ናይ ርክብ ዝርዝር ለውጢ ናብ OFPRA ምሕባር

ናይ ርክብ ዝርዝር ለውጢ ናብ OFPRA ምሕባር

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 18 mars 2021

እንታይ ኢዩ?

ንገለ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ኣብ ዝርዝር ርክብካ (ኣድራሻ፡ ቁጽሪ ተሌፎን ወይ ኢመይል) ለውጢ እንተጋጢሙ ናብ OFPRA ምሕባር የድሊ።

ንኣብነት፡ ድሕሪ ናይ ስደተኛነት ኩነታት (10 ዓመት) ወይ ንኡስ ሓለዋ (4 ዓመት) ምርካብካ፡ ወረቓቕቲ ካብ OFPRA (ንኣብነት ናይ ልደት ምስክር ወረቐት) ክትወስድ እንተደሊኻ፡ ኣድራሻኻን ቁጽሪ ተሌፎንካን ከተሐድስ ኣለካ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ዝርዝር ርክብካ ንምቕያር ፡ ቁጽሪ ፋይል OFPRA የድልየካ (ኣብቲ "ከመይ ጌርካ ትገብሮ?" ዝብል ክፋል ርአ)።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነቲ ቅጥዒ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦፍፕራ ርኸብዎ።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ለውጢ ኣድራሻ/ቁጽሪ ሞባይል ብቐጥታsur ce formulaire en ligne. ክግበር ኣለዎ ።

ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ቅጥዒ እውን በዚ መንገዲ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ናብቲ "OFPRA" ዝብል ትብ ኪድ፣
 • "ኦንላይን ኣገባባት" ዝብል ክፍሊ ምረጽ።
 • ኣብቲ "ኣድራሻ / ቁጽሪ ተሌፎን ምቕያር" ዝብል ሳጹን ጠውቕ።
2

ቁጽሪ ናይ ኦፍፕራኹም ኣዳልዉ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እቲ ናይ ርክብ ዝርዝር ሕቶ ሕቶ ቅጥዒ ሓሙሽተ ክፋላት ኣለዎ።

እቲ ቀዳማይ “ብዛዕባኻ ሓበሬታ” ግዴታ እዩ . ክትሕብሩ ኣለኩም፤

 • ናትኩም ናይ ኦፍፕራ ቁጽሪ፣
 • ናይ መወዳእታ ስምካ፣
 • ቀዳማይ ስምካ፣
 • ዕለት ልደትካ።

ምፍላጡ ዝገድስ!

: ቁጽሪ ፋይል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብኦፍፕራ ዝለኣኽ ደብዳበ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ። ከምዚ ዝስዕብ ይመስል፡ XX-XX-XXXX-AA-AAA።

3

ክቕየሩ ዘለዎም ኮርዲኔታት ኣመልክቱ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እቲ ቅጥዒ ንዝስዕቡ ክትቅይር የኽእለካ፤

 • ናይ ፖስታ ኣድራሻ፣
 • እቲ ቁጽሪ ሞባይል፡
 • እቲ ናይ ኢመይል ኣድራሻ።

ስለዚ ሓድሽ ዝርዝር ርክብኩም ናብ OFPRA ንምሕባር ሰለስተ ክፋላት ተዳልዩ ኣሎ።

በቲ ለውጢ ዝተጸልወ ሳጹን ጥራይ ኢኻ ክትመልኦ ዘለካ ።

ንኣብነት፡ ኣብ ቁጽሪ ሞባይል ለውጢ ከም ዝመጸ ክትሕብር እንተደሊኻ፡ “ሓድሽ ቁጽሪ ተሌፎንካ ዝምልከት ሓበሬታ” ዝብል ክፍሊ ጥራይ እዩ ምምላእ ዘድልየካ። ክትረኽበካ እትኽእል ሓድሽ ቁጽሪ ተሌፎን ከተመልክት ክትግደድ ኢኻ።

ምፍላጡ ዘገድስ! :

ንምርዳእ ዘኽእል ኣስተምህሮ tutoriel ኣብ ቅድሜኻ ኣሎ (እቲ ኣገባብ ንኹሉ ለውጢ ሓደ ዓይነት እዩ)።

4

ንመከታተሊ ናይቲ ሕቶ ቁጽሪ ተሌፎን ወይ ኢመይል ኣመልክት።

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ካብቶም ናብ OFPRA ዝተሓበሩ ብዝተፈለየ ቁጽሪ ተሌፎን ወይ ኢ-መይል ኣድራሻ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ፡ ነዚ ዝርዝራት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሳጹን “ምክትታል ሕቶኹም” ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

እዚ ክፍሊ እዚ ንኦፍፕራ ዝሃብካዮ ዝርዝር ርክብ ተጠቒምካ ክትረኽበካ ምስ እትደሊ ምምላእ ኣየድልየካን እዩ

5

ቁጽሪ መከታተሊኻ ውሰድ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብቲ “i’m not a robot” ዝብል ሳጹን ጠዊቕካ ንዝርዝር ርክብ ንምምሕያሽ ዝቐረበልካ ሕቶ ድሕሪ ምምዝጋብካ ፡ ቁጽሪ መከታተሊ ይምደበካ (9 ኣሃዝ ዘለዎ ቁጽሪ)።

ምፍላጡ ዘገድስ!

: ንገስጋስ ሕቶኻ ንምክትታል ክዕቀብ ኣለዎ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ሕቶይ ተኸታተሉ።

ቁጽሪ ምክትታልካ ንገስጋስ ናይቲ ናይ ርክብ ሓበሬታ ለውጢ ሕቶኻ ክትከታተል የኽእለካ ።

ነቲ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ንምክትታል፤

 • ኣብዚ ሊልን ce lien. ጠውቑ ።
 • ኣብቲ “ቁጽሩ ብምምልካት ንሓደ ሕቶ ተኸታተሎ” ዝብል ክፍሊ ቁጽሪ ምክትታል ኣእቱ።
 • ኣብ “Search” ጠውቕ: ናይቲ ሕቶኻ ናይ መስርሕ ኩነታት ክትዕዘብ ኢኻ።
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
14 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible