Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምስልጣን ናይ ኣመጋግባ ክኢላ ብምዃን ኣብ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ክኢላ ኣመጋግባ ፡ ኣብ ሞያዊ ጽላት ፓራሜዲካል ዝምደብ በዓል ሞያ ኮይኑ፡ ምክልኻልን ምፍዋስን እዩ ተኽእልኡ። ን ሳቶም ንሓደጋታት ልብን ስርዓተ ደምን ይከላኸል፡ ልዕሊ ዓቐን ክብደት ሰብነት ይንምርሓቕ ጽቡቕ ኣመጋግባ ይምህር።

ከም ሊበራል (ናይ ገዛእ ርእሱናይ ስራሕ ቦታ ) ወይ ኣብ መንግስታዊ ሆስፒታል ክሰርሕ ይኽእል።

ዲፕሎማኹ ካብ ናይ እከኢውሮጳዊ ሕብረት ፣ ወጻኢ ምስ ዝኸውን Brevet de technician supérieur dietetics ( BTS dietetics ) ዝብል ትምህርቲ ዝህብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ትምህርቶም ዳግማይ ክጅምሩ ኣለዎም። እቲ ስልጠና ን2 ዓመት ዝጸንሕ እዩ።

እንተወሓደ B2 ደረጃ ፈረንሳ ክህልወካ ኣለዎ።


ከምኡ’ውን ዲፕሎማ ላዕለዋይ ቴክኒሻን ኣመጋግባ (BTS dietetics) ንምርካብ ኣብቲ ዓውዲ ዘለካ ሞያዊ ተመኩሮ ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ፣ ምርግጋጽ ናይ ዝተረኽበ ተመኩሮ (VAE) ብምግባር። ነዚ ድማ ኣብ ዓውድታት ኣመጋግባ ወይ ኣመጋግባ ንሓደ ዓመት ሰሪሕካ ክትከውን ኣለካ። መመልከቲ መሊእካ ቃለ መሕትት ክትሓልፍ ኣለካ።

ብዛዕባ እቲ ስልጠና ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ስርዓት ዘሎ Refugees.info ወረቐት ወይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ትምህርቲ ኣመጋግባን ኣመጋግባ ደቂ ሰባትን ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

ንምምዝጋብ፡ በቲ ብሓፈሻ ካብ ወርሒ ጥሪ ዝጅምር ንመዝገብ ዝምልከት ኩሉ ሓበሬታን ዕለታትን እትረኽበሉ መድረኽ ፓርኮርሱፕ ክትሓልፍ ኣለካ። ባካሎሬት ወይ ተመጣጣኒ ዲፕሎማ ምስ ሳይንሳዊ ፍሉይ ሞያ ክህልወካ ኣለዎ።

ኣብዚ ብምጥዋቕ ነዚ BTS ንምምዝጋብ ዝሕግዙ ወግዓውነትን ዝርዝር ናይተን ዘቕርባ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን ክትረኽቡ ኢኹም።

እቲ ስልጠና ን2 ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ ብውሑዱ ን20 ሰሙን ኣብ ሞያዊ ሃዋህው ናይ ስራሕ ልምምድ ዘጠቓልል እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኣገዳሲ!
ብናይ ስራሕ- መጽናዕቲ ስልጠና ብናይ ልምምድ ውዕል (ንትሕቲ 30 ዓመት) ወይ ብናይ ሞያ ውዕል (ልዕሊ 30 ዓመት) ምውሳድ ይከኣል።

ብናይ ስራሕ- መጽናዕቲ ስልጠና ብናይ ልምምድ ውዕል (ንትሕቲ 30 ዓመት) ወይ ብናይ ሞያ ውዕል (ልዕሊ 30 ዓመት) ምውሳድ ይከኣል።

ውዕል ሞያዊ ምትእስሳር ስራሕ-መጽናዕቲ ውዕል እዩ፣ ማለት ስራሕካ ኣብ መንጎ እቲ ዝቖጽረካ ኩባንያን ኮርሳት እትወስደሉ ትካል ስልጠናኻን ይካፈል። ንመጽናዕትኻ ዝምውል ኣስራሒኻ እዩ።

ናይ ሞያዊ ምትእስሳር ውዕል ክትፍርም ትኽእል እንተድኣ፤

 • ዕድሜኻ ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት እዩ።
 • ልዕሊ 26 ዓመት ዝዕድሚኻን ኣብ ዝርዝር ደለይቲ ስራሕ ዝተመዝገበን ደላይ ስራሕ ኢኻ፣
 • ተጠቃሚ ናይቲ ንጡፍ ናይ ምትሕግጋዝ እቶት (RSA)፣ ናይቲ ፍሉይ ናይ ምትሕግጋዝ ኣበል (ASS)፣ ናይ ስንኩላን ዓበይቲ ኣበል (AAH)፣ ወይ ናይ ሓደ ናይ ውህደት ውዕል ኢኻ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ወዲ 25 ዓመት ወይ ትሕቲኡ እንተኾይኑ ካብቲ ከባቢ ዝርከብ ሚስዮን ስኮላርሺፕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ብተወሳኺ ድሮ ኣብ ፈረንሳ ሰሪሕኩም እንተኾይንኩም ካብ Pôle emploi ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ዞባ Île-de-France ንሞያታት ፓራሜዲካል ወርሓዊ ሓገዝ እውን ክምውል ይኽእል እዩ።

እቲ BTS ናይ ዳይተቲክስ ኣብ፤

 • ሆስፒታል ወይ ሕክምናዊ-ማሕበራዊ ክንክን ትካላት
 • ካብ ሆስፒታል ወጻኢ ዝኾኑ መሓውራት ክንክን
 • ሓባራዊ ምምጋብ ምግቢ
 • ኢንዱስትሪታት ኣግሮ-ፉድ
 • ሊበራላዊ ካቢነ ሚኒስተራት
 • ናይ ሕክምና ኣመጋግባ ትካል
 • ምምሕዳራት ከባቢ።

ትምህርትኻ ምቕጻል እውን ይከኣል እዩ፤

 • ናይ ዩኒቨርሲቲ ዑደት ብምውህሃድ ፍሉይ ሞያ ብምግባርን ንኻልኦት ነገራት ብባዮሎጂ ፍቓድን ኣብ ሕርሻዊ መግብን ፍቓድ ንምርካብን፣
 • ኣብ ሓደ ዓመት ሞያዊ ፍቓድ ብምድላው። ንኣብነት ኣብ ጽሬትን ድሕነትን ምፍራይ መግቢ፡ ድሕነትን ምክልኻልን ሓደጋ መግቢ፡ ተግባራዊ ኣመጋግባ...
 • ናብቲ ናይ ሓደ ዓመት ዝለዓለ ናይ ቴክኒሻን ምትዕጽጻፍ መሰናድኦ ክፍሊ (ATS) ብምእታው
 • ብማዕረ ምቕባል ኣብ ኣግሮኖሚ ቤት ትምህርቲ ምህንድስና ብምውህሃድ።

ድሕሪ ናይ 5 ዓመት ምንቅስቓስ ኣካላት ኣብ ጽላት ሆስፒታል፡ ንውድድር ፈጻሚ ስራሕ ጥዕና ክኢላ ኣመጋግባ ንምድላው፡ ናይ ጥዕና ፈጻሚ ስልጠና ምኽታል ይከኣል።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
john14john14ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት