ኣብ ዩኒቨርስቲን ንምምዝጋብ

ኣብ ዩኒቨርስቲን ንምምዝጋብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ16 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

እቶም ትምህርቶም ክቕጽሉ ዝደልዩ ስደታኛታት ፣ ናይ ምውድዳር ቅጥዒ ንምእታው ፣ ናይ ፈላማ ዓመት ኣብ ኦንላይን ብ ኢንተርነት ክገብርዎ ይግባእ።

i ምፍላጡ ዘገድስ! ናይ ቋንቋ ብቕዓትኩም B2 ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ክኸውን ኣለዎ ናብ ዩኒቨርስቲ ንኽትኣትዉ ክትምዝገቡ ምስ እትደልዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ንመዝገባ ዘድሊ ነገር ምድላው

ንምምዝጋብ ምእንቲ ክትክእሉ BAC ናይ ላዕለዋይደረጃ መልቀቒ ፈታና ዝተሳተፍኩም ምስ ትኾኑ።ወይ እውን ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርስቲ እንተኔርኩም

እንተደኣ ኣብ ሃገርኩም ሓደ ዲፕሎም ነይርኩም ድማ፣ ናብ ዝለዓላ ደረጃ ትቕጽልዎ

i

ንምጽላጡ ኣገዳሲ :ነዚ ዝምልከት ኣብ : lናይ Réfugiés.info "Faire reconnaître son diplôme (Enic-Naric)" ተወከሱ

እንተደኣ እቲ ዩኒቨርስቲ ሓደ ዲፕሎም ዘይሂብኩም ድማ፣ ሓደ ዲፕሎም ከም ዝደላወልኩም ክንገብር ንኽእል ፣ ብሳላ passeport européen de compétence ዝበሃል መርመራ ብምስታፍ.

i Bምፍላጡ ዘገድስ! ነዚ ዝምልከት እውን ኣብ : ሓደ ናይ ረፉጁ ኣንፎ ዶክመንት ተወከሱ Réfugiés.info "Obtenir le Passeport européen des qualifications des réfugiés (EQPR)"

2

ብ ቕዓትኩም ኣብ ቋንቋ ፈረንስ ኣ B2 dክከውን ኣለዎ

ገለ ገለ ይኒቨርስታት ፣ ,ናይ ግድን B2 ፈረንሳ ብ ሰርትፍኬት ክስነ ይሓታ፣ c vous ኣኝተዘይብልኩም examen ግበሩ

Voir la liste des centres d'examen

i ክፍለጥ ዘለዎ! :ተንቀቑ፣ እቲ ፈታና ይኽፈሎ ይኸውን እዩ !
እቲ ድደረጃ B2 ወላ እውን እታ ዩኒቨርስቲ ዘይትጠልብ እንተኾነት

Tester mon niveau de français

እንተ B2, ዘይብልኩም፣ ኣብቲ ብ “Passerelles - Étudiants en exil”. ዝፍለጥ ዝምህሩ ሓላሎ ናዩኒቨርስታት ፣ናይ ፈረንሳ ተመሃሮ ንምምሃር ዘሰልጥና ኣለዋም. እብዚ ብምጥዋቕ ድማ ሃሰስ በልወን

Voir la liste des établissements proposant le diplôme universitaire

3

ኣብ እዋን ምዝገባ ክግበሩ ዘለዎም ፣

ናብቲ ዩኒቨርስቲ ብ ኢመይል ወይ ብ ቴለፎን ተራኸቡ፣ le service de la scolarité ወይ le service des relations internationales de ናይቲ ዩኒቨርስቲ፣ ስደታኛ ምዃንኩም ብምጥቃስ

Le site Campus France በብ ዞብኡን ፣ዓይነት ትምህርቱን ዝተኸፋፈለ እዩ ።

Voir l'annuaire des formations par Campus France

እቲ ዝምልከቶ ዩኒቨርስቲ ድማ እቲ ዝግባኣኩም ፣ ሓቢሬታ ምኽሪን ካልእም ብምሃብ centre d'orientation et d'information (CIO) ዝበሃል ቢሮ ኣለኩም

Voir l'annuaire des CIO

i ክፍለጥ ዘለዎ፣ :ተጠንቀቑ፣ ምዝገና እብ ወርሓት መጋቢት ን ሰነ ን እዩ !

ኣማኸርቲ ናይ l’ONISEP ከምኡ ውን ቴለፎን ናብ 1 77 77 12 25. ብምድዋል ተመዝገቡ

4

ዝመረጽኩሞ ዩኒቨርስቲ ምስ ተመዝገብኩም

A - ናይ ቀዳማይ ዓመት ንምምዝጋብ :

ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ዘሎ ወረቐት ናይ ቀጥዒ ምምላእ፣ ብቴልፎን ወይ ብኢመይን=ናብ le service de la scolarité ወይ le service des relations internationales ናይቲ ዩኒቨርስቲ ተመዝገቡ፣

B -ን ኻልእ ዓመታት :

እቲ ናይ እቲ ዩኒቨርስቲ ወረቐት ብ ኦላይን ምምላእ

i ክህልወኩም ኣለዎ። CV,፣ ንዝይ ተበግሶ ደብዳቤ ፣ዲፕሎማ እንተለኩም፣ ምስ መሰነይትኡ ናይ ቋንቋ ብቕዓትኩምን ካልእን ብምጥማር ስደድዎ`

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ተመዝገቡ

እንተደ ኣ መዝገባ ሓሊፍኩም ፣ ንዝቕጽልዓመት ብ ኢመይል ተመዝጊብኩም ጽንሑ, ኣብ ናይ መጸባዪ መስመር ጽንሑ

ኣብቲ MOOC (Massive Online Open Courses) :ዝበሃል ፕላትፎርም elle s’appelle FUN pour « France Université Numérique » እውን 300ኮርሳር ኣብ ኦንላይን ብነጻ ትምህርቲ ይህብ እዩ

La Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance (FIED) :እቲ ዩኒቨርስታት ፣ ከከም ዓውኹም ፣ ዲፕሎምኩምን፣ ወይ እውን ናይ ግዜ ዲስፕሊንንዝተመቓርሀ እዩ.

እቶም ወኪላት ናይ ዩኒቨርስቲ፣ (MOOC) ብርሑሑቕ ፣ (FOAD) እብ ናይ ተዛረብቲ ፈረንሳ ዝኽና ሃገራት ብማዕዶ ዘስተምህር እዩ። .(ክሳብ ማስተር 2) ዝበጽህን ምሉእ ብምሉእ ዕዉትን እVous pourrez les retrouver sur le site de l’AUF dédié aux FOAD et MOOC .

እንተደኣ ምስ ናይ ስደተኛ rዲፕሎምን ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ኣብዚ ተወከሱ(voir les fiches dispositifs)

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
48 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible