ብፍቃድካ\ኪ ናይ ዑቕባ ወይ ናይ ረፍጂ ከም ዘይድልየካ\ኪ ምፍላጥ

ብፍቃድካ\ኪ ናይ ዑቕባ ወይ ናይ ረፍጂ ከም ዘይድልየካ\ኪ ምፍላጥ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 22 avr. 2021

እንታይ ኢዩ?

ናይ ዑቕባ ወይ ረፍጂ ካብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ዝወስድኩም\ክን እንተ ኮንኩም\ክን ፣ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትንጽጉ\ጋ ትኽእሉ\ላ ናይ ዑቕባ ወይ ናይ ረፍጂ ከም ዘይትደልዩ\ያ ክትሕብሩ\ራ ትኽእሉ\ላ፤ ነዚ ክትገብሩ\ራ እንተ ደሊኹም\ኽን ናብ ቤት ጽሕፈት OFPRA). ኦፍራ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ዑቕባ ንዝሓቱ\ታን ስዴተኛታትን ::

መተሓሳሰቢ ምፍላጡ ኣገዳሲ ነገር ፣ ነዚ ስጉምቲ ክትውስኑ\ና ከለኹም\ኽን ናይ መጨረሽታ ኢዩ ፣ ምኽንያቱ ኣብ ሂወትኩም\ክን ኣብ ሂወት ናይ ስድራኹም\ክን ዓቢ ሳዕቤን ከጋጥም ዝኽእል ፣ ናይ መጨረሽታ ሓስቢኩም\ክን ወሰኑ\ና ::

ናይ ረፍጂ ወይ ናይ ዑቕባ ክትንጽጉ\ጋ ወይ ከም ዘይትደለዩ\ያ ክትሕብሩ\ራ እንተ ደሊኹም\ኽን ነዞም ዝስዕቡ ከተማልኡ\ኣ ኣለኩም\ክን ::

•ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ መጀመርያ ዑቕባ ክትሓቱ\ታ ከለምኹም\ኽን ዝሃብክሞ\ንኦ ቃል ዘፈርሕ ወይ ን ነብስኹም ሓደጋ እንተ ዘይብልኩም\ክን ::

•ናብ መበቆል ሃገረኩም\ክን ንክትምልሱ\ሳ ዝኾነ ጸገም ወይ ናብ ሓደጋ ዘይትቃልዑ\ዓ እንተ ኮንኩም\ክን ::

መተሓሳሰቢ ፍልይ ዝበለ ፣ ሓደ ቆልዓ ትሕቲ ዕድመ ብዓመጽ ናይ ስጋዊ ርክብ ዝተበደለ\ት እንተ ኾይኑ\ና ፣ ሞ ኻኣ ኣብ ሃገረ ግዝኣት ፈረንሳይ ናይ ኣህግራዊ መከላኽሊ ዑቕባ ዝረኸበ\ት እንተ ኮይኑ\ና ፣ ናብ መበቆል ሃገረ እንተ ተምሊሳ\ሱ ናብ ዝነበሮ ሓደጋ ዝቃላዕ እንተ ኾይኑ\ና ፣

ናብ መበቆል ሃገሩ\ራ ክ\ት\ምለስ ኣይ\ት\ክእልን ኢዩ\ያ ::

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ብዛዕባ ናይ ምንጻግ ወይ ብድልየትካ\ኪ ናይ ዑቕባ ምግዳፍ ሓበሬታት መምርሒ ኣንብብ\ቢ ድሕሪ ምንባብካ\ኪ ፈርም\ሚ ፣

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ብዛዕባ ናይ ምንጻግ ወይ ብድልየትካ\ኪ ናይ ዑቕባ ምግዳፍ ከተመልክት\ቲ እንተ ደሊኻ\ኺ ነዚ ዝስዕብ ቅጥዒ ce document,ድሕሪ ምምላእ ፈርምካ\ኪ ናብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ l’OFPRA ክትልእኽ\ኺ ኣለካ\ኪ::

•መጀምርያ ኵሉ ሓበሬታት ብዛዕባ መምርሒ ከንብቦ ኣገዳሲ ኢዪ፣( ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ሰነድ ዶኮሜንት ) ዕለት ክጽሕፍ ኣለና፣ ድሕሪ ምጽሓፍና ክንፍርም ኣለና::

2

ፎርሙል ዶኮንሜት ብዛዕባ ናይ ምንጻግ ወይ ብድልየትካ\ኪ ናይ ዑቕባ ምግዳፍ ድሕሪ ምምላእ ፈርም\ሚ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ድሕሪ ነቲ ኵሉ ዝደለ ጠለብ ናይ መምርሒ ዶኮሜንት ፎርሙል\ ቅጥዒ ምስ መላእና ዕለት ፌርማን ክንገብር ኣለና፣

ነዚ ፎርሙል\ ቅጥዒ ፣ ኣብ ገጽ ክልተ በዚ ሊንክ ወይ መላግቦ ክንረኽቦ ንኽእል :: du document à remplir.

3

ናይ ረፍጂ ወይ ዑቕባ ስለ ምንታይ ብድሌየትካ\ኪ ክትግደፎ\ፊ ወይ ክትነጽጎ\ጊ ደሊኻ\ኺ ግለጽ\ጺ ::

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

መተሓሳሰቢ ምፍላጡ፣ ኣገዳሲ ኣብዛ ገጽ ናይ ግድን ኣይኮነን ::

እንተ ደሊኻ\ኺ ዝከኣል እንተ ኮይኑ ብደብዳቤ ስለ ምንታይ ብድሌየትካ\ኪ ክትግደፎ\ፊ ወይ ክትነጽጎ\ጊ ክግተልጽ\ጺ ትኽእል ኢኻ\ኺ ::

4

ናብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ à l’OFPRA ሕቶኻ\ኺ ኣቅርብ\ቢ ::

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ቅጥዒ ናይ መምርሒ ኩሉ ዘድሊሓበሬታ እንተ መሊእኩም\ክን (3ይ ደረጃ ) ናብ ዝስዕብ ኣድራሻ ለኣኹ\ኻ ፣

OFPRA

Division de la protection

201 rue Carnot

94136 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

መተሓሳሰቢ ምፋላጡ ኣገዳሲ ፣ ናይ ቤት ጽሕፈት ኦፋራ መቀበሊ ናይ ህዝቢ ብኣካል ክትቀረቡ\ባ ትኽእሉ\ላ ፣ ሓደ ጸሓፊ ናትኩም\ክን ጥርዓን ክሰምዕ ይኽእል ኢዩ ፣ ድሕሪ እዚ ምኽሪ ክህበኩም\ክን ኢዩ፤፣

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ሳዕቤን ናይ ውልቃዊ\ት ሂወትኩም\ክን ኣገዳሲ ኢዩ ፣

ናይ ፍረጂ ወይ ዑቕባ ምንጻግ ወይ ምግዳፍ ኣብ ውልቃዊ ሂወትኩም\ክን ከቢድ ሳዕቤን ከወርድ ይኽእል ኢዩ ::

•ናትኩም\ክን ካርት ሰጁር ክትሕደጉ\ጋ ትኽእሉ\ላ ፣ ን ኣብነት ካርት ሰጁር ቅድሚ 5 ዓመት እንተ ኔርኩም\ክን ካልእ ካርት ሰጁር ክትሓቱ ወይ ክትቅይሩ\ራ ትኽእሉ\ላ ::

•ን ኣብነት ናትኩም\ክን ኤምባሲ ፓስፖርት ፣ ወረቐት ብዛዕባኹም\ኽን ዝገልጽ ካልእን …… ምሃብ ክኸልኣኩም\ክን ይኽእል ኢዩ ::

ናብ ስድራቤትኩም\ክን ክወርድ ዝኽእል ሳዕቤን ምፍላጡ ኣገዳሲ ኢዩ ::

ናይ ዑቕባ ምግዳፍ ወይ ምንጻግ ናብ ስድራቤትኩም\ክን ሳዕቤን ከወርድ ይኽእል ፣

•መጻድምትኻ\ኺ ናቱ\ታ ወረቐት ክ\ት\ሕደግ ወይ ክወድቅ ይኽእል

•ናትኩም\ክን ኣቆልዑት ምስ ዓበዩ\ያ ልዕሊ ዕድመ ምስ ኮኑ\ና ወረቐቶም ክወድቕ ይኽእል

•ደቀኹም\ኽን ትሕቲ ዕድመ ብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ ዝተገብረሎም ምክልኻልን ሓገዝን ክረኽቡ\ባ ኣይክእሉ\ላ\ን ኢዮም

•ናትኩም\ክን መበቆል ሃገረኩም\ክን ንዘጋጥመኩም\ክን ኵነታት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ውልቃዊን ናብ ስድራቤትኩም\ክን ዘጋጥም ክንጽጎ ወይ ከይቅብሎ ይኽእል ::

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
22 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible