነዚ ምስክር ወረቐት ንምርካብ፡ ሓያሎ ሰነዳት ክትሕተቱ ኢኹም፡ ንሳቶም ድማ፤

 • ሰነድ መንነት (ምስ ስእሊ)፦ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ (ናይ ስደተኛ ነባሪ ካርድ፣ ንተሓባባሪ ሓለዋ ዝኸውን ናይ ብዙሕ ዓመታት መንበሪ ካርድ)፣ መንነት ወረቐት / ፓስፖርት።
 • ቅዳሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ናይ መጻኢ መጻምድቲ ምስክር ወረቐት ልደት፡ ዕለት ትሕቲ 3 ወርሒ (እቲ ሰነድ ምስ ትርጉሙን ሕጋውነቱን ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተዋህበ እንተኾይኑ 6 ወርሒ)፡
 • ናይ ሓበሬታ ወረቐት (ብኤምባሲ ወይ ቆንስል ዝተዋህበ) ​​ዝተመልአ፤
 • ቅዳሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ መጻኢ መጻምድቲ ምስክር ወረቐት ልደት፡ ትሕቲ 3 ወርሒ (እቲ ሰነድ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተዋህበ እንተኾይኑ 6 ወርሒ፡ ምስ ትርጉሙን ሕጋውነትን)

ከምኡ እውን sur le site de l'OFPRA. ዝውሰድ ሰነዳት እዚ ዝስዕብ እዩ

ኣገዳሲ!
ንዝያዳ ሓበሬታ : ኣብ ናይ :ናይ ዕለተ ልደት ወረቓቕቲ "Demander un acte de naissance" e ዝተተርጎመ
ሰነዳት "Obtenir la traduction officielle d’un document".

ከምኡ ኣውን ከልኦት ሰነዳት ከከም ሃገሩ ምምላእ ኣይትረስዑ

እዚ ሓደ ወግዓዊ ናይ ንህዝቢ ዝጥቓዕ ናታትኩም
ሓበሬታ ዘጠቓልለል ማለት:

 • ምሉእ ኣስማት፣ ሞያ ን ካልእን ፣ ናይ ጥኦም ክልተ ንኽምርዕዉ ዝሓስቡ ዘለዉ ሰባት
 • እቲ መርዓ ዝፍጸመሉ ቦታ

እዚ ናይ ሓበሬታ ምጥቃዕ እዚ፣ ናይ ግድን እዩ(sauf dispense ተጠቂዑ ድማ) ኣብ እቲ ቤት
ጽሕፈት ናይ ቆንስል ወይ ኣምባሳደር ናይ ፈረንሳ ኣብ እተን ሃገራት፣ ወይ ከምኡ እውን ኣብ ምምሕዳር ናይ ሃገርኩም ክጥቃዕ ትግባእ።

ድሕሪ እኹል እዋን ምጥቕዑ ድማ ሓደ፣ "certificat de capacité de mariage ናይ መርዓ ቅቡል ዝኾነ " ተባሂሉ ይጸድቕ፣ እንተደኣ ኩሉ ምስ ሕጊ ፈረንሳ ተሳሊጡ።

ከከም እቲ ኣገባብ ናይ እትምርዓውሉ ሃገር፣ በዞም ዝስዕቡ
መስርሓት ናይ ቅቡልነት ክሓልፍ ኣለዎ መርዓኹም።

ንሳቶም ድማ :

 • ቤጽሕፈት officier de l'état civil ;
 • ናይ ወጻኢ ጉዳያትconsul étranger ;

ብድሕሪ ምጽንባልኩም ድማ

ኣገዳሲ!
ሓያሎ ፎቶ ኮፒ ናይ መርዓ ሰነዳት ክትገብሩ ተመካራይ እዩ

ሓዳርኩም ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ንኽረክብ፡ ኣብ መዝገብ ሲቪላዊ ኩነታት ኤምባሲ ወይ ቆንስል ናይቲ ሓዳርኩም ቦታ ፈረንሳ " its transcription" ክትሓቱ ኣለኩም።

ዝርዝር ናይቶም ክቐርቡ ዘለዎም ሰነዳት ከምኡ’ውን ናይ ትራንስክሪፕሽን ሕቶ ቅጥዒ ካብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ኣብታ ዝምልከቶ ሃገር ብቑዕ ቆንስል ፈረንሳ ምውራድ ይከኣል።

ኣብ ኩሉ ኩነታት ቅዳሕ ናይ ሓዳር ምስክር ወረቐትኩምን ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድኩምን ከተቕርቡ ኣለኩም።

እቲ ትራንስክሪፕሽን ናይ ፈረንሳ ናይ ስድራቤት መጽሓፍ ክትረክብ ወይ ድማ ነታ ድሮ ዘለካ መጽሓፍ ከተመሓይሾ የኽእለካ።

መጻምድቲ ናይ ሓደ ስደተኛ ድሕሪ ምጽሓፍ ናይቲ ሓዳር ኣብ ፈረንሳ ናይ መንበሪ ካርድ ከመልክት ይኽእል። ይኹን እምበር፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝግበር ሓዳር፡ ዝኾነ ናይ ነዊሕ ግዜ ቪዛ ብኣውቶማቲክ ኣይወሃብን እዩ።

ኣገዳሲ!
ኣብ ኣልጀርያ፡ ሊክተንስታይን፡ ሉክሰምበርግ፡ ሞሮኮ፡ ሞናኮ፡ ፖላንድ፡ ስዊዘርላንድን ቱኒዝያን ንዝኽበር ሓዳር ዝምልከት ናይ ትራንስክሪፕሽን ሕቶታት ብፖስታ ጥራይ ናብዚ ኣድራሻ ክለኣኽ ኣለዎ፤

Service central de l’état civil
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes Cedex

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናብ ፈረንሳ ምስ ተመለስኩም ፡ ሓዳር ከም ዝመስረትኩም ንኦፍራ ንኽምዝገብ ከተመልክቱን ይግባእ


እገዳሲ ሓበሬታ
ነዚ ን ኽ ትገብሩ ፈለማ ቁጽሪ ሕሳብ ናይ ፋይል ኣብ OFPRA ክህልወኩም ይግባእ . እዚ ድማ 9 ቁጽርታት XX-XX-XXXXX ኮይነን ኣብ የማናይ ሸነኽ ናይቲ ናይ ኦፍራ ደብዳቤ l’OFPRA. ዘክርብ እዩ።

:=ነዚ መሕተት ብምምላእ ce formulaire ስደድዎ

 • ሰነዳት፤ ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት ወይ ናይ l ህዝባዊ ምልክታ መረጋገጺ ሰነድ ምህላው
 • ፎቶኮፒ ናይ du titre de voyage ዝፍለጥ ሰነድ ናይ እቲ ዝተመርዓኽምሉ ዓዲ ዝምስክር፣ ወይ ናይ መርዓ ሰንደ ፎቶኮፒ፣ ናይ ነፋሪት ወይ ናይ ባቡር ሰርቲፊኬት
 • ኦርጅናል ሰነድወይ እውን ፎቶኮፒ ናይቲ l'acte de mariage ዝፍለጥ ናይ መርዓ ሰርቲፊከኤት ሰነድ ምስናይቲ ዝተመርዓኹምሉ ሃገር assermenté,ወይ ብ ግቡእ ዝተተርጎመ፣ ፎቶኮፖ ናይ recto-verso ማለት ክልቲኡ ገጻት
 • ናይ ምምርዓው ዓቕሚ ምስክር ወረቐት ወይ ድማ ናይቶም እገዳታት ምሕታም ምስክር ወረቐት፣
 • ፎቶ ኮፒ ናይቲ ናይ መገሻ ሰነድ ምስ መእተዊን መውፅእን ማሕተም ናይታ መርዓ ዝተኸበረላ ሃገርን ፎቶኮፒ ናይ ነፋሪት ወይ ባቡር ትኬትን፣
  raduction.

> ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Réfugiés.info "Obtenir la traduction officielle d'un document".>> ተወከሱ

ከምኡ እውን ፣ ምምርዓውኩም ን ኦፍራ ከተፍልጡ ይግባእ በዚ ኣድራሻ ብምጽሓፍ

OFPRA

201 rue Carnot

94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

እቲ መርዓ ኣህጉራዊ ሓለዋ ምስ ረኸበ ኣብ ወጻኢ ሃገራት እንተተኸቢሩ፡ ኦፍፕራ ወይ ኣዳራሻት ከተማ ፈረንሳ መዝገብ መዝገብ ስድራቤት ከውጽኡ ኣይክእሉን እዮም። እዚ ሰነድ እዚ ብቐጥታ ካብ ሰበስልጣን ናይታ መርዓ ዝተኸብረላ ሃገር ክሕተት ኣለዎ።


ኣገዳሲ ሓበሬታ
እንተደኣ መርዓ ድሕሪ ምርካብ ኣህጉራዊ ሓለዋ ናይ ዑቕባ መሰል ምርካብኩም ኣብ ወጻኢ ሃገር ተፈጺሉ ኮይኑ፣, l'OFPRA ኮነ ምምሕዳርኩም እቲ livret de famille. ዝበሃል ዶክሜንት ከም ዘይህብ ፍለጡ ፣እዚ ካብታ ዝተመርዓኹምላ ሃገር ብ ብ ቀጥታምስ ናይ መርዓ ሰነድ ክትሓትዎ ይግባእ
ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
issamissamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
sitora abdullaevasitora abdullaevaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
modernisation_protectionmodernisation_protectionኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ