Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ኣብ ፈረንሳ ናይ-እግሪ ሓኪም ንምዃን።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

በዓል ሞያ ጥዕና ኮይኑ፡ እቲ ፔዲኪዩር-ፖድያትሪስት፡ ንሕማማት እግርን ጽፍርን ይሰርሕ ኮይኑ ። ኣብ ሕክምና እግሪ፡ ንሕሙማቱ ዝኸውን መከላኸሊ ኣካላት ባዕሉ ይነድፍን የፍሪን።

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝኾኑ ዲፕሎማታት ፔዲኪዩር-ፖድያትሪ ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ስለዘይብሎም፡ ኣብ ፈረንሳ ንምስራሕ ኣብ ሓደ ናይ ፔዲኪዩር-ፖድያትሪ ዲፕሎማ መንግስቲ ዝህብ ትካል ስልጠና ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመት መጽናዕቲ ፈረንሳ ዲፕሎማ ክትረክብ ኣለካ።

እንተወሓደ B2 ደረጃ ፈረንሳ ክህልወካ ኣለዎ።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ዓሰርተ ኣርባዕተ ትካላት ስልጠና ፔዲኪዩር-ፖድያትሪ (11 ናይ ብሕቲን 3 መንግስታውያንን) ኣለዋ። ዝርዝር ትካላት ሕክምና እግሪ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

እዞም መጽናዕትታት ብነጻ ኣይኮኑን: ኣብ ናይ ብሕቲ ትካላት ኣብ ዓመት ካብ €5,000 ክሳብ €10,000 ይወስድ፣ ኣብ ቦርዶ፣ ቱሉዝን ማርሴን ኣብ ዝርከባ መንግስታዊ ትካላት ድማ €2,000 (ንዋት ሓዊሱ) ይወስድ። ስልጠና ንምምዋል ዝሕግዙ ሓገዛት ግን ኣለዉ (ስጉምቲ 3 ርአ)።

ከመይ ንገብሮ?

ስልጠና ምርካብ ምሩጽ እዩ።

ኣብ ትካል ስልጠና ንምምዝጋብ ሰለስተ ኣማራጺታት ኣለዉኻ፤

  • ኣብ ፓርኮርሱፕ ተመዝገቡ።
  • , Sur le site de la plateforme, vou ካብ ወርሒ ጥሪ ዝጅምሩ ናይ ምዝገባ መዓልታትን ብኸመይ ከም እትቕጽሉን ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።
  • ድሕሪ ቀዳማይ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ይምዝገቡ።

ከከምቲ ኢንስቲትዩታት ድሕሪ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ (PASS, LAS, L1 STAPS, L1 Sciences) ስልጠና ምርካብ ይከኣል።

  • ብፍሉይ ኣገባብ ምምዝጋብ

ካብ ኣባል ሃገር ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዝረኸብካዮ ሞያ ፔዲኪዩር-ፖድያትሪስት ዲፕሎማ ወይ ካልእ መዓርግ ወይ ምስክር ወረቐት እንተሃልዩካ፡ ንኢንስቲትዩታት ብፍሉይ ኣገባብ ከተመልክትን ካብ ክፍሊት ትምህርቲ ነጻ ክትረክብን ትኽእል ኢኻ።

ንዕኡ ድማ ኣድላዪ እዩ :

  • ናይ መመልከቲ ፋይል ናብ ዝመረጽኩሞ ትካላት ኣቕርቡ። rez en cliquant ici lዝርዝር ናይቶም ክቐርቡ ዘለዎም ሰነዳት ክትረኽብዎ ኢኹም።
  • ነቲ ብጽሑፍን ስሙ ዘይተገልጸን ፈተና ምስ መጽናዕቲ ክሊኒካዊ ጉዳይ ዘጠቓልል ናይ ብቕዓት ፈተና ምሕላፍ።
  • ናይ ምቕባል ፈተናታት (ብመጋባእያ ዳያኑ ተቐባልነት ከም ዘለካ እንተተኣዊጁ) ምሕላፍ እዚ ድማ ናይ ኣፋዊ ፈተናን ግብራዊ ኩነታትን ዘጠቓልል እዩ።

ዝርዝር ናይቲ ፈተናታት ici l ክትረኽብዎ ኢኹም ።

ኣብ ኢንስቲትዩት ምስ ኣተኻ፡ ካብ ዝቕጽል ምጅማር ናይ ትምህርቲ ዓመት (ካብ ካልኣይ ሰሙን መስከረም ዘይደንጉዩ) ስልጠና ክትጅምር ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ስልጠና ፣ 2028 ሰዓታት ክልሰ-ሓሳባዊ ኣስተምህሮ፣ 2202 ሰዓታት ልምምድን 1170 ሰዓታት ልምምድ ስራሕን ኣሎ። እቲ ስልጠና 180 ECTSን ደረጃ ፍቓድን ንምርካብ ዘኽእል እዩ።

ምወላ፤

እቲ ስልጠና ክቡር ኮይኑ፡ ንመጽናዕትኻ ንምምዋል ግን ሓያሎ ስኮላርሺፕ ኣለዉ፤

ብድሕሪኡ’ከ ?

ድሕሪ ናይ ፔዲኪዩር-ፖድያትሪስት ዲፕሎማኻ ምርካብካ፡ ሓያሎ ተኽእሎታት ኣሎ። ብቐጥታ ከም ፔዲኪዩር-ፖድያትሪስት ክትለማመድ ትኽእል ኢኻ።

መብዛሕትኦም ሓካይም እግሪ-እግሪ ከም ሊበራል (መጀመርታ ከም ተሓባባሪ ናይ ሓደ ናይ ገዛእ ርእሱ ስራሕ ዘለዎ ናይ እግሪ-እግሪ ሓኪም) ኮይኖም ይሰርሑ፣ ግን ኣብ ሆስፒታልመዕበዪ ኣረጋውያን ወይ መዕበዪ ጡረታ ክትሰርሕ እውን ይከኣል እዩ።

ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ (ህዝባዊ ጥዕና፣ ባዮሜካኒክስ፣ ትምህርታዊ ሳይንስ፣ ኤርጎኖሚክስ ወዘተ) ወይ ድማ ፍሉይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ (ዝተፈላለዩ DUs: ስፖርት፣ ሕማም ሽኮር፣ ፍወሳዊ ትምህርቲ ወዘተ) ንምርካብ ትምህርቲ ዳግማይ ምጅማር ይከኣል እዩ። .)።

ኣብ ሃዋህው ሆስፒታል ዝሰርሑን ንልዕሊ 4 ዓመት ዝሰርሑን ሓካይም እግሪ-ሓካይም እግሪ ፡ ኣሰልጣኒ ንምዃን ወይ ናይ ተቖጻጻሪ ስራሕ ንምሓዝ ነቲ ናይ ጥዕና ፈጻሚ ዲፕሎማ ምድላው ይከኣል እዩ። እቲ ስልጠና ሓደ ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ!

: ናብ ካልኦት ሞያታት ጥዕና ከም ኦስቲዮፓት፣ ነርስ ወይ ማሳጀር-ፊዚዮቴራፒስት ዳግማይ ከተቕንዕ እንተደሊኻ ኣፍደገታት ኣለዉ።

> ኣብ Réfugiés.info ወረቓቕቲ ኣንብብ ፡ "ኣብ ፈረንሳ ነርስ ምዃን" ከምኡ'ውን "ኣብ ፈረንሳ ፊዚዮቴራፒስት ምዃን"።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mgomgoተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት