Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምምልካት መንበሪ ገዛ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 7 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

CAF (Caisse des Allocations Familiales) ከከም ኩነታትካን ጸጋታትካን ክራይ ገዛኻ ክትከፍል ክሕግዘካ ይኽእል።

ናይ መንበሪ ኣባይቲ ሓገዝ 3 ዓይነት ኣሎ፤

 • ብሕታዊ ሓገዝ መንበሪ ኣባይቲ (APL) : ንተኻረይቲ መንበሪ ኣባይቲ ብስምምዕ ምስ መንግስቲ።
 • ናይ ስድራቤት መንበሪ ኣበል (ALF) . APL ክህልዎም ዘይክእሉ ሰባትን ከከም ኩነታቶም ስድራቤቶምን (ንኣብነት: ቆልዑ፡ ጽግዕተኛታት ወዘተ)።
 • ኣበል ማሕበራዊ መንበሪ ኣባይቲ (ALS) : ንኣፒኤልን ኤኤልኤፍን ክህልዎም ዘይክእል ተኻረይቲ።

! ኣገዳሲ ሓበሬታ

ጽቡቕ ክትፈልጥ : መጠን ናይ መንበሪ ገዛ ጥቕምኻ ኣብዚ ዝምርኮስ፤
- ምሳኻ ዝነብሩ ሰባት ብዝሒ
- ካብቲ መንበሪ ቦታ
- ዋጋ ክራይ ገዛ
- ናይ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ኣታዊታትኩም ገዛ።

ኣገዳሲ! ! ኣገዳሲ ሓበሬታ
ጽቡቕ ክትፈልጥ : መጠን ናይ መንበሪ ገዛ ጥቕምኻ ኣብዚ ዝምርኮስ፤
- ምሳኻ ዝነብሩ ሰባት ብዝሒ
- ካብቲ መንበሪ ቦታ
- ዋጋ ክራይ ገዛ
- ናይ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ኣታዊታትኩም ገዛ።

ከመይ ንገብሮ?

ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ዜጋ ፈረንሳ ወይ ዜጋ ናይ ኤውሮጳዊ ቁጠባዊ ከባቢ ወይ ስዊዘርላንድ ኢኻ።
 • ወይ ድማ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘለካ ናይ ወጻኢ ዜግነት ዘለካ ኢኻ።
 • ቀንዲ መንበሪኻ እዩ (ብውሑዱ ኣብ ዓመት 8 ኣዋርሕ እትነብረሉ)
 • ምስ ዋናኻ ( ወላዲ፡ ኣያ፡ ውላድ ወይ ወዲ ወዲ ወዘተ) ካብ ሓደ ስድራቤት ኣይኮንካን
 • ኣብ ሆስቴል ፣ ኣብ ሆቴል ፣ ኣብ ንብረት ዘለዎ መንበሪ ወይ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ መንበሪ ገዛ ትነብር
 • እቲ እትነብረሉ ቦታ እንተወሓደ፤
  • 9m2 ንሓደ ሰብ
  • 16m2 ንኽልተ ሰባት (+ 9m2 ንሓደ ተወሳኺ ሰብ)
  • 70m2 ንሸሞንተ ወይ ልዕሊኡ ሰባት
 • ጸጋታትካን ናይቶም ምሳኻ ዝነብሩ ሰባትን ካብ ዝተወሰኑ ናሕሲታት ኣይሓልፍን እዩ።

የድልየካ ::

 • ናይ መንነት ሰነድ (መንነት ወረቐት፣ ፓስፖርት ወይ መንበሪ ፍቓድ)
 • ቁጽሪ ማሕበራዊ NUmero de securite sociale ድሕነትካ እንተሃልዩካ
 • ተማሃራይ እንተኾንካ ናይ ቤት ትምህርቲ ምስክር ወረቐት
 • ናይ ኢመይል ኣድራሻ ወይ ቁጽሪ ሞባይል
 • bail de location ውዕል ናይ ገዛ
 • ናይ ክራይ ዝኸፈልኩምሉ ወረቐት attestation de loyer
 • ጠቕላላ ኣታዊ ናይ 12 መወዳእታ ኣዋርሕ፣ ናይ ( ደሞዝኩም። ፣ ናይ ቀለብ ቆልዑ፣ ናይ ሾማጅ፣ ካምኡ ውን ናይ ፣ እቲ ብ ኣኼት ማላዲ ዝፍለጥ ብ ሕማም ምኽንያት ኣዕሪፍካ እትኽፈሎ ) ወዘተ
 • ናይ ባንክ ሕሳብ መግለጺ (RiB) .
 • መጠን ጸጋታትካ ኣታዊኻ ናይ ዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ

እቲ ኣብ e simulateur en ligne ኢንተርነት ዘሎ ስሚዩለተር ክሕግዘካ ይኽእል እዩ፤

 • ሓገዝ ክትረክብ እንተኽኢልካ ፍለጥ
 • እንታይ ሓገዝ ክትረክብ ከም እትኽእል ፍለጥ
 • እቲ ዝተገመተ መጠን ሓገዝ ኣስልጥ

ሓገዝ ክትረክብ መሰል እንተሃልዩካ ብቐጥታ votre demande en ligne. ብኢንተርነት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ነዚ ንምግባር ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስሚዩሽን ““Faire la demande” ዝብል ጠውቕ።

ድሮ ተጠቃሚ CAF እንተኾይንካ ናብ ናይ CAF ሕሳብካ እቶ

ገና ተጠቃሚ ካፍ እንተዘይኮንካ :

 • ኣብ “Create My Account” ዝብል ጠውቕ።
 • ኣብ ታሕቲ “ተጠቃሚ ኣይኮንካን”፡ ኣብ “Make a request” ዝብል ጠውቕ።
 • “ኣባይቲ” ዝብል ቴማ ምረጽ ድሕሪኡ “ሕቶ ሓገዝ መንበሪ ኣባይቲ”
 • ኣብ “Apply” ዝብል ጠውቕ።
 • ኣብ ትሕቲ “Create an account”፡ ኣብቲ “Create” ዝብል ቁልፊ ጠውቕ
 • ኣካውንትካ ንምፍጣር ዝሕግዙ ስጉምትታት ተኸተል
 • aires qui ne peuvent pas avoir l'APL et l'ALF.

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ ጽቡቕ ክትፈልጥ : > ንምንባብ እውን: እቲ Refugees.info ዝብል ወረቐት "ተመዝገቡን ምስ CAF ተራኸቡን"።
 • ኣብ ኣካውንትካ ምስ ኣተኻ፡ ኣብ “Accommodation” ድሕሪኡ ኣብ “Apply” ጠውቕ።
 • “Get Started” ዝብል ጠውቕ እሞ ክትትግብሮ እትደሊ ሓበሬታ ሃብ

ብድሕሪኡ’ከ ?

 • ካብ ኣካውንትካ ናብ “ስጉምተይ ተኸተል” ኪድ
 • ካፍ ንሕቶኻ ምስ ኣሰላሰለ ይሕብረካ

ኣገዳሲ! ኣገዳሲ ሓበሬታ!
ጽቡቕ ክትፈልጥ : እቲ ሓገዝ ካብታ ፋይልካ ዝተሰርሓላ ወርሒ ዝስዕብ ወርሒ ካብታ 1ይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ይኽፈል። እቲ ክፍሊት ኣስታት 2 ወርሒ ክወስድ ይኽእል። ብድሕሪኡ እቲ ሓገዝ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5ይ ወርሒ ክትረክብ ኢኻ።
 • ካብ ኣካውንትካ ናብ “Contacter ma Caf” ኪድ
 • ጌጋኻ ንምሕባርን ንምእራምን ናብ CAF ጽሓፍ

ኣብ ኩነታትካ ዝኾነ ለውጢ (ምንቅስቓስ፡ ዝርዝር ባንክ፡ ህይወት ስድራቤት ወዘተ) ንካፍ ምእዋጅ ኣይትረስዕ።

ነዚ ንምግባር፡ ካብቲ ናይ ኢንተርነት ኣካውንትካ ናብ “s “Déclarer un changement”ኪድ። ብተወሳኺ ናብቲ ኣብ ቀረባኻ ዘሎ CAF ብምኻድ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ናይ ኩነታት ለውጢ መግለጺ ቅጥዒ ክትመልእ ትኽእል ኢኻ።

 • ካብ ኣካውንትካ ናብ “Contact my Café” ኪድ
 • ኣብቲ ንቑልቁል ዝወርድ ዝርዝር "ሕቶኻ ዘተሓሳስብ"፡ "ንመሰል፡ ክፍሊት ወይ ዘይግቡእ ክፍሊት ምክታዕ" ምረጽ።», choisissez
 • ሕቶኹም ምልኡ ድሕሪኡ ነቲ ቅጥዒ ስደዱ
 • ካፍ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት መልሲ ክህበካ እዩ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
amintatariamintatariተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
alexisalexisተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት