ናይ ጥዕና መርመራ ምግባር

ናይ ጥዕና መርመራ ምግባር

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ24 mars 2021

እንታይ ኢዩ?

ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናና ሓደ መዕለቢ ንምግባር ኵነታትና ንምፍላጥ ፣ ምክልኻል ክንክን ናይ ጥዕና ንምግባር ፣ ሕክምናዊ ቆጸራ ምግባርን ፣ ኵሉ ዝግበር ናይ ሕክምናዊ መርመራ ብ ሰክርቲ ሶሲያል ይምወል ::

ምስ ሰብ ሞያ ናይ ሕክምና ክፍሊ ምልኣተ ጥዕና ንምቅይያር ፣ ምስ ሓኪም ፣ ምስ ነረስ ፣ ምስ ናይ ስኒ ሓኪም ፣ ምስ ካልኦትን ሓካይም ኣብ ናይ ሕክምናዊ ምልኣተ ክፍሊ ጥዕና ሓፈሻዊ ዝግበር ቆጸራ ናይ ሕክምናዊ ፣

ናትካ\ኪ ክንክን ሓፈሻዊ ሂወት ኣካላዊ ጽርየት ንምግባር ::

ምስ ናትካ\ኪ ኵነታት ዝዛመድ ፣ ናይ ምጽራይ መርመራ ክትገብር\ሪ ትኽእል\ሊ ::

ምፍላጡ ኣገዳሲ ፣ መርመራ ናይ ምክልኻል ክንክን ምልኣተ ጥዕና ኵሉ ግዜ ኣብ ናይ 5 ዓመት መርመራ ክንገብር ኣለና ፣ መርመራ ን ከነካይድ ኣስታት ክልተ ሰዓት ፈረቓን 2H30 ይወስደልና : ኣብ ማእከል መርመራ ክፍሊ ምልኣተ ጥዕና ይካየድ፣

ኣብ ሃገረ ግዝኣት ፈረንሳይ ኣስታት 85 መ መርመሪ ክፍሊ ናይ ምልኣተ ጥዕና ኣሎ ::

ማንም ሰብ ካብ 16 ክሊ ዕደመ ንዘለው ናይ ሰክርቲ ሶስያል ዝምልክቶ ናይ`ዚ ዕድል ተጠቀምቲ ንሙኻን መርመራ ከካይድ ይኽእል ::

ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እንተ`ሎ ናይ`ዚ ዕድል ተጠቅምቲ ንሙኻን ቀዳምነት ንምርካብ ካብ`ዞም ዝስዕቡ ዝርዝር ዘመላእና ክንከውን ኣለና ፣

ንኣብነት ፣ ተጠቅምቲ ናይ RSA ኤረ ሳ፣ ከም ኡውን ናይ መመላእታ ኣብ ምትሕብባር ናይ ምልኣተ ጥዕና ዘለና ክንክውን ኣለና፣ ዕድመና ካብ ክሊ 16 ዕድመ ክሳብ 25 ዓመት ክሊ ዕድመ ክንከውን ኣለና ፣ ኣብ ፖል ኣምፕልዋ ዝተመዝገብና ስራሕ ንሓትት ወይ ንደሊ ክንከወን ኣለና ፣ ወይ ናይ ስንክልና ጸገም ክህልወና ኣለዎ ::

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኵነታት ናይ ጥዕናና ንምፍላጥ መርመራ ንምክያድ ክንሓትት ኣለና

ቆጸራ ንምሓዝ በዞም ዝስዕቡ ዝርዝር ክትውከሱ\ሳ ትኽእሉ\ላ ::

ብተሌፎን 36 46,

  • ወይ ብ ኣፕሊኬሽን ወይ ዌብ ሳይት ameli : rubrique « Ma messagerie » ኣመሊ ርቡሪክ ማ መሰንጃሪ ብናትና ሕሳብ ኣቲና ክንውከስ ወይ ሕቶና ቀንቅርብ ንኽእል ::
  • ኣብ ማእከል ክፍሊ ምልኣተ ጥዕና ሓደ ቆጸራ ክንህበኩም\ክን ኢና ፤ ብድሕሪ እዚ ብመንገዲ ደብዳቤ ሓደ መልእኽቲ ክመጽኩም`ክን ኢዩ ::
  • ናይ ቆጸራ ወረቐት ኣብ ናይ ቆጸራ መዓልቲ ንመርመራ ሒዝና ክንቀርብ ኣለና ::
  • ቅድሚ ኣብ ማእከል ክፍሊ ጥዕና ምቅራብና ፣ ቅጥዒ ናይ ሕቶታት መሊእና ሒዝና ክንቀርብ ኣለና ::
2

ኵነታት ናይ ጥዕናና ንምርግጋጽ መርመራ ወይ ቸክ ምግባር

ምጽራይ መርመራ ናይ ምልኣተ ጥዕና ኵሉ ግዜ ናይ ንግሆ ይካየድ ፣ መርመራ ክሳብ 2h30 ግዜ ክወስድ ይኽእል ::

መተሓሳሰቢ ፣ ምፍላጡ ኣገዳሲ ነገር፣ ቅድሚ ናይ ቆጸራ መዓልቲ ክንጸውም ይግባእ እዚ ማለት ቆጸራና ን ንግሆ እንተ ኾይኑ ቅድምኣ ዘላ መዓልቲ ካብ ፍርቂ ለይቲ ካብ መግብን ዝስተ ፈሳስን ጠጠው ከንብል ይግባእ መታን ናይ ደም ምጽራይ መርመራ ክንገብር ::

ናይ ዕደመ ቆጸራ ሰዓትኩም ኣኽብርኩም\ክን ክትረከቡ\ባ ይግባእ ::

ናትካ\ኪ ናይ ዕደመ ቆጸራ

ናትካ\ኪ ቅጥዒ ናይ ሕቶታት

•ናትካ\ኪ ምስከር ወረቐት ናይ መሰል ናይ ግቡእካ\ኪ ዘመልእ ናይ ሕክምና ( (carte vitale ካርት ቪታል ou ወይ ምስክር ወረቐት ሲ ኤስ ኤስ attestation CSS)

ኣብ ናይ መርመራ መዓልቲ ነዞም ዝስዕቡ ቀደም ቅጥዒ ክማልኡ ኢዮም ፣

•ሓንቲ ነርስ ናይ ሽንቲን ደምን መርመራ ንምግባር ክትዕደምኩም\ክን ኢያ

•ምስ ሓኪም ናይ ስኒ መርመራ ምጽራይ ስኒ መርመራ ምግባር ::

•ድሕሪ እዚ ቀደም ተኸተል ምስ ኣማላእኩም\ክን ቁርሲ ውዑይ ፈሳሲ ዝስተ ነገር ክውሃበኩም\ክን ኢዩ ::

•ሓደ ሓኪም ናትካ\ኪ ዝመልኣካ\ኪ ዮ ሕቶታት ናይ ቅጥዒ ንምርኣይ ከእንግደኩም\ክን ኢዩ ፣ ኣብ ክሊንክ ዝተግበረ ምጽራይ ናይ መርመራ ( ጸቕጢ ምዕቃን \ ምስማዕ ናይ ህረመት ልቢ \ ኣብ ኣፍልቢ ሳንቡእ \ መርመራ ናይ ዓይኒ ፣ ሓፈሻዊ ካልእ ዝግበር መርመራ ::

•ብድሕሪ እዚ ሓኪም ተወሳኺ ዝግበር መርመራ እንተ ኣለኩም\ክን ክሕብረኩም\ክን ኢዩ ::

•ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነርስ ፣ ኣድላዩ እንተ ኾይኑ ፣ ተወሳኺ መርመራ ክትገብርልኩም\ክን ኢያ ፣ ኣብ ናይ ዓቀን ክብደት ፣ ቁመት ፣ ኣድላዩ እንተ ኾይኑ ኻኣ ፣ ናይ ኤክስክረይ ዝግበር ስእሊ ፣ ዓቀን ኣብ ናይ ምስትንፋስ ፣ ኣብ ናይ ምርኣይ ፣ ምስማዕን መርመራ ምግባር ::

3

ናይ መርመራ ውጽኢት መልሲ ምርካብ

•ሕክምናዊ መርመራ ዝካይዱ ብምስጢር ይዕቀቡ ፣ ዝኾነ ዓይነት ካብ ናይ መርመራ ውጽኢት ናብ ካልእ ማሕበር ወይ ትካላት ኣይወጽእን ኢዩ ::

•ኣብ ናይ ቆጸራ ግዜ ምስ ከድና ፣ እተን ነርሳት ናትክን\ኩም ውጽኢት ብኸመይ ከም ዝለኣኽ ክሕብራኹም\ኽን ኢየን :: ኩሉ ግዜ ብመንገዲ ደብዳቤ ወይ ናትካ\ኪ ፍሉይ ሓደ\ሓንቲ ሓኪም ኣለካ\ኪ እንተ ኮይኑ ይለኣኽ ::

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

እዚ ዝግበር ናይ ጥዕና ሕክምናዊ መርመራ ኵሉ ግዜ ኣብ ናይ 5 ዓመት ክትብገሩ\ራ ትኽእሉ\ላ ::

ነዚ ዕድል በ ነጻ ብዘይ ውልሓንቲ ክፍሊት ናይ ጥዕና ሕክምናዊ መርመራ ኵሉ ግዜ ኣብ ናይ 5 ዓመት ክትብገሩ\ራ ትኽእሉ\ላ ::

ብጀካ`ዚ ፍልይ ዝበለ ተወሳኺ ምክትታል ናይ ጥዕና ሕክምናዊ መርመራ ተጠቐምቲ ንሙኻን ዝግባ ኣኩም\ክን እንተ ኾይኑ ክሕብረኩም\ክን ኢዩ ::

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
126 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible