ተረኛ ፋርማሲ ንምርካብ

ተረኛ ፋርማሲ ንምርካብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ5 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ሓደ ኣብ ዘይንቡር ሰዓታት ክፉት ኮይኑ ኣገልግልት ዝህብ ፋርማሲ ንምርካብ

ምሸት:ለይቲ ሰንበትን: ኣብ እዋን በዓላትን ክፉት ዝኾነ ፋርማሲ ምርካብ ን መድሃኒት ምግዛእን የድልየኩም ይኸውን እዩ። ስለዚ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ተረኛ ፋርማሲ ምርካብ ይግበኣኩም።

i ምፍላጡ ኣገዳሲ፣

እቲ ዝርዝር በብእዋኑ እዩ ዝቀያየር።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነዚ ንምፍላጥ ብ ቑጽሪ 3237 ደውሉ ወይ እውን

ወይ እውን፣ ተረኛ ፋርማሲ ና ኣከባቢኹም ንምፍላጥ

ናብዚ ምድዋል 3237 (እዚ ቴለፎን እዚ ዝክፈሎ እዩ)

ወይ

ብ ኢንተርኔት www.3237.fr

 • ናይ ኣከባቢኹም ኮድ ፖስታል ጸሓፉ.
 • ኣብቲ “rechercher”.ዝብል ጠውቑ
 • እቲ ኣብቲ ፋርማሲ እትበጽሕሉ ሰዓት ምረጹ
 • ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ተረኛ ፋርማሲ ሊስታ ክመጸኩም እዩ።

! ኣገዳሲ ሓበሬተ ገለ ገለ ፣ ፋርማሲታት እቲ ሓበሬታ ኣብ ማዕጽኦንን፣ ወይ ድማ ኣብ ኣንሰሪንግ ማሽን ፣ ብዛዕባ ተረኛ ፋርማሲ ይሕብራ እየን

እንተደኣ ኣብ ኣኢልደ ፍራንስ ሃሊኹም ፣ኣብዚ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም www.monpharmacien-idf.fr

ኣኣብዚ ናይ ኢንተርኔት ሳይት፣ ሓበሬታብ ብዛዕባ ኣብ ሰሙን ክፉታት ዝኾናን ኣብ እዋን ሰንበት ፣ ባዕልን ክፉታት ዝኾና ፋርማሲታት ናይ , 8 ደፓርትመንታት ናይ ኢልደፍራን ማለት :ፓሪስ (75), ሲየን አን ማርን (77), ኢቭሊን (78), ኤሶን (91), ኡት ደ ሴን (92), ሴን ሳን ደኒስ (93), ቫል ደ ማርን (94), ቫል ስ ዋዝን (95).ይሕብር

ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ሳይት

 • ኣድራሻ ምረጹ
 • ዕለት ምረጹ
 • ነዚ ንምግባር ኣብቲ "jour" ou "nuit" (መልት እቲ እትኸድሉ ምረጹ ).
 • ኣብቲ “rechercher une pharmacie” ዝብል ጠውቑ ምእንቲ ተረኛታት ፋርማሲ ክትፈልጡ
2

ኣብ ለይቲ፣ ነዚ ሓበሬታ ንምርካብ ን ፖሊስን ፣ ሃገራዊ ሰራዊትን ምድዋል ይከኣል ( እዚ ግን ኣብ ፓሪስ እንተዘየሊኹም እዩ።)

እንተደኣ ናብ ፋርማሲ ክትከዱ እንተኣለኩም (ነበርነትኩም ካብ ፓሪስን ከባቢኣን ወጻኣኢ ምስ ዝከውን), ናይ ግድን ፖሊስ ወይ ሃገራዊ ሰብራዊት ክትውከሱ ኣከሉም።

ናብ 17ደውሉ፣ ደሓር ኣብ ኣከባኢኹም ዝርከብ ፋርማሲ ሊስታ ሕተቱ

i ፍላጡ ኣገዳሲ። እቶም ፖሊስ እዮም ነቲ ፋርማሲ ከም ኣትመጽኡ ዘለኹም ዝሕብርዎም።

ኣ ፓሪስ፣ኣብ ለይቲ፣ ቁጽሪ 17 ምድዋል ኣየድልየኩምን እ።: እቶም ፋርማሲታት ብቐጥታ ክፉታት እዮም።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኩሉ ዘድልየኩም ዶክመንታት ምምላእ ኣይትረስዑ

ቅድሚ ምኻድኩም ኩሉ ዘድልየኩም ዶክሜንትታት ተማልኡ

 • ታሴራኹም
 • ናይ ሓኪም ወረቐት እንተለኩም
 • ናትኩም carte vitale እንተደኣለኩም ኮይኑ
 • ናይ ሚችዋል ወይ ኣሹራንስ እንተሃልይኩም

i ምፍላጡ ኣኣገዳሲ : እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጠለብ ወይ ምድዋል ናይ ምድላይ ተረኛ ፋርማሲ የኽፍል እዮ። ከምኡ እውን ካልኦት ኣገልግሎታት ናይ ለይቲ ፣እንተደኣ ካርድቪታልን ናይ ሕክምና ኣሹራንስ ኣለኩም ብ አኦም እዩ ዝሽፈን፣ እንተዘይብልኩም ግን ብቀጥታ ትኸፍሉዎ እሞ ድሒሩ ንኽምለሰልኩም ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible