Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምህላው፣ ናይ ባንኪ ሕሳብ ወይ ኣካውንት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ሓንቲ ባንኪ ኣብ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ገንዝብ ንክ ዕቕቡ ወይ ከተቐምጡ ተፍቅድ፣ ሓፈሻዊ ክፍሊት ናይ ገንዘብ ፣ ናይ ኢንሽራንስ ማላዲ ሰክርቲ ሶሲያል መሐከሚ ዝተኸፍለ ናብ ሕሳብኩም\ክን ንክምለስ ኻልእን ይሕግዝ :: ሕሳብኩም ን ኣብነት ኤልተሪክ ናይ ልቺ ፣ ገዛ ኽራይ ፣ ግብሪ ፣ ማይ ኢንትርነት ፣ ካርት ናይ ሞጎዓዝያ ፣ ካል እን ኣብ ምኽፋል ይጠቅም ::

ኣገዳሲ!
ነዚ ንምስላጥ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ምልከት ዘለዎ ሰብ ከሰንየኩም ይግባእ።

ነዚ ንምስላጥ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ምልከት ዘለዎ ሰብ ከሰንየኩም ይግባእ።

ዝተፈለኣለዩ ዓይነት ኣገባብ ክንከፍል ንኽእል ፣ : la carte bancaire, le chéquier, le prélèvement, le virement. ከም ኣብነት ክጥቐስ ይከኣል።

ብሳላ እዚ ሕሳብ ምህላው፣ ፣ ካብ ማሽን ናይ ባንኪ ገንዘብ ድሕሪ ብጥሪኡ ገንዘብ ክንሕዝ ንኽእል። ሕሳብና ከንውጽእ እንተ ደሊና፣ ኣብ ባንክና ወይ ካብ ዝኾነ ባንኪ ካብ ማሽን ከነውጽእ ንኽእል ::

ከመይ ንገብሮ?

ሕሳብ ከነውጽእ ምስ ዝድለ ፣ ዝቐርበኩም ብምኻድ ነዚ ዝስዕብ ግበሩ

ኣብ ባንኪ ናይ መቀበሊ ቦታ፣ ሓደ ቅጥዒ፣ ዝምላእ ሕሳብ ንምውጻእ ምስ ኣብ ባንኪ ሰራሕተኛ ብቐጥታ ምኽፋ ብምዃን ምኽፋት ይከኣል ::

ሳላ ነዚ ፎርሙል ናይ ሕሳብ መውጽኢ ዝመላእኩም ፣ ሓደ ፋይል ሕሳብ ክፈቱ ::

እዚ ፋይልኩም ነዞም ዝስዕቡ ረቓሕቲ የማልእ :

• ፋይል ናይ ሕሳብ መኽፈቲ ምምላእ ምሕታት

• መሰነይታ ምጽሑፍ መንገዲ ሕሳብ ክንከፍት እንደሊ ምቅራብ ::

• ሓንቲ ካርት ታሴራ ብመንግስቲ ሃገረ ፈረንሳ ዝተወብሃና ክኸውን ይግባእ ::

መጀመርያ ናይ ፎርሙል ቅጥዒ መሕተቲ ሕሳብ መወጽኢ ክትመልኡ\ኣ ኣለኩም\ክን

ከም ኵነታቱ ናትኩም\ክን ድሕረ ባይታ ፣ መደብ ፣ ፕሮጀክት፣ ድለየት ዝዛመድ ኣክውንቲ ሕሳብ ናይ ባንኪ ንክተወጽ ኡ\ኣ መታን እታ ባንኪ ዝተፈለላለዩ ዓይነት ኣገባብ ካርት ኣማራጺታት ከተቕርበልኩን\ክን ኢያ ::

ካርት ጆን ብጫ ካርት ንመንእሰያት ፤

ሕሳብ ናይ ሰብ ሞያ ፤

ሕሳብ ናይ ክፍሊት ፤

ፍሉይ ካርት ካብ ርሑቕ ዝቆጸጻር


ኣገዳሲ!
ን ኣፍልጦ ምፍላጡ ኣገድስቲ ነጥብታት፣ ኣስትወዕል ሓደ ሓደ ካርት ባንኪ ኣስራርሓ ናቶም ብኽፍሊት ናይ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ኢዩ ፣ ዝያዳ ተወሳኺ መብርሂ ሓበሬታት ምስ እትደልዩ ን ሓደ ኣማኻሪ ኣብ ምሕታት ኣይትጠራጠሩ ብሓባር ኮንኩም ዘድሊ ፍታሕ ክትረኽቡ ትኽእሉ::

ምስ እዚ ፎርሙል ተወሳኺ ሓንቲ ምስክር መረጋጋጺ ወረቐት ከተቅርቡ ኣለኩም ::

ብመንግስቲ ሃገረ ፈረንሳይ ዝተወሃበ ፍቃድ መንበሪ ወረቐት ካርት ሰጁር ወይ ረሲፕሲ ብቕዓት ዘለዎ መዓልቱ ዘይወደቀ ከተቅርቡ ኣለኩም ::

መዓልጡ ዝሓለፈ ወረቐት ብዝኾነ ዓይነት ምኽንያት ተቀባነት የብሉን::

ኣብ ዝኾነ እዋን ናትኩ ካርት ሰጁር ማዓልቱ ሓሊፉ ምስ ዝወደቅ ፣ መሰነይታ ወረቐት ካርት ሰጁር ኣብ መስርሕ ናይ ምሕዳስ ከም ዘሎ ዝሕብር ጭብጢ ምቕራብ ይግባእ ::


ኣኣገዳሲ ነጥቢ/
ካርት ሰጁር ማዓልቱ ዘይወደቀን ስእሊኹም ንጹር ዝርኣይ ክኸወን ኣለዎ ::

ምስ ካርት ሰጁር ግዚኡ ማዓልቱ ዘይወደቀን ፣ናትኩም መሰነይታ ወረቐት ሕሳብ ናይ ባንኪ ክትኸፍቱታ ከም ዝደለኹም ብጽሑፍ ኣቅርቡ ::

እዚ ዝቀርብ ጽሑፍ ናትኩም ሕቶ ወግዓዊ ንከኸወን ይሕግዘኩም ::

ኣብዚ ዝቀረብ ጽሑፍ ናትኩም ፌርማ ብንጹር ዝርኣይ ክህልዎ ኣለዎ ::

ሓንሳብ ተቀብልነት ብንባኪ ምስ ረኸበ፣ ሕሳብኩም ክሳብ ዝኽፈት ኣስታት 15 መዓልቲ ክወስድ ይኽእል ::

ኣገዳሲ ነጥቢ!
ዝኾነ ባንኪ ናቶም መሰረተዊ ናቶም ሕጋጋት ነጻ ዕዳጋ ባንኪ ዓሚል ክቅብሉን ክንጸጉን መሰል ኣለዎም :: ዝሓተትኩማ ባንኪ ሕሳብ ክትከፍቱ ኣኣለኩም፣

ዝኾነ ባንኪ ናቶም መሰረተዊ ናቶም ሕጋጋት ነጻ ዕዳጋ ባንኪ ዓሚል ክቅብሉን ክንጸጉን መሰል ኣለዎም :: ዝሓተትኩማ ባንኪ ሕሳብ ክትከፍቱ ኣኣለኩም፣

=>ንዝያድ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ጠወቑ : cliquez ici pour lire notre fiche "Accéder à la procédure de droit au compte".

ብድሕሪኡ’ከ ?

ብዙሕ ኣገባብ ሜላ ናይ ኣከፋፍላ ስለ ዘሎ ንናትኩም ባንኪ ካርት በቲ ትደሊዎ\ኦ ክትሓቱ ትኽእሉ ::

ዝተፈላለዩ ዓይነት ካርት ባንኪ ኣሎ :

•ካርት ሩትረት መሳሕቢ, ካብ ማሺን ብቀጥታ ገንዘብ ንክትስሕቡ ዘኽእል

:•ካርቲ ደቢ ብገንዘብ ጌርኩም\ክን ዝብላዕ መግቢ ጥራሕ ንኽትዕድጉ\ጋ የፍቀልደኩም\ክን::

• ካርት ክረዲ ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክትዕድጉ\ጋ\ን ካብ ማሺን ገንዘብ ክትስሕቡ\ባን ከምኡውን ካብ ሕሳብኩም\ክን ክትከፍሉ\ላን ብየፍቅደልኩም\ክን ::

ቸክ ናይ ባንኪ

ፕረለቭሞ ካብ ሕሳብና ብቐጥታ ለቃሕ ንክንህብ ዓቀን ናይ ገንዘብ ፍቃድ ክንገብር ንኽእል ::

ሊ ቪርሞ ሓደ መስርሕ ናይ ምትሕልላፍ ካብ ሓደ ሕሳብ ናብ ካልእ ሕሳብ ክንሰድድ ምስ እንደሊ ን ናትና

ኣገዳሲ ነጥቢ!
ንምፍላጡ ኣገዳሲ ነገር : ኣስተውዕል\ሊ ዋና ባንኪ ብዘይ ሓደ ምኽንያት ከየቀረበ ክንጸግ ኽእል እዩ::

ሳላ ኣብ ባንኪ ሕሳብ ኣክውንቲ ዝኸፈተና ፣ ካብ ባንኪ ጥረ ገንዘብ ክንስሕብ ንኽእል ኢና ፣ ን ኣብነት ኣብ ባንኪ መቀበሊ ወይ ካብ ማሽን ጥረ ገንዘብ ክንስሕብ ንኽእል ኢና ::

ሕሳብኩም ገንዘብ ጥርሑ ከይትረፍ መታን ቀጻሊ ንከተረጋግጹ ንላበወኩም\ክን ፣ ሳላ ናይ ዝተፈላለያ ዓይነት ባንኪ ዝቀርቡ ኣፕሊኬሽን ገንዘብኩም ብ መስመር ኦንላይን ክትቆጻጸሩትኽእሉ ::

ኣገዳሲ ነጥቢ!
ምፍላጡ ኣገደስቲ ነገራት ፣ ኣብ ሕሳብና ገንዘብ ዘይምህልውና ሓደ ዓቢ ኽሳራ ከምጽኣልና ይኽእል ፣ ን ኣብነት ቸክ ክንጽሕፍ ምስ እንደሊ ተቀብልነት የብሉን ፣ ኣብ ሕሳብኩም ገንዘብ ዘይብልኩምገንዘብ ምስ እትጽሕፉ ብሕጊ ከሕትተኩም ይኽእል ስለ`ዚ ካብ ባንኪ ምጥቃም ክትክልከሉ ትኽእሉ ::

ዝርዝር ቅብሊት ናይ ሕሳብካ ወርሓዊ ዝገብርካ ኣታውን ወጻእን ገንዘብካ ፣ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝጠቀምካ ዝሕብር ኢዩ ( ን ኣብነት ብዛዕባ ገንዘብና ክንደይ ስሒብና ፣ ክንደይ ዓቂብና ወይ ኣቀሚጥና ክንደይ የሕልፍና፣ ናይ`ዚ ወርሒ ክንርኢ ንኽእል ::

ዝርዝር ናይ ሕሳብ ዝበዝሕ ግዜ ብደብዳቤ ይለኣኽ ፣ እንተ ደሊኹም ግን ብኢመይል ንኽትቅበሉ ትኽእሉ::

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
kerriankerrianተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት