ኣብ ፈረንሳ ናይ-እግሪ ሓኪም ንምዃን።

ኣብ ፈረንሳ ናይ-እግሪ ሓኪም ንምዃን።

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ1 mars 2023

እንታይ ኢዩ?

በዓል ሞያ ጥዕና ኮይኑ፡ እቲ ፔዲኪዩር-ፖድያትሪስት፡ ንሕማማት እግርን ጽፍርን ይሰርሕ ኮይኑ ። ኣብ ሕክምና እግሪ፡ ንሕሙማቱ ዝኸውን መከላኸሊ ኣካላት ባዕሉ ይነድፍን የፍሪን።

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝኾኑ ዲፕሎማታት ፔዲኪዩር-ፖድያትሪ ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ስለዘይብሎም፡ ኣብ ፈረንሳ ንምስራሕ ኣብ ሓደ ናይ ፔዲኪዩር-ፖድያትሪ ዲፕሎማ መንግስቲ ዝህብ ትካል ስልጠና ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመት መጽናዕቲ ፈረንሳ ዲፕሎማ ክትረክብ ኣለካ።

እንተወሓደ B2 ደረጃ ፈረንሳ ክህልወካ ኣለዎ።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ዓሰርተ ኣርባዕተ ትካላት ስልጠና ፔዲኪዩር-ፖድያትሪ (11 ናይ ብሕቲን 3 መንግስታውያንን) ኣለዋ። ዝርዝር ትካላት ሕክምና እግሪ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

እዞም መጽናዕትታት ብነጻ ኣይኮኑን: ኣብ ናይ ብሕቲ ትካላት ኣብ ዓመት ካብ €5,000 ክሳብ €10,000 ይወስድ፣ ኣብ ቦርዶ፣ ቱሉዝን ማርሴን ኣብ ዝርከባ መንግስታዊ ትካላት ድማ €2,000 (ንዋት ሓዊሱ) ይወስድ። ስልጠና ንምምዋል ዝሕግዙ ሓገዛት ግን ኣለዉ (ስጉምቲ 3 ርአ)።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 17 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 17 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኣብ ትካል ስልጠና ተመዝገቡ።

ስልጠና ምርካብ ምሩጽ እዩ።

ኣብ ትካል ስልጠና ንምምዝጋብ ሰለስተ ኣማራጺታት ኣለዉኻ፤

  • ኣብ ፓርኮርሱፕ ተመዝገቡ።
  • , Sur le site de la plateforme, vou ካብ ወርሒ ጥሪ ዝጅምሩ ናይ ምዝገባ መዓልታትን ብኸመይ ከም እትቕጽሉን ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።
  • ድሕሪ ቀዳማይ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ይምዝገቡ።

ከከምቲ ኢንስቲትዩታት ድሕሪ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ (PASS, LAS, L1 STAPS, L1 Sciences) ስልጠና ምርካብ ይከኣል።

  • ብፍሉይ ኣገባብ ምምዝጋብ

ካብ ኣባል ሃገር ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝረኸብካዮ ሞያ ፔዲኪዩር-ፖድያትሪስት ዲፕሎማ ወይ ካልእ መዓርግ ወይ ምስክር ወረቐት እንተሃልዩካ፡ ንኢንስቲትዩታት ብፍሉይ ኣገባብ ከተመልክትን ካብ ክፍሊት ትምህርቲ ነጻ ክትረክብን ትኽእል ኢኻ።

ንዕኡ ድማ ኣድላዪ እዩ :

  • ናይ መመልከቲ ፋይል ናብ ዝመረጽኩሞ ትካላት ኣቕርቡ። rez en cliquant ici lዝርዝር ናይቶም ክቐርቡ ዘለዎም ሰነዳት ክትረኽብዎ ኢኹም።
  • ነቲ ብጽሑፍን ስሙ ዘይተገልጸን ፈተና ምስ መጽናዕቲ ክሊኒካዊ ጉዳይ ዘጠቓልል ናይ ብቕዓት ፈተና ምሕላፍ።
  • ናይ ምቕባል ፈተናታት (ብመጋባእያ ዳያኑ ተቐባልነት ከም ዘለካ እንተተኣዊጁ) ምሕላፍ እዚ ድማ ናይ ኣፋዊ ፈተናን ግብራዊ ኩነታትን ዘጠቓልል እዩ።

ዝርዝር ናይቲ ፈተናታት ici l ክትረኽብዎ ኢኹም ።

2

ነቲ ስልጠና ተኸታተሉ።

ኣብ ኢንስቲትዩት ምስ ኣተኻ፡ ካብ ዝቕጽል ምጅማር ናይ ትምህርቲ ዓመት (ካብ ካልኣይ ሰሙን መስከረም ዘይደንጉዩ) ስልጠና ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ስልጠና ፣ 2028 ሰዓታት ክልሰ-ሓሳባዊ ኣስተምህሮ፣ 2202 ሰዓታት ልምምድን 1170 ሰዓታት ልምምድ ስራሕን ኣሎ። እቲ ስልጠና 180 ECTSን ደረጃ ፍቓድን ንምርካብ ዘኽእል እዩ።

ምወላ፤

እቲ ስልጠና ክቡር ኮይኑ፡ ንመጽናዕትኻ ንምምዋል ግን ሓያሎ ስኮላርሺፕ ኣለዉ፤

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ከም ሓኪም እግሪ-እግሪ ሓኪም ስራሕ

ድሕሪ ናይ ፔዲኪዩር-ፖድያትሪስት ዲፕሎማኻ ምርካብካ፡ ሓያሎ ተኽእሎታት ኣሎ። ብቐጥታ ከም ፔዲኪዩር-ፖድያትሪስት ክትለማመድ ትኽእል ኢኻ።

መብዛሕትኦም ሓካይም እግሪ-እግሪ ከም ሊበራል (መጀመርታ ከም ተሓባባሪ ናይ ሓደ ናይ ገዛእ ርእሱ ስራሕ ዘለዎ ናይ እግሪ-እግሪ ሓኪም) ኮይኖም ይሰርሑ፣ ግን ኣብ ሆስፒታልመዕበዪ ኣረጋውያን ወይ መዕበዪ ጡረታ ክትሰርሕ እውን ይከኣል እዩ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ (ህዝባዊ ጥዕና፣ ባዮሜካኒክስ፣ ትምህርታዊ ሳይንስ፣ ኤርጎኖሚክስ ወዘተ) ወይ ድማ ፍሉይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ (ዝተፈላለዩ DUs: ስፖርት፣ ሕማም ሽኮር፣ ፍወሳዊ ትምህርቲ ወዘተ) ንምርካብ ትምህርቲ ዳግማይ ምጅማር ይከኣል እዩ። .)።

ኣብ ሃዋህው ሆስፒታል ዝሰርሑን ንልዕሊ 4 ዓመት ዝሰርሑን ሓካይም እግሪ-ሓካይም እግሪ ፡ ኣሰልጣኒ ንምዃን ወይ ናይ ተቖጻጻሪ ስራሕ ንምሓዝ ነቲ ናይ ጥዕና ፈጻሚ ዲፕሎማ ምድላው ይከኣል እዩ። እቲ ስልጠና ሓደ ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

: ናብ ካልኦት ሞያታት ጥዕና ከም ኦስቲዮፓት፣ ነርስ ወይ ማሳጀር-ፊዚዮቴራፒስት ዳግማይ ከተቕንዕ እንተደሊኻ ኣፍደገታት ኣለዉ።

> ኣብ Réfugiés.info ወረቓቕቲ ኣንብብ ፡ "ኣብ ፈረንሳ ነርስ ምዃን" ከምኡ'ውን "ኣብ ፈረንሳ ፊዚዮቴራፒስት ምዃን"።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
2እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible