ምእንቲ ንፍሉያት ሓካይም ወይ ፍሉያት ፋርማሲስት ንምስራሕ ዘኽእል ስልጠና ንምርካብ ክትክእሉ

ምእንቲ ንፍሉያት ሓካይም ወይ ፍሉያት ፋርማሲስት ንምስራሕ ዘኽእል ስልጠና ንምርካብ ክትክእሉ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ2 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ኣብ እትርከብ ሃገር ከም፣ ስፔሻሊስት ዶክተር ወይ ስፔሻሊስት ፋርማሲስት ንምስራሕ፣ ፍቓድ ዝህበካ ዲፕሎማ ኣለካ ድዩ ወይስ ኣብ ሓደ ካብዞም ክልተ ዓውድታት ፍሉይ ሞያኻ ጀሚርካ ዲኻ?

ንዲፕሎማ ፍሉይ ሕክምናዊ ስልጠና ( DFMS ) ወይ ንዲፕሎማ ምዕቡል ፍሉይ ሕክምናዊ ስልጠና ( DFMSA ) ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዞም ዲፕሎማታት እዚኦም ክልሰ-ሓሳባዊ ስልጠናን ግብራዊ ስልጠናን ክትከታተል ዘኽእሉ እዮም።

  • ፍሉይ ሕክምናዊ ስልጠና ዲፕሎማ ( DFMS ) ንናይ ወጻኢ ሕጹያት (ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ) ኣብታ መበቆል ሃገር ልምምድ ዘፍቅድ ብሕክምና ወይ ፋርማሲ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ንዘለዎምን ኣብ መስርሕ ስፔሻላይዜሽን ንዝርከቡን ክፉት ዲፕሎማ እዩ ። እቲ ስልጠና ካብ 2 ክሳብ 6 ሰሚስተር ዝጸንሕ ኮይኑ ፣ ከከም ብዝሒ ኣብታ መበቆል ሃገር ክካየድ ዝተረፈ ግብራዊ ስልጠና ሰሚስተራት።
  • ምዕቡል ፍሉይ ሕክምናዊ ስልጠና ዲፕሎማ (DFMSA) ድሮ ስፔሻሊስት ዶክተር ወይ ስፔሻሊስት ፋርማሲስት ዲፕሎማ ንዘለዎም ናይ ወጻኢ ሕጹያት (ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ) ክፉት ዲፕሎማ እዩ። እቲ ስልጠና ን 2 ሰሚስተር ዝጸንሕ እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

ምህላው እዘን ክልተ ዲፕሎማታት ብቐጥታ ኣብ ፈረንሳ ከም ስፔሻሊስት ክትሰርሕ ኣይፈቕዳን እየን። ብኻልእ ወገን ድማ ኣብ ዲኤፍኤምኤስን ዲኤፍኤምኤስኤን ዝተመዝገቡ ሓካይምን ፋርማሲስትን ኣብ እዋን ስልጠናኦም በቲ ኣአንጋዲ ሆስፒታል ምሉእ ግዜ ዝኽፈል “Acting as an intern” (FFI) ዝብል ስራሕ ይሕዙ።

ኩነታት Intern (FFI) ንፍልጠት ምርግጋጽ ፈተናታት ንምድላው ጽቡቕ መገዲ እዩ , ንልምምድ ናይ መወዳእታ ፍቓድ ንምሕታት ዘድሊ። ምስ ስርዓተ ሕክምና ፈረንሳ ክትላለን ምስ ሆስፒታላት ክትራኸብን ንኮርስ ፍቓድ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክትገብርን የኽእለካ።

ኣቓልቦ ፡ ዝተሓተ ደረጃ ፈረንሳዊ B2 ክህልወካ ግዴታ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

መመልከቲ ፋይል ቁፅሪ 1 ምቕራብ

ፋይል N°1 ክትወርድ ትኽእል ኢኻ፣ ካብ መፋርቕ ወርሒ ጥቅምቲ ክሳብ 15 ጥሪ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት፣, sur le site internet de la Faculté de Médecine de Strasbourg,

en cliquant ici ኣብዚ ብምጥዋቕ ዝርዝር ናይቶም ክትህቦም ዘለካ ሰነዳትን ነቲ ፋይል ክትሰድዶ ዘለካ ኣድራሻን ክትረክብ ኢኻ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኣብ ፈረንሳ ዝነብሩ ሕጹያት ኣብ ወርሒ ሕዳር ንኽጅምሩ ቅድሚ 15 ጥሪ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ፋይሎም ክሰዱ ኣለዎም።

እቲ ፋይል ብፖስታ ናብዚ ኣድራሻ ክለኣኽ ኣለዎ፤

Faculté de Médecine - Bureau des DFMS/A

4 rue Kirschleger

67085 STRASBOURG cedex

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ናይ ብቕዓት መልሲ ክሳብ 30 መጋቢት ናብ ነፍሲ ወከፍ ሕጹይ ብኢመይል ይለኣኽ።

2

መመልከቲ ፋይል ቁፅሪ 2 ምቕራብ

ፋይል . ንነፍሲ ወከፍ ዩኒቨርሲቲ ፋይል ክትሰድድ ኣለካ። en cliquant ici ኣብዚ ብምጥዋቕ ንፋይል N°2 ክቐርቡ ዘለዎም ሰነዳት ዝርዝር ክትረኽቡ ኢኹም።

ቅድሚ ሚያዝያ 15 ስምምዕ ናይ ሓደ ዝቕበለካ ሆስፒታል ረኺብካ ትፈልጥ እንተኾንካ፤

  • ንስትራስበርግ la copie de l’Annexe 1B figurant dans le dossier N°2. ቅዳሕ መመላእታ 1ለ ኣብ ፋይል ቁጽሪ 2 ክትሰድድ ኣለካ።
  • ብስትራስበርግ ድሕሪ ምጽዳቕ፡ ነቲ ኣብዚ ሆስፒታል እትኣትወሉ ፋካልቲ ዝዓለመ ሓደ ፋይል ጥራይ ኢኻ ከተጥርን ዘለካ፡ ስለዚ ድማ ካብቲ “de coopération” “ምትሕብባር” ዝበሃል ኣገባብ ተጠቃሚ ክትከውን ኢኻ (ስጉምቲ 3 ርአ)።
  • ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ገጽ 1ን 2ን ፋይል N°2ን መርትዖ ደረጃ B2 ቋንቋ ፈረንሳን ዝሓዘ ዝተቐለለ ፋይል ብኢመይል ናብዚ ኣድራሻ ክትሰዱ ኣለኩም: med-dossier2-2023-2024@unistra.fr ቅድሚኡ ብዕለት 05 ሚያዝያ 2023 ዓ.ም.
  • ኣብዚ ብምጥዋቕ en cliquant ici la ዝርዝር ናይቶም ዝለኣኹ ሰነዳት ክትረኽቡ ኢኹም።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

እቲ ምሉእ ፋይል N°2 ብመሰረት እቶም ዝምልከቶም ፋካሊቲታት ዝመረጽዎ ኣገባብ ብፖስታ ወይ ብኢንተርነት ምእታው ክሳብ ሚያዝያ 15 ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናብቲ መዕረፊ ፋካሊቲ ክበጽሕ ኣለዎ። እቲ “ምትሕብባር” ዝበሃል ኣገባብ እውን ከምኡ።

3

ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ምምዳብ

እቶም ፋይላት ብሓለፍቲ ዩኒቨርሲቲ ናይቲ ዘመልከትካሉ ስፔሻሊቲ ይምርመሩ። መመልከቲኻ ካብ ካልኦት ኣመልከትቲ ንምፍላይ ብዩኒቨርሲቲታት ደረጃ ክወሃበካ እዩ። ከከምዞም ደረጃታትን ቅደም ተኸተል ምርጫኻን ፡ ኣብ ውሽጢ ደረት ናይቲ ክኸውን ዝኽእል ቦታታት፡ ኣብ ሓደ ፋካልቲ ክትምደብ ኢኻ።

ይኹን እምበር ካብቲ “ምትሕብባር” ዝበሃል ኣገባብ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሕጹያት ፋይላት ብቐጥታ ናብቲ ክቕበሎ ዝተቐበለ ሆስፒታል ክምደብ እዩ።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

መመልከቲኹም ተቐባልነት እንተረኺቡ፡ ካብ ስትራስበርግ ንመፋርቕ ወርሒ ሓምለ ዝወሃብ ውሳነ፡ ፋካልቲ ምምዳብ ዝገልጽ ብኢመይል ክመጸኩም እዩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሓምለን መስከረምን ዘሎ ናይ ምእንጋድ ስምምዕ ክሰደልኩም ’ ዩ። እዚ ስምምዕ ኣብ መመላእታኡ ነቲ ኣገልግሎትን ኣአንጋዲ ሆስፒታልን ከምኡ’ውን ዝኾነ ክኸውን ዝኽእል ናይ መንበሪ ኣማራጺታት ክገልጽ እዩ።

4

ከም ልምምድ ኣብ እትሰርሓሉ እዋን ምክትታል ስልጠና (FFI)

እንቋዕ ሓጎሰካ ! ሕጂ ስልጠናኻ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ቅድሚ 31 ጥቅምቲ ኣብቲ ኣአንጋዲ ፋካሊቲ ክትምዝገቡን ክሳብ 1 ሕዳር ስራሕኩም ክትጅምሩን ኣለኩም።

ኣብ ሆስፒታል ምሉእ ግዜ ብኽፍሊት ክትሰርሕ ዘኽእለካ ከም ልምምድ ዝሰርሕ ተማሃራይ (FFI) ደረጃ ክህልወካ እዩ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኣብ ፈረንሳ ልምምድ ምግባር

ኣብ ፈረንሳ ሞያኻ ንምልምማድ፡ ቅድሚ እቲ ንኽትሰርሕ ፍቓድ ንምርካብ ምቕራብካ፡ ነቲ ናይ ፍልጠት ምርግጋጽ ፈተናታት (EVC) ንምሕላፍ መስርሕ ክትጅምሮ ኣለካ።

ኩሎም ክትክተልዎም ዘለኩም ስጉምትታት ኣብዚ Refugees.info ወረቐት ክትረኽብዎም ኢኹም፡ "ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስት ወይ መሕረሲት ምስራሕ"

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
5 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
2እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible