Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምዃን ናይ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ኣብ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 10 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት (ሕርሻዊ መግቢ፡ ኬሚስትሪ፡ ላቦራቶሪ ሕክምናዊ ትንተና፡ ፎረንሲክ ሳይንስ) ዝሰርሕ፡ እቲ ቴክኒሻን ላቦራቶሪ ፡ ንጽላት ንጥፈታት ዝምልከት ፍሉይ ተልእኾታት ይፍጽም። ንኣብነት ኣብ ኢንዱስትሪታት መግቢ፣ መመላኽዒ ወይ ኬሚካል ብዛዕባ ምፍራይ ፍርያትን ቁፅፅር ፅሬቶምን ዝምልከት እዩ።

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝርከቡ ናይ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ዲፕሎማታት ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ስለዘይብሎም፡ ናይ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ንምዃን ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማ ክትረክብ ኣለካ።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዲፕሎማታት ፈረንሳ (BTS, DUT...) ሒዝካ ምልምማድ ይከኣል እዩ፣ እቲ ስልጠና ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

እንተወሓደ B2 ደረጃ ፈረንሳ ክህልወኩም ይግባእ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ ብምጥዋቕ en cliquant ici la ዝርዝር ናይ ስልጠና ኮርሳት ቴክኒሻን ላቦራቶሪ ንምዃን ክትረኽቡ ኢኹም። እዞም ኮርሳት እዚኦም ኩሎም ምሩጻት እዮም።

ንምምዝጋብ፡ በቲ ኩሉ ንመዝገብ ዝምልከት ሓበሬታን ዕለታትን (ብሓፈሻ ካብ ወርሒ ጥሪ ዝጅምር) እትረኽበሉ መድረኽ ፓርኮርሱፕ ክትሓልፍ ኣለካ።

እቲ ኮትሳት ነፍስወከፉ ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ።

ናብ ዝለዓለ ናይ ቴክኒሻን ምስክር ወረቐት (BTS) ዝመርሕ ስልጠና ክትከታተል እንተመሪጽካን ድሮ ኣብ ሃገርካ ንሓደ ዓመት ከም ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ሰሪሕካን እንተኾንካ፡ ሞያዊ ተመኩሮኻ ናይ ምርግጋጽ ተኽእሎ ኣሎካ። እዚ ድማ ንኹሉ ወይ ገለ ክፋል ናይቲ BTS ኣብ ፈረንሳ ከም ቴክኒሻን ላቦራቶሪ ኮይኑ ክሰርሕ ምርካብ የኽእል።

ነዚ ድማ ፋይል ብምምላእን ቃለ መሕትት ብምሕላፍን validation of acquired experience (VAE) ክትገብር ኣለካ።

> ንምንባብ: እቲ Réfugiés.info ዝብል ወረቐት "ምስ VAE Sans Frontières ዲፕሎማ ምርካብ"።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ንመጽናዕትኹም ንምምዋል ዝሕግዙ ሓያሎ ስኮላርሺፕ ኣለዉ፤

ከም ናይ ሕክምና ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ፍሉይ ሞያ ምውሳድ ይከኣል እዩ።

ነዚ ድማ ካብ ናይ ሕክምና ላቦራቶሪ ቴክኒሻናት ናይ ስልጠና ትካል (ድሕሪ BTS ወይ DEUST) ናይ ግዝኣት ዲፕሎማ (ድሕሪ BTS ወይ DEUST) ክትረክብ ኣለካ። እቲ ስልጠና ሓደ ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

ናሙና ደም ክትወስድ ፍቓድ ንምርካብ፡ ናሙና ደም ናይ ምውሳድ ዓቕሚ ምስክር ወረቐት ( CCEPS ) ክትረክብ ኣለካ። ኩሉ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ARS (ዞባዊ ትካል ጥዕና) ንዞባኹም ክትረኽብዎ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
john14john14ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
irirኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ