Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሴ ደ ኣ ዴ 21

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ምስ ሓደ ዓቓቢ ሕጊ ምርኻብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ፣ ን ኣብ መስርሕ ሕጊ ፣ ኣብ ከይዲ ንዘለዉ ሰባት፣ዝግብኦም ኣሰራርሓ ብዛዕባ፣ ሓፈሳዊ ኣሰራርሓ ክሲ ይግባይ ከልእን መሰላቶም ንምግላጽ የገልግል/ ከምኡ እውን ዝኾነ ፍርዲ ምስ ዝውሰድን ኣተገባብራ ናይቲ ፣ መቅጻዕቲን ብዝርዝዝ የረድእ።

ከምኡ እውን ናይ ሕጊ ሓገዝ እውን ይገብር እዩ።ነቲ ብ "procès verbaux de constat" ዝፍለጥ ወይ ሲቪላዊ ሕጊ፣ ማለትሳሕቲ ዘጋጥም ጎነጽ፣ (ኣብ ህዝባዊ ቦታታ ወይ ኣብ ,፣ ጎረቤትን ካልእን…).

ኣብ ናይ ዞባታት (CDAD),ዝርከብ ቤት ፍርዲ ነጻ ኣገልግሎት ንብነጻ ን ኽትረኽቡ ኣብ ዲጆን ከባቢኣኣን ትኽእሉ ትኽእሉ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ንኹሉ ብዘይ ኣፈላላይ ዕድመ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኩነታት ክፉት ኣገልግሎት እዩ ዝህብ።

እዞም ትካላት ሕጊ እዚኣቶም ንኹሉ ብማዕረ ክፉታት እዮም

ኩሉ ኣብኡ ዝበሃል ኣብኡ(ብምስጢር) ይተርፍ

ከመይ ንገብሮ?

ብቴለፎን ርኸቡና ምእንቲ ከመይ ክትጥቀምሉ ከም እትኽእሉ ንኽትፈልጡ ክንገልጸልኩም ኢና 0380517830

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
fabro63fabro63ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
conseil départemental d'accès au droitconseil départemental d'accès au droitኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ