Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Pimms Médiation Dijon

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ምስላጥ ምሕደራዊ ወረቓቕቲ፣ ሓገዝ ን ደገፍን ምእንቲ ክትረኽቡ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እምበኣርከስ ፒምስ (PIMMS) ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ዝህበኩም ሓደ ብዛዕባ ህዝባዊ ጉዳያት ዝጽሕፍ ጻሓፊ ንኣገልግሎትኩም ቀሪቡልኩም ኣዳልዩልኩም ኣሎ። ኣብ ላ CAF እውን ኣለኩም

መልእኽትታት ወይ ደብዳቤታት ኣብ ምጽሓፍ ይተሓባበረኩም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ኤክሪቫን ፑብሊክ ዝተባህለ ብዛዕባ እዚ ህዝባዊ ጉዳያት ዝጽሕፍ ጻሓፊ ብቋንቋ ፈረንሳ መልእኽትታት ወይ ደብዳቤታት ኣብ ምጽሓፍ ይተሓባበረኩም።

ስለዚ ኣብ ዝተፈለለዩ ከተሳልጥዎም ዝግበ ኣኩም ናይ ናይ ቤት ጽሕፈት ደለይቲ ስራሕ እነሐድሶ ወርሓዊ ምሕዳስ፣ ከምኡውን ዴክላራስዮን ትሪመስትሪየል ደ ላ ካፍ ማለት ሰለስተ ወርሓዊ ምሕዳስን ካልኦት ኣገደስቲ ጉዳያትን ክንተሓባበረኩም ኢና።

ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተላእኩልኩም ሰተርቲ መልእኽቲታት ኣንቢብክምዎም ምርዳእ ምስ ዝበዩኹም ደብዳቤታት ናብዞም ህዝባውያን ጸሓፍቲ ሒዝክምዎም ትመጹ እሞ ንሳቶም ድማ ብግቡእ ከብርሁልኩምን ከረድ ኡኹምን እዮም።

ከመይ ንገብሮ?

ቆጸራኹም ኣብ ሓንቲ ካብዘን ኣብ ከተማ ዲጆን (Dijon) ከባቢኣን ዝርከባን ጨንፈራትና ይኹን። ንሓበሬታ ኣብዚ ካርታ ዘሎ ቀይሕ ነጥቢ ተወከሱ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
yoyobkyoyobkተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
erika_danerika_danተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
pimmspimmsኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ