ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ምጥላብ

ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ምጥላብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ4 janv. 2023

እንታይ ኢዩ?

እቲ ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ዘሎ ሓቀኛ ሕብረት ዘረጋግጽ ወግዓዊ ሰነድ እዩ ።

እዚ ሓደ ሰነድ ወይ ዶክሜንት (መለልዪ ማሕበራዊ ርክብ ) ናይ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ን ስደተኛታት ድማ ብ ኦፍራ l'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides). ይወሃብ።

L’OFPRA ሓደ ቤት ጽሕፈት(ን ስደተኛታትን ብ ሓፈሻ ድማከሰብ ሓፈሻዊ ከሰብቲ ዑቕባን ) l'acte de naissance, ከምኒ ናይ ልደት ሰርቲፊኬይት ፣ le livret de famille, ናይ ሞት ምስክር ወረቐት l'acte de décès ወዘተ ፣ ሰነዳት ን ስደተኛታት የቕርብ።

> ብዛዕባ ኣጠላልባ ናይ ዕለተ ልደት መስርሕ ንምፍላጥኣብዚ ጠውቕ : la fiche Réfugiés.info "Demander un acte de naissance" .

ካብ l'OFPRA ዝወሃብ ናይ መርዓ ዶክመንት፣ ወግዓዊ ( ሕጋዊ ) iን ኹሉ ዝምልከቶ ፣ ድሉው ዝኾነ። ን ገለ ማሕበራዊ ንጥፈታት ፣ ከም እኒ (ን ምሕታት ሊቭረ ደ ፋሚልይ፣ ዜግነት፣ ,መርዓን ፍትሕን ወዘተ …).ንምህላው የድሊ።

እዚ ሰነድ እዚ ን ዓኹም ኮነ ን ቤተሰብኩም ኮነ (ማለት መጻምዲኹም፣ ወለድኹም፣ ወይ ን ኣባሓጎን ዓባይን ፣ ከምኡ ውን ን ደቅኹም ክትሓትሎም ትኽእሉ ኢኹም። ).

iምፍላጡ ዘገድስ፣ :ሓደ ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት ፣ ኩሉ እዋን ቅቡል ፣ መለት e durée de validité, cዘይወድቕ ሰነድ እዩ ፣ ብዘይካ እቲ ኩነታትኩም እንተዘየቐይሩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ካብ ኦፍራ ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት ንኽስራሕ ተጸበዩ

ናይ መርዓ ሰርቲፊኪርትኩም ፣ ን “ ን ምምስራሕ ” ማለት ስምኩም (ስም ናይ መጻምድኹም፣ ዕለተን ቦታን ናታትኩም፣ ዓለተ መርዓ ),ወዘተ ን ኦፍራ l’OFPRA ካብ ናይ መበቆል ዓድኹም (ኣንተደኣ ሃልይኩም ) ኣብ እዋን ምጥላብ d’asile ዝሃብኩሞ ፣ ብ ምጥቃም የወሃህዶ።

እንትደኣ ገለ ፣ ኣገደስቲ ባእታታት ዘይብሉ፣ ን ምርካቡን ንዝያዳ ምጽራይን ብ l’OFPRA ናብ ኣምባሳደር ናይ ሃገርኩም ፣ ወይ du consulat de France ኣብ ዓድኹም ክሕተት እውን ይኽእል እዩ።

i

ምፍላጡ ዘገድስ፣ እቲ መአስርሕ ምናልባት ግዜ ክወስድ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ስለዚ ናብ ኦፍራ l’OFPRA ምምጻእ ፣ ኮነ ን ዕኡ ንምቅልጣፍ ኣይከኣልን እዩ።

2

ኣብ ኦን ላይን ብልኻድ ናይ መርዓ ሰርትፍኬት ጥለቡ

እቲ ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት ምስ ተሰርሐ፣ ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም ን l’OFPRA.

3 ዓይነት ዶክሜንታት ወይ ሰነዳት ኣለዉ :

- እቲ ሓደ copie intégrale :ዝበሃል ኮይኑ፣
ምሉእ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬት እዩ

- እቲ ሓደ extrait avec filiation :
ዝበሃል ፣ ናይ ቤተሰብኩምን እንተላይ ዘጠቓለለ ፣ (ምሉእ ስም (ወይ ኣስማት), ዕለትን ቦታ ልደትን) ናይ ወለድኹም እንተላይ
ዘለዎ ክኸውን እንከሎ

- እቲ ሓደ ድማ extrait sans filiation :ዝበሃል ኮይኑ፣ ነቲ ዝምልከቶ ሰብ ጥራይ ዝርዝራት ዘለዎ እዩ።

i ክፍለጥ ዘለዎ። :

እዚ ንምግባር ፈለማ ናይ ኦፍራ ፋይል OFPRA. ክህልወኩም ይግባእ

እዚ ቁጽሪ 9 ቁጽርታት ዘጠቓልለ ኮይኑ XX-XX-XXXXX ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ ናይ እቲ፣ ካብ ኦፍራ l’OFPRA. ዝስደድ ደብዳቤ ርኸብዎ

ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም : https://www.ofpra.gouv.fr/demander-un-acte

> ኣብቲ "Acte de naissanceዝብል ጠውዑ "Suivant"
ዝብል .ድገሙ

> ካብኡ ኣብቲ “Moi” ኣነ ወይ ኣባላት
ቤተሰበይ “Quelqu’un de ma famille”.ዝብል ምረጹ

> ነቲ ቀጥዒ ምልእዎ

ምፍላጡ ዘገድስ፣ እንተደኣ ቁጽሪ ናይ numéro ፋይል ናይ እፍራ ደሊኹም ፣ . 9 ቁጽርታት XX-XX-XXXXX ኮይኖም ኣብ ፣ እቲ ብ l’OFPRAዝለኣኽ ደብዳቤታት፣ ኣብ ላዕሊ ብ ሸነኽ ጸጋም ኣለኩም .

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ጠለብኩም ን ምክትታል ምእንቲ ክትክእሉ።

ምምስራት ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት ግዜ ዝወስድ ኣገባብ እዩ። la page des démarches en ligne ዝቭብ ብምጥዋቕ ተኸታተልዎ “Suivre ma demande en ligne”.

ኣብ ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ዝወዳደር ሓበሬታ

ኣብ ናይመርዓ ምስክር ወረቐትኩም ጌጋ ወይ ምግዳፍ እንተሃልዩ ፡ ነቲ ሓበሬታ ክትከራኸርዎ ትኽእሉ ኢኹም (ኣይሰማምዑን በል)።

ናይቲ ጌጋ ወይ ምግዳፍ መብርሂ ዘለዎ ደብዳበ ናብዚ ኣድራሻ ክትሰድድ ኣለካ፤


OFPRA
201 rue Carnot
94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፊደል ቁጽሪ ፋይል ኦፍፕራ ክትጽሕፍ ኣለካ።

ንኻልእ ክርክር ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ፓሪስ በዚ ኣድራሻ ደብዳቤ ክትሰዱ ኣለኩም፤

Tribunal de PARIS
Parvis du tribunal
Section AC1 - Etat civil
75 859 PARIS CEDEX 17

Informer l'OFPRA d'un changement d'adresse

Si vous changez d’adresse postale, de numéro de téléphone, ou d’adresse mail (coordonnées pour vous contacter), il faut envoyer vos nouvelles coordonnées à l’OFPRA pour bien recevoir l'acte de mariage.

A lire : la fiche Réfugiés.info "Informer l'OFPRA d'un changement de coordonnées"

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
47 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Ofpra

Ofpra