Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Secours(ሰኩር) ሰኩር ፖፑሌር"secours populaire" ትርጉሙ ናይ ሰባት ሓጋዚ ሩፍታ ማለት እዩ፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ቋንቋ ፈረንሳ ንመሃር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 3 роки тому

እንታዩ’ዩ ?

ከም ናትና ናህሪ ቋንቋ ፈረንሳ ምእንቲ ክንማሃር፣ ዝሕግን ናይ ውልቅኻ መድብ ናይ ትምህርቲ እዩ።

ብኻልእ ኣገላልጻ

ብውልቅና እንመሃሮ ትምህርቲ ቋንቋ ፈርንሳይ ምኽን ያቱ ምስቲ ንዓና ዝጥዕመና መዓልትን ግዜን ሃዋህውን ክሰማማዕ መታን፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቶም ወለንተኛታታ ምስቲ በጺሕካዮ ክዮ ዘልኻ ኺ ናይ ፍልጠት ደረጃ ማዕረ ዝኸይድ፣ ዝተፈላለየ መደባት ኣዳልዮም ኣለዉ፣

እዚ ድማ ምእንቲ ብቕልጡፍ ኣብ ምዕሟቕ ፍልጠትኩምን፣ ዝተወሰኑ ጠቓሚ ዝኾኑ ንድሌትካ ዝመጣጠኑን ነገራት የፍልጠካ።

ከመይ ንገብሮ?

በዚ ቁጽሪ ስልክና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፣

03 80 30 20 70.

ኣድራሻና : 15 rue de la Brot "ሩ ደ ላ ብሮት" ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታትና ክትመጹና ትኽእሉ ኢኩም፣.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nournourምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
soliha ais 25 21soliha ais 25 21ተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
koryanikakoryanikaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_86598328utilisateur_86598328ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ