Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምርካብ ተረኛ ፋርማሲ ኣብ እዋን ለይቲን በዓላትን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ ኣብ ዘይንቡር ሰዓታት ክፉት ኮይኑ ኣገልግልት ዝህብ ፋርማሲ ንምርካብ

ምሸት:ለይቲ ሰንበትን: ኣብ እዋን በዓላትን ክፉት ዝኾነ ፋርማሲ ምርካብ ን መድሃኒት ምግዛእን የድልየኩም ይኸውን እዩ። ስለዚ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ተረኛ ፋርማሲ ምርካብ ይግበኣኩም።

ኣገዳሲ
ምፍላጡ ኣገዳሲ እቲ ዝርዝር በብእዋኑ እዩ ዝቀያየር።

ከመይ ንገብሮ?

ወይ እውን፣ ተረኛ ፋርማሲ ና ኣከባቢኹም ንምፍላጥ

ናብዚ ምድዋል 3237 (እዚ ቴለፎን እዚ ዝክፈሎ እዩ)

ወይ

ብ ኢንተርኔት www.3237.fr

 • ናይ ኣከባቢኹም ኮድ ፖስታል ጸሓፉ.
 • ኣብቲ “rechercher”.ዝብል ጠውቑ
 • እቲ ኣብቲ ፋርማሲ እትበጽሕሉ ሰዓት ምረጹ
 • ኣብ ኣከባቢኹም ዘሎ ተረኛ ፋርማሲ ሊስታ ክመጸኩም እዩ።
ኣገዳሲ! ኣገዳሲ ሓበሬተ ገለ ገለ ፣ ፋርማሲታት እቲ ሓበሬታ ኣብ ማዕጽኦንን፣ ወይ ድማ ኣብ ኣንሰሪንግ ማሽን ፣ ብዛዕባ ተረኛ ፋርማሲ ይሕብራ እየን!

እንተደኣ ኣብ ኣኢልደ ፍራንስ ሃሊኹም ፣ኣብዚ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም www.monpharmacien-idf.fr

ኣኣብዚ ናይ ኢንተርኔት ሳይት፣ ሓበሬታብ ብዛዕባ ኣብ ሰሙን ክፉታት ዝኾናን ኣብ እዋን ሰንበት ፣ ባዕልን ክፉታት ዝኾና ፋርማሲታት ናይ , 8 ደፓርትመንታት ናይ ኢልደፍራን ማለት :ፓሪስ (75), ሲየን አን ማርን (77), ኢቭሊን (78), ኤሶን (91), ኡት ደ ሴን (92), ሴን ሳን ደኒስ (93), ቫል ደ ማርን (94), ቫል ስ ዋዝን (95).ይሕብር

ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት ሳይት

 • ኣድራሻ ምረጹ
 • ዕለት ምረጹ
 • ነዚ ንምግባር ኣብቲ "jour" ou "nuit" (መልት እቲ እትኸድሉ ምረጹ ).
 • ኣብቲ “rechercher une pharmacie” ዝብል ጠውቑ ምእንቲ ተረኛታት ፋርማሲ ክትፈልጡ

እንተደኣ ናብ ፋርማሲ ክትከዱ እንተኣለኩም (ነበርነትኩም ካብ ፓሪስን ከባቢኣን ወጻኣኢ ምስ ዝከውን), ናይ ግድን ፖሊስ ወይ ሃገራዊ ሰብራዊት ክትውከሱ ኣከሉም።

ናብ 17ደውሉ፣ ደሓር ኣብ ኣከባኢኹም ዝርከብ ፋርማሲ ሊስታ ሕተቱ

ኣገዳሲ
i ፍላጡ ኣገዳሲ። እቶም ፖሊስ እዮም ነቲ ፋርማሲ ከም ኣትመጽኡ ዘለኹም ዝሕብርዎም።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ቅድሚ ምኻድኩም ኩሉ ዘድልየኩም ዶክሜንትታት ተማልኡ

 • ታሴራኹም
 • ናይ ሓኪም ወረቐት እንተለኩም
 • ናትኩም carte vitale እንተደኣለኩም ኮይኑ
 • ናይ ሚችዋል ወይ ኣሹራንስ እንተሃልይኩም
ኣገዳሲ
i ምፍላጡ ኣኣገዳሲ : እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጠለብ ወይ ምድዋል ናይ ምድላይ ተረኛ ፋርማሲ የኽፍል እዮ። ከምኡ እውን ካልኦት ኣገልግሎታት ናይ ለይቲ ፣እንተደኣ ካርድቪታልን ናይ ሕክምና ኣሹራንስ ኣለኩም ብ አኦም እዩ ዝሽፈን፣ እንተዘይብልኩም ግን ብቀጥታ ትኸፍሉዎ እሞ ድሒሩ ንኽምለሰልኩም ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
bioprofesseurbioprofesseurተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
evan landryevan landryተርጓሚ/ሚት