Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ ሰደኣደ ዒስራን ሓደን(CDAD 21 ) ዝተባህለ ትካል ብምትሕብባር፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ጠበቓ ምሓዝ ወይ ምርካብ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ጠበቓ፣ (ኣብ እቲ ናይ ውልቂ ትካሉ ፣ ወይ ቤትጽሕፈቱ) ኣብ ዓውዲ ሕጊ ዝምልከት፣ ንሓታትቲ ከም መጠን ዓሚሉ ምሉእ ግልጋሎት ናይ ምኽርን ኣገደስቲ ሓበሬታታትን ይህብ።

ሰደኣደ (CDAD) ኣብ ከተማ ዲጆን ን (Dijon et dans la region) ከባቢኣን ንዝነብሩ ተቐማጦ እቲ ከባቢን፣ ናይ እቲ ዞባ ሕጊ ኣማኻሪ ብምትሕብባር ንተቐማጦ እቲ ከባቢ ናይ ሕጊ መሰላቶም ንኽፈልጡንካብ ኡ ድማ ተጠቀምቲ ንኽኾኑን ግቡእ ሓበሬታን ኣገልግሎትን ይህብ፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ንኹሉ ብዘይ ኣፈላላይ ዕድመ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኩነታትን መንበሪኦም ቦታ ብዘየገድስን ክፉት ኣገልግሎት እዩ ዝህብ።

እዚ ኣገልግሎት ንኹሉ ህዝቢ ነጻ እዩ፣

እቲ ናይኣገልግሎት ቦታታት፣ ኣብ ዞባ ኮት ድ ኦር Côte-d’Or
ዘለዉ ንምርካብ ( ኣብ እቲመሐበሪ ካርታ ተዓዘቡ )፤

ጠበቓ ብመሰረቱ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ባህሪ እዩ ዘለዎ ፣ ስለዝኾነ ድማ፣እቲ ምስ እቲ ጠበቓ ዝተዛረብክሞ፣ ኣብቲ ቦታ (ምስጢር ) ኮይኑ ይተርፍ።

እቶም ብጠበቓታት ዝወሃቡ ሞያውያን ምኽርታት፣ ካብ ወገናውነትን ጸግዒ ሓደ ሰብ ዘይሓዘን ማእከላይን እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

በዚ ዝስዕብ መስመር ስልኪ ቁጽርና ክትድውሉልናን ክትረኽቡናን ትኽእሉ ኢኹም፣ ብ ኣካል መጺኹም ክትረኽቡናን ክትውከሱናን ምስእትደልዩ ድማ ኣክብዚ ዝስዕብ ኣቀማምጣ ናይዛ ከተማ ዘርኢ ካርታ ብምውካስ ኣበይ ከምዘለናን ብኸመይ ናብ ቤት ጽሕፈትና ከምትመጹን ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
fabro63fabro63ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
polka_dotpolka_dotተርጓሚ/ሚት
conseil départemental d'accès au droitconseil départemental d'accès au droitኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ