ሕክምናዊ ቆጸራ ምስ ዶክቶሊብ ንግበር

ሕክምናዊ ቆጸራ ምስ ዶክቶሊብ ንግበር

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 23 juin 2021

እንታይ ኢዩ?

Doctolib ዶክቶሊብ ንሕሙማት ምስ ሰብ ሞያ ሕክምና ተራኽብ ኢያ ፣ ኣብዚ ኻኣ ምስ ሓፈሻዊ ኪእላ ሕክምና ወይ ውን ምስ ጸቢብ ሕክምናዊ ሰብ ሞያ ንኣብነት (ከም ናይ ስኒ ሓኪም ፣ (ናይ ማህጸን ኪኢላ ሓኪም ክትራኸቢ ትኽእሊ ኢኺ)።

ን ኣፍልጦ ፣ ኣብ ዝኾነ ቦታን ግዜን ብተሌፎን ይኹን ወይ ብኮምፒተር ቆጸራ ክትሕዝ\ዚ ትኽእል\ሊ ኢኻ’ኺ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

www.doctolib.fr ኣብ ሞባይልካ\ኪ ወይ ኮምፒተርካ\ኪ ኣስፍራ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ቆጸራኻ\ኺ ኣብ ዌብ ሳይት www.doctolib.fr ይኹን::

ኣብ ዶክተሊብ www.doctolib.fr ክንምዘገብ ኣለና ፣ ሕሳብ ክህልወና ኣለዎ፤፣

ኣብታ ጫፍ የማን ዘላ "Sign in" ትብል ጽቐጣ\ጢ

i .ድሕሪኡ ነዛ "Register" ትብል ዘላ ኣብ ትሕቲ "New on Doctolib" ንጽቀጣሞ ቁጽሪ ተሌፎና ንመዝግቦ\ ንእተወላ ።

•መዛኻኸሪ ፣ ድሕሪኡ ኣብታ ዝሃብካዮም ቁጽሪ ተሌፎን ርግጸኛ ናትካ’ኪ እንተ ኾይኑ ብSMS ኣብ ሞባይልካ\ኪ ኮድ ክመጻካ\ኪ ኢዩ፣ ወይ ካኣ ብድምጺ ክመጻካ ይኽእል ፣ ናይ ምድሪ ተሌፎን እንተ መዝግብካ\ኪ ::

•ኣብታ ናትካ\ኪ ኢመይል ኣድረስ መዝግብ\ቢ ከምኡ`ውን ኮድ ኣውጻኣ\ኢ\ሉ::

መዛኻኸሪ ፤ እቲ ኮጸራ ምእንቲ ከይርሳዕ ቅጸበታዊ መልእኽቲ ብSMS ወይ ብ ኢመይል email ክመጸካ\ኪ ኢዩ ፤ ብተወሳኺ እቲ ቆጸራ ም እንቲ ከይርሳዕ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ብ ኢመይል email መል እኽቲ ክመጻና ኢዩ::

2

ምዝገባ ናይ`ቲ ሕሙምካ ኣጻፍፍ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ጽቡቕ ንክትፈለጥ ብዛዕባ ነብስኻ ሓበረ ክትህብ የድሊ (ምሉእ ስምካ\ኪ ፤ ዕለት ልደት ፣ ኣድራሻኻ\ኺ)

እዚ ንኸትገብር ምስታ ርክብ ቆጸራይ ኣማሕደረለይ ትብል ጽቐጥ

ኣብቲ ቦታ Doctolib account ትመጸካ\ኪ፣ ብድሕሪ እዚ እቲ ናትካ\ኪ ኢመይል ኣድርሻና ቅድሚ ኡ ዘስፈርንሳዮ ቁጽሪ ተሌፎን ከምኡ ኻኣ ኮድ ናትካ ጌርና ንኣቱ::

ምስ ኣተና ኣብቲ የማናይ ኵርናዕ ናትካ\ኪ ኢመይል ኣድረስ ጽቐጥ\ጢ፤ ብድርኡ « Mon compte ». ጽቐጥ\ጢ ::

ክሉ ኣብ ታሕተዋይ ገጽ « Créez mon profil patient ». " ዝብል ናትካ\ኪ ፋይል ዝስንድ ክንረክብ ኢና ፤፣

ምሉእ ስምካ\ኪ ፤ዕለት ልደትካ\ኪ፤ ኣድራሻ፣ ፖስታል ኮድ ናይ`ቲ መንበሪ ፣ ስም ከተማ፣ ድሕሪ`ዚ ነታ ኣጁተ « Ajouter » ትብል ንጽቀጣ ንሳ ኻኣ ነቲ ዝሃብናዮ ሓበረታ ትዕቅብልና።

3

ቆጸራ ግበር\ሪ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ኣብ ፔጅ ዶክቶሊብ ቆጸራ ንምሓዝ ኣብ ናብ መቀብሊ ክትምለሱ\ሳ ኣለኩም\ክን ፣ ድሕሪ እዚ ኣብታ ላዕሊ ዘላ ሎጎ ብጸጋም ጠውቕ\ቒ ::

•ናትካ\ኪ ሓኪም ኣለካ እንተ ኮይኑ ዝበለጸ እንተ ዘይኮይኑ ግን ደስ ዝበለካ\ኪ ሓኪም ኣፊቲ ትደል\ዪ\ዮ ቦታ ምረጽ\ጺ ::

•ቦታ ጸሓፍ\ፊ\ ወይ ከተማ ኣብየነይቲ ከተማ ቆጸራ ክትሕዝ\ዚ ትደሊ\ዪ ደስ ዝብለካ\ኪ ጸሓፍ\ፊ፤፣

».ኣብ መድልየ \ሪሸርሽ ዝብል ጠውቕ\ቒ Cliquez sur « Recherchez ».

ኣብኡ ዝርዝር ኣስማት ናይ ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ሰብ ሞያ ክንሪኢ ኢና።

መዘኻኸሪ፣ ከም ኣድላይነቱ ናይቲ ዝደለናዮ ውጽኢት (ንኣብነት- ቆጸራ ምግባር በዛ ማዓልቲ ወይ ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ 3 ማዓልታት)፣ ክፍሊት ( እንድር እቲ ዶክተር ዘኽፍል እንተ ኾይኑ ልዕሊቲ ማሕበራዊ ድሕነት)፣ቋንቋ ንዛረቦ (እንግሊሽ፣ ኣረቢክ፣ራሽያን፣ ተርኪሽ….) ከምኡኻኣ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ ምስትደሊ።

•ኣብታ ቆጸራ ግበር ትብል ጽቐጥ ኣብ ትሕቲ ትደልዮ ሓኪም

•እቲ ክትውከሶ ደሊኻ ዘለኻ ዛዕባ ምረጽ(ኣብት ቤ/ጽ ወይ ኣብ ኮምፑዩተር ወይ ብተለፎን)፣ ቆጸራ ካብሓዝካ ምኽንያት ምትሓዚኻ፣ እቲ ትደልዮ ማዓልትን ሳዓትን ይጥዕመኒ ትብሎ ምረጽ።

ንምጥቕላል ናይቲ ጠልብካ፣ ኣብታ “ moi” (ኣነ) ትብል ጽቕጥ ኣብ ትሕትኣ ንመን እዚ ቆጸራኣ ትገብሮን ካብኡ ኣብ ርግጽ ቆጸራ« Confirmer le rendez-vous ».ጽቕጥ,

ዮውሃና፣ ዕዉት ቆጸራ ሒዝካ\ኪ(ጌርካ\ኪ )

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ናትካ\ኪ ቆጸራ ንምሓዝ ወይ ቆሰራ ንምስራዝ

ኣብ ናይ ቆጸራ ግዜ ክትርከብ\ቢ እንተ ዘይክኢልካ\ኪ ናይ ቆጸራ ግዜ ንምስራዝ ወይ ንምቅያር ናብ ካልእ ግዜ ብዝተኻኣለካ\ኪ መጠን ክትርስዕ\ዒ የብልካ’ኪን፤፣

ኣብ ናትካ’ኪ ሕሳብ ( ናተይ ቆጸራ « Mes rendez-vous » ዝብል ጽሑፍ ጠውቕ\ቒ ፣ ብድሕሪ ንምስግጋር ወይ ንምስራዝ ናትካ’ኪ ኣማራጺ ኢዩ ፣

•ንዝኾነ ኣጋጣሚ ቆጸራ ክትስርዝ\ዚ እንተ ደሊኻ’ኺ « annulez le rendez-vous » ኣኒልየ ል ራንደቩ ናይ ቆጸራ መሰረዚ ጠውቕ\ቒ፣ ርገጸኛ ንሙኻን ኣብ ኮንፈረመ ል ኣኒሉያሶን ዝብል « confirmer l’annulation ».ብምጥዋቕ ኣረጋግጽ\ጺ፣

•ንዝኾነ ኣጋጣሚ ቆጸራ ከተሰጋግር እንተ ደሊኻ’ኺ « déplacer le rendez-vous »ዴካለ ል ራንደቩ ናይ ቆጸራ መሰጋገሪ ጠውቕ\ቒ፣ ድሕሪ`ዚ ናይ ቆጸራ ግዜ ሰዓትን ዕለትን ብ ዌብ ሳይት ዝቀርብ ናይ ቆጸራ ግዜ ምረጽ\ጺ፤፣

መዘኻኸሪ ኣብ Doctolib ንቆጻራና ካብቲ ዝተምደበ ግዜ ቅድሚ 4 ሳዓት ክንስርዞ ንኽእል ኢና፤፣

ድሕሪ እዚ ብቀጠታ ንሰክርተረያ ናትና ሓኪም ብተሌፎን ጌርና ክንሕብር መታን ክፍልጡ\ጣ ፤፣

ዝኾነ ሕቶ እንተ ኣለኩም\ክን

በዚ ፔጅ ክትወከሱ\ሳ ኣለኩም\ክን ኣብዚ ፔጅ cette page du site Doctolib ቀጻሊ ንዝቀርቡ ሕቶታት ክምልሱ\ሳ ይኽእሉ\ላ ፤፣

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
56 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible