Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ጂ ኣር ኤ ስ FRS ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ

JRS France
ኣዳላዊJRS France

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 9 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 4 በብ ውሱን ግዜ ኣብ ሰሙን

ኣበይ ?

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ቤት ትምህርቲ JRS ጂ ኣር ኤስ ብነጻ ትምሀርቲ ቃን ፈረንሳይ የቅርብ ፣ ካብ ደረጃ A0 ክሳብ B1ን ሓደሽቲ ስደተኛታትንወረቐት ዘለዎ ሰብ፣ በብደረጅኡ ናይ ቋንቋ ፈረንሳይ ብዕምቆት ክሳብ ኣብ መውዳእታ ወግዓዊ ትምህርቲ እዚ ፣ ድልየት ዘለዎም ድማ፣ ናይ ሰርቲፍኬት ንምሓዝ ዘኽእል ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

እዚ ትምህርቲቋንቋ ፈረንሳ ፣ ብተግባርን ብቃልን ስራሕን ማሕበረዊ ናብራን ባህልንዊ ንጥፈታት ኣብ ቋንቋ ንምምሃር ዕላምኡ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳይ ኣብ ምዕሟቕ ውልቃዊ ምክትታልን ምግድሳን ኣብ ተማሃሮ ፣ ኣብ ሓደክፍሊ ክሳብ 12 ተሳተፍቲ ራይ የአንግድ

ስልጠና ትምህርቲ ን 9 ወርሒ ዝወስድ ግዜ ፣ በዚ ኣጋጣሚ ንምምሃር ቋንቋ ብጽፉፍን ብዘይ ታህዋኽ ሓይሊ የስተምህር፣ እዚ መደብ 2 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ፣ 4 ግዜ ኣብ ሰሙን መታን ፣ ብጽፈት ብውሕሉልን ንምምሃር ይሕግዝ ።

ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ናይ ዶልፍ DELF ክሓልፉ ዝደልዪ ዲፕሎም ናይ ቋንቋ ፈረንሳይ ንምሓዝ ካብ ምንስትሪ ትምህርቲ ፣ዲፕሎም ድሕሪ ምሓዝ ፣ ክእለትኩም የርጋግጸልኩም፣ ፣ በዚ ዝተማህርኩሞ ደርጃ መሰረት ከኣ ናብ ናይ ሞያ ስልጣነ ወይ ናብ ዩንቨርስቲ የእቱ።


እዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ፣ ብዙሕ ዓይነት ሓሳብን ተግባርን ዝምህሩ በብዓይነቱ ፣ ምስ ባህልን ሕብረት ሰብን ፣ ( ብሓብር ምምሳይ ብግጥምን ዕላልን ምግላጽ ፣ ምስላጣን ካብ መጽሄት ፣ ካብ ጋዜጣ ንትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይ፣ ኣብ መውዳእታ ብዓውትን ንምምዕባልን ከምኡ’ውን መዓልታዊ ናብራ ኣብ ፈረንሳ የደንፍዕ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ JRS ዝሎ ቦታ መሊኡ እዩ፣ እንተኾነ ግን ካብ መስክረም ክሳብ ወርሒ ሰነ ፣ ቦታ ኣኣብ ዝተረኽቦ ክንትክኣኩም ንክእል ኢና።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

nournourምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullahrohullahተርጓሚ/ሚት
karchaia777@gmail.comkarchaia777@gmail.comተርጓሚ/ሚት
julietteadnetjulietteadnetተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
am234am234ተርጓሚ/ሚት
amanexpertamanexpertተርጓሚ/ሚት
babakerkhailbabakerkhailተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
viktoriaviktoriaተርጓሚ/ሚት