ተረኛ ፋርማሲ ንምርካብ

ተረኛ ፋርማሲ ንምርካብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 5 avr. 2022

እንታይ ኢዩ?

ሓደ ኣብ ዘይንቡር ሰዓታት ክፉት ኮይኑ ኣገልግልት ዝህብ ፋርማሲ ንምርካብ

ምሸት:ለይቲ ሰንበትን: ኣብ እዋን በዓላትን ክፉት ዝኾነ ፋርማሲ ምርካብ ን መድሃኒት ምግዛእን የድልየኩም ይኸውን እዩ። ስለዚ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ተረኛ ፋርማሲ ምርካብ ይግበኣኩም።

i ምፍላጡ ኣገዳሲ፣

እቲ ዝርዝር በብእዋኑ እዩ ዝቀያየር።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነዚ ንምፍላጥ ብ ቑጽሪ 3237 ደውሉ ወይ እውን

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ወይ እውን፣ ተረኛ ፋርማሲ ና ኣከባቢኹም ንምፍላጥ

ናብዚ ምድዋል 3237 (እዚ ቴለፎን እዚ ዝክፈሎ እዩ)

ወይ

ብ ኢንተርኔት www.3237.fr

 • ናይ ኣከባቢኹም ኮድ ፖስታል ጸሓፉ.
 • ኣብቲ “rechercher”.ዝብል ጠውቑ
 • እቲ ኣብቲ ፋርማሲ እትበጽሕሉ ሰዓት ምረጹ
 • ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ተረኛ ፋርማሲ ሊስታ ክመጸኩም እዩ።

! ኣገዳሲ ሓበሬተ ገለ ገለ ፣ ፋርማሲታት እቲ ሓበሬታ ኣብ ማዕጽኦንን፣ ወይ ድማ ኣብ ኣንሰሪንግ ማሽን ፣ ብዛዕባ ተረኛ ፋርማሲ ይሕብራ እየን

እንተደኣ ኣብ ኣኢልደ ፍራንስ ሃሊኹም ፣ኣብዚ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም www.monpharmacien-idf.fr

ኣኣብዚ ናይ ኢንተርኔት ሳይት፣ ሓበሬታብ ብዛዕባ ኣብ ሰሙን ክፉታት ዝኾናን ኣብ እዋን ሰንበት ፣ ባዕልን ክፉታት ዝኾና ፋርማሲታት ናይ , 8 ደፓርትመንታት ናይ ኢልደፍራን ማለት :ፓሪስ (75), ሲየን አን ማርን (77), ኢቭሊን (78), ኤሶን (91), ኡት ደ ሴን (92), ሴን ሳን ደኒስ (93), ቫል ደ ማርን (94), ቫል ስ ዋዝን (95).ይሕብር

ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ሳይት

 • ኣድራሻ ምረጹ
 • ዕለት ምረጹ
 • ነዚ ንምግባር ኣብቲ "jour" ou "nuit" (መልት እቲ እትኸድሉ ምረጹ ).
 • ኣብቲ “rechercher une pharmacie” ዝብል ጠውቑ ምእንቲ ተረኛታት ፋርማሲ ክትፈልጡ
2

ኣብ ለይቲ፣ ነዚ ሓበሬታ ንምርካብ ን ፖሊስን ፣ ሃገራዊ ሰራዊትን ምድዋል ይከኣል ( እዚ ግን ኣብ ፓሪስ እንተዘየሊኹም እዩ።)

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እንተደኣ ናብ ፋርማሲ ክትከዱ እንተኣለኩም (ነበርነትኩም ካብ ፓሪስን ከባቢኣን ወጻኣኢ ምስ ዝከውን), ናይ ግድን ፖሊስ ወይ ሃገራዊ ሰብራዊት ክትውከሱ ኣከሉም።

ናብ 17ደውሉ፣ ደሓር ኣብ ኣከባኢኹም ዝርከብ ፋርማሲ ሊስታ ሕተቱ

i ፍላጡ ኣገዳሲ። እቶም ፖሊስ እዮም ነቲ ፋርማሲ ከም ኣትመጽኡ ዘለኹም ዝሕብርዎም።

ኣ ፓሪስ፣ኣብ ለይቲ፣ ቁጽሪ 17 ምድዋል ኣየድልየኩምን እ።: እቶም ፋርማሲታት ብቐጥታ ክፉታት እዮም።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ኩሉ ዘድልየኩም ዶክመንታት ምምላእ ኣይትረስዑ

ቅድሚ ምኻድኩም ኩሉ ዘድልየኩም ዶክሜንትታት ተማልኡ

 • ታሴራኹም
 • ናይ ሓኪም ወረቐት እንተለኩም
 • ናትኩም carte vitale እንተደኣለኩም ኮይኑ
 • ናይ ሚችዋል ወይ ኣሹራንስ እንተሃልይኩም

i ምፍላጡ ኣኣገዳሲ : እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጠለብ ወይ ምድዋል ናይ ምድላይ ተረኛ ፋርማሲ የኽፍል እዮ። ከምኡ እውን ካልኦት ኣገልግሎታት ናይ ለይቲ ፣እንተደኣ ካርድቪታልን ናይ ሕክምና ኣሹራንስ ኣለኩም ብ አኦም እዩ ዝሽፈን፣ እንተዘይብልኩም ግን ብቀጥታ ትኸፍሉዎ እሞ ድሒሩ ንኽምለሰልኩም ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible