Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምህላው ባንክ ሕሳብ ምርካብን "መሰል ሕሳብ"

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ ባንክ ናይ ባንክ ሕሳብ ምኽፋት ክኣቢ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ካብቲ "መሰል ሕሳብ" ዝብል ኣገባብ ብነጻ ክትጥቀሙ ምስ ባንክ ደ ፍራንስ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብርግጽ ዝኾነ ኣብ ፈረንሳ ዝነብር ሰብ፡ ድሮ ሕሳብ ዘይብሉን ባንክ ናይ ተቐማጢ ሕሳብ ምኽፋት ዝኣበየሉን፡ ነዚ ኣገባብ እዚ ናይ ምጅማር መሰል ኣለዎ።

ንሱ ባዕሉ ካብ ናይ ተቐማጢ ሕሳብን ነጻ መሰረታዊ ኣገልግሎት ባንክን ተጠቃሚ ንኽኸውን ትካል ባንክ ዝምዝጋብ ባንክ ደ ፍራንስ እዩ ፣ ምስ መሰል ሕሳብ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ነጻ እዩ ።

ክፍለጥ ዘለዎ!

ዋላ እውን እንተኾንካ ካብቲ መሰል ናይቲ ሕሳብ ክትጥቀኡ ትኽእሉ ኢኹም፤
- ምናልባት ዝተኸልከለ ባንክ ምግባር
- ከምኡውን ኣብ ውልቃዊ ልቓሕ ፍጻመ ፋይል (FICP) ተመዝጊቡ
- ብወሳኺ ልዕሊ ዓቐን ዕዳ ዘለዎ
- ኣብ መወዳእታ ድሮ ምስ ካልእ ሰብ ሕሳብ ኣለዎ።

ከመይ ንገብሮ?

ነዚ መስርሕ በብ መድረኹ ብምኻድ ምኽፋት ይከኣል እዩ ኣብዚ ጥውቁ ur ouvrir un compte bancaire.

እቲ ባንክ ሕሳብ ክኸፍተልኩም ወይ እንተኣቢዩኩም ወይ ካብ ዝሓተትካሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት መልሲ እንተዘይሂቡልኩም፡ ድሕሪኡ ምስቲ "ባንክ ባንክታት" ዝኾነ ባንክ Banque de France,"banque des banques" ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ዘገድስ
ንክታት ኣብ መትከል "ንግዳዊ ናጽነት" እየን ዝሰርሓ። እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍ ባንክ ንሓደ ዓሚል ናይ ምቕባል ወይ ናይ ምንጻግ መሰል ኣለዎ።

እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ድማ ከተቕርቡ ይግብኣኩም፤

 • እንተደኣ እቲ ባንክ ን 15 መዓልታት ዘይመሊስልኩም፣
 • እንተደኣ እቲ ባንክ ን 15 መዓልታት ዘይመሊስልኩም፣ : ብ መረጋገጺ ኣሰንይዎ preuves de votre demande d’ouverture de compte ፣ ( ን ኣብነት ccusé de réception ናይ ዝሰደድኩሞ ፖስታ ወይ a lettre recommandée ዝተላእከሉ ናይ ጠለብ ፣ መረጋገጺን ምስ ዕለቱ ካልእን ክኸውንይኽእል እዩ)
 • ሰነድ ቅጥዒ ናይ ምሕታት መሰል ባንኪ ሕሳብ ምህላው ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ en cliquant ici
 • ታሴራ ወይ መንበሪ ካርድ ብኽልቲኡ ገጽ ናይ መንነት መውረቀት መርትዖ ምስ ቅኑዕ ስእሊ፣(ቅቡል ዝኾነ ሰነድ ናይ ዝምልከቶ ሰብ s > ብመሰረት ሕጊ l'Article 1, ዓንቀጽ "A. - Pour une personne physique") ቅቡል ዝኾነ ሰነድን ኩነትን ምህላው
 • ናይ ኣድራሻ ወይ መንበሪ መረጋገጺ (ንኣብነት ትሕቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ ናይ ማይ ወይ ናይ ቴሌፎን ሕሳብ፣ ትሕቲ 3 ወርሒ ዝዕድሚኡ ናይ ክራይ ቅብሊት፣ ናይ ርእሰ-ማል ወረቐት) ክኸውን ይኽእል
 • እንተደኣ ምስ ሰብ ተጸጊዕኩም ትነብሩ ኲይንኩም Attestation d'hébergement , si vous êtes hébergé መረጋገጺ መንነት ናይቲ ኣአንጋዲ (ንዝተኣናገዱ ሰባት ቤት ምስክር ወረቐት) ክህሉ ይግባኣ
 • ሞያዊ ወይ ውልቃዊ ናይ ባንክ ሕሳብ ከምዘይብልካ ዘረጋግጽ በዓል ሞያ ወይ ናይ ስራሕ ሓላፊ ወዘተ።

እቶም መሰረታውያን ሕቶታት ናይቲ መስርሕ ምርካብ ባንክ ሕሳብ ici, ምስ ሓፈሻዊ ወይ ን ኣንበት ዝኾኑ መልስታት ፣ ግን ደሓር ብናትኩም ዝትክኡ ኣብዚ ኣለውኹም፣ ጠዊቕኩም ረኣዩ

እቲ ኣቐዲምኩም ሕሳብ ምኽፋት ዝነጸገኩም ባንክ ባንክ ፋይልካ ብቐጥታ ናብ ባንክ ዲ ፍራንስ ክሰደልኩም ክትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም።


ምፍላጡ ዘገድስ

ከምኡ እውን ካላኦት ኣካላት ከም እኒ ቤት ምኽሪ ክፍሊ፡ CAF (ፋንድ ኣበል ስድራቤት)፡ ማእከል ማሕበራዊ ስጉምቲ ኮሙን (CCAS) ወይ ዝተወሰኑ ማሕበራት እውን ነቲ ፋይል ናብ ባንክ ደ ፍራንስ ክሰዱልኩም ይኽእሉ እዮም።

.

እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ንኹሎም ሰነዳት ስካን ምግባር እዩ።
> ንዝያዳ ንባብ la fiche Réfugiés.info "Scanner un document".

ብምቕጻል ናብ ወብሳይት ናይ sur le site de la Banque de France eእደ ሓሳብ ምሳብ ምስ avec FranceConnect.ምሕፋት
> A ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕብኡ ኣኣብ ረፉጂ ኣንፎ ተወከፉ la fiche Réfugiés.info "Se connecter à un site avec FranceConnect".

ብድሕሪ እዚ ኣብ ሕሳብኩም ብምእታውን ኣብቲ "Droit au compte - ውልቀሰባት - dépôt d’une demande". ዝብል ብምጥዋቕ ጥልቡ

ወይ ዳውንሎድ ግበርዎ Téléchargez ብድሕሪ እዚ ር=ተጸበዩ እሞ ሽዑ ናብ Banque de France ብምልኣሕ መልስኹም ተጸበዩ

ፋይልኩም ንምቕራብ ናብ ቆጸራ ባንክ ደ ፍራንስ እውን ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ።

ነዚ ንምግባር መጀመርታ ኣብዚ ብምእታው ኣብ ጥቓኹም ዝርከብ ኣድራሳ ርኸቡ : cliquez ici,ብድሕሪ እዚ “droit au compte”.መሰል ምርካብ ናይ ሕሳብ ዝብል ጠውቑ

ቅድሚ ፋይልኩም ሒዝኩም ናብኡ ምኻድኩም፡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ፡ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 18 ኣብ መርበብ ሓበሬታ ባንክ ደ ፍራንስ sur le site de la Banque de Franceወይ ብስልኪ 3414 (ዋጋ ናይ ውሽጢ ዓዲ ጻውዒት) ቆጸራ ክትሕዙ ይምከር።

ብተወሳኺ ፋይልኩም ብዝተመዝገበ ፖስታ ምስ ምቕባልኩም ኣፍልጦ courrier en recommandé avec accusé de réceptionናብዚ ኣድራሻ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም፤

Banque de France
TSA 5012075035
Paris Cedex 01

ብድሕሪኡ’ከ ?

ሓንሳብ ምሉእ ፋይልኩም ምስ በጽሐ፡ ባንክ ዲ ፍራንስ ንሓደ ናይ ባንክ ትካል ይቕባል ፡ እዚ ድማ ኣካውንት ክኸፍተልካ ክሰማማዕ ግዴታ ኣለዎ።

እዚ ውሳኔ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ እዩ።

ባንክ ደ ፍራንስ ብፖስታ ወይ ብውልቃዊ ቦታኹም ስምን ዝርዝር ርክብን ናይቲ ዝተመደበ ትካል ባንክ ክሕብረኩም እዩ።

እዚ ባንኪ ድሕሪ ምምዳቡ ድሕሪ 3 መዓልቲ፡ ነቲ ሕሳብ ንምኽፋት ዘድልዩ ሰነዳት ዝርዝር ሓበሬታ ክህበካ ኣለዎ

ቆጸራ ንምሓዝን ኩሉ ሰነዳት ንምምጻእን ምስቲ ባንክ ክትራኸቡ ኣለካኩም።

በዚ ድማ ሕሳብኩም ምስ ተኸፍተ ብነጻ ካብ መሰረታዊ ኣገልግሎት ባንክ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም :

 • ናይ ባንክ ካርድ ክህልዎም፣
 • ሓደ RIB (ናይ ባንክ መንነት መግለጺ)፣ .
 • ናይ ገንዘብ ቸክን ናይ ባንክ ዝውውርን፣
 • ብ ኢንተርነኤት ብርሑቕ ናይ ሕሳብካ ሚዛን ምርኣይ ወዘተ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gaëlgaëlተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
utilisateur_92556286utilisateur_92556286ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ