Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ስደተኛ ምዃን ምጥንጣን ወይ ምርሕራሕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 4 місяці тому

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ ስደተኛ፣ ወይ እውን ናይ ዝተፈላላየ ምኽንያት ናይ ዑቕባ መሰል ዝነበሮ ሰብ፣ renoncer au statut ነቲ ዝተዋህቦ መሰል ብምርሕራሕ ን l’OFPRA ኦፍራ ብምሕባር፣ ክርሕርሖ ወይ ከቋርጾ ይኽእል እዩ።

እዚ ማለት ድማ ፣ ምሉእ ብ ምምሉ ምርሕራሕ ኣብ ፈረንሳ ዘለዎ ዑቕባ እንተደኣ ራሕሪሑ እዚ ዝስዕብ ነገራት ኣብ ግምት ከእቱ ኣለዎ።

  • እንተደኣ ብምኽንያት ናይ ቤተሰባዊ ለውጢ ፣ እቲ ናይ ቁዕባ መሰልኩም ኣገዳስነት ዘይብሉ ኮይኑ ረኺብክሞ። ወይ እውን ;
  • እንተደኣ ናብ መበቆል ዓድኹም ምምላስ ንህይወትኩም ዘየስግእ እንተ ኮይኑን

i

ምፍላጡ ዝገድስ

እዚ ውሳኤ ናይ ምርሕራሕ ናይ ስደተኛ መሰልኩም définitive ንኹልሳዕ ዝጸንዕ ቀዋሚን ምስ ዝኸውን ኣባኹምን ኣብ ስድራ-ቤትኩምን ዓቢ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ኣስተውዕሉ።


 መተሓሳሰቢ : ፍልይ ዝበለ ፣ ሓንቲ ቆልዓ ትሕቲ ዕድመ ብ ብጾታዊ ግርዘት ወይ ምኽንሻብ፣ ምኽንያት ብምግባር፣ ኣብ ፈረንሳይ ዑቕባ ዝረኸበት ፣ እንተ ኮይና ፣ ናብ መበቆል ሃገራ ናብ ዝነበሮ ሓደጋ ስለ እትቃላዕ ፣ ናብ መበቆል ዓዳ ብፍጹም ኣይትምለስን እያ።

ከመይ ንገብሮ?

ፈለማ ነቲ2 ቀዳሞት ገጽት ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣንብቡ de ce document.

እቶም ቅድመ ኩናታት፣ ሳዕቤናት፣ ከምኡ እውን ክኽየዱ ዘለዎም ደረጃታ፣ ብዝርዝር ዝተገልጹ እዮም።i

ምፍላጡ ኣዝዩ ዘገድስ። እዚ ዶክሜንት እዚ ን ብ ቋንቋ ረፈንሳ ጥራይ እዩ ዘሎ። ስለዚ ዝትርጉመልኩም ሰብ (ዓርከ መሓዛን ፣ ቤተሰብ፣ ወለንተኛ፣ ወይ ማሕበር ወዘተ ጃብ ምሕታት ድሕር ኣይትበሉ …).

ነዚ ንምግባር፣ ፈለማ ናይ ኦፍራ ቁጽሪ OFPRA. ክህልወኩም ይግባእ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

እቲ ቁጽሪ 9 ቁጽርታት ዘጠቓለለ ኮይኑ XX-XX-XXXXX ኣብ ጸጋላይ ሸነኽ ናይ ነፍሲ ወከፍ ደብዳቤ ናይ ኦፍራ l’OFPRA ዝኾነ ወረቐት ኣለኩም።.

እንተደኣ ኣድራሻ ቀይርኩም። ኣድራሻኹም ንምቕያር ኣብዚ ብምኻድ ምልእዎ sur le site de l’OFPRA ክኽእሉ እዮም

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ኣንብቡ : la fiche Réfugiés.info “Informer l’OFPRA d’un changement de coordonnées”


ድሕሪኡ፣ ነቲ ቀጥዒ ኣሕትምዎ፣ ምልእዎ፣ ዕለትን ፌርማን ግበርሉ። ፣ ሽዑ ኣብቲ document.ዝብል ኣእቲኹም ለኣኽዎ።

ምኽንያት ምርሕራሕ ናይ ስደተኛ ምዃንኩምመሰልኩም ምጽሓፍ ኣብ ኢንተርነት ወይ ኣብ ሓደ ወረቐት ጽሒፍኩም ን ኦፍራ ክትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም።


!ምፍላጡ ዘገድስ!

እንተደኣ መጻምድኩም እውን ፣ተመሳሳሊ ውሳኔ ሃልይዎ / ሃልይዋ፣ካልእ ፊልዮ ዝተሓትመ፣ ዝተመልአ፣ ዝተሰደደን ክህሉ ይግባእ።


እንተደኣ እቲ ጠለብ ካብ ሓደ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ሰብ ምስ ወለዱ ዝነብር፣ ነይሩ ኮይኑ ወይ እውን ሓደ ኣብ ፈረንሳ ንበይኑ ቁቕባ ዝረኸበ ትሕቲ ዕድመ ምስ ዝኸውን፣ እሞ እንተደኣ ብፍቓዱ ይርሕርሖ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፣ ናይ 2 ወለዱ ምሉእ ፍቃድ ክረክብ ካም ዝግባእ ክፈልጥ ኣለዎ።

ጠለብኩም ብ ጶስጣ ወይ ብ ብ ጶስጣ ወይ ብ ኢመይል ክትሰድዎ ትክእሉ ኢኹል።


  • ብ ደብዳቤ፣ ወይ ጶስጣ ናብ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ለኣኹ

OFPRA

Pôle Protection

201 rue Carnot

94136 Fontenay-sous-Bois Cedex


iምፍላጡ ዘገድስ፣ ቅድሚ ምልኣኹም ፎቶኮፒ ክህልወኩም ዝበለጸ፣ ምዃኑ በዚ ኣጣሚ እዚ ንመክር።

  • ብ ኢመይል።

ናብ renonciation@ofpra.gouv.fr

ኢልኩም ስደዱ


> ብ ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ስካን ኣገባብራ ኣቭ ረፉጂ ኣብፎ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info "Scanner un document".

L'OFPRA ኦፍራ፣ ምስ እቲ ናይ ዑቕባ መሰሉ ፣ ብ ወለንታ ንምቕንጣጥ ዝተለበ ሰብ ፣ ንምርኻብ ቆጸራ ክትጠልብ ትኽእል እያ።

እቲ ውሳኔ ምስ ተወስደ።
ብ ጶስጣ ፣ ብ recommandée avec accusé de réception ናባኹምን ናብ ፕረፈክቱርን ፣ ይልእኽ።

እንተደድኣ ድሕሪ እቲ ጠለብ ምእታውኩኡም ዘሎ 3 ኣዋርሕ ኣድራሻ ቀይርኩም።
ን ኦፍራ l’OFPRA ብ ደብዳቤ ክትሕብሩ ይግበኣኩም።


> ብ ኸመይ ናይ ምቕያር ኣድራሻ ንገብር፣ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ከተንብብዎ ትኻሉ ኢኹም : la fiche Réfugiés.info "Informer l’OFPRA d’un changement de coordonnées".


i ምፍላጡ ዘገድስ።

ዋላ እውን ፣ እቲ መስርሕ እንተጠለብኩም፣ ኣጋዳሲ ምስ ዝኸውን ግን ፣ l’OFPRA ነቲ መስርሕ ዝከውን ወረቓቕትቲ ከም እኒ (ናይ ዕለተ ልደት ኮነ ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት ካልእን ክትረቡ ) ትኽእሉ ኢኹም ካብ ኦፍራ። .

ብድሕሪኡ’ከ ?

እንተደኣ ስደተኛታት ናይ ምዃን መሰልኩም ብገዛእ ፍቓድኩም ራሕሪሕኩም፣ ኣዝዩ ዓቢ ዝኾነ ጽሳዕቤን ኣብ ህይወትኩም ክህሉ እዩ። :

  • ምምንጣል ካርድ ሰጁኽ ፣ እንተደኣ ሓደ ን እንተወሓደ ካርድ ሰጁኽ ናይ 5 ዓመት ሃልይኩም ኮይኑ ነይሩ።
    እቲ እኳ ኣብ ፈረንሳ ንምምንባር ን ዘኽእለኩም ኣብ préfecture ካርድኩም ዝተለብኩሞ እሞ። ብ ኦፍራ ዝተዋህበኩም ዑቕባባ l'OFPRA ( ብ ዓኹም ፣ ንቤተሰብኩም፣ ወይ መጻምዲ ኣብ ፈረንሳ ብምህላውን ካልእን ዝተወህበኩም ወረቐት ክትመልስዎ ትግደዱ ኢኹም።)
  • ካብ ኦፍራ l’OFPRA እትረኽብዎ ናይ ምምሕዳር ነገራት ምስኣን ። እዚ ማለት ፣ ኣብ ፈረንሳ ን ምንባር ዘኽእለኩም ወረቃቕቲ ኣብ ምምላእ፣ ከም እኒ (ፓስፖርት፣ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬት ወዘተ ) ምርካብ ፣ ን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ትካላት ንምርካብ ፣ ብ ኣምባሳደር ናይ ሃገርኩም ክትውከስሱ ክትግደዱ ኢኹም።

ናይ ዑቕባ ምግዳፍ ወይ ምንጻግ ናብ ስድራቤትኩም ሳዕቤን ከወርድ ይኽእል ፣

•መጻድምትኻ\ኺ ወረቐት፣ ክትሕደግ ወይ ክሕደግ ይኽእል

• ቆልዑት ምስ ዓበዩ ልዕሊ ዕድመ ምስ ኮኑ ወረቐቶም ይኽእል

• ደቅኹም ትሕቲ ዕድመ ብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ዝተገብረሎም ምክልኻልን ሓገዝን ክረኽቡን ኢዮም

• ናብ መበቆል ሃገረኩም ንዘጋጥመኩም ኵነታት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ውልቃዊን ናብ ስድራቤትኩም ዘጋጥም ሳዕቤን ምቕባል ክነጽግ ይኽእል ወዘተ ::

ሓሳብ ቀይርኩም ዳግማይ ካብ ኣህጉራዊ ዑቕባን ክትጥቀም እንተደሊኹምን ፡ ኩነታትካን ኣባላት ስድራቤትኩም ክግምገም ከተመልክቱ ። ነዚ ከመይ ከም ኣትገብር ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣንብቦ ተኸተሎን ኣብዚ ገጽ ተገሊጹ ኣሎ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
mhd aweiss al doboushmhd aweiss al doboushተርጓሚ/ሚት
nisreennisreenተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
caroline wittmanncaroline wittmannተርጓሚ/ሚት
etienne develayetienne develayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
adadተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት