Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምሓዝ ሓኪም ቆጸራ ዶክቶሊብ Doctolib

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

Doctolib ዶክቶሊብ ንሕሙማት ምስ ሰብ ሞያ ሕክምና ተራኽብ ኢያ ፣ ኣብዚ ኻኣ ምስ ሓፈሻዊ ኪእላ ሕክምና ወይ ውን ምስ ጸቢብ ሕክምናዊ ሰብ ሞያ ንኣብነት (ከም ናይ ስኒ ሓኪም ፣ (ናይ ማህጸን ኪኢላ ሓኪም ክትራኸቢ ትኽእሊ ኢኺ)።

ኣገዳሲ!
ኣብ ዝኾነ ቦታ፡ ብተሌፎን ወይ ኮምፒተር፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ናይ መዓልቲ ወይ ሰሙን ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ

ከመይ ንገብሮ?

ቆጸራኹም ኣብ ዌብ ሳይት www.doctolib.fr ይኹን::

ኣብ ክንምዘገብ ኣለና ፣ ሕሳብ ክህልወና ኣለዎ፤፣

  • Cliquez en haut à droite de la page sur « Se connecter »
  • ኣብታ ጫፍ የማን ዘላ « S’inscrire » ትብል ጽቐቑ .ድሕሪኡ ነዛ « Nouveau sur Doctolib »ትብል ዘላ ኣብ ትሕቲ ንጽቀጣሞ ቁጽሪ ተሌፎና ንመዝግቡ ንእተወላ
ኣገዳሲ !
ብኤስኤምኤስ (ቁጽሪ ሞባይልካ እንተሂብካ) ወይ ብድምጺ ሮቦት (መሬታዊ ስልክኻ እንተሂብካ) እቲ ዝተመሓላለፈ ቁጽሪ ብሓቂ ናትካ እንተኾይኑ ንምርግጋጽ ኮድ ክመጸካ እዩ።
  • ናይ ኢመይል ኣካውንትካ ኣእቲኻ ፓስዎርድ ፍጠር
ኣገዳሲ!
መዛኻኸሪ ፤ እቲ ኮጸራ ምእንቲ ከይርሳዕ ቅጸበታዊ መልእኽቲ ብSMS ወይ ብ ኢመይል email ክመጸኩም ፤ ብተወሳኺ እቲ ቆጸራ ም እንቲ ከይርሳዕ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ብ ኢመይል email መልእኽቲ ይመጽእ

ጽቡቕ ንክትፈለጥ ብዛዕባ ነብስኻ ሓበረ ክትህብ የድሊ (ምሉእ ስምካ፤ ዕለት ልደት ፣ ኣድራሻ)

እዚ ንኸትገብር ምስታ ርክብ ቆጸራይ ኣማሕደረለይ ትብል ጽቐጥ ኣብቲ ቦታ Doctolib account ትመጸካ፣ ብድሕሪ እዚ እቲ ኢመይል ኣድርሻ ቅድሚ ኡ ዘስፈርንሳዮ ቁጽሪ ተሌፎን ንን ኮድን ብምጥቃም እተዉ ::

ምስ ኣተና ኣብቲ የማናይ ኵርናዕ ኢመይል ኣድረስ ጽቐጡ፤ ብድርኡ « Mon compte ». ጽቐጡ RDV ».

  • ክሉ ኣብ ታሕተዋይ ገጽ « Créez mon profil patient ». " ዝብል ፋይል ዝስንድ ክንረክብ ኢና ፤
  • ምሉእ ስምካ ዕለት ልደት ፤ ኣድራሻ፣ ፖስታል ኮድ ናይ`ቲ መንበሪ ፣ ስም ከተማ፣ ድሕሪ`ዚ ነታ ኣጁተ « Ajouter » ትብል ንጽቀጣ ንሳ ነቲ ዝሃብናዮ ሓበረታ ትዕቅብልና።

ኣብ ታሕቲ ናይቲ ገጽ « Créez mon profil patient ». ክትረኽቡ ኢኹም።

ማዳም ወይ ጎይታይ ዝብል ሳጹን ምልክት ግበር ድሕሪኡ ቀዳማይ ስምካ፡ ስም ልደትካ፡ ዕለት ልደትካ፡ ኣድራሻኻ፡ ፖስታ ኮድካን ስም ከተማኻን ጽሓፍ።

ውልቃዊ መረዳእታኻ ንምዕቃብ « Créez mon profil patient ».ዝብል ጠውቕ።

  • ኣቶ ወይ ጎወይዘሮ ዝብል ሳጹን ምልክት ግበር ድሕሪኡ ቀዳማይ ስምካ፡ ስም ልደትካ፡ ዕለት ልደትካ፡ ኣድራሻኻ፡ ፖስታ ኮድካን ስም ከተማኻን ጽሓፍ።
  • ውልቃዊ መረዳእታኻ ንምዕቃብ « Ajouter »“ ዝብል ጠውቕ

ኣብ ፔጅ ዶክቶሊብ ቆጸራ ንምሓዝ ኣብ ናብ መቀብሊ ክትምለሱ ኣለኩም ፣ ድሕሪ እዚ ኣብታ ላዕሊ ዘላ ሎጎ ብጸጋም ጠውቕ ::

• ሓኪም ኣለኩም እንተ ኮይኑ ዝበለጸ እንተ ዘይኮይኑ ግን ደስ ዝበለኩም ሓኪም ኣፊቲ ትደልይዎ ቦታ ምረዱ ::

•ቦታ ጸሓፍ ወይ ከተማ ኣብየነይቲ ከተማ ቆጸራ ክትሕዘኩም ደስ ዝብለኩም ጸሓፉ

».ኣብ መድልየ ሪሸርሽ ዝብል ጠውቑ Cliquez sur « Recherchez ».

ኣብኡ ዝርዝር ኣስማት ናይ ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ሰብ ሞያ ክንሪኢ ኢና።

ኣገዳሲ!
መዘኻኸሪ፣ ከም ኣድላይነቱ ናይቲ ዝደለናዮ ውጽኢት (ንኣብነት- ቆጸራ ምግባር በዛ ማዓልቲ ወይ ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ 3 ማዓልታት)፣ ክፍሊት ( እንድር እቲ ዶክተር ዘኽፍል እንተ ኾይኑ ልዕሊቲ ማሕበራዊ ድሕነት)፣ቋንቋ ንዛረቦ (እንግሊሽ፣ ኣረቢክ፣ራሽያን፣ ተርኪሽ….) ከምኡኻኣ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ ምስትደሊ።

• ኣብታ ቆጸራ ግበር ትብል ጽቐጥ ኣብ ትሕቲ ትደልዮ ሓኪም

• እቲ ክትውከሶ ደሊኻ ዘለኻ ዛዕባ ምረጽ(ኣብት ወይ ኣብ ኮምፑዩተር ወይ ብተለፎን)፣ ቆጸራ ካብሓዝካ ምኽንያት ምትሓዚኻ፣ እቲ ትደልዮ ማዓልትን ሰዓትን ይጥዕመኒ ትብሎ ምረጽ።

  • Pour finaliser votre demande, appuyez sur le bouton « moi » en dessous de « Pour qui prenez-vous ce rendez-vous » puis cliq

ዮውሃና፣ ዕዉት ቆጸራ ሒዝካ(ጌርካ )

ብድሕሪኡ’ከ ?

እንትተዘይጥዒምኩም፣ ቆጸራ ግዜ ንምስራዝ ወይ ንምቅያርብዝተኻእለ መጠን ኣይትስዑ

( ናተይ ቆጸራ « Mes rendez-vous » ዝብል ጽሑፍ ጠውቕ፣ ብድሕሪ ንምስግጋር ወይ ንምስራዝ ኣማራጺ ኢዩ ፣

• ቆጸራ፣ ንምስራዝ « annulez le rendez-vous » ኣኒልየ ል ራንደቩ ናይ ቆጸራ መሰረዚ ጠውቕ ርገጸኛ ንሙኻን ኣብ ኮንፈረመ ል ኣኒሉያሶን ዝብል « confirmer l’annulation ».ብምጥዋቕ ኣረጋግግጹ

•ንዝኾነ ኣጋጣሚ ቆጸራ ከተሰጋግር እንተ ደሊኻ’ኺ « déplacer le rendez-vous »ዴካለ ል ራንደቩ ናይ ቆጸራ መሰጋገሪ ጠውቑ፣ ድሕሪ`ዚ ናይ ቆጸራ ግዜ ሰዓትን ዕለትን ብ ዌብ ሳይት ዝቀርብ ናይ ቆጸራ ግዜ ምረጽ፣

ኣገዳሲ!
ቆጸራ ዶክቶሊብ ክሳብ 4 ሰዓታት ቅድሚ እቲ ዝተመደበ ሰዓት ክስረዝ ይኽእል። ብድሕሪኡ፡ ብቐጥታ ናብ ቤት ጽሕፈት ሓኪምካ ብተሌፎን ክትረኽቦም ከድልየካ እዩ።

በዚ ፔጅ ክትወከሱኣለኩምኣብዚ ፔጅter cette page du site Doctolib ቀጻሊ ንዝቀርቡ ሕቶታት ክምልሱ ይኽእሉ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
fairouzfairouzተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marina bondarenkomarina bondarenkoተርጓሚ/ሚት
fabro63fabro63ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት