Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምሕላፍ ፣ ፍቓድ መዘወሪ መኪና ምስ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ B ፍቓድ ኣብ ፈረንሳ ብሕጋዊ መንገዲ መኪና ወይ ቫን ክትዝውር የኽእለካ። እቲ ፈተና ኣብ ክልተ ክፋላት ይካየድ : ክልሰ-ሓሳባዊ ፈተና (እቲ "ኮድ ጽርግያ") ከምኡውን ግብራዊ ፈተና ምዝዋር መኪና .

ድሮ ኣብ መበቆል ሃገርካ ወይ ኣብ ካልእ ሃገር ፍቓድ መዘወሪ መኪና እንተረኺብካ፡ ዳግማይ ፈተና ከይወሰድካ፡ ንፈረንሳዊ ፍቓድ ምልዋጡ ክትሓትት ይከኣል እዩ። እዚ ግን ንኹለን ናይ ወጻኢ ሃገራት ኣይምልከትን እዩ። ኣብዚ ወረቐት ኣብ ምልውዋጥ ፍቓድ መዘወሪ መኪና ዘለዉ ኩሎም ቅድመ ኩነታት ርኸቡ።

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ዘገድስ!: እዚ ናይ ፍቓድ ምልውዋጥ እንተዘይተኻኢሉ፡ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ከይሓዝካ ኣብ ፈረንሳ ዳግማይ ፈተና ክትወስድ ከም እትኽእል ፍለጥ: ከም “ናጻ ሕጹይ”።

>> ኣብ Réfugiés.info ዝብል ፋይል ርአ፡ "ነቲ ፍቓድ ከም ነጻ ሕጹይ ኣሕልፎ"።

ናይ B ፍቓድ ንምርካብን በይንኻ ክትዝውርን ክትክእልን ዕድሜኻ 18 ዓመትን ልዕሊኡን ክኸውን ኣለዎ። ይኹን እምበር፡ እቲ ናይ ፍቓድ ሕቶ ካብ 16 ዓመት ዕድመ ጀሚሩ (ወይ ብኣግኡ ምዝዋር መኪና እንተተማሂርካዮ 15 ዓመት) ክቐርብ ይኽእል።

እቲ B ፍቓድ ክብደታ ካብ 3.5 ቶን ዘይበዝሕን ዝበዝሐ 9 ወንበር ዘለዋን ተሽከርካሪት ክትዝውር የኽእለካ ። እዚ ፍቓድ ኣብ ዝተወሰኑ ኩነታት 2 ወይ 3 ጎማ ዘለወን ተሽከርከርቲ (ሞተር ሳይክል፣ ስኩተር) ንምዝዋር እውን ፍቓድ ክህብ ይኽእል እዩ።

እዚ ወረቐት እዚ ከመይ ጌርካ ምስ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ንፈተና (ኮድ + ምዝዋር መኪና) ከም እትምዝገብን ከም እትዳሎን ዝገልጽ ’ ዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ንፈተና ንምድላውን ንምምዝጋብን፡ (ብዘይካ እቲ ናይ ዕድመ ረቛሒታት)፡

 • እዚ ናይ መጀመርታ ዝወሰድካዮን ድሕሪ 1988 ዝተወለድካን እንተኾይኑ ASSR 2 ወይ ASR ምሓዝ
 • ዜጋ ናይ ኤውሮጳዊ ቁጠባዊ ከባቢ ብውሑዱ ን6 ኣዋርሕ ኣብ ፈረንሳ ውልቃውን/ወይ ሞያውን ርክብ ዘለዎ ምዃን ወይ ድማ ኤውሮጳዊ እንተዘይኮይንካ እንተወሓደ ን6 ኣዋርሕ ኣብ ፈረንሳ ዝነበርካን ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ክህልወካን ኣለዎ ;
 • ስንክልና ወይ ስንክልና ዝፈጥር ሕማም እንተሃልዩካ "ብቑዕ ምዝዋር" ዝብል ናይ ሕክምና ምስክር ወረቐት ይሃልኻ።
ኣገዳሲ! ምፍላጡ ዘገድስ! :

ASR (ናይ ጽርግያ ድሕነት ምስክር ወረቐት) ንሓፈሻዊ ፍልጠትካ ብዛዕባ ድሕነት ጽርግያ ዘረጋግጽ 20 ሕቶታት ዝሓዘ ነጻ፡ ሓጺርን ብመጠኑ ቀሊልን ፈተና እዩ። ኣብ ፈረንሳ 9ይ ክፍሊ ዝመሃሩ መንእሰያት ነዚ ፈተና ክሓልፍዎ ኣለዎም፣ ሽዑ Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR) ደረጃ 2 ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ።

2 ቀንዲ ቀመማት ኣለዉን ኣብ ምርጫኻን ዕድሜኻን ዝምርኮሱን፤

1) እቲ ክላሲካል ቀመር (ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ጥራይ) ካብ 16 ዓመት ጀሚርካ


ኣገዳሲ!:
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ብዝተኻእለ መጠን ነቲ ፍቓድ ብቕልጡፍ ንምሕላፍ ""accelérée" ዝተቀላጠፈ" ቀመር ኣሎ። ተጠንቀቑ፣ ናህሪ ናይቲ ልምምድ ጽዑቕን ንኹሉ ሰብ ዘይምቹእን ክኸውን ይኽእል እዩ።

: መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ብዝተኻእለ መጠን ነቲ ፍቓድ ብቕልጡፍ ንምሕላፍ "ዝተቀላጠፈ" ቀመር ኣሎ። ተጠንቀቑ፣ ናህሪ ናይቲ ልምምድ ጽዑቕን ንኹሉ ሰብ ዘይምቹእን ክኸውን ይኽእል እዩ።

2) ዝተሰነየ ምዝዋር መኪና (ኮርስ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ድሕሪኡ ምስ እትፈትዎ ሰብ ምዝዋር) ብሰለስተ ተኽእሎታት ንምስልጣን፤

 • ምዕቡል ትምህርቲ ምዝዋር መኪና (AAC) ካብ 15 ዓመት ዕድመ ጀሚሩ
 • ካብ 16 ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ክትትል ዝግበረሉ ምዝዋር መኪና (ኣብ ፍሉይ ትሕዝቶ ስልጠና ኣብ ንግዲ ጽርግያ)
 • ክትትል ዝግበረሉ ምዝዋር መኪና (18 ዓመትን ልዕሊኡን)

ምርጫ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ኩሉ ዕድላት ኣብ ጎንኻ ኣቐሚጥካ ፈተና ክትሓልፍ ኣገዳሲ እዩ።

ገለ ሓሳባት ቅኑዕ ምርጫ ንምግባር ዝሕግዙ መዐቀኒታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • the price of the license : መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ርኡይ ፍልልያት ኣሎ፣
 • ናይ ሓደ ዓርክኻ ወይ ዘመድካ ኣብ ሓደ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ዝህቦ ለበዋታት
 • ናብ መንበሪኻ ወይ ስራሕካ ቅርበትን ናይ ስራሕ ሰዓታትን
 • ጽሬት ናይቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ብምኻድ እትረኽቦ መልስታትን ብዛዕባ እቲ ቦታን ህዝብን ዝያዳ ሓፈሻዊ ስምዒታትካ
 • ፈተና ንምውሳድ ዝወሃብ ማእከላይ ናይ ምጽባይ ግዜ
 • ናይ ምዝዋር ቤት ትምህርቲ ፈተና ምሕላፍ ደረጃ
ኣገዳሲ ምፍላጡ ዘገድስ!
ናብ ሓያሎ ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ብምኻድ ምስ መምህራን ክትዘራረቡ ድሕር ኣይትበሉ፣ ግምት (ዋጋ) ናይቲ ጠቕላላ ስልጠና ሕተቱ... ድሕሪኡ ምርጫኹም ግበሩ! ብማእከላይ ገምጋም 20 ሰዓታት ምዝዋር ከከም ክፍሊ ካብ 900 ክሳብ 1300 € ይኸውን። ድሕሪኡ፡ ተወሳኺ ናይ ምዝዋር ሰዓታት ኣብ ኣውራጃታት ካብ 35 ክሳብ 50 €፡ ኣብ ፓሪስ ክሳብ 75 € ይኸውን።

ናይ ሃይዌይ ኮድ ፈተና ምሕላፍ ግዴታ እዩ ነቲ ግብራዊ ፈተና ፍቓድ መዘወሪ መኪና ንምውሳድ።

ፈተና ሕጊ ጽርግያ ዓሰርተ ሓደ ዓበይቲ ቴማታት ዝሽፍን ኣርብዓ ብዙሕ ምርጫ ዘለዎም ሕቶታት ዝሓዘ እዩ (ኣብነታት፡ ሕግታት መኪና ምዕቃብ፡ ምልክታት፡ ርኡይነት ወዘተ)። ነቲ ፈተና ንምሕላፍ እንተወሓደ 35 ቅኑዕ መልሲ ክትረክብ ኣለካ

እቲ ዝመረጽካዮ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና መደብ ስልጠና ክህበካ እዩ (መብዛሕትኡ ግዜ: ኣብ ቦታ ስልጠናን ኣብ ገዛኻ ንኽትስልጥን መርበብ ሓበሬታ ምብጻሕን)። ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ኣብ ጥቓኻ ኣብ ዝርከብ ማእከል ንፈተና ንምምዝጋብ ስጉምትታት ይወስድ።

ነቲ ኮድ ክትሓልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ካብ 15 ዓመት ዕድሚኡ ከም ኣካል ናይቲ ብኣጋ ምምሃር ምዝዋር መኪና፡
 • ካብ 16 ዓመት ዕድመ ጀሚሩ ንክላሲካል ቀመር።

እቲ ናይ ፈተና ኣቀራርባ 30 ዩሮ ይኸውን። እንተፈሺልካ ዳግማይ 30 ዩሮ ክትከፍል ክትግደድ ኢኻ ዳግማይ ፈተና ክትወስድ።

ኣገዳሲ! ምፍላጡ ዘገድስ! :
ከም ናጻ ሕጹይ (ብቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ከይሓለፍካ) ናይ ኮድ ፈተና ምውሳድ ይከኣል እዩ። ነዚ ኣሰራርሓ እዚ፡ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ዝምልከት Refugees.info ዝብል ጽሑፍ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ፈረንሳ ጽቡቕ ጌርካ ዘይትዛረብ እንተኾንካ፡ ኣብ ፍሉይ ክፍለ ግዜታት ንመሕለፊ ሕጊ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መዓልቲ ፈተና ንኽትርጉም ብቋንቋ ኣዴኻ ተርጓሚ ክትጽውዕ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ናትኩም ሓላፍነት እዩ። እቲ ተርጓሚ "ምሕላው" ክኸውን ኣለዎ ( ነዚ Refugees.info ፋይል ርአ)
ምስ ተርጓሚ ኣብ ዝግበር ክፍለ ግዜ ንምስታፍ፡ ምስቲ ሓላፊ ግዝኣታት (DDT ወይ DDTM) ክፍልኻ ዝኾነ ክፍሊ ዳይረክቶሬት ተወከስ።

ናይ መጀመርታ ስልጠና

ኣብ መጀመርታ፡ መምህርካ በብቑሩብ ምዝዋር መኪና ክምህረካ እዩ፡ ብስሩዕ ናይ ሓደ ወይ ክልተ ሰዓታት ምዝዋር መኪና ክምህረካ እዩ። ንውሓት ግዜ ናይቲ ስልጠና እንተወሓደ 20 ሰዓታት ኮይኑ ፡ ኣብ ንትራፊክ ክፉት ጽርግያታት 15 ሰዓታት ሓዊስካ (ወይ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና መመሳሰሊ ምዝዋር መኪና እንተተጠቒምካሉ እንተወሓደ 10 ሰዓታት)።

ተወሳኺ ናይ ምዝዋር ሰዓታት እንተድኣ ደሊኻ፡ ምናልባት ተወሳኺ ሰዓት ክትከፍል ክትግደድ ኢኻ።

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ዘገድስ!:
ኣውቶማቲክ ማርሻ ቦክስ ዘለወን መካይን ንምዝዋር ’ ውን ናይ B ፍቓድ ክትወስድ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ። ንውሓት ግዜ ናይቲ ስልጠና እንተወሓደ 13 ሰዓታት እዩ። በዚ ፍቓድ እዚ፡ “ማንዋል” ማርሻ ቦክስ ዘለወን መካይን ክትዝውራ ኣይትኽእልን ኢኻ።

ብዝተዓጀበ ወይ ብክትትል ምዝዋር

ካብ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ትምህርቲ ምዝዋር መኪናኻ ብዝተዓጀበ ምዝዋር መኪና (ምስ እትፈትዎ ሰብ) ክትውድእ እንተመሪጽካ፡ እዚ ምዕራፍ እዚ ብውሑዱ 2 ሰዓታት ምስ መምህርን መራሒኻን ምዝዋር መኪና፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተሽከርካሪት ክጅምር እዩ።

ነቲ መራሒ መምርሒ ክወሃብ እዩ።

ኣገዳሲ
!ምፍላጡ ዘገድስ! : መራሒኻ ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት ከም ንልዕሊ 5 ዓመት ፍቓድ ምህላውን ስምምዕ መድሕኑ ምህላውን ከማልእ ክግደድ እዩ።

እቲ ዝተሰነየ ናይ ምዝዋር ምዕራፍ እንተወሓደ ን1 ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ ኣብ ፈረንሳ እንተወሓደ 3000 ኪ.ሜ ክትዝውር ክትግደድ ኢኻ (ኣብ ወጻኢ ሃገር ምዝዋር ክልኩል እዩ)።

ምፍላጡ ዘገድስ!

ኣገዳሲ!
: ድሮ ልዕሊ 18 ዓመት እንተኾንካ፡ ድሕሪ ናይ መጀመርታ ስልጠናኻ ወይ ድሕሪ ናይ መጀመርታ ውድቀት ፍቓድ፡ ብ “ክትትል” ዝግበር ምዝዋር መኪና ክትስልጥን ትኽእል ኢኻ። እቲ መትከል ምስቲ ናይ ተዓጂብካ ምዝዋር መኪና ሓደ እዩ፣ እንተኾነ ግን ከተኽብሮ ዘለካ ዝተሓተ ርሕቀት ወይ ንውሓት ግዜ ኣይክህልወካን እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ!

ምስ መምህርካ ድሉውካን ተሰማሚዕካን ምስ ዝስምዓካ፡ ፍቓድካ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ!

ንምምዝጋብ :

 • ምስ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪናኹም ብዝተኣሳሰር ትነብሩ እንተኾይንኩም ኣብ Rdv permis መርበብ ሓበሬታ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ውን ኝእተደኣ ኣብ ኮን ፖስታኹም ፣ ኣብ 76 ደፓርትመንት ኮይኑ፣ ኣብዚ ብምጥዋቕ Cliquez ዘልየኹም ሓበሬታ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም
 • ኣብ ሓደ ካብዞም ክፍልታት ዘይትነብር እንተኾንካ፡ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪናኻ ምዝገባኻ ክትከናኸንን ዝሓለፍካላ ዕለት ክትሕብረካን እያ።

እቲ ፈተና ኣስታት 30 ደቓይቕ ይወስድ ፣ ምዕራፍ ምዝዋር መኪና እንተወሓደ 25 ደቓይቕ ይኸውን። ከምኡ’ውን ገለ ገለ ምልውዋጥ (ፓርኪንግ፡ ምምላስ ወዘተ) ክትፍጽምን ንገለ ሕቶታት ክትምልስን ክትግደድ ኢኻ።

ኣብ መኪና ምሳኻ ኮይኑ ካብ 31 ነጥቢ ብናጻ መርማሪ ክትግምገም ኢኻ። ነቲ ፈተና ንምሕላፍ ፡ 20 ነጥቢ ወይ ልዕሊኡ ክትረክብን ዝኾነ ናይ ምውጋድ ጌጋ ክትገብርን ኣለካ (ኣብነታት፡ ቀጻሊ መስመር ምሕላፍ፡ ብጸጋም ትራፊክ፡ ምልክት ደው ምባል ዘይምኽባር ወዘተ)።

ኣገዳሲ!ምፍላጡ ዘገድስ! :
ብኣንጻር ሕጊ ጽርግያ፡ ፍቓድካ ብተርጓሚ ተዓጂብካ ምሕላፍ ኣይከኣልን፡ ንዘይተዛራቢ ፈረንሳ ዝኾነ መንበሪ ቦታ ኣይወሃብን እዩ። ስለዚ ነቲ መርማሪ ብዝተኻእለ መጠን ንምርዳእ ልክዕ መዝገበ ቃላት ናይቲ ናይ ጽርግያ ኮድ ምፍላጥ ከድሊ እዩ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ውጽኢት ድሕሪ 48 ሰዓታት ድሕሪ ፈተና ኣብ መርበብ ሓበሬታ ድሕነት ጽርግያ ብኢንተርነት ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

 • እቲ ውጽኢት " ዘይእኹል " እንተኾይኑ (ትሕቲ 20 ነጥቢን/ወይ ምስ ናይ ምውጋድ ጌጋን)፡ ዳግማይ ፈተና ክትወስድን ምስ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪናኻ ሓድሽ ዕለት ክትመርጽን ክትግደድ ኢኻ።
 • ውጽኢቱ " ምቹእ " እንተኾይኑ (20 ነጥቢ ዝተሓተ ኮይኑ ናይ ምውጋድ ጌጋ የለን)፡ ተዓዊትኩም ኣለኹም፡ እንቋዕ ሓጎሰኩም! ብድሕሪኡ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ፈተና ምስክር ወረቐትካ (CEPC) ከተውርድ ትኽእል ኢኻ።
ኣገዳሲ! ምፍላጡ ዘገድስ!: እዚ ምስክር ወረቐት ብመንነት ሰነድ ተሰንዩ፡ ካብታ ፈተና ዝግበረላ መዓልቲ ጀሚርካ ን4 ኣዋርሕ ክትዝውር የኽእለካ።

ድሕሪኡ ናብ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪናኻ ቀሪብካ ቀዋሚ ፍቓድ መዘወሪ መኪናኻ ብኸመይ ከም እትረክብ ክትፈልጥ!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
alexisalexisተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
sheilaoisesheilaoiseተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት