Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምስራሕ ከም ነርስ ወላ ዲፕሎምኩም ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዋላ እኳ እንተኾነ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

እንተድደኣ፣ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ናይ ነር ዲፕስ ሎማታት ኣብ ፈረንሳ ኣፍልጦ ስለዘይብሎም ስደተኛታት ናይ ፈረንሳ ዲፕሎማ ንምርካብን ልምምድ ክገብሩን ዳግማይ ትምህርቶም ክጅምሩ ኣለዎም።

State Diplome in Nursing ( DEI ) ንምርካብ 3 ዓመት ላዕለዋይ ትምህርቲ ይወስድ። እቶም መጽናዕትታት ክልሰ-ሓሳባዊ ኮርሳትን ግብራዊ ስራሕ ልምምድን ዘጠቓልሉ እዮም።


ኣገዳሲ !
ናይ ነዚ ትምህርቲ ዲግሪ፣ ኣብ ክንዲ ኣብ 3 ዓመት ኣብ 2 ዓመት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ድማ ከከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ዝነበረካ ተመኩሮ እዩ።

ትካላት ስልጠና ነርሲንግ ( IFSI ) እተንእንኩም DEI ዝህቡ ዝኽእላ ትካላት እየን።


ኣገዳሲ!ነዚ ኣብ ፈረንሳ ጥራይ ልዕሊ 300 IFSI ወይ ትምህርትቤት ኣለዋ። ዝርዝር ናይ እዘን ትካላትIFSI en cliquant ici.

ኣብዚ ትምህርቲ ንምስታፍ እንተወሓደ B2 ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ክህልወኩም ኣለዎ።

ኣብዚ ገለ ሓፈሻዊ ጠቓሚ ምኽርታ ምርካብ ይከኣል ici

ከመይ ንገብሮ?

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዲፕሎማ ዘለዎም ሰባት፡ ኣብኡ ትምህርቶም ንምዝዛምን ናይ መንግስቲ ነርሲንግ ዲፕሎማ ንምርካብን ኣብ ትካል ስልጠና ነርሲንግ (IFSI) ትምህርቶም ዳግማይ ክጅምሩ ኣለዎም።

ኣርባዕተ ኣገባብ ምዝገባ ይከኣል እዩ፤

 • ኣብ ቀዳማይ ዓመት IFSI ኣብ Parcoursup ተመዝገቡ። ምዝገባ ኣብ ፓርኮርሱፕ ፕላትፎርም ይግበር። ምስ ተመዝገብካ፡ ገለ ካብቶም ድሮ ኣብ መበቆል ሃገርካ ዝወሰድካዮም ትምህርትታት ምርግጋጽ ይከኣል።
 • ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ (ቀጻሊ ሞያዊ ስልጠና) ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመት ሞያዊ ተመኩሮ ብውድድር ፈተና ናብ IFSI ምእታው።
 • ድሕሪ ሓደ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ናብ IFSI ምእታው (መሳግሮ እዋን PASS or LAS)።
 • ኣብ ሃገሮም ሕክምና ወይ መሕረሲት ክሰርሑ ዘኽእሎም ዲፕሎማ ንዘለዎም ሰባት ዝቐልጠፈ መጽናዕቲ ነርሲንግ

ድሕሪ ቀዳማይ ዓመት ትምህርቲ ነርሲንግ ከም ልምምድ ክግበር ይከኣል፣ እዩ።


ኣገዳሲ!ጽቡቕ ምፍላጥ !
ኩሎም ኣብ ፋይላት ምዝገባኹም ክውሰኹ ዘለዎም ደገፍቲ ሰነዳት ብፈረንሳ ክጽሓፉ ወይ ብዝተረጋገጸ ተርጓሚ ዝተተርጎሙ ክኾኑ ኣለዎም።.
> ንዝያዳ ሓበሬታ : la fiche Réfugiés.info "Demander la traduction officielle d'un document"

ኣብዚ ሳይት እዚ sur le site de Parcoursup ብዛዕባ ዕለታት ምዝገባ (ካብ ወርሒ ጥሪ ዝጅምር) ን ብኸመይ ከም እትቕጽልን ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል።

ከምኡ ውን ብተወሳኺ sur Parcoursup ምኽርን ዝርዝር ሓበሬታን ብዛዕባ መጽናዕቲ ነርሲንግ ክትረኽቡ ትከኣል እዩ።

ምስ ተመዝገብኩም፣ ድሕሪ ምዝገባ ካብ ገለ ካብቶም ድሮ ኣብታ መበቆል ሃገር እንተደኣ ምምሃርኩም ተረጋገጹ ነቲ ትምህርቲ ከይትመሃርኩም ብ ካልእ ይከኣል ሰብ ሞያ ንምዃን ይከኣል እዩ።

እዚ ዝስዕብ ኣገባብ ብምኽታል ፣ ፋይልኩም ናብ ኮሚሽን ናይቲ ኢንስቲትዩት ከተቕርቡ ድሕሪኡ ኣፋዊ ቃለ መሕትት ምሕላፍ ኣለካኩም ። እዚ ኮሚቴ እዚ እዩ ኣብ ርእሰ-ጉዳይ ነጻነት ዝውስን።

ኣብ ፋይልካ ከተእትዎም ዘለካ ሰነዳት ዝርዝር ኣብዚ ኣሎ፤

 • ሓደ ሲቪ፣
 • ናይ ናይ ተበግሶ ደብዳበ፣
 • ናይቲ ዝተረኽበ ዲፕሎማታት ኦሪጅናል፣
 • ንጽጽር ናይቲ ሕጹይ ኣብታ መበቆል ሃገር ዝኽተሎ መደብ መጽናዕቲ ምስ መደብ ፈረንሳ ክነጻጸር ከሎ።

ምፍላጡ ጽቡቕ!
ብሓፈሻ እዚ ነጻነት ኣብ ሓደ ሰሚስተር ውሑዳት ትምህርትታት ኣፍልጦ ምሃብ ጥራይ ዘፍቅድ ኮይኑ ካብ ምጽዳቕ ሓደ ሰሚስተር ወይ እንተበዝሐ ሓደ ዓመት ዝሓልፍ ኣይኮነን።

ኣብ ፈረንሳ ድሕሪ ናይ ሰለስተ ዓመት ሞያዊ ተመኩሮ ብውድድር ፈተና ናብ IFSI ምእታው ይከኣል ። ዝኾነ ዓቢ ሰብ፡ ዕድሚኡን ደረጃ ዲፕሎማኡን ብዘየገድስ፡ ኣብዚ ውድድር ክሳተፍ ይኽእል።

ከከም ኮርስ ንመጀመርታ ዓመት ነጻ ምግባር ይከኣል እዩ።

ንውድድር IFSI ንምምዝጋብ ክማላኡ ዘለዎም ቅድመ ኩነታት ን3 ዓመት ምሉእ ግዜ ዝሰርሑን ኣብዚ እዋን (36 ኣዋርሕ) ኣብ ፈረንሳን ኣብ ዝኾነ ዓውድን (ዘየለ) ኣብ መደብ ማሕበራዊ ሓለዋ ኣበርክቶ ዝገበሩን ክኾኑ ኣለዎም። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ሰሪሕካ ምህላው ኣድላዪ ኣይኮነን፡ ኣብ IFSI ንኽቕጽል ግን ክሕግዝ ይኽእል እዩ)።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ኣፍለጥ ዘለዎ
!ሞያዊ ተመኩሮ ኣብ ማሕበራዊ ድሕነት ኣበርክቶ ንምግባርን ብድሕሪኡ ብናይ Pôle emploi ነርስ ስልጠና ክምወልን የኽእል።

ፋይልካ ክሕዝ ኣለዎ፤

 • ተመኩሮኻ ዘረጋግጹ ደገፍቲ ሰነዳት (ንኣብነት ውዕል ስራሕ)፣
 • ከም ነርስ ናብ ዳግመ ስልጠና ፕሮጀክት ዝመርሓካ እንታይ ምዃኑ ዝገልጽ ዓሚቝ ናይ መሸፈኒ ደብዳበ

ድሕሪ ምዝገባ ክልተ ናይ ጽሑፍ ፈተናታት (ሓፈሻዊ ፍልጠትን ሒሳብን) ከምኡ’ውን ሓደ ናይ ኣፋዊ ወይ ናይ ቃል ፈተና ዊፈተናታት ዝሓዘ ውድድር ክትሓልፍ ኣለካ።

ውድድር ነርሲንግ ዓመት መጸ ኣብ ከባቢ ለካቲት-መጋቢት ከም ዝካየድ ኣስተውዕሉ።

ምፍላጡ ዘገዝስ

ኣብ ስራሕን መጽናዕትን እናሰራሕካ ከም ኣላዪት ክትስልጥን ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣብ ዓውድኻ ክትለማመድ ክትክእል እናተጸበኻ ከም ኣላዪት ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ።tion aide soignant en

ናብ IFSI ንምእታውን ንስራሕን ንምድላው፡ ብዛዕባ ንባብ፡ ፊልምታት፡ ምግምጋም ፍልጠት (ፈረንሳ፡ ሒሳብ፡ ኣናቶሚ) ዝምልከት ምኽሪl IFSI en cliquant ici. ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

ሓደ ስደተኛ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ላዕለዋይ ትምህርቲ፡ ንኽልተ ክላሲካዊ መእተዊ መንገድታት ሕክምናዊ መጽናዕቲ፡ ማለት PASS (ፍሉይ ናይ ጥዕና መእተዊ መንገድታት)ን LAS (ፍቓድ ምስ “ናይ ጥዕና ምርካብ” ዕድላት)፡ ብፋይል(licences avec option “accès santé”). ከመልክት ይኽእል።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

ቀዳማይ ዓመት PASS ወይ LAS ምሕላፎም ዘረጋግጹ ተማሃሮ፡ ንኻልኣይ ዓመት ሕክምናዊ ስልጠና መእተዊ ፈተና ከይሓለፉ፡ ሓደ ሓደ ግዜ ናብ IFSI ኣፍደገ ክህልዎም ይኽእል። ናብ ካልኣይ ዓመት ቀጥታዊ ምብጻሕ ክከኣል ይኽእል እዩ። ኣሰራርሓ ምቕባል ዝገልጻ ትካላት እየን።

ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ብሕክምና ወይ መሕረሲት (መሕረሲት) ክለማመዱ ዘኽእሎም ዲፕሎማ ዝሓዙ ሰባት፡ ኣብ ሆስፒታል ልምምድ ብምግባር ቅልጡፍ ናይ ነርሲንግ መጽናዕቲ (ሽዱሽተ ወርሒ) ክገብሩ ይኽእሉ።

ዚ ብምጥዋ : Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, article 9

ኣብ en cliquant ici l Île-de-France ነዞም ኮርሳት ዝህባ ትካላት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ንምምዝጋብ ፡ ፋይል መመልከቲ ከተቕርብን ኣብ ቅድሚ ብዳይረክተር IFSI ፡ ኣተሓባባሪ ትምህርትን ኣካያዲ ጥዕናን ዝቖመ ዳያኑ ክትሓልፍን ኣለካ። እዚ ኣፋዊ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ፡ ድርኺትን ሞያዊ ፕሮጀክትን ንምግምጋም ዝውዕል እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ን ክትምዝገቡ ምእንቲ ፣ ቅድሚ ምምዝጋብኩም ካብ ብተወሳኺ ናብ IFSI ን €90 ክሳብ €120 ባጀት ክህልወኩም ኣለዎ

ኣብ ናይ ብሕቲን ቀይሕ መስቀልን ትካላት፡ ብዘይካ ናይ መእተዊ ፈተናን ናይ ዩኒቨርሲቲ ምዝገባ ክፍሊትን፡ ክፍሊት ትምህርቲ ከከም መሓውር ስልጠና ኣብ ዓመት ካብ € 700 ክሳብ € 2,000 ክፈላለ ይኽእል።

ኣብ መወዳእታ፡ ዕድጊ መጻሕፍትን ንዋትን ካብ € 30 ክሳብ € 200 ክፈላለ ይኽእል።

ገንዘባዊ ሓገዝ፤

 • Pôle emploi ብውሑዱ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝሰርሑን ዘበርከቱን ሰባት ኣብ ዓመት ክሳብ € 8,000 ክምውሉ ይኽእሉ ። Pôle emploi ሓገዝ ብዞባ ይፈላለ እዩ። ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት Pôle emploi ዝያዳ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ኢኹም ።
 • ክልል ንሞያታት ፓራሜዲካል ወርሓዊ ሓገዝ እውን ክምውል ይኽእል እዩ። ብኢንተርነት ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ን Île-de-France ኣድላዪ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽብዎ ኢኹም .
 • ካብ ናይ መጽናዕቲ ኣበል ውዕል ተጠቃሚ ምዃን ’ ውን ይከኣል ’ ዩ። እቲ ናይ መጽናዕቲ ኣበል ውዕል ወርሓዊ ስኮላርሺፕ ኮይኑ፡ ካብ ካልኣይ ዓመት ስልጠና ንሓደ ተማሃራይ ዝኽፈል ኮይኑ፡ ኣብ ውሽጢ እቲ ውዕል ዝፈረመሉ ሆስፒታል ካብ 18 ክሳብ 30 ኣዋርሕ ከገልግል ቃል ብምእታው ዝኽፈል እዩ። እዚ ውዕል ምስቲ ዞባዊ ድጋፍ ክውሃሃድ ይኽእል።
 • ኣብ Île-de-France ትነብሩ እንተኾይንኩም፡ ኩሉ እቲ ዝርከብ ሓገዝ ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ እዋን ስልጠና እቶም ተምሃሮ ካብ ናይ ስራሕ ልምምድን ናይ መጓዓዝያ ኣበልን ተጠቀምቲ ይኾኑ።

ንኣብነት እዞም ኣብ 2023 ዝወሃብ ናይ ስራሕ ልምምድ ኣበል፤

 • 36€ ይ ዓመት ንሰሙን ብ ናይ ስራሕ ልምምድ 1ይ ዓመት
 • 46 € ኣብ ሰሙን ናይ ስራሕ ልምምድ ኣብ 2ይ ዓመት
 • 60 € ኣብ ሰሙን ናይ ስራሕ ልምምድ ኣብ 3ይ ዓመት

ከም ነርስ ልምምድ ምግባር እውን ንመጽናዕትኻ ክትምውል የኽእለካ።

ካብ ካልኣይ ዓመት ጀሚሩ ፡ ስልጠና ከም ልምምድ ንትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ክግበር ይከኣል። እቲ ተማሃራይ ንትምህርቱ ዝምውል ሆስፒታል ተቖጺሩ ይሰርሕ እሞ እቲ ተማሃራይ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ትምህርቲ ኣብቲ ሆስፒታል ከም ኣላዪ ኮይኑ ክሰርሕ ቃል ይኣቱ።

ክትመሃር ክትክእል ግድን፤

 • ትሕቲ 30 ዓመት ክኸውን ወይ ድማ ብዘይ ናይ ዕድመ ኩነታት ኣፍልጦ ፅሬት "ስንኩል ሰራሕተኛ" ክህልዎ
 • ኣብ መሻርኽቲ IFSI ምእታው
 • ናይ ቀዳማይ ዓመት ስልጠናኦም ኣረጋጊጾም ናይ ነርሲንግ ኣሲስተንት ማዕረ ረኺቦም
 • ኣስራሒ ረኺብኩም ኣለኹም

ናይ ነርሲንግ ዲፕሎማ ምስ ረኸብካ ኣብ ሆስፒታል ወይ ኣብ ናይ ብሕቲ ስራሕ ከም ነርስ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ።

It is also possible to continue studies to specialize , ብ4 መንገዲ:

 • ነርስ ክፍሊ መጥባሕቲ (18 ወርሒ መጽናዕቲ)
 • ነርስ-ሰራሕተኛ ክንክን ህጻናት (1 ዓመት መጽናዕቲ)
 • ነርስ ኣነስቲስቲስት (ድሕሪ 2 ዓመት ልምምድ)
 • ምዕቡል ልምምድ ነርስ (2 ዓመት መፅናዕትን 3 ዓመት ድማ ከም ነርስ ልምምድን)

ኣብ መወዳእታ ድሕሪ 4 ዓመት ልምምድ ዲፕሎማ ምሕደራ ጥዕና (10 ወርሒ) ብምርግጋፅ ናብ ስራሕ ምሕደራ ምርካብ ይከኣል።

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
hadudmak19hadudmak19ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
meryem lakchinimeryem lakchiniተርጓሚ/ሚት
vladimir baturinvladimir baturinተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
mgomgoተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianne24marianne24ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
irirኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ