Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምምላእ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ብግቡእ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ስደተኛታት ምስ እትኾኑ ወይ ወይ ናይ ንኡስ ሓለዋ ወይ ናይ ቤተሰብ ወረቐት ምስ ዝህልወኩም፡ እቲ ኦፍፕራ ክምላእ ዘለዎ ሰነድ መሊእኩም ምምላእ ከእላኡ፡ እቲ ፋይል መጸውዒኡ ናይ ስድራቤት መወከሲ ፋይል እዩ።

"ናይ ኣፍልጦ ሓቅነት " እዩ፣ ኣብቲ ሰነድ ዘሎ ሓበሬታ ቅኑዕ ምዃኑ ብወግዒ ትእውጅ ማለት ወይ ምንጋር እዩ።

እቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ቅጥዒ ንኦፍፕራ ኩነታት ሓዳርካ (መንነትካ ኣብ ፈረንሳ) ከረጋግጽን ንናይ ስድራቤት ምጥርናፍ ሕቶ እንተቐሪቡ ኩነታት ስድራቤትካ ከረጋግጽን ዘኽእሎ ሰነድ እዩ።

ብፈረንሳ መሊእካ ክትፍርም ኣለካ።

ምፍላጡ ዘገድስ!
እቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ቅጥዒ ብትኽክል እንተተመልአ፡ መስርሕ ፋይል ዝቐልጠፈ እዩ።
ኦፍፕራ ንሓደ እኹል ሰብ ሓደ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ይልእኽ። ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝኸውን ፋይል የለን፣ ብዘይካ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት።
ውልቃዊ ባርኮድ ኣለዋ ። ስለዚ ናይ ካልእ ሰብ ናይ ስድራቤት መወከሲ ቅጥዒ ወሲድካ ክትመልኦ ከምዘይከኣል ኣስተውዕሉ።
 • እቲ ናይ ምእታው ውሳነ ካብ Ofpra ኣብ ውልቃዊ ዲጂታላዊ ቦታኻ እንተተቐቢልካዮ ፣ ናይ ስድራቤትካ መወከሲ ፋይል ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናብ ዲጂታላዊ መዝገብ መኽዘን ብምልኣኽ ዓቕብዎ።
 • ድሕሪ ውሳነ ብሲኤንዲኤ (ሃገራዊ ቤት ፍርዲ መሰል ዑቕባ) ኣህጉራዊ ሓለዋኻ እንተረኺብካ፡ እቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ፋይል ብፖስታ ክትቅበል ኢኻ።
 • ኣብ እዋን መስርሕ ምጽራይካ (መደብ ዳግመ-ምጥያስ) ናይ ስድራቤትካ መወከሲ ወረቐት እንተመሊእካዮ፡ ኣብቲ ዲጂታላዊ መወከስ ኣይቅመጥን እዩ።
ዝተመልአ ናይ ስድራቤት መወከሲ ቅጥዒ እንተዘይሰዲድኩም። ኦፍፕራ ናይ ሲቪላዊ ኩነታት ሰነዳትኩም ከቕርብ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ተቐቢልኩም ናብ ኦፍፕራ ከም ዝሰደድኩም ምፍታሽ ኣገዳሲ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ እቲ Ofpra ኩሉ ኣብ ፋይልኩም ዘሎ ሓበሬታ እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • ናይ ዑቕባ መመልከቲ ቅጥዒ ናይ መሕተት ዑቕባ
 • ኣብ ኦፍፕራ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ
 • እቲ ክኸውን ዝኽእል ውሳነ ሲኤንዲኤ CNDA ሰነድ
 • እቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ፋይል familiale de référence ሰነድ
 • እቶም ፎቶኮፒ ዝግበሩ ሰነዳት ሰነዳት (ፓስፖርት፣ ሰነዳት መንነት፣ ሰነዳት ሲቪላዊ ኩነታት ወዘተ ምህላው)
ምፍላጡ ዘገድስ/
እንተደኣ እቲ እቲ ሰነድኩም ምስ ሰደድኩ ዶክሜንትን ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ሓበሬታ ክትቅይር ወይ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሰነዳት ዘሎ ፍልልይ ያልዩ ክትገልጽ ምስ እትደሊ፡ ክትሰድድ ኣለኩም
- ፈለማ ናይ መብርሂ ናይ ዝያዳ መብርሂ ደብዳበ
- ካልእ ዝኾነ ነቲ ዘይምስምማዕ ዝገልጽ ሰነዳት ዝገልጽ ምኽንያትን ዝተነጻጸረ ሰነድን ምግቡእ ምቅራብ ።
ምፍላጡ ዘገድስ
ንኣብነት እንተደኣ ኣሕጽሮተ ቓልት ብዝምልከት ሃልዩ ብመንጽር ናይ ፈረንሳ ኣብ ሰነዳት መንነት ኣሕጽሮተ ከም ዝመዓራረ ግበሩ።

እቲ ቀዳማይ ስም ምሉእ ብምሉእ ክትጽሕፉ ኣለኩም ንኣብነት፤


Jr : Junior ጁንየር፡ ጁንየር
Md : Mohammed Md: መሓመድ
Mst : Mosammat Md: ሞሳማት፣ ወዘተ

ስለዚ ኣስተውዕሉ፣ ኣብቲ ናይ ፈለማ ፊደል ኣብ ቀዳማይ ስም ቁጽሪ፡ ወይ ኣብ ፊደላት ፈረንሳ ዘይህሉ ምልክታት ክህልወዎ ኣይግባእን ።

እንተደኣ ካብ ፋይልኩም ሓበሬታ ጎደሎ ኮይኑ፡ ከምኡ ምስ ዝኸውን ኦፍፕራ ተወሳኺ ሓበሬታ ክሓትኹም እዮም። እዚ ምስ ዘይግበር ፋይልኩም ናይ ምዕጋት ሓደጋ ወይ ሪስኪን ሕቶ ክሰደልካ እዩስለዘስዕብ እዚ እውን ክሕበረኩም እዩ።

ምእንቲ ፋይልኩም ኸይዕጸወኩም፡ ኣብ NÉCESSAIRE ነፍሲ ወከፍ ገጽ ዘሎ ኩሉ፣ ሕቶ ብትኽክል ምምላእ ኣድላዪ እዩ፡ ብፍላይ ኣብ ኩነታት ሓዳርን ፍትሕን ዝምልከት።

ገጽ 2፡ ህሉው ኩነታትኩምን ኣድራሻኹምን ኣብ ረፈንሳ

 • ኩነታት ሓዳርካ : ኩሉ እቲ ብዛዕባ መንነትኩም ዝምልከት ክፍልታት ብግቡእ ብትኽክል ምልእዎ ። ናይ ኩሎም ዝተሓተቱ ዕለታት መዓልታትን ኣዋርሕን ዓመታትን ጽሓፉ፣ እንተፈሊጥኩም።
 • ኣድራሻን ርክብን : ካብ ኦፍፕራ ፖስታ ከም ዝመጸካ ንምርግጋጽ ምሉእ ኣድራሻኻ ኣመልክት። ኣስተውዕል፣ ኣድራሻኻ፣ ቁጽሪ ተሌፎንካ ወይ ኢመይልካ እንተቐይርካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦፍፕራ ዝርዝር ርክብካ ክትቅይሮ ኣለካ ( ኣብ ታሕቲ ናይዚ ወረቐት “ውልቃዊ ኩነታትካ እንተተቐይሩ” ዝብል ክፍሊ ርአ)።

ገጽ 2፡ ህሉው ኩነታት ሓዳር

ብዝተኻእለ መጠን ከከም ኩነታትኩም ብልክዕ ምልኣዮ፤

 • ንጽል : ኣብዚ ሕጂ እዋን ንጽል እንተኾይንካ ናብ ዝቕጽል ገጽ ክትዘልል ትኽእል ኢኻ።
 • ሓባራዊ ምንባር : ምስ ሓደ ብወግዒ ዘይተመርዓወ ሰብ ትነብር እንተኾንካ ፡ "መጻምድትኻ " ምናልባት'ውን " ካብዚ ሕብረት ዝመጽእ ቆልዑ " ዝብል ክፍሊ ምልኣዮ ።
 • ተመርዕዩ : ምስ በዓል ቤትካ ወይ በዓልቲ ቤትካ ትነብርን ብወግዒ ተመርዕኻ እንተኾንካን፡ ክፋል " a - ተመርዕኻ እንተኾንካ " " መጻምድትኻ " ከምኡ ውን ምናልባት " ካብዚ ሕብረት ዝወጹ ቆልዑ " ምልኣዮ።
 • ዝተፋትሕካ : ብወግዒ ተመርዕኻ እንተኾንካ፡ ግን ድሕሪ ደጊም ምስቲ ሰብ ርክብ እንተዘይሃልዩካን ፍትሕካ ብወግዒ ተመዝጊቡ እንተኾይኑን፡ ክፋላት " ሀ- ተመርዕዩ እንተኾንካ" " እንተተፋቲሕካ (ኪ) "" መጻምድትኻ " ምሉእ ብምሉእ። ከምኡ'ውን " ቆልዑ ካብዚ ሕብረት " ክኾኑ ይኽእሉ።
 • መበለት: ሰብኣይኪ ወይ በዓልቲ ቤትኪ ሞይቱ እንተኾይኑ፡ ክፋላት " ሀ - ተመርዕያ እንተኾንኪ " "ሐ - መበለት እንተኾይንኪ " " መጻምድትኺ " ከምኡ'ውን ምናልባት "ደቂ ካብዚ ሕብረት " ምልኣዮ።
ኩሎም ኣገደስት ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብ ገጽ 2 ክትጽሕፎ እንተዘይክኢልካ፡ ኣብ ነጻ ወረቐት (ኣብ ፍሉይ ጻዕዳ ገጽ) ወሲኽካ ንኦፍፕራ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ፡ ንኣብነት ሲቪላዊ ኩነታት ናይቶም ህጻናት።
- ሰብ ሓዳር ምስ እትኾኑ፤
ኣየናይ በዓል ስልጣን እዩ ነቲ መርዓ ዘብዓሎን ኣብታ መበቆል ሃገር (ኣዳራሽ ከተማ፣ ቆንስላ ወዘተ) ብወግዒ ተመዝጊቡ እንተኾይኑ ምጽሓፍ የድሊ። መልክዕ ሓዳር (ሲቪላዊ፡ ሃይማኖታዊ ወዘተ) ንመሰል ምጥርናፍ ስድራቤት ኣብ ሕቶ ዘእቱ ኣይኮነን።
ንምንባብ: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት: "ንምጥርናፍ ስድራቤት ምሕታት ".

- ተፋቲሕኩም እንተኾይንኩም፤
ኣየናይ በዓል ስልጣን እዩ ነቲ ፍትሕ ብወግዒ ኣዊጁ (ዳኛ፡ ቤት ፍርዲ ወዘተ) ምጽሓፍ የድሊ።

ገጽ 3፡ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረኩም ሕብረት

ኣብቲ ንገጽ 2 ዝኸውን ቅጥዒ ገጽ 3 ምምምላእ።

ቅድሚ ሕጂ ሓያሎ ማሕበራት እንተሃልዩኩም (ብዙሕ ግዜ ተመርዕኹም እንተኾይንኩም)፡ ነቲ ገጽ ቅዳሕ ብምግባር ኣብ ነጻ ወረቐት (ንበይኑ ጻዕዳ ገጽ) ብምምላእ ምስቲ ኣብቲ ናብ ኦፍፕራ ዝጸሓፍካዮ ደብዳበ ምስቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት ክትውስኾ።

ኣብዚ ገጽ ዘሎ ኩሉ ሓበሬታ ንምምላእ ተጠንቀቕ፣ ምኽንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ እዩ ሓበሬታ ዝጎድል፣ እዚ ድማ ንመስርሕ ናይቲ ፋይል የዝሕሎ ።
ንኣብነት ተመርዕየ ድሕሪኡ ተፈላልየ እንተበልካ፡ ነቲ " ናይ ቀደም ሕብረትካ " ዝብል ክፍሊ ምስ ኩሉ እቲ ዝተሓተተ ሓበሬታ ክትመልኦ ኣለካ።


ገጽ 4፡ ዕለትን ፌርማን ዘይምርሳዕ

ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ዕለት ምጽሓፍን ምፍራምን ኣይትረስዑ ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እቲ ፋይል ምሉእ ምዃኑ ኣረጋግጽ፣ ምስ፤

 • እቲ 4 ገጻት ናይቲ ናይ ስድራቤት መወከሲ ወረቐት
 • ዝኾነ ኦርጅናል ሰነዳት ወይ ተወሳኺ ሓበሬታ ን Ofpra ብግልጺ ወረቐት ከተመሓላልፎ እትደሊ።እቶም ሰንዳት ፎቶኮፒን ኦርጅናልን ዝኾኑ ዶክመንታትኩም ብተወሳኺ ካልእ ሓበሬታ ምብምትሕሓዝ ናብ l’Ofpraብ መልክዕ ወረቐት ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም።.

ብድሕሪኡ ምሉእ ፋይልኩም ብፖስታ ናብዚ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም፤

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES

201, RUE CARNOT

94136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX እዚ እዩ ኣድራሻና

ምፍላጡ ዘገድስ!
ኣብ እትልእክሉ እዋን ፖስታኹም ምስ accusé de réception. ምቕባልኩም ኣፍልጦ ሒዝኩም ክትሰዱ ይምከር

ብቕልጡፍ ንኦፍፕራ ክትሕብሩ ይግባእ፤

> ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት “ንOFPRA ብዛዕባ ለውጢ ዝርዝር ርክብ ምሕባር” ”.

 • ኩነታት ስድራቤትካ እንተቐይርካ (ሓዳር፡ ምፍልላይ፡ ሞት ወዘተ): ነቲ ደጋፊ ሰነዳት ብፖስታ ስደዶ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

marianne georgesmarianne georgesምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
modernisation_protectionmodernisation_protectionኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rama anzourama anzouተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት