Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ዜጋታት ፈረንሳ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ንምርካብ ናይ መንግስቲ ኣባይቲ፣ ፈለማ ኣብ AL'in ኣካውንት ምፍጣር ክትክእሉ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 jours

እንታዩ’ዩ ?

AL'in ማሕበራዊ ኣባይቲ ዝደልዩ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ምስ ዝርከቡ ቅድመ-ምድላዋት ምርካብ ዘራኽብ መርበብ ሓበሬታ እዩ።

ዕላምኡ ድማ ምሕሩይ ማሕበራዊ ኣባይቲ ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ ምሕጋዝ እዩ፣ ነዚ ንምግባር ድማ

 • ፈለማ ውልቃዊ ኣካውንት ምፍጣር ይግብኣኩም
 • በዚ ድማ ዝርከቡ ናይ ኣባይቲ ቅድመ-ምድላዋት ንርኣይን መመልከቲታት ምልኣኽን ዓቕሚ
 • ፋይልኩም ብቐጥታ ናብቲ ማሕበራዊ ኣካራዪ ናይ ምልኣኽ ተኽእሎ ይህልወኩም።

ምፍል ጡ ዘገድስ
ኣብ AL'in ኣካውንት ንምፍጣር ድሮ ንማሕበራዊ ኣባይቲ ኣመልከትቲ ክትኮኑ ኣለኩም
- እዚ ንልዕሊ 10 ሰባት ዝሓቖፈ ብሕታዊ ትካል ሰራሕተኛታት ናይ እቲ ኣከባቢ
- ንልዕሊ 50 ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዎ ናይ ሕርሻ ትካል ሰራሕተኛታት ናይቲ ዞና
- ከምኡውን ንሰራሕተኛ ናይ ሓደ መንግስታዊ ትካል
- ብፍላይ ንመንእሰይ ሰራሕተኛታት ዝኾኑ
- መዓስ እዚ ጥራይ ንሞያዊ ምንቅስቓስ ኩነታት ዝርከብ ሰራሕተኛታት እውን
- ንኣብ ጥቓ መምሃሪ ወይ ስልጠና ዝወሃበሉ ቦታ ማሕበራዊ ኣባይቲ ዝደሊ ተማሃራይ ወይ ናይ ስራሕ ልምምድ ዝገብር ሰብ ምስ እትኾኑ ምምልካት ይከኣል።
ኣገዳሲ ሓበሬታ!
ምእንቲ ኣብ AL'in ናይ ማሕበራዊ ኣባይቲ ቅድመ-ምድላዋት ንምድላይ፡ እቲ ንማሕበራዊ ኣባይቲ ምስ ኣመልከትካ ዝረኸብካዮ ፍሉይ ክፍሊ ወይ ዞባዊ ቁጽሪ (NUD ወይ NUR) የድልየኩም እዩ ።

> ንዝያዳ ሓበሬታ እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት ምውካስ ይከኣል ኣብ "Demander un logement social"

ከመይ ንገብሮ?

 1. እምበኣርከስ ኣብ መርበብ ሓበሬታ https://al-in.fr ፡ ኣብ ላዕሊ የማን ኣብ « Se connecter » ኣኣብ ዝብል ምስ ተወቕኩም፣
 2. ኣብ Créer mon compte » ዝብል ብምጥዋቕ።
 3. ነቲ ሓበሬታ ምልኣዮ፡ ኣርእስቲ ((madame ou monsieur) ናብ ኣቶ ወይ ወይዘሮ ወይ ሰር)፡ ምሉእ ስም ፡ከማኡውን ፡ ሞባይልኩምን ኢመይል ብምእታው

ኣዝዩ ዘገድስ ሓበሬታ!
ከምቲ ናይ ማሕበራዊ መንበሪ ኣባይቲ መመልከቲኻ(faite sur le site national ou sur un site local). (ኣብ ሃገራዊ መርበብ ሓበሬታ ወይ ኣብ ናይ ከባቢ መርበብ ሓበሬታ ዝተሰርሐ) ተመሳሳሊ ኢመይል ኣድራሻ ክትጥቀም ኣለካ ።

4. ኣብ ርክባትን ሓፈሻዊ ኩነታት ኣጠቓቕማን ኣብ ዘሎ ሳጹን(ታት) ምልክት ግበር
5. ኣብ« Créer mon compte ». ዝብል ጠውቕ።

 1. ኣብ ሳጹን ፖስታኻ ዝመጸካ ሊንክ ጠውቕ
 2. ኣካውንትካ ንምርግጋጽ ምስ መርበብ ሓበሬታ AL'in ዳግማይ ተራኸብ
 3. ቁጽሪ NUR / NUD (ፍሉይ ዞባዊ ቁጽሪ ወይ ፍሉይ ክፍሊ ቁጽሪ) ጽሓፉ ። እዚ ቁጽሪ ናይቲ ናይ ማሕበራዊ ኣባይቲ መመልከቲኻ (DLS) እዩ ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
NUR እንተዘይብልኩም፡ ኣብ ክፍልኹም ኣብ ዝርከብ ገጽ መመልከቲ ማሕበራዊ ኣባይቲ ብኣውቶማቲክ ክትበጽሑ ኢኹም።
 1. ቅድም ቀዳድም ውልቃዊ ሓበሬታኻ ኣጻርዩ።
 2. ጌጋ ወይ ለውጢ ኩነታት እንተሃልዩ፡ “« Modifier mes informations ». ዝብል ጠውቕ። ኣብ ገጽ ሕቶ ማሕበራዊ ኣባይቲ ንክፍልኹም ክትበጽሑ ኢኹም።
 3. ለውጥታትካ ምስ ገበርካ፡ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ኣብ AL'in ኣካውንትካ ንኽመሓየሽ፡ ኣብ « Mettre à jour » ጠውቕ።

ኣዝዩ ዘገድስ!
ናይ ማሕበራዊ ኣባይቲ መመልከቲኹም ክመሓየሽ ኣለዎ: እዚ ኣብ AL'in ሕሳብኩም ዝመጽእ ሓበሬታ እዩ።

4. ብዛዕባ ውልቃዊ ናይ ስራሕ መደብ ዝምልከት ሓበሬታ ምልኣዎ።

ኣንተደኣኣ ኣብ መርበብ ሓበሬታ AL'in ፡ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም። ማሕበራዊ ኣባይቲ።

እቲ መርበብ ሓበሬታ ከከም መዐቀኒታትካ ምስ ኩነታትካ ዝተመጣጠነ ዝርከብ መንበሪ ኣባይቲ እውን የቕርብ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
እቲ ዝቐርብ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ምቕራብ ከከም ትካል ይፈላለ እዩ።

ንዓኻ ዝምስጠካ ቅድመ-ምድላው እንተረኺብካ ፡ ምስ ፋይልካ መመልከቲ ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ።


ኣገዳሲ ሓበሬታ!
መመልከቲኹም ንምልኣኽ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣሎ ፣ ኣብቲ ቅድመ-ምድላው ተጻሒፉ ኣሎ።
ኣብ ሓደ እዋን ንሓደ ናይ መንበሪ ገዛ ቅድመ-ምድላው ጥራይ ኢኻ ከተመልክት እትኽእል : ካልእ ምቹእ ቅድመ-ምድላው እንተረኺብካ፡ ፋይልካ ናብ ኣካራዪ ቅድሚ ምልኣኹ ንኻልእ መንበሪ ገዛ ንነብስኻ ንምቕማጥ ኣብ ዝኾነ እዋን ነቲ ሕጂ ዘለካ መመልከቲ ክትስርዞ ትኽእል ኢኻ።
መመልከቲኻ ንመዕረፊ እንተዘይተመርጹ፡ ድሕሪኡ ንሓድሽ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ቅድመ-ምድላው ንነብስኻ ከተቐምጣ ትኽእል ኢኻ።

ምእንቲ ቀንዲ ሓበሬታ ብዛዕባ ማሕበራዊ ኣባይቲ ምስ AL'in ኣብዚ ኣሎ ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ኣብ ውልቃዊ ኣካውንትካ ፣ 3 ኣኣገድስቲ ነገራት ኣለዉ፤

 • ህሉው ኩነታትኩም ኩነታተይ
 • ክትገብርዎ ኣትደልዩ ነገራት ቅድመ-ምድላዋት
 • ከመልክቶ ዝደሊ ነገር

ምፍላጡ ዘገድስ!
ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ፋይልካ ናይ ምጽዳቕ ስጉምትታት ክትከታተል ትኽእል ኢኹም።
እቲ “ቦታ” ዝብል ክፋል ምስ ካልኦት ንተመሳሳሊ መንበሪ ኣባይቲ ዝቐረቡ መመልከቲታት ብዝተኣሳሰር ኣበይ ከም ዝተቐመጥካ ክትፈልጥ የኽእለካ።
 • ብስልኪ ቁጽሪ 0 970 800 800 (ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 18)
 • ኣብ ኢንተርነት፡ ኦንላይን ligne.
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
gip hisgip hisኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
natacha marianatacha mariaተርጓሚ/ሚት
nora42nora42ተርጓሚ/ሚት
ogi8f76dtybjnmogi8f76dtybjnmተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
piedhand1998piedhand1998ተርጓሚ/ሚት