Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምጉዓዝ ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ Navigo ንምውሳድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ንዝሰርሑን/ወይ ዝነብሩን ሰባትን ብቐጻሊ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝጥቀሙን ሰባት ምዝገባ ዘለዎ ካርድ

ናቪጎ ፓስ ኣብ ኩሉ መጓዓዝያታት ቅኑዕ እዩ፤
- ባቡር ትሕተ ምድሪ
- ባቡር
- RER
- ናይ ጎደና መኪና
- ኣውቶብስ

ናቪጎ ፓስ ዝተፈላለየ ምዝገባታት የቕርብን ደረት ኣልቦ ጉዕዞ የፍቅድን: ማለት ንነፍሲ ወከፍ መገሻ ትኬት ከይገዛእካ፡ ክንዲ ዝደለኻዮ ግዜ መጓዓዝያ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።


ኣገዳሲ
ገለ መስመራት ኣብ ምዝገባታት ናቪጎ ፓስ ኣይካተቱን እዮም፡ ኦርሊቫል (ናይ ኦርሊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣውቶቡስ)፡ ኣውቶቡስ ቀጥታዊ ፓሪስ-መዓርፎ ነፈርቲ ኤክስ-ካርስ ኣየር ፈረንሳ፡ VEA ዲዝኒላንድ ሻትላት፡ ኦፐንቱር ናይ በጻሕቲ ኣውቶቡሳትን ካርስ ሩጅን። ፍሉይ ትኬት ክትገዝእ ኣለካ።። .

ከመይ ንገብሮ?

ናይ ናቪጎ ፓስ ካርድ ንምእዛዝ፡ ሓያሎ ተኽእሎታት ኣለዉ፤

 • ኣብ ንግዳዊ ትካል ወይ ኣብ ቆጸራ RATP። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ካርድ ብቕልጡፍ ይወሃብ።
 • ብኢንተርነት ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ፣ “Order a card” ዝብል ጠውቕ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ፡ ናይ Île-de-France Mobilités Connect ኣካውንት ክትፈጥር ኣለካ ("I create my account" ዝብል ጠውቕ) እሞ ስእሊ ክትሰቕል ኣለካ። እቲ ካርድ እንተበዝሐ ኣብ 3 ሰሙን ናብ ኣድራሻኻ ይለኣኽ ወይ ድማ ኣብ ትካል መሸጣ ወይ ኣብ ቆጸራ RATP ኣብ 3 ናይ ስራሕ መዓልታት (ቀዳምን ሰንበትን ኣይኮነን) ይርከብ።
 • ብፖስታ ናይ ናቪጎ ፓስ መመልከቲ ቅጥዒ (ኣብ ትካላት መሸጣ ወይ ኣብ ቆጸራ RATP ዝርከብ)ን ስእልን ብምልኣኽ። እዚ ኣማራጺ እዚ ነቶም ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ዝሰርሑ ግን ከኣ ኣብኡ ዘይነብሩ ሰባት ግዴታ እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ እቲ ካርድ እንተበዝሐ ኣብ ውሽጢ 21 መዓልታት ናብ ኣድራሻኻ ይለኣኽ።
ኣገዳሲ! ጽቡቕ ክትፈልጥ !
ናይ ናቪጎ ፓስ ካርድ ብነጻ እዩ። ኣብ ላዕሊ ስምካን ስእልኻን ኣለካ። ንኻልእ ሰብ ከተለቅሖ ኣይትኽእልን ኢኻ።

እቶም ክወሃቡ ዘለዎም ሰነዳት ድማ፤

 • ናይ ፓስፖርት ስእሊ (ናብ ትካል እንተኸይድካ እቲ ስእሊ ኣብቲ ቦታ ዝተሳእለ እዩ፣ ሓደ ምምጻእ ኣየድልን እዩ)፣
 • ናይ መንበሪ መረጋገጺ ፡ ወይ ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ዝርከብ ናይ ፖስታ ኣድራሻ
 • ኣብ ኢል-ደ-ፍራንስ ትሰርሕ ግን ካብ ዞባ 5 ወጻኢ ትነብር እንተኾንካ ናይ ኣስራሒ ምስክር ወረቐት

መጀመርታ ንውሓት ግዜ ናይቲ ፓኬጅ ክትመርጽ ኣለካ (እቲ ምዝገባ ክሳብ ክንደይ ይጸንሕ)፤

 • ኣብ ዓመት፣ .
 • ወርሒ፡ ካብታ ቀዳመይቲ ክሳዕ እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እታ ወርሒ፡ .
 • ሓደ ሰሙን: ካብ ሰኑይ ክሳብ ሰንበት:
 • ኣብ መዓልቲ።

ድሕሪኡ ፡ ዞባታት ናይቲ ምዝገባ ክትመርጽ ኣለካ። ንናቪጎ ፓስ ኢል-ደ-ፍራንስ ኣብ 5 ዞባታት ይምቀል። ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም :

 • ኩሎም ዞባታት (ዞባታት 1 - 5)፣
 • ወይ 2 ዞባታት (ዞባታት 2 - 3፣ ዞባታት 3 - 4 ወይ ዞባታት 4 - 5)።

ኣየናይ ከባቢ ከም እትነብርን ኣየናይ ከባቢ ክትሰርሕ ከም እትኸይድን መርምር፣ ትምህርቲ ትወስድ፣ ስድራቤትን ፈተውትን ርአ። ካርታ ናይቲ ዞባዊ መርበብ መጓዓዝያ ኣብዚ ከተውርዱ ትኽእሉ ኢኹም , ወይ ብቐጥታ ኣብቲ ጣብያ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገዳሲ! ጽቡቕ ክትፈልጥ !
ዓመታዊ (ዓመት) ወይ ወርሓዊ (ወርሒ) ምዝገባ ዘለዎ፡ ናቪጎ ፓስ ኣብ ሰሙን ዕረፍቲ፡ ህዝባዊ በዓላት፡ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ቤት ትምህርትን ኣብ እዋን ሓጋይን ካብ 15 ሓምለ ክሳብ 15 ነሓሰ "ካብ ዞባ ነጻ" እዩ። ብድሕሪኡ ብዘይ ገደብ ዞባ ኣብ መላእ ኢል-ደ-ፍራንስ ክትጓዓዝ የኽእለካ።

ዋጋታት ከከም ዞባታትን "ምንካይ"ን ዝተፈላለዩ እዮም: 1 ዓመት ምዕዳግ ትሕቲ 12 ዝተፈላለዩ ኣዋርሕ ይኸፍል፣ 1 ወርሒ ምዕዳግ ትሕቲ 4 ዝተፈላለዩ ሰሙናት ይኸውን። ብኢንተርነት እንተኣዚዝካ ብክረዲት ካርድ ትኸፍል። ብቐጥታ ኣብ ቆጸራ እንተኣዚዝኩም ብጥረ ገንዘብ እውን ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገዳሲ!
ውሑድ ንምኽፋል ምጉዳል ክህልወካ ይኽእል እዩ፣ ንኣብነት ናይ መንግስቲ ሕክምናዊ ሓገዝ (AME) እንተተቐቢልካ፣ ስንክልና እንተሃልዩካ፣ ወይ ትሑት ኣታዊ እንተሃልዩካ።
> ንምንባብ ፡ እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ናይ መጓዓዝያ ምትሕግጋዝ ዋጋ ምውሳን ሕተቱ"።

ናይ ናቪጎ ፓስ ምዝገባኻ ምስ ገዛእካዮ፡ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ትኬት ኣብ ዝርከብ ኣውቶማቲክ ማሽን፡ ወይ ኣብ መደበራት RATP ወይ መደበራት SNCF ኣብ ዝርከብ ናይ መሸጣ ማሽን ከተነቓቕሖ ኣለካ። እዚ ሓንሳብ ጥራይ እዩ ክግበር ዘለዎ፣ ኣብ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ምዝገባ።

ድሕሪኡ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ እትወስደሉ እዋን፡ ነቲ ናቪጎ ፓስ (i.e. ኣብ ተርሚናል "ቢፕ") ከተረጋግጽ ኣለካ።

ኣገዳሲ!ጽቡቕ ክትፈልጥ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ሓደ ጣብያ ወይ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣካውንትካ ተጠቒምካ ምሕላፍካ፡ ሓበሬታኻ ወይ ኣገባብ ክፍሊትካ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናቪጎ ፓስካ ምጥቃም ንምቕጻል፡ ከከም ውጥንካ ሰሙናዊ ወይ ወርሓዊ ክትመልኦ ኣለካ።

እንተ ሓድሽ ፓኬጅ ምግዛእ ግን ሓያሎ መፍትሒታት ኣለዉ፤

> ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ብውልቃዊ ኣካውንትካ
> ኣብ ሓደ ጣብያ ኣብ እትርከብ ኣውቶማቲክ ማሽን
> ኣብ ንግዳዊ ትካል ወይ RATP ቆጸራ
> ምስ ስማርትፎን Île-de-France Mobilités ኣፕ ብምጥቃም . ኩሉ ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ

ኣገዳሲ ጽቡቕ ክትፈልጥ !
"ሰሙን" ፓኬጃት ካብ ዓርቢ ጀሚሩ ንዝቕጽል ሰሙን ክጽዓኑ ይኽእሉ።
"ወርሒ" ፓኬጃት ካብ 20 ወርሒ ጀሚሩ ንዝቕጽል ወርሒ ክጽዓኑ ይኽእሉ።
ኣብ ማሽናት ወይ ኣብ ቆጸራ ንምምላእ ክሳብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ምጽባይ ተቖጠቡ!

እንተጠፊእካ ወይ ናቪጎ ፓስካ እንተተሰሪቑ፡ ናብ ሓደ ናይ መሸጣ ትካል፡ ወይ ናብ ዝተወሰኑ RATP ቆጸርቲ፡ ወይ ናብ SNCF ናቪጎ ኣገልግሎታት ቆጸራ ብምኻድ ነቲ ክሳራ ወይ ስርቂ ክትሕብር ኣለካ። መንነት ወረቐትን 8€ ን ሒዝኩም ክትመጹ ኣለኩም ፣ ናይ ናቪጎ ፓስ ድማ ክትክእ እዩ።

ኣገዳሲ ጽቡቕ ክትፈልጥ !
እቲ ናይ ናቪጎ ፓስ ካርድ ድሕሪ ደጊም እንተዘይሰርሕ፡ ኣብ ሓደ ትካል ወይ ኣብ ቆጸራ ክትምርመር ትኽእል ኢኻ። ቴክኒካዊ ጸገም ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ እቲ ካርድ ብቕልጡፍን ብነጻን ይቕየር።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት