Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ምርካብ ስራሕ ወይ ስልጠና ብመገዲ France Travail

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 4 mois

እንታዩ’ዩ ?

ፈረንሳ ትራቫይል France Travail ኣብ ፈረንሳ ዝርከብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ምስ ስራሕ ዝተሓጋገዝ ትካል እዩ።

ፈረንሳ ትራቫይል ኣብዚ ክድግፈኩም ይኽእል እዩ

  • ስራሕ፡ ስልጠና ወይ ልምምድ ናይ ስራሕ ምርካብ
  • ምስ ዕዳጋ ስራሕ ዝላመድ፡ ዝምስጠኹም ስራሕ ድለዩ
  • ሲቪኹም CV ጽሒፍኩም ናብ ፈረንሳውያን ትካላት መመልከቲ ስደዱ

ካብ 1 ጥሪ 2024 ጀሚሩ ፖል ኤምፕሎይ ፈረንሳ ትራቫይል ኮይኑ ኣሎ።
France Travail.

ፈረንሳ ትራቫይል ዝህቦ ስራሕን ስልጠናን ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.francetravail.fr ይርከብ።

ኣማኸርቲ ፈረንሳ France Travail ብውልቃዊ ኣገባብን ብመሰረት ኣብ ሓደ ትካል ምስ ውልቃዊ ፕሮጀክት ተበጻሕነት ስራሕካ (PPAE) ኣብ ዝገበርካሉ ናይ መጀመርታ ቆጸራኻ ዝተነጸረ ድሌታትካን ክድግፉኻ እዮም።

ብተወሳኺ le site Emploi Store et l’application Mes Offres መኻሪኹምኣብ ናይ ስራሕ ምድላይ መስርሕ እውን ክሕግዘኩም እዩ ።

ኣገዳሲ!
ብውሑዱ ን6 ኣዋርሕ ኣብ ፈረንሳ ትራቫይል ተመዝጊብኩም እንተኾይንኩምን ንስራሕኩም ፍቓድ ምዝዋር መኪና ኣድላዪ እንተኾይኑን፡ ንኽትስልጥኑን ፈተና ክትወስዱን ካብ ፈረንሳ ትራቫይል ገንዘባዊ ሓገዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

>ንዝያዳ ሓበሬታ:re : la fiche Réfugiés.info "Se connecter à un site avec FranceConnect".

ከመይ ንገብሮ?

fiche Réfugiés.info tout ኩሉ ኣብ France Travail ንምምዝጋብ ዘድልየኩም ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ምዝገባኻ ምስ ተዛዘመ፡ ፈረንሳ ትራቫይል ስምን ኢመይልን ናይቲ መወከሲconseiller référent ኣማኻሪኻ ይሰደልካ።

ኣብ France Travail ምስ ተመዝገብካ ፡ መወከሲ ኣማኻሪ ክህልወካ እዩ . ኣማኻሪኻ ንሕቶታትካ ክምልስ፡ ኣብ ምድላይካ ክሕግዘካን እንተድኣ ኣድልዩካ ምስቲ እትደልዮ ስራሕ ዝሰማማዕ ስልጠና ክህበካን ኣብኡ ኣሎ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ France Travail ድሕሪ ምምዝጋብኩም፡ ነቲ ዝተሓተተ ሓበሬታ ብምምላእ ፡ Curriculum Vitae (CV) ብኢንተርነት ክትፈጥሩ votre espace personnel ትኽእሉ ኢኹም CV". ።

France Travail, ነዚ ንምግባር ድማ ካብቲ. Vous pouvez la regarder ici, ውልቃዊ ቦታኻ ናብቲ "ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ክፍሊ ክትከይድ ኣለካ .

ነቲ እትደልዮ ስራሕ ናይ መሸፈኒ ደብዳበ እውን ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድሕረ ባይታኻ፡ ክእለትካን ንስራሕ ዘለካ ድርኺትን ከረድእ ይግባእ።

ሲቪኹምን CV ናይ ተበግሶ ደብዳቤኹምን ኣብተን ዝቖጽራ ኩባንያታት ክረአ እዩ። ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ንዝቐርብ ስራሕ ብቐጥታ ንምምላስ እውን ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ (ስጉምቲ 4 ርአ)

ኣገዳሲ!
ኣብ ፈረንሳ ሲቪን CV ናይ መሸፈኒ ደብዳቤን ምስ ሓደ ገጽ ይሰማምዑ (A4)። ሲቪ ወይ ናይ መተባብዒ ደብዳቤ 2 ገጽን ልዕሊኡን ክህልወካ ኣይምከርን።

እቲ ስእሊ፡ ዕለት ልደት፡ ኩነታት ሓዳር ወይ ቁጽሪ ቆልዑ ኣብ CV ሲቪ ወይ ናይ መሸፈኒ ደብዳበ ክኣቱ የብሉን፡ ብግልጺ ንኽትጥቀመሉ እንተዘይተሓቲቱ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ France Travail ወይr votre espace personnel ("ስራሐይ ምድላይ" ዝብል ክፋል)፡ "Ma recherche d'offres") ንዓኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ መዐቀኒታት መሰረት ስራሕ ዕድል ክትደሊ ትኽእል ኢኻ፤

  • ኣድራሳኹም፣ .
  • ደረጃ ትምህርትኹም .
  • እትደልይዎ ስራሕ ንውሓቱ (ኣኣንተሪም, ግዝያዊ ,ቀዋሚ…),
  • እቲ ንጥፈት ዝካየደሉ ከባቢ፣
  • መዓርግ ወይ ናይማዕርግ ቦታ ።
ኣገዳሲ!
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሰማማዕ ናይ ስራሕ ዕድል ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝሕተመሉ እዋን ኢመይል ንምርካብ ንመዐቀኒታት ምድላይካ ክትዕቅቦ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ሓበሬታ ክትረክብን መመልከቲኻ ብቕልጡፍ ክትሰድድን የኽእለካ።

ንዓኻ ዝምስጠካ ቅድመ-ምድላው ምስ ረኸብካ፡ መመልከቲኻ ክትሰድድ 2 ኣማራጺታት ኣለዉኻ፤

  • ወይ ድማ CV ሲቪኻን ናይ መሸፈኒ ደብዳበካን ናብ ኢመይል ኣድራሻ ብምልኣኽ
  • ወይ ኣብ CV France Travail ዝተመዝገበ ሲቪኻን ናይተበግሶ ደብዳቤኻን ምስቲ ነቲ ዕድል ዝለጠፈ ሰብ ብምክፋል
ኣገዳሲ
ናይ ዕድመ ደብዳበ ክመጸኩም እዩ። እዚ ቆጸራ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲን ግዴታውን እዩ።

ናይ ተበግሶ ደብዳቤኹም ምስ ነፍሲ ወከፍ እትምልሰሉ ቅድመ-ምድላው ክትመዓራረዮን ብሕታዊ ክትገብሮን ፈትን: ነቲ ካብቲ ቅድመ-ምድላው ዝረኸብካዮ ሓበሬታ ተጠቒምካ ብዛዕባ ክእለትካን ነዚ ስራሕ ንምርካብ ዘለካ ድርኺትን ክትዛረብ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

መመልከቲኻ ምስ ተላእከe sur votre espace candidat si

እንተደኣ ዝገብሮ ምዕባለ ክትከታተል ትኽእል ኢኻ ። መልመልቲ ብቐጥታ ብኢመይል ወይ ብተሌፎን ክረኽቡኻ ይኽእሉ ወይ ድማ ኣብ መድረኽ France Travail ርእይቶ ክህቡኻ ይኽእሉ።

ሓደ መልመልቲ ቃለ መሕትት እንተድኣ ኣቕሪቡልካ፡ ወይ ንኣማኻሪኻ ርክብ ብምግባር ነቲ ቃለ መሕትት ንምድላው ክሕግዘካ ወይ ድማ ንምድላው des conseils en ligne ብኢንተርነት ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ እንተድኣ ኣድልዩካ።

ኣብ ምስ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ተመኩሮ (ስራሕ፡ ወለንታዊ ስራሕ፡ ስልጠና ወዘተ)፡ ኣብ ወረቐት ሲቪኹምን ኣብ CVውልቃዊ ቦታኹምን ኣብ France Travail. ፈረንሳ ትራቫይል ዘሎ ሓበሬታ ምሕዳስ ኣይትረስዑ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ok.dudula@gmail.comok.dudula@gmail.comተርጓሚ/ሚት
adadተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት