Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምርካብ ስልጠና ሓፈሻዊ ሓኪም: ወይ ፋርማሲስት: ስፔሻሊስት ሓኪም ፋርማሲስት ንምዃን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ኣብ እትርከብ ሃገር ከም፣ ስፔሻሊስት ዶክተር ወይ ስፔሻሊስት ፋርማሲስት ንምስራሕ፣ ፍቓድ ዝህበካ ዲፕሎማ ኣለካ ድዩ ወይስ ኣብ ሓደ ካብዞም ክልተ ዓውድታት ፍሉይ ሞያኻ ጀሚርካ ዲኻ?

ንዲፕሎማ ፍሉይ ሕክምናዊ ስልጠና ( DFMS ) ወይ ንዲፕሎማ ምዕቡል ፍሉይ ሕክምናዊ ስልጠና ( DFMSA ) ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዞም ዲፕሎማታት እዚኦም ክልሰ-ሓሳባዊ ስልጠናን ግብራዊ ስልጠናን ክትከታተል ዘኽእሉ እዮም።

  • ፍሉይ ሕክምናዊ ስልጠና ዲፕሎማ ( DFMS ) ንናይ ወጻኢ ሕጹያት (ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ) ኣብታ መበቆል ሃገር ልምምድ ዘፍቅድ ብሕክምና ወይ ፋርማሲ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ንዘለዎምን ኣብ መስርሕ ስፔሻላይዜሽን ንዝርከቡን ክፉት ዲፕሎማ እዩ ። እቲ ስልጠና ካብ 2 ክሳብ 6 ሰሚስተር ዝጸንሕ ኮይኑ ፣ ከከም ብዝሒ ኣብታ መበቆል ሃገር ክካየድ ዝተረፈ ግብራዊ ስልጠና ሰሚስተራት።
  • ምዕቡል ፍሉይ ሕክምናዊ ስልጠና ዲፕሎማ (DFMSA) ድሮ ስፔሻሊስት ዶክተር ወይ ስፔሻሊስት ፋርማሲስት ዲፕሎማ ንዘለዎም ናይ ወጻኢ ሕጹያት (ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ) ክፉት ዲፕሎማ እዩ። እቲ ስልጠና ን 2 ሰሚስተር ዝጸንሕ እዩ።
ኣገዳሲምፍላጡ ዘገድስ!

ምህላው እዘን ክልተ ዲፕሎማታት ብቐጥታ ኣብ ፈረንሳ ከም ስፔሻሊስት ክትሰርሕ ኣይፈቕዳን እየን። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ዲኤፍኤምኤስን ዲኤፍኤምኤስኤን ዝተመዝገቡ ሓካይምን ፋርማሲስትን ኣብ እዋን ስልጠናኦም በቲ ኣአንጋዲ ሆስፒታል ምሉእ ግዜ ዝኽፈል “Acting as an intern” (FFI) ዝብል ስራሕ ይሕዙ።

ኩነታት Intern (FFI) ንፍልጠት ምርግጋጽ ፈተናታት ንምድላው ጽቡቕ መገዲ እዩ , ንልምምድ ናይ መወዳእታ ፍቓድ ንምሕታት ዘድሊ። ምስ ስርዓተ ሕክምና ፈረንሳ ክትላለን ምስ ሆስፒታላት ክትራኸብን ንኮርስ ፍቓድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክትገብርን የኽእለካ።

ኣቓልቦ ፡ ዝተሓተ ደረጃ ፈረንሳዊ B2 ክህልወካ ግዴታ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ፋይል N°1 ክትወርድ ትኽእል ኢኻ፣ ካብ መፋርቕ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ 15 ጥሪ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት፣sur le site internet de la Faculté de Médecine de Strasbourg,,

en cliquant ici ኣብዚ ብምጥዋቕ ዝርዝር ናይቶም ክትህቦም ዘለካ ሰነዳትን ነቲ ፋይል ክትሰድዶ ዘለካ ኣድራሻን ክትረክብ ኢኻ።

.

ኣገዳሲ! ጽቡቕ ምፍላጥ
:ኣብ ፈረንሳ ዝነብሩ ሕጹያት ኣብ ወርሒ ሕዳር ንኽጅምሩ ቅድሚ 15 ጥሪ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ፋይሎም ክሰዱ ኣለዎም።

እቲ ፋይል ብፖስታ ናብዚ ኣድራሻ ክለኣኽ ኣለዎ፤

Faculté de Médecine - Bureau des DFMS/A

4 rue Kirschleger

67085 STRASBOURG cedex


ኣገዳሲ ጽቡቕ ምፍላጥ :
ናይ ብቕዓት መልሲ ክሳብ 30 መጋቢት ናብ ነፍሲ ወከፍ ሕጹይ ብኢመይል ይለኣኽ።

ፋይል . ንነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ፋይል ክትሰድድ ኣለካ። en cliquant ici ኣብዚ ብምጥዋቕ ንፋይል N°2 ክቐርቡ ዘለዎም ሰነዳት ዝርዝር ክትረኽቡ ኢኹም።

ቅድሚ ሚያዝያ 15 ስምምዕ ናይ ሓደ ዝቕበለካ ሆስፒታል ረኺብካ ትፈልጥ እንተኾንካ፤

ኣገዳሲጽቡቕ ምፍላጥ :
እቲ ምሉእ ፋይል N°2 ብመሰረት እቶም ዝምልከቶም ፋካሊቲታት ዝመረጽዎ ኣገባብ ብፖስታ ወይ ብኢንተርነት ምእታው ክሳብ ሚያዝያ 15 ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናብቲ መዕረፊ ፋካሊቲ ክበጽሕ ኣለዎ። እቲ “ምትሕብባር” ዝበሃል ኣገባብ እውን ከምኡ።

እቶም ፋይላት ብሓለፍቲ ዩኒቨርሲቲ ናይቲ ዘመልከትካሉ ስፔሻሊቲ ይምርመሩ። መመልከቲኻ ካብ ካልኦት ኣመልከትቲ ንምፍላይ ብዩኒቨርሲቲታት ደረጃ ክወሃበካ እዩ። ከከምዞም ደረጃታትን ቅደም ተኸተል ምርጫኻን ፡ ኣብ ውሽጢ ደረት ናይቲ ክኸውን ዝኽእል ቦታታት፡ ኣብ ሓደ ፋካልቲ ክትምደብ ኢኻ።

ይኹን እምበር ካብቲ “ምትሕብባር” ዝበሃል ኣገባብ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሕጹያት ፋይላት ብቐጥታ ናብቲ ክቕበሎ ዝተቐበለ ሆስፒታል ክምደብ እዩ።

ኣገዳሲጽቡቕ ምፍላጥ
: መመልከቲኹም ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ካብ ስትራስበርግ ንመፋርቕ ወርሒ ሓምለ ዝወሃብ ውሳነ፡ ፋካልቲ ምምዳብ ዝገልጽ ብኢመይል ክመጸኩም እዩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሓምለን መስከረምን ዘሎ ናይ ምእንጋድ ስምምዕ ክሰደልኩም ’ ዩ። እዚ ስምምዕ ኣብ መመላእታኡ ነቲ ኣገልግሎትን ኣአንጋዲ ሆስፒታልን ከምኡ’ውን ዝኾነ ክኸውን ዝኽእል ናይ መንበሪ ኣማራጺታት ክገልጽ እዩ።

እንቋዕ ሓጎሰካ ! ሕጂ ስልጠናኻ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ቅድሚ 31 ጥቅምቲ ኣብቲ ኣአንጋዲ ፋካሊቲ ክትምዝገቡን ክሳብ 1 ሕዳር ስራሕኩም ክትጅምሩን ኣለኩም።

ኣብ ሆስፒታል ምሉእ ግዜ ብኽፍሊት ክትሰርሕ ዘኽእለካ ከም ልምምድ ዝሰርሕ ተማሃራይ (FFI) ደረጃ ክህልወካ እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ኣብ ፈረንሳ ሞያኻ ንምልምማድ፡ ቅድሚ እቲ ንኽትሰርሕ ፍቓድ ንምርካብ ምቕራብካ፡ ነቲ ናይ ፍልጠት ምርግጋጽ ፈተናታት (EVC) ንምሕላፍ መስርሕ ክትጅምሮ ኣለካ።

ኩሎም ክትክተልዎም ዘለኩም ስጉምትታት ኣብዚ Refugees.info ወረቐት ክትረኽብዎም ኢኹም፡ "ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስት ወይ መሕረሲት ምስራሕ"

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
mgomgoተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
nurianuriaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ