Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምርካብ ህጹጽ መጽለሊ ናብ 115 ምድዋል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

ቁጽሪ 115፣ እንተደኣ መጽለሊ ዘይብልኩም ዝድወሎ ቁጽሪ እዩ። (ምናልባት ካብ ገዛ ምስጓግ ምስ ዘጋጥም፣ገዛ ምስ ዘይህልወኩም ወይ'ውን ገዛ ምስ እትስእኑ) ወይ እውን ግዳይ ናይ ቤተሰባዊ ዓመጽ ምስ እትኾኑ ወዘተ ክኸውን ይኽእል።

ኩሉ ናብ 115 ዝድውል ድማ፣ ብነጻ ግዝያዊ መጽለሊን ህጹጽ መዕቖቢንይረክብ።

ኣገዳሲ!
i ምፍላጡ ኣገዳሲ :ቁጽሪ 115 ኩሉ እዋን ማለት 24/24 ሰዓታት ንምሉእ ዓመትን ነጻ ኣገልግሎት ዝህብ ኮይኑ ኩሉ መዓታት፣ ኣብ መላእ ፈረንሳ ክፉት እዩ።.ወላ እውን ናይ ቴለፎን ካርድ ሕሳብ እንተዘይብልኩም ክትድውልሉ ትኽእሉ ኢኽም (ልክዕ ከም ካልኦት ናይ ህጹጽ ሓደጋ ቁጽርታት ከም እኒ፣ ፖሊስ፣: ፖሊስ,መጥፋእቲ ሓዊ ወዘተ).

ተጠንቀቑ! እዚ ኣብ ገለ ገለ ናይ 115 ቁጽሪ ጠለባት ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ፣ መስመር ቴለፎኑ ትሑዝ ስለ ዝኸውን ፣ ቦታ ንምርካብ ደጋጊምኩም ምድዋል ይግብኣኩም። ናብዚ ቁጽሪ እዚ ንኽትድውሉ ዘለኩም ካልእ ኣማራጺታት ምስ ዘይ ህልወኩም ጥራይ ክኸውን ይግባእ። (ንኣብነት ብ ፈተውቲን, ቤተሰብን ካልኦትን ምጽላል ምስ ዘይትረኽቡ)

ቅድሚ ናብ ቁጽሪ 115 ምድዋልኩም፣ ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎት ማሕበራት ኮነ ምምሕዳር ናይ ገዛውትኹም ፣ ኣማራጺታት እንተሎ እውን ሕተቱ።

ግዳያት ናይ ዓመጽ እንተ ኴንኩም (ማህረምቲ …) ወይ እውን ንቑሪ ዝተቓላዕኩም ምስ እትኾኑ ን ቁጽሪ 115 ብቐጥታ ካብ ምድዋል ንድሕሪት ኣይትበሉ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ እቲ ቁጽሪ 115.ምስ ደወልኩም

ሓደ ሰብ ክምልሰልኩም እዩ .

ንምፍላጡ ኣገዳሲ!
እዚ ኣገልግሎት እዚ፣ ብቋንቋኹም ፣ ኣስተርጎምቲ ናይ ምዝርራብ ተኽእሎ እውን ኣለኩም.

ብዝዕባ እዞም ዝስዕቡ ነገራት ክትረኽቡ እውን ትኽእሉ ኢኹም :

 • ግዝያዊ መደቀሲእትረኽሉ ቦታ
 • መመገቢ
 • መከታተሊ ኩናታት (ጥዕናኹም),
 • lሶሻል ወይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ ኣከባቢኹም .

እቲ 115 ሰራሕተኛ፣ ኣከባቢኹም ቦታ ዘሎ ማእከላት ቦታ ምስ ረኸበ ፣ተመሊሱ ይሕብረኩም። ብሓፈሻ፣ እቲ መዕቆቢ ማእከል ምሳኽም ብቐጥታ ብምርኻብ ።

ከከም ኩናታት ኣሰራርሐኦም ኣከባቢኹም፣ ዝተፈላለዩ ዓይነታት መዕቆቢ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

 • ኣብ ናይ ህጹጽ መዕቆቢ ማእከላት
 • ኣብ ፣ ቆልዑ ዘለዎም፣ ጽምዲ ዘይኮኑ ኣዴታት ወይ ኣቦታት ጥራይ ዝዕቆቡ ክኸውን ይኽእል
 • ኣብ ናይ ሰራሕተኛታት መዕቆቢ
 • ኣብ መዕቆብ ስደተኛታታ.

ከከም ኩነታት መጽለሊ መሕተቲኹም ፣ዝፈላለ ክኸውን ይእክእ፣ እቲ እትረኽብዎ ኣገልግሎት ንኣብነት እንተደኣ

ግዳይ ናይ ዓመጽ ኴንኩም፣ ንዕኡ ዝከውን ፍሉይ መዕቆቢ ክወሃበኩም ይኽእል

ብ ሓፈሻ። እተን ናይ መዕቆቢ ማእከላት ፣ መሰረታውያን ነገራት ከም እኒ

 • መጽለሊ (መሞቒ ወይ መጸቀሲ)
 • መግቢ (መዐንገሊ )
 • ክንክን(መሕጸቢ). እየን ዘቕርባ

ኣገዳሲ!ኣብ ገለ ገለ ማእከላት፣ እቲ ምጽላል ን ቀትሪን ለይቲን ክኸውን እንከሎ ። ኣብ ገሊአን ድማ ለይቲ ጥራይ እዩ። ብ ኣንጻሩ እውን ፣ ገሊአን ማእከላት "ናይ ቀትሪ ጥራይ " ብምባል ይፍለጣ፣ ቀትሪ የዕቁባ ፣ ለይቲ ግን ይዓጽዋ።

ንውሓት እዋን ናይቲ ምጽላል ወይ ምዕቋብ ይፈለለ እዩ።. እንተደኣ ንንውሕ ዝበለ ኮይኑ ናይ ምጽላል ጠለብኩም ዝቕጽል። (ኣብ ናይ ሶሻል፣ ወይ ናይ መንግስቲ ገዛውቲ ናይ ምጽላልኩም መስርሕ ክጅመር ኣለዎ ) ምስ ሰራሕተኛታይ ሶሻል ብምዃን።

ብድሕሪኡ’ከ ?

እንተደኣ ዝኾነ ካልእ ኣማራጺ መዕቆቢ ስኢልኩም፣ ብ ዳሎ መጽለሊ ናይ ሽጉራት ቀዳምነት ስለ ዝህብ ብእኡ ኣቢልኩም መጽለልሊ ንኽትረኽቡ ፋይል ክፈቱ። (DAHO).

እቲ ኣብ ህጹጽን ሕማቕን ኩነታት ምውዳቕኩም ፣ ዳግማይ ገዛ ናይ ምርካብ ዕድል ከውህበኩም ይኽእል ይኸውን እዩ። ስለዚ ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ ሊንክ ብምእታው ጠውቑ። Rendez-vous sur cette fiche Réfugiés.info pour en savoir plus.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
дана турыгинадана турыгинаተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት