ስደተኛ ካብ ምዃን ምውጻእ

ስደተኛ ካብ ምዃን ምውጻእ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ23 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ሓደ ስደተኛ፣ ወይ እውን ብዝተፈላላየ ምኽንያት ናይ ዑቕባ መሰል ዝነበሮ ሰብ፣ renoncer au statut ነቲ ዝተዋህቦ መሰል ን l’OFPRA (l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides). ብምሕባር ፣ ክርሕርሖ ይኽእል እዩ።

እዚ ማለት ድማ ፣ ምሉእ ብ ምምሉእ ኣብ ፈረንሳ ዘለዎ ዑቕባ ይርሕርሕ፣ እንተደኣ

  • ንእተደኣ ብምኽንያት ናይ ቤተሰባዊ ለውጢ ፣ እቲ ናይ ቁዕባ መሰልኩም ኣገፋስነት ዘይብሉ ኮይኑ ረኺብክሞ። ወይ እውን ;
  • ኣንተደኣ ናብ መበቆል ዓድኹም ምምላስ ንህይወትኩም ዘየስግእ እንተ ኮይኑን

i

ምፍላጡ ዝገድስ

እዚ ውሳኤ ናይ ምርሕራሕ ናይ ስደተኛ መሰልኩም définitive ን ኩልሳዕን ቀዋሚን ምስ ዝኸውን ኣባኹምን ኣብ ስድራ-ቤትኩምን ዓቢ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ኣስተውዕሉ።

Exception : si un enfant mineur a une protection internationale en raison d’un risque de mutilation sexuelle, il ne peut pas renoncer au statut de réfugié tant que ce risque existe.

መተሓሳሰቢ ፍልይ ዝበለ ፣ ሓንቲ ቆልዓ ትሕቲ ዕድመ ብ ብጾታዊ ግርዘት ወይ ምኽንሻብ፣ ምኽንያት ብምግባር፣ ኣብ ፈረንሳይ ዑቕባ ዝረኸት ፣ እንተ ኮይና ፣ ናብ መበቆል ሃገራ ናብ ዝነበሮ ሓደጋ ስለ እትቃላዕ ፣ ናብ መበቆል ዓዳ ብፍጹም ኣይትምለውን እያ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነቲ ሓበሬታ ብግቡእ ኣንብብዎ።

ፈለማ ነቲ2 ቀዳሞት ገጽት ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣንብቡ de ce document.

እቶም ቅድመ ኩናታት፣ ሳዕቤናት፣ ከምኡ እውን ክኽየዱ ዘለዎም ደረጃታ፣ ብዝርዝር ዝተገልጹ እዮም።i

ምፍላጡ ኣዝዩ ዘገድስ። እዚ ዶክሜንት እዚ ን ብ ቋንቋ ረፈንሳ ጥራይ እዩ ዘሎ። ስለዚ ዝትርጉመልኩም ሰብ (ዓርከ መሓዛን ፣ ቤተሰብ፣ ወለንተኛ፣ ወይ ማሕበር ወዘተ ጃብ ምሕታት ድሕር ኣይትበሉ …).

2

ነቲ መሕተት ቅጥዒ ወይ ፎርሙላ ምልእዎ

ነዚ ንምግባር፣ ፈለማ ናይ ኦፍራ ቁጽሪ OFPRA. ክህልወኩም ይግባእ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

እቲ ቁጽሪ 9 ቁጽርታት ዘጠቓለለ ኮይኑ XX-XX-XXXXX ኣብ ጸጋላይ ሸነኽ ናይ ነፍሲ ወከፍ ደብዳቤ ናይ ኦፍራ l’OFPRA ዝኾነ ወረቐት ኣለኩም።.

እንተደኣ ኣድራሻ ቀይርኩም። ኣድራሻኹም ንምቕያር ኣብዚ ብምኻድ ምልእዎ sur le site de l’OFPRA ክኽእሉ እዮም

> ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ኣንብቡ : la fiche Réfugiés.info “Informer l’OFPRA d’un changement de coordonnées”

ድሕሪኡ፣ ነቲ ቀጥዒ ኣሕትምዎ፣ ምልእዎ፣ ዕለትን ፌርማን ግበርሉ። ፣ ሽዑ ኣብቲ document.ዝብል ኣእቲኹም ለኣኽዎ።

እቲ ምኽንያት ምርሕራሕ ናይ ስደተኛ፣ ምዃንኩም ስለምንታይ ክትርሕርሕዎ ደሊኹም ምጽሓፍ ኣብ ኢንተርነት ወይ ኣብ ሓደ ወረቐት ጸሓፉ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

እንተደኣ መጻምድኩም እውን ፣ተመሳሳሊ ውሳኔ ሃልይዎ / ሃልይዋ፣ካልእ ፊልዮ ዝተሓትመ፣ ዝተመልአ፣ ዝተሰደደን ክህሉ ይግባእ።

እንተደኣ እቲ ጠለብ ካብ ሓደ ትሕቲ ዕድመ ዝኾነ ሰብ ምስ ወለዱ ዝነብር፣ ወይ እውን ሓደ ኣብ ፈረንሳ ንበይኑ ቁቕባ ዝረኸበ ትሕቲ ዕድመ ምስ ዝኸውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፣ ናይ 2 ወለዱ ምሉእ ፍቃድ ክህሉ ይግባእ።

3

ጠለብኩም ናይ l’OFPRAl’ ኣቅርቡ

ጠለብኩም ብ ጶስጣ ወይ ብ ብ ጶስጣ ወይ ብ ኢመይል ክትሰድዎ ትክእሉ ኢኹል።

  • ብ ደብዳቤ፣ ወይ ጶስጣ

ናብ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ለኣኹ

OFPRA

Pôle Protection

201 rue Carnot

94136 Fontenay-sous-Bois Cede

i

ምፍላጡ ዘገድስ፣ ቅድሚ ምልኣኹም ፎቶኮፒ ክህልወኩም ዝበለጸ፣ ምዃኑ በዚ ኣጣሚ እዚ ንመክር።

  • ብ ኢመይል።

ናብ renonciation@ofpra.gouv.fr

ኢልኩም ስደዱ

> ብ ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ስካን ኣገባብራ ኣቭ ረፉጂ ኣብፎ ተወከሱ : la fiche Réfugiés.info "Scanner un document".

4

እቲ ጉዳይ እባ ኦፍራ l’OFPRA : ምስ ተራእየ

L'OFPRA ኦፍራ፣ ምስ እቲ ናይ ዑቕባ መሰሉ ፣ ብ ወለንታ ንምቕንጣጥ ዝተለበ ሰብ ፣ ንምርኻብ ቆጸራ ክትጠልብ ትኽእል እያ።

እቲ ውሳኔ ምስ ተወስደ።
ብ ጶስጣ ፣ ብ recommandée avec accusé de
réception ናባኹምን ናብ ፕረፈክቱርን ፣ ይልእኽ።

እንተደድኣ ድሕሪ እቲ ጠለብ ምእታውኩኡም ዘሎ 3 ኣዋርሕ ኣድራሻ ቀይርኩም።
ን ኦፍራ l’OFPRA ብ ደብዳቤ ክትሕብሩ ይግበኣኩም።

> ብ ኸመይ ናይ ምቕያር ኣድራሻ ንገብር፣ ኣብ ረፉጂ ኣንፎ ከተንብብዎ ትኻሉ ኢኹም : la fiche Réfugiés.info "Informer l’OFPRA d’un changement de coordonnées".

i

ምፍላጡ ዘገድስ።

ዋላ እውን ፣ እቲ መስርሕ እንተጠለብኩም፣ ኣጋዳሲ ምስ ዝኸውን ግን ፣ , l’OFPRA , ነቲ መስርሕ ዝከውን ወረቓቕትቲ ከም እኒ (ናይ ዕለተ ልደት ኮነ ናይ መርዓ ሰርቲፊኬት
ካልእን ክትረቡ ) ትኻሉ ኢኹም ካብ ኦፍራ። .

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኣገደስቲ ሳዕቤናት ሳዕቤን ኣብ ውልቃዊ ህይወትኩምንክህልዎ እዩ።

እንተደኣ ስደተኛታት ናይ ምዃን መሰልኩም ራሕሪሕኩም፣ ኣዝዩ ዓቢ ዝኾነ ጽሳዕቤን ኣብ ህይወትኩም ክህሉ እዩ። :

  • ምምንጣል ካርድ ሰጁኽ ፣ እንተደኣ ሓደ ን እንተወሓደ ካርድ ሰጁኽ ናይ 5 ዓመት ሃልይኩም ኮይኑ ነይሩ።
    እቲ እኳ ኣብ ፈረንሳ ንምምንባር ን ዘኽእለኩም ኣብ préfecture ኪርድኩም ዝተለብኩሞ እሞ። ብ ኦፍራ ዝተዋህበኩም ዑቕባባ l'OFPRA ( ብ ዓኹም ፣ ንቤተሰብኩም፣ ወይ መጻምዲ ኣብ ፈረንሳ ብምህላውን ካላን ዝተወህበኩም ወረቐት ክትመልስዎ ትግደዱ ኢኹም።).
  • ካብ ኦፍራ l’OFPRA እትረኽብዎ ናይ ምምሕዳር ነገራት ምስኣን ።እዚ ማለት ፣ ኣብ ፈረንሳ ን ምንባር ዘኽእለኩም ወረቃቕቲ ኣብ ምምላእ፣ ከም እኒ (ፓስፖርት፣ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬት ወዘተ ) ምርካብ ፣ ን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ትካላት ንምርካብ ፣ ብ ኣምባሳደር ናይ ሃገርኩም ክትውከስሱ ክትግደዱ ኢኹም።

ናብ ስድራቤትኩም ክወርድ ዝኽእል ሳዕቤን ምፍላጡ ኣገዳሲ ኢዩ ::

ናይ ዑቕባ ምግዳፍ ወይ ምንጻግ ናብ ስድራቤትኩም ሳዕቤን ከወርድ ይኽእል ፣

•መጻድምትኻ\ኺ ወረቐት፣ ክትሕደግ ወይ ክሕደግ ይኽእል

• ቆልዑት ምስ ዓበዩ ልዕሊ ዕድመ ምስ ኮኑ ወረቐቶም ይኽእል

•ደቀኹም ትሕቲ ዕድመ ብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ዝተገብረሎም ምክልኻልን ሓገዝን ክረኽቡን ኢዮም

•ናብ መበቆል ሃገረኩም ንዘጋጥመኩም ኵነታት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ውልቃዊን ናብ ስድራቤትኩም ዘጋጥም ሳዕቤን ምቕባል ክነጽግ ይኽእል ወዘተ ::

ሓሳብካ ቀይርካ ወይ ብምጥዓስ ሓድሽ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልክት።

ሓሳብካ ቀይርካን ዳግማይ ካብ ኣህጉራዊ ዑቕባን ክትጥቀም እንተደሊኻን፡ ኩነታትካን ኣባላት ስድራቤትካን ክግምገም ከተመልክት ኣለካ። ከመይ ከም ኣትገብር ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣንብቦ ተኸተሎን። sur cette page. ኣብዚ ገጽ ተገሊጹ ኣሎ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
75 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
15እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Ofpra

Ofpra