Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምምላእ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ብግቡእ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ስደተኛታት ምስ እትኾኑ ወይ ወይ ናይ ንኡስ ሓለዋ ወይ ናይ ቤተሰብ ወረቐት ምስ ዝህልወኩም፡ እቲ ኦፍፕራ ክምላእ ዘለዎ ሰነድ መሊእኩም ምምላእ ከእላኡ፡ እቲ ፋይል መጸውዒኡ ናይ ስድራቤት መወከሲ ፋይል እዩ።

"ናይ ኣፍልጦ ሓቅነት " እዩ፣ ኣብቲ ሰነድ ዘሎ ሓበሬታ ቅኑዕ ምዃኑ ብወግዒ ትእውጅ ማለት ወይ ምንጋር እዩ።

እቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ቅጥዒ ንኦፍፕራ ኩነታት ሓዳርካ (መንነትካ ኣብ ፈረንሳ) ከረጋግጽን ንናይ ስድራቤት ምጥርናፍ ሕቶ እንተቐሪቡ ኩነታት ስድራቤትካ ከረጋግጽን ዘኽእሎ ሰነድ እዩ።

ብፈረንሳ መሊእካ ክትፍርም ኣለካ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
እቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ቅጥዒ ብትኽክል እንተተመልአ፡ መስርሕ ፋይል ዝቐልጠፈ እዩ።
ኦፍፕራ ንሓደ እኹል ሰብ ሓደ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ይልእኽ። ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝኸውን ፋይል የለን፣ ብዘይካ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት።
ውልቃዊ ባርኮድ ኣለዋ ። ስለዚ ናይ ካልእ ሰብ ናይ ስድራቤት መወከሲ ቅጥዒ ወሲድካ ክትመልኦ ከምዘይከኣል ኣስተውዕሉ።
 • እቲ ናይ ምእታው ውሳነ ካብ Ofpra ኣብ ውልቃዊ ዲጂታላዊ ቦታኻ እንተተቐቢልካዮ ፣ ናይ ስድራቤትካ መወከሲ ፋይል ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናብ ዲጂታላዊ መዝገብ መኽዘን ብምልኣኽ ዓቕብዎ።
 • ድሕሪ ውሳነ ብሲኤንዲኤ (ሃገራዊ ቤት ፍርዲ መሰል ዑቕባ) ኣህጉራዊ ሓለዋኻ እንተረኺብካ፡ እቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ፋይል ብፖስታ ክትቅበል ኢኻ።
 • ኣብ እዋን መስርሕ ምጽራይካ (መደብ ዳግመ-ምጥያስ) ናይ ስድራቤትካ መወከሲ ወረቐት እንተመሊእካዮ፡ ኣብቲ ዲጂታላዊ መወከስ ኣይቅመጥን እዩ።
ዝተመልአ ናይ ስድራቤት መወከሲ ቅጥዒ እንተዘይሰዲድኩም። ኦፍፕራ ናይ ሲቪላዊ ኩነታት ሰነዳትኩም ከቕርብ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ተቐቢልኩም ናብ ኦፍፕራ ከም ዝሰደድኩም ምፍታሽ ኣገዳሲ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ እቲ Ofpra ኩሉ ኣብ ፋይልኩም ዘሎ ሓበሬታ እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • ናይ ዑቕባ መመልከቲ ቅጥዒ
 • ኣብ ኦፍፕራ ዝተኻየደ ቃለ መሕትት።
 • እቲ ክኸውን ዝኽእል ውሳነ ሲኤንዲኤ
 • እቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ፋይል
 • እቶም ዝተመሓላለፉ ሰነዳት (ፓስፖርት፣ ሰነዳት መንነት፣ ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት ወዘተ)
ካብኡ ንደሓር ማለት ድሕሪ ምልኣኽ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ሓበሬታ ክትቅይር ወይ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሰነዳት ዘሎ ፍልልይ ክትገልጽ ምስ እትደሊ፡ ክትሰድድ ኣለካ፤
- ፈለማ ናይ መብርሂ ደብዳበ
- ካልእ ዝኾነ ነቲ ዘይምስምማዕ ዝገልጽ ሰነዳት።
ኣሕጽሮተ ቓልት ብዝምልከት ኣብ ፈረንሳ ኣብ ሰነዳት መንነት ኣሕጽሮተ ቃላት ክህሉ ኣይከኣልን እዩ።

እቲ ቀዳማይ ስም ምሉእ ብምሉእ ክትጽሕፎ ኣለካ ንኣብነት፤
ጁንየር፡ ጁንየር
Md: መሓመድ
ማስት፡ ሞሳማት

ስለዚ ኣስተውዕሉ፣ ኣብ ቀዳማይ ስም ቁጽሪ፡ ወይ ኣብ ፊደላት ፈረንሳ ዘይህሉ ምልክታት ክህልወካ ኣይክእልን እዩ።

ካብ ፋይልካ ሓበሬታ እንተጎዲሉ፡ ኦፍፕራ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ሕቶ ክሰደልካ'ዩ።

ካብዚ ንምውጋድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጽ ኩሉ ብትኽክል ክትውድኦ ይምከር።

ገጽ 1፡ መንነት ኣድራሻ ኣብ ፈረንሳ

 • ኩነታት ሓዳርካ : ኩሉ እቲ ብዛዕባ መንነትካ ዝምልከት ክፍልታት ብትኽክል ምልኣዮ። ናይ ኩሎም ዝተሓተቱ ዕለታት መዓልታትን ኣዋርሕን ዓመታትን ጽሓፉ፣ እንተፈሊጥኩም።
 • ኣድራሻን ርክብን : ካብ ኦፍፕራ ፖስታ ከም ዝመጸካ ንምርግጋጽ ምሉእ ኣድራሻኻ ኣመልክት። ኣስተውዕል፣ ኣድራሻኻ፣ ቁጽሪ ተሌፎንካ ወይ ኢመይልካ እንተቐይርካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦፍፕራ ዝርዝር ርክብካ ክትቅይሮ ኣለካ ( ኣብ ታሕቲ ናይዚ ወረቐት “ውልቃዊ ኩነታትካ እንተተቐይሩ” ዝብል ክፍሊ ርአ)።

ገጽ 2፡ ህሉው ኩነታት ሓዳር

ብዝተኻእለ መጠን ከከም ኩነታትኩም ብልክዕ ምልኣዮ፤

 • ንጽል : ኣብዚ ሕጂ እዋን ንጽል እንተኾይንካ ናብ ዝቕጽል ገጽ ክትዘልል ትኽእል ኢኻ።
 • ሓባራዊ ምንባር : ምስ ሓደ ብወግዒ ዘይተመርዓወ ሰብ ትነብር እንተኾንካ ፡ "መጻምድትኻ " ምናልባት'ውን " ካብዚ ሕብረት ዝመጽእ ቆልዑ " ዝብል ክፍሊ ምልኣዮ ።
 • ተመርዕዩ : ምስ በዓል ቤትካ ወይ በዓልቲ ቤትካ ትነብርን ብወግዒ ተመርዕኻ እንተኾንካን፡ ክፋል " a - ተመርዕኻ እንተኾንካ " " መጻምድትኻ " ከምኡ ውን ምናልባት " ካብዚ ሕብረት ዝወጹ ቆልዑ " ምልኣዮ።
 • ዝተፋትሕካ : ብወግዒ ተመርዕኻ እንተኾንካ፡ ግን ድሕሪ ደጊም ምስቲ ሰብ ርክብ እንተዘይሃልዩካን ፍትሕካ ብወግዒ ተመዝጊቡ እንተኾይኑን፡ ክፋላት " ሀ- ተመርዕዩ እንተኾንካ" " እንተተፋቲሕካ (ኪ) "" መጻምድትኻ " ምሉእ ብምሉእ። ከምኡ'ውን " ቆልዑ ካብዚ ሕብረት " ክኾኑ ይኽእሉ።
 • መበለት: ሰብኣይኪ ወይ በዓልቲ ቤትኪ ሞይቱ እንተኾይኑ፡ ክፋላት " ሀ - ተመርዕያ እንተኾንኪ " "ሐ - መበለት እንተኾይንኪ " " መጻምድትኺ " ከምኡ'ውን ምናልባት "ደቂ ካብዚ ሕብረት " ምልኣዮ።
ኩሎም ኣገደስት ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብ ገጽ 2 ክትጽሕፎ እንተዘይክኢልካ፡ ኣብ ነጻ ወረቐት (ኣብ ፍሉይ ጻዕዳ ገጽ) ወሲኽካ ንኦፍፕራ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ፡ ንኣብነት ሲቪላዊ ኩነታት ናይቶም ህጻናት።
- ሰብ ሓዳር ምስ እትኾኑ፤
ኣየናይ በዓል ስልጣን እዩ ነቲ መርዓ ዘብዓሎን ኣብታ መበቆል ሃገር (ኣዳራሽ ከተማ፣ ቆንስላ ወዘተ) ብወግዒ ተመዝጊቡ እንተኾይኑ ምጽሓፍ የድሊ። መልክዕ ሓዳር (ሲቪላዊ፡ ሃይማኖታዊ ወዘተ) ንመሰል ምጥርናፍ ስድራቤት ኣብ ሕቶ ዘእቱ ኣይኮነን።
ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት: "ንምጥርናፍ ስድራቤት ምሕታት ".

- ተፋቲሕኩም እንተኾይንኩም፤
ኣየናይ በዓል ስልጣን እዩ ነቲ ፍትሕ ብወግዒ ኣዊጁ (ዳኛ፡ ቤት ፍርዲ ወዘተ) ምጽሓፍ የድሊ።

ገጽ 3፡ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረኩም ሕብረት

ኣብቲ ንገጽ 2 ዝኸውን ቅጥዒ ገጽ 3 ምምምላእ።

ቅድሚ ሕጂ ሓያሎ ማሕበራት እንተሃልዩኩም (ብዙሕ ግዜ ተመርዕኹም እንተኾይንኩም)፡ ነቲ ገጽ ቅዳሕ ብምግባር ኣብ ነጻ ወረቐት (ንበይኑ ጻዕዳ ገጽ) ብምምላእ ምስቲ ኣብቲ ናብ ኦፍፕራ ዝጸሓፍካዮ ደብዳበ ምስቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ክትውስኾ።

ኣብዚ ገጽ ዘሎ ኩሉ ሓበሬታ ንምምላእ ተጠንቀቕ፣ ምኽንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ እዩ ሓበሬታ ዝጎድል፣ እዚ ድማ ንመስርሕ ናይቲ ፋይል የዝሕሎ ።
ንኣብነት ተመርዕየ ድሕሪኡ ተፈላልየ እንተበልካ፡ ነቲ " ናይ ቀደም ሕብረትካ " ዝብል ክፍሊ ምስ ኩሉ እቲ ዝተሓተተ ሓበሬታ ክትመልኦ ኣለካ።


ገጽ 4፡ ዕለትን ፌርማን ዘይምርሳዕ

ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ዕለት ምጽሓፍን ምፍራምን ኣይትረስዑ ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ፋይል ምሉእ ምዃኑ ኣረጋግጽ፣ ምስ፤

 • እቲ 4 ገጻት ናይቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት
 • ዝኾነ ኦርጅናል ሰነዳት ወይ ተወሳኺ ሓበሬታ ንOfpra ብግልጺ ወረቐት ከተመሓላልፎ እትደሊ።

ብድሕሪኡ ምሉእ ፋይልኩም ብፖስታ ናብዚ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም፤

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES

201, RUE CARNOT

94136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX እዚ እዩ ኣድራሻና

ኣብ እትልእክሉ እዋን ፖስታኹም ምስ ምቕባልኩም ኣፍልጦ ሒዝኩም ክትሰዱ ይምከር

ብቕልጡፍ ንኦፍፕራ ክትሕብሩ ይግባእ፤

> ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ንOFPRA ብዛዕባ ለውጢ ዝርዝር ርክብ ምሕባር” ”.

 • ኩነታት ስድራቤትካ እንተቐይርካ (ሓዳር፡ ምፍልላይ፡ ሞት ወዘተ): ነቲ ደጋፊ ሰነዳት ብፖስታ ስደዶ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
modernisation_protectionmodernisation_protectionኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rama anzourama anzouተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት