Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ስደተኛታት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1

ዋጋ

ኣብ መንጎ 400€ ን 7000€ ሓንሳብዘሎ ዝርዝር

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምስራሕ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝኾነ ናይ ሕክምና ወይ ፓራሜዲካል ዲግሪ ዘለዎ ኣብ ክሊኒካዊ ምርምር ምስ ዝህልወኩም

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 13 jours

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ክሊኒካዊ መጽናዕቲ ኣብ ሕሙማት ወይ ጥዑያት ሰባት ዝካየድ ኮይኑ፡ ንኣብነት ውጽኢታዊነት ወይ ድሕነት ናይ ሓደ ሓድሽ ሕክምና ንምፍላጥ ወይ ንኣጠቓቕማ ሓድሽ መሳርሒ ሕክምና፡ ስነ-ህይወታዊ ወይ ሕክምናዊ ፍልጠት ንምምዕባል ዝዓለመ እዩ።

በዚ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ቁጽሪ ክሊኒካዊ ፈተነታት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ (ካብ 2015 ጀሚሩ +40%)፡ ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ ሰብ ሞያ (ሆስፒታላት፡ ትካላትን ክንክን ጥዕና፡ ንኡሳን ኮንትራክተራት) ድማ ብቐጻሊ ይቖጽሩ ኣለዉ።

ኣብ ክሊኒካዊ ምርምር ፡ ክልተ ሞያታት ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዲፕሎማ ዘለዎም ሰባት ከም ነርስ፡ ፋርማሲስት፡ ዶክተር ወይ ቴክኒሻን ላቦራቶሪ ፡ ሓጺር ናይ ስልጠና ኮርስ (ከባቢ 200 ሰዓታት) ምስ ወድኡ ይበጽሑ።

 • ቴክኒሻን ክሊኒካዊ መጽናዕቲ (TEC) : ኣብ መንጎ እቲ መርማሪ ሓኪም፣ ጉጅለ ሕክምናን ሕሙማትን መንጎኛ እዩ። ብፍላይ ኣብ መጽናዕታዊ መጽናዕቲ ውልቃዊ ሓበሬታ ሕሙማት ምሕዋይ ዝምልከት እዩ። ነዚ ሓበሬታ እዚ ይትንትን፡ ንጉጅለታት ሕክምና የካፍሎ፡ ይምድቦ፡ ኣብ ምሉእ እቲ መጽናዕቲ ድማ ንሕሙማት ይከታተሎ። ኣብ ሓደ ቦታ ይሰርሕ፣ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ማእከል ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ (CHU) ዝርከብ ማእከል ክሊኒካዊ መርመራ። እዚ ሞያ ካብ BAC +2 ወይ BAC +3 ዝረኽቦ እዩ።
 • ምስናይ ተሓባባሪ ክሊኒካዊ ምርምር (ARC) : ኣብ መንጎ እቲ መወልቲ (ንመጽናዕቲ ዝእዝዝ)ን እቲ መርማሪ ዶክተርን መንጎኛ እዩ። ምስ ሕሙማት ቀጥታዊ ርክብ የብሉን። ከም ኣካል ናይቲ ሓያሎ ማእከላት ክሊኒካዊ መርመራ ዘሳትፍ መጽናዕትታት፡ ኣብ ሓያሎ ቦታታት ክሰርሕ ክግደድ ይኽእል እዩ፡ ስለዚ ድማ ብተደጋጋሚ ክጓዓዝ ይኽእል። ብፍላይ ብሳይንሳዊ፣ ቴክኒካውን ቁፅፅራውን ኣረኣእያ ፅሬት እቲ ፈተነ ናይ ምክትታልን ምቁፅፃርን ሓላፍነት ኣለዎ። እዚ ሞያ ብሓፈሻ ንBAC +5 ዝበጽሕ እዩ።
ከም TEC ክትሰርሕ ኣዝዩ ጽቡቕ ደረጃ ፈረንሳ (B2/C1) ክህልወካ ኣለዎ ፣ ከም ARC ክትሰርሕ ድማ ኣዝዩ ጽቡቕ ደረጃ ፈረንሳን እንግሊዝን (B2/C1) ክህልወካ ኣለዎ።

ከመይ ንገብሮ?

እቶም ቀንዲ ፍሉያት ስልጠናታት፤

 • እቲ DIUFARC - TEC (ኢንተርዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ንስልጠና ተሓጋገዝቲ ክሊኒካዊ ምርምርን ቴክኒሻናት ክሊኒካዊ መጽናዕቲን)
 • እቲ DU ARC/TEC (ARC/TEC ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማታት)
 • ARC/TEC ናይ ብሕቲ ስልጠና ኮርሳት
ኣስራሕቲ ብሓፈሻ ኣብ BAC +5 ከም ሓጋዚ ክሊኒካዊ ምርምር (CRA) ኮይኖም ክሰርሑ ይቖጽሩ፣ መጀመርታ ብፓራሜዲካል (BAC +3) ዲፕሎማ ምስ ዝህልወካ መጀመርታ ከም ቴክኒሻን ክሊኒካዊ መጽናዕቲ (TEC) ስራሕ ከተመልክት ይምረጽ። ከም TEC ተመኩሮ ምስ ዝህልወካ ብድሕሪኡ ንስራሕ CRA ምምልካት ይከኣል።

እዞም መርበባት እዚኦም (ዘይምሉእ) ዝርዝር ናይ ስልጠና ኮርሳት ብዞባ ብዞባ ይህቡ፤

ናይዞም ዝተፈላለዩ ኮርሳት ናይ ምእታው ኩነታት ከከም ትካል ይፈላለ እዩ። ብሓፈሻ እዞም ዝስዕቡ ንምምዝጋብ ብቑዓት እዮም፤

 • ሕጹያት bac +2/+3 (ሕክምናዊን ሳይንሳውን ጽላታት) ዝሓዙ
 • ብመንግስቲ ዝተረጋገጹ ሓገዝቲ ሓካይም
 • ድሮ ኣብዚ ሞያዊ ንጥፈት ዝተዋፈሩ ሰባት።
ገለ ናይ ፈረንሳ ማስተርስ ዲግሪታት ብቐጥታ ናብ ስራሕ TEC/ARC ክትረኽቦም የኽእሉ፣ ብፍላይ ድሮ ኣብ ዓውዲ ክሊኒካዊ ምርምር ሞያዊ ተመኩሮ እንተሃልዩካ። ንኣብነት፦ ብክሊኒካዊ ምርምርን ፋርማኮቪጂላንስን ማስተርስ ዲግሪ፤ ማስተርስ ኣብ ልምዓትን ክሊኒካዊ ምርምርን ወይ ማስተርስ ብህዝባዊ ጥዕና።

ናብዚ ስልጠና ንምስታፍ ክፍሊትኩም ዝኽፈል ኮይኑ ካብ 700 ክሳብ 4000 ዩሮ ክኸውን ይኽእል ።

ኩሎም ናይ ስልጠና ኮርሳት ብፈረንሳ ትራቫይል (ናይ ቀደም Pôle emploi) ክምወሉ ኣይክእሉን እዮም። ብፈረንሳ ትራቫይል ዝጸደቐ ስልጠና ምምራጽ ይምረጽ፣ ከምኡ’ውን ናብቲ ቀዳማይ ስራሕካ ዝወስድ ደገፍ ዝህብ።

ከከም ኩነታት እቲ ሕጹይ፣ ኩነታት ናይቲ ስልጠና ዝህብ ትካል (ዩኒቨርሲቲ/ውልቃዊ ቤት ትምህርቲ ወዘተ)፣ ዓይነት ስልጠና (ገጽ ንገጽ/ርሕቀት ትምህርቲ) ከምኡ’ውን ይግበር ድዩ ኣይግበርን ዝተፈላለየ ተኽእሎታት ገንዘባዊ ሓገዝ ኣሎ። ብመጀመርታ ስልጠና ወይ ቀጻሊ ስልጠና፤

ናይ ብሕቲ ማእከላት ስልጠና ዝኸበረ ኮይኑ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ንፋይናንሳዊ ፋይላት ንምድላው ደገፍ ይህባ።

ኣገባብ ምዝገባን ዕለታትን ከከም ትካል ይፈላለ እዩ።

መብዛሕትኡ ስልጠና እንተወሓደ፤

 • ናይ ተበግሶ መሸፈኒ ደብዳበ
 • ሓደ ሲቪ CV
 • ናይ ዲፕሎማ መረገጋገጺ
እቲ ስልጠና ኣስታት 200 ሰዓታት ዝወስድ እዩ።

ከም TEC ወይ ARC ክትሰርሕ ድሕሪ ስልጠና ፈተና ክትሓልፍ ኣለካ።

ነቲ ስልጠና ንምርግጋጽ ዝካየድ ናይ መወዳእታ ሃገራዊ ፈተና ናይ 4 ሰዓታት ናይ ጽሑፍ ፈተና፣ ድሕሪኡ ናይ 10 ደቓይቕ ኣፋዊ ፈተና ዝሓዘ እዩ።

ንገለ ናይ ስልጠና ኮርሳት፣ ነቲ ፈተና ምሕላፍ ግዝያዊ ምስክር ወረቐት ክትረክብ የኽእለካ , ከምኡ’ውን ናይ ሓያሎ ኣዋርሕ ልምምድ ክስዕብ ኣለዎ (ንኣብነት ኣብ ሃዋህው ሆስፒታል፣ ኣብ ክፍሊ ምርምርን ምዕባለን ናይ ኢንዱስትሪ መድሃኒት፣ ኣብ ውሽጢ ሓደ CRO ዓይነት ወሃቢ ኣገልግሎት ድርጅት). ድሕሪ ምጽዳቕ ናይቲ ናይ ስራሕ ልምምድ ጸብጻብ እዩ እቲ ዲፕሎማ ዝወሃብ።

እቲ ስልጠና ናይ ስራሕ ልምምድ እንተዘይሂቡ፡ ንባዕልኻ ክትፍጽሞ ይከኣል እዩ፡ ከም መበገሲ ናብ ቀዳማይ ስራሕካ።

ዝተፈላለየ ናይ TEC ናይ ስራሕ ልምምድ ቅድመ-ምድላዋት ዝህባ ሰለስተ ሳይታት እነሆ፤

ብድሕሪኡ’ከ ?

ምእንቲ ተሓባበርቲ ክሊኒካዊ ምርምርን ቴክኒሻናት ክሊኒካዊ መጽናዕትን ኣብ ሃዋህው ሆስፒታል፡ ኣብ ማእከላት መንሽሮን ትካላት ህዝባዊ ጥዕናን ወይ ኣብ ኢንዱስትሪ መድሃኒት ክሰርሑ ይኽእሉ፡ ብፍላይ ድማ ብተግባር ኣገልግሎት ኣወሃህባ ኣገልግሎት ወይ CRO (Contract Research Organization)።

እቲ ቀዳማይ ስራሕ (ካብ ናይ መወዳእታ ትምህርቲ ልምምድ ወጻኢ ካልእ ተመኩሮ ዘይብሉ) ክትዓልቦ ኣጸጋሚ እዩ። ብዙሕ ቃለ መሕትት ክትገብርን ብዝተኻእለ መጠን መርበባትካ ክትጥቀመሉን ድሉው ክትከውን ኣለካ። እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ስራሕ ተመኩሮ ኣወንታዊ እንተኾይኑ፡ ድሒርካ ካልእ ስራሕ ክትረክብ ኣዝዩ ቀሊል ይኸውን።

ንስራሕ ዝቐርብ ዕድል ዝዝርዝሩ ሰለስተ መርበባት ሓበሬታ እነሆ፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ

7 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
djedodjedoተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት