Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ምርካብ Pôle Emploi ስራሕ ወይ ስልጠና

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 14 днів тому

እንታዩ’ዩ ?

ፖል ኤምፕሎይ ኣብ ፈረንሳ ብዛዕባ ስራሕ ዝሰርሕ ትካል እዩ። ልዕሊ 700,000 ናይ ስራሕ ዕድል ዝህብ ኮይኑ ስራሕ ንምርካብ ክሕግዘካ ይኽእል። ብተወሳኺ ስራሕ ብቐሊሉ ክትረክብ ዝሕግዙኻ ናይ ስልጠና ኮርሳት ክትመኽረካ ትኽእል እያ። እዞም ኮርሳት ብነጻ ወይ ብኽፍሊት ክኾኑ ይኽእሉ።

ፖል ኤምፕሎይ ዝህቦ ስራሕን ስልጠናን ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ፡ www.pole-emploi.fr ይርከብ።

ኣማኸርቲ Pôle Emploi እውን ኣብ ምርምርካ ክሕግዙኻን ብዛዕባ ዝሰማምዑኻ ስራሓት ወይ ዘድልየካ ስልጠና ክመኽሩኻን ይኽእሉ እዮም።

ብዘይካ Pôle Emploi፡ ናይ Emploi Store መርበብ ሓበሬታንኣፕሊኬሽንን እውን ይመኽረካን ኣብ ምርምርካ ይሕግዘካን እዩ።

ኣገዳሲ!ምፍላጡ ዝገድስ! : ኣብ Pôle Emploi ምስ ተመዝገብኩም ፡ ን3 ኣዋርሕ ብነጻ ናብቲ OpenClassRooms ዝበሃል ናይ ኦንላይን ስልጠና መርበብ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም ። ኣብ መወዳእታ ስልጠናኻ፡ ናይ ዓወት ምስክር ወረቐት ክህልወካ ይኽእል። እዚ ምስክር ወረቐት ዲፕሎማ ዘይኮነስ፡ ስራሕ ክትሓትት ከለኻ ኣብ ሓደ ትምህርቲ ክትስልጥን ዘለካ ድርኺት ከተርኢ የኽእለካ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ Refugees.info ዝብል ወረቐት ኩሉ ኣብ Pôle Emploi ንምምዝጋብ ዘድልየኩም ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ኣብ Pôle emploi ምስ ተመዝገብካ ፡ መወከሲ ኣማኻሪ ክህልወካ እዩ . ኣማኻሪኻ ንሕቶታትካ ክምልስ፡ ኣብ ምድላይካ ክሕግዘካን እንተድኣ ኣድልዩካ ምስቲ እትደልዮ ስራሕ ዝሰማማዕ ስልጠና ክህበካን ኣብኡ ኣሎ።

ኣብ Pôle Emploi ድሕሪ ምምዝጋብኩም፡ ንናይ ስራሕ ዕድል ብቐሊሉ ንምምልካት ናይ ኦንላይን ፕሮፋይልኩም ክትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም

ኣብ መርበብ ሓበሬታ Pôle Emploi ድሕሪ ምምዝጋብኩም፡ ነቲ ዝተሓተተ ሓበሬታ ብምምላእ ፡ Curriculum Vitae (CV) ብኢንተርነት ክትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ነዚ ንምግባር ድማ ካብቲ ውልቃዊ ቦታኻ votre espace personnel. ናብቲ "My skills profile and my CVs" ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ክፍሊ ክትከይድ ኣለካ .

ነቲ እትደልዮ ስራሕ ናይ መሸፈኒ ደብዳበ እውን ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድሕረ ባይታኻ፡ ክእለትካን ንስራሕ ዘለካ ድርኺትን ከረድእ ይግባእ።

ኣብ ኢንተርነት ምስ ኣተኻ፡ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳበካን ነቶም ክቖጽሩ ዝደልዩ ኩባንያታት ክረኣዩ እዮም። ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ስራሕ ዕድል ክትሓትት ኣብ እትደልየሉ እዋን እውን ክህልዉ እዮም።

Pôle Emploi ንሲቪኹም ንምፍጣር ዝሕግዝ ነጻ ናይ ኢንተርነት ቪድዮ የቕርበልኩም። ኣብዚ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም , Vous pouvez la regarder ici ብ Pôle Emploi ኣካውንትኩም ብምእታው።


ኣገዳሲ
ምፍላጡ ዝገድስ!
ኣብ ፈረንሳ ንውሓት ናይ ሲቪን ናይ መሸፈኒ ደብዳበን ሓደ ገጽ (A4) እዩ። ኣብ 2 ወይ ልዕሊኡ ገጻት ሲቪ ወይ ናይ መሸፈኒ ደብዳቤ ክህልወካ ኣይምከርን።

ስእልኻ፡ ዕድሜኻ ወይ ዕለት ልደትካ፡ ኩነታት ሓዳርካ ወይ ብዝሒ ደቅኻ ኣብ ሲቪ ምቕማጥ ግዴታ ኣይኮነን። ነዚ ሓበሬታ ከተቐምጦን ከተቐምጦን ምርጫ ኣለካ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ Pôle Emploi ወይ ካብ ውልቃዊ ቦታኻ ("ስራሐይ ምድላይ" ዝብል ክፋል)፡ ንዓኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ መዐቀኒታት መሰረት ስራሕ ዕድል ክትደሊ ትኽእል ኢኻ፤

  • እቲ ቦታ፣ .
  • ደረጃ ትምህርትኻ፣ .
  • እቲ ዝድለ ዓይነት ስራሕ፣ .
  • እቲ ንጥፈት ዝካየደሉ ከባቢ፣
  • መዓርግ ናይቲ ዝድለ ዝነበረ ቦታ።
ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ዝገድስ!ምፍላጡ ዝገድስ!:
ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተዛማዲ ናይ ስራሕ ዕድል ኣብ ዝሕተመሉ እዋን ኢመይላት ንምርካብ፡ ናይ ምድላይ መዐቀኒታትካ ከተቐምጥ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ንዓኻ ከገድሰካ ዝኽእል ቅድመ-ምድላዋት ብቕልጡፍ ክትሕበርን ነቲ ቅድመ-ምድላው ብቕልጡፍ ከተመልክትን የኽእለካ።

ንዓኻ ዝምጥን ቅድመ-ምድላው ምስ ረኸብካ፡ ነቲ ቅድመ-ምድላው ብኸመይ ከም እተመልክት ተገሊጹ ኣሎ፤

  • ወይ ድማ ሲቪኻን ናይ መሸፈኒ ደብዳበካን ናብ ኢመይል ኣድራሻ ብምልኣኽ
  • ወይ ኣብ Pôle Emploi ዝተመዝገበ ሲቪኻን ናይ ሽፋን ደብዳቤኻን ምስቲ ነቲ ዕድል ዝለጠፈ ሰብ ብምክፋል

ምፍላጡ ዝገድስ!: ንመሸፈኒ ደብዳቤኻ ምስ ነፍሲ ወከፍ መልሲ እትህቦ ቅድመ-ምድላው ኣብ ደብዳቤኻ ዘለካ ክእለትን ነቲ ስራሕ ዘድልየካን ብምጉላሕ ከተመዓራርዮን ብሕታዊ ክትገብሮን ይምከር።

ብድሕሪኡ’ከ ?

መመልከቲኻ ምስ ተላእከ ፡ ኣብ ናይ ሕጹይ ቦታኻ ዝገብሮ ምዕባለ ክትከታተል ትኽእል ኢኻ ። መልመልቲ ብቐጥታ ብኢመይል ወይ ብተሌፎን ክረኽቡኻ ይኽእሉ ወይ ድማ ኣብ መድረኽ Pôle Emploi ርእይቶ ክህቡኻ ይኽእሉ።

ሓደ መልመልቲ ቃለ መሕትት እንተድኣ ኣቕሪቡልካ፡ ወይ ንኣማኻሪኻ ርክብ ብምግባር ነቲ ቃለ መሕትት ንምድላው ክሕግዘካ ወይ ድማ ንምድላው ብኢንተርነት ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ እንተድኣ ኣድልዩካ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ok.dudula@gmail.comok.dudula@gmail.comተርጓሚ/ሚት
adadተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት