ሕክምናዊ ቆጸራ ምስ ዶክቶሊብ Doctolib ንግበር

ሕክምናዊ ቆጸራ ምስ ዶክቶሊብ Doctolib ንግበር

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ23 juin 2021

እንታይ ኢዩ?

Doctolib ዶክቶሊብ ንሕሙማት ምስ ሰብ ሞያ ሕክምና ተራኽብ ኢያ ፣ ኣብዚ ኻኣ ምስ ሓፈሻዊ ኪእላ ሕክምና ወይ ውን ምስ ጸቢብ ሕክምናዊ ሰብ ሞያ ንኣብነት (ከም ናይ ስኒ ሓኪም ፣ (ናይ ማህጸን ኪኢላ ሓኪም ክትራኸቢ ትኽእሊ ኢኺ)።

ን ኣፍልጦ

ኣብ ዝኾነ ቦታን ግዜን ብተሌፎን ይኹን ወይ ብኮምፒተር ቆጸራ ምሓዝ ይከኣል።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

www.doctolib.fr ኣብ ሞባይልኩም ወይ ኮምፒተር ኣስፍሩ

ቆጸራኹም ኣብ ዌብ ሳይት www.doctolib.fr ይኹን::

ኣብ ዶክተሊብ www.doctolib.fr ክንምዘገብ ኣለና ፣ ሕሳብ ክህልወና ኣለዎ፤፣

ኣብታ ጫፍ የማን ዘላ "Sign in" ትብል ጽቐቑ

i .ድሕሪኡ ነዛ "Register" ትብል ዘላ ኣብ ትሕቲ "New on Doctolib" ንጽቀጣሞ ቁጽሪ ተሌፎና ንመዝግቡ ንእተወላ ።

•መዛኻኸሪ !

ድሕሪኡ ኣብታ ዝሃብካዮም ቁጽሪ ተሌፎን ርግጸኛ ናትካ’ኪ እንተ ኾይኑ ብSMS ኣብ ሞባይል ኮድ ክመጻኩም ኢዩ፣ ወይ ካኣ ብድምጺ ክመጻካ ይኽእል ፣ ናይ ምድሪ ተሌፎን እንተ መዝግብካ::

•ኣብታ ኢመይልኩም መዝግብ ከምኡ`ውን ኮድ ኣውጻኣኡ::

መዛኻኸሪ ፤ እቲ ኮጸራ ምእንቲ ከይርሳዕ ቅጸበታዊ መልእኽቲ ብSMS ወይ ብ ኢመይል email ክመጸኩም ፤ ብተወሳኺ እቲ ቆጸራ ም እንቲ ከይርሳዕ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ብ ኢመይል email መልእኽቲ ይመጽእ::

2

ምዝገባ ናይ`ቲ ሕሙምኩም ኣጻፍፍ

ጽቡቕ ንክትፈለጥ ብዛዕባ ነብስኻ ሓበረ ክትህብ የድሊ (ምሉእ ስምካ፤ ዕለት ልደት ፣ ኣድራሻ)

እዚ ንኸትገብር ምስታ ርክብ ቆጸራይ ኣማሕደረለይ ትብል ጽቐጥ

ኣብቲ ቦታ Doctolib account ትመጸካ፣ ብድሕሪ እዚ እቲ ኢመይል ኣድርሻ ቅድሚ ኡ ዘስፈርንሳዮ ቁጽሪ ተሌፎን ንን ኮድን ብምጥቃም እተዉ ::

ምስ ኣተና ኣብቲ የማናይ ኵርናዕ ኢመይል ኣድረስ ጽቐጡ፤ ብድርኡ « Mon compte ». ጽቐጡ ::

ክሉ ኣብ ታሕተዋይ ገጽ « Créez mon profil patient ». " ዝብል ፋይል ዝስንድ ክንረክብ ኢና ፤

ምሉእ ስምካ ዕለት ልደት ፤ ኣድራሻ፣ ፖስታል ኮድ ናይ`ቲ መንበሪ ፣ ስም ከተማ፣ ድሕሪ`ዚ ነታ ኣጁተ « Ajouter » ትብል ንጽቀጣ ንሳ ነቲ ዝሃብናዮ ሓበረታ ትዕቅብልና።

3

ቆጸራ ግበሩ

ኣብ ፔጅ ዶክቶሊብ ቆጸራ ንምሓዝ ኣብ ናብ መቀብሊ ክትምለሱ ኣለኩም ፣ ድሕሪ እዚ ኣብታ ላዕሊ ዘላ ሎጎ ብጸጋም ጠውቕ ::

• ሓኪም ኣለኩም እንተ ኮይኑ ዝበለጸ እንተ ዘይኮይኑ ግን ደስ ዝበለኩም ሓኪም ኣፊቲ ትደልይዎ ቦታ ምረዱ ::

•ቦታ ጸሓፍ ወይ ከተማ ኣብየነይቲ ከተማ ቆጸራ ክትሕዘኩም ደስ ዝብለኩም ጸሓፉ

».ኣብ መድልየ ሪሸርሽ ዝብል ጠውቑ Cliquez sur « Recherchez ».

ኣብኡ ዝርዝር ኣስማት ናይ ዝተፈላለዩ ሕክምናዊ ሰብ ሞያ ክንሪኢ ኢና።

መዘኻኸሪ፣ ከም ኣድላይነቱ ናይቲ ዝደለናዮ ውጽኢት (ንኣብነት- ቆጸራ ምግባር በዛ ማዓልቲ ወይ ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ 3 ማዓልታት)፣ ክፍሊት ( እንድር እቲ ዶክተር ዘኽፍል እንተ ኾይኑ ልዕሊቲ ማሕበራዊ ድሕነት)፣ቋንቋ ንዛረቦ (እንግሊሽ፣ ኣረቢክ፣ራሽያን፣ ተርኪሽ….) ከምኡኻኣ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ ምስትደሊ።

•ኣብታ ቆጸራ ግበር ትብል ጽቐጥ ኣብ ትሕቲ ትደልዮ ሓኪም

•እቲ ክትውከሶ ደሊኻ ዘለኻ ዛዕባ ምረጽ(ኣብት ወይ ኣብ ኮምፑዩተር ወይ ብተለፎን)፣ ቆጸራ ካብሓዝካ ምኽንያት ምትሓዚኻ፣ እቲ ትደልዮ ማዓልትን ሰዓትን ይጥዕመኒ ትብሎ ምረጽ።

ንምጥቕላል ናይቲ ጠልብካ፣ ኣብታ “ moi” (ኣነ) ትብል ጽቕጥ ኣብ ትሕትኣ ንመን እዚ ቆጸራኣ ትገብሮን ካብኡ ኣብ ርግጽ ቆጸራ« Confirmer le rendez-vous ».ጽቕጥ,

ዮውሃና፣ ዕዉት ቆጸራ ሒዝካ(ጌርካ )

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ቆጸራ ንምሓዝ ወይ ቆሰራ ንምስራዝ

እንትተዘይጥዒምኩም፣ ቆጸራ ግዜ ንምስራዝ ወይ ንምቅያርብዝተኻእለ መጠን ኣይትስዑ

( ናተይ ቆጸራ « Mes rendez-vous » ዝብል ጽሑፍ ጠውቕ፣ ብድሕሪ ንምስግጋር ወይ ንምስራዝ ኣማራጺ ኢዩ ፣

• ቆጸራ፣ ንምስራዝ « annulez le rendez-vous » ኣኒልየ ል ራንደቩ ናይ ቆጸራ መሰረዚ ጠውቕ ርገጸኛ ንሙኻን ኣብ ኮንፈረመ ል ኣኒሉያሶን ዝብል « confirmer l’annulation ».ብምጥዋቕ ኣረጋግግጹ

•ንዝኾነ ኣጋጣሚ ቆጸራ ከተሰጋግር እንተ ደሊኻ’ኺ « déplacer le rendez-vous »ዴካለ ል ራንደቩ ናይ ቆጸራ መሰጋገሪ ጠውቑ፣ ድሕሪ`ዚ ናይ ቆጸራ ግዜ ሰዓትን ዕለትን ብ ዌብ ሳይት ዝቀርብ ናይ ቆጸራ ግዜ ምረጽ፣

መዘኻኸሪ ኣብ Doctolib ንቆጻራና ካብቲ ዝተምደበ ግዜ ቅድሚ 4 ሳዓት ክንስርዞ ንኽእል ኢና፤፣

ድሕሪ እዚ ብቀጠታ ንሰክርተረያ ናትና ሓኪም ብተሌፎን ጌርና ክንሕብር መታን ክፍልጡ፤፣

ዝኾነ ሕቶ እንተ ኣለኩም

በዚ ፔጅ ክትወከሱኣለኩምኣብዚ ፔጅ cette page du site Doctolib ቀጻሊ ንዝቀርቡ ሕቶታት ክምልሱ ይኽእሉ

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
80 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible