Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምግባር ሓፈሻዊ ናይ ጥዕና መርመራ ወይ ቸክኣፕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናና ሓደ መዕለቢ ንምግባር ኵነታትና ንምፍላጥ ፣ ምክልኻል ክንክን ናይ ጥዕና ንምግባር ፣ ሕክምናዊ ቆጸራ ምግባርን ፣ ኵሉ ዝግበር ናይ ሕክምናዊ መርመራ ብ ሰክርቲ ሶሲያል ይምወል ::

ምስ ሰብ ሞያ ናይ ሕክምና ክፍሊ ምልኣተ ጥዕና ንምቅይያር ፣ ምስ ሓኪም ፣ ምስ ነረስ ፣ ምስ ናይ ስኒ ሓኪም ፣ ምስ ካልኦትን ሓካይም ኣብ ናይ ሕክምናዊ ምልኣተ ክፍሊ ጥዕና ሓፈሻዊ ዝግበር ቆጸራ ናይ ሕክምናዊ ፣ናትካ ክንክን ሓፈሻዊ ሂወት ኣካላዊ ጽርየት ንምግባር ::ምስ ናትካ ኵነታት ዝዛመድ ፣ ናይ ምጽራይ መርመራ ክትገብር ትኽእል ::

ኣገዳሲ!
እቲ ናይ ምክልኻል ጥዕና መርመራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ይከኣል እዩ። ኣስታት 2 ሰዓትን ፈረቓን ዝጸንሕ ኮይኑ ኣብ ማእከል ፈተና ይካየድ። ኣብ ፈረንሳ 85 ማእከላት ኣለዋ።

ማንም ሰብ ካብ 16 ክሊ ዕደመ ንዘለው ናይ ሰክርቲ ሶስያል ዝምልክቶ ናይ`ዚ ዕድል ተጠቀምቲ ንሙኻን መርመራ ከካይድ ይኽእል ::ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እንተ`ሎ ናይ`ዚ ዕድል ተጠቅምቲ ንሙኻን ቀዳምነት ንምርካብ ካብ`ዞም ዝስዕቡ ዝርዝር ዘመላእና ክንከውን ኣለና ፣

ንኣብነት ፣ ተጠቅምቲ ናይ RSA ኤረ ሳ፣ ከም ኡውን ናይ መመላእታ ኣብ ምትሕብባር ናይ ምልኣተ ጥዕና ዘለና ክንክውን ኣለና፣ ዕድመና ካብ ክሊ 16 ዕድመ ክሳብ 25 ዓመት ክሊ ዕድመ ክንከውን ኣለና ፣ ኣብ ፖል ኣምፕልዋ ዝተመዝገብና ስራሕ ንሓትት ወይ ንደሊ ክንከወን ኣለና ፣ ወይ ናይ ስንክልና ጸገም ክህልወና ኣለዎ ::

ከመይ ንገብሮ?

ቆጸራ ንምሓዝ በዞም ዝስዕቡ ዝርዝር ክትውከሱ ትኽእሉ ::

  • ብተሌፎን 36 46
  • ወይ ብ ኣፕሊኬሽን ወይ ዌብ ሳይት « Ma messagerie » ኣመሊ ርቡሪክ ማ መሰንጃሪ ብናትና ሕሳብ ኣቲና ክንውከስ ወይ ሕቶና ቀንቅርብ ንኽእል ::

ኣብ ማእከል መርመራ ጥዕና ቆጸራ ክወሃበካ እዩ

ብድሕሪኡ ብፖስታ ክትቅበሉ ኢኹም :

  • ናይ ቆጸራ ወረቐት ኣብ ናይ ቆጸራ መዓልቲ ንመርመራ ሒዝና ክንቀርብ ኣለና ::
  • ቅድሚ ኣብ ማእከል ክፍሊ ጥዕና ምቅራብና ፣ ቅጥዒ ናይ ሕቶታት መሊእና ሒዝና ክንቀርብ ኣለና ::

ምጽራይ መርመራ ናይ ምልኣተ ጥዕና ኵሉ ግዜ ናይ ንግሆ ይካየድ ፣ መርመራ ክሳብ 2h30 ግዜ ክወስድ ይኽእል ::

ኣገዳሲ!
ምፍላጡ ኣገዳሲ ነገር፣ ቅድሚ ናይ ቆጸራ መዓልቲ ክንጸውም ይግባእ እዚ ማለት ቆጸራና ን ንግሆ እንተ ኾይኑ ቅድምኣ ዘላ መዓልቲ ካብ ፍርቂ ለይቲ ካብ መግብን ዝስተ ፈሳስን ጠጠው ከንብል ይግባእ መታን ናይ ደም ምጽራይ መርመራ ክንገብር ::

ኣብቲ ኣብ ዕድመኹም ዝተጠቕሰ መዓልቲ፣ ሰዓትን ቦታን ተረኣዩ፣ ሒዝኩም ምጹ፤

እቲ ፈተና ብኸምዚ ዝስዕብ ይካየድ፤

  • Votre convocation,ጻውዒትካ፣
  • Votre questionnaire rempli,ዝተመልአ መሕተቲ ጽሑፍካ፣
  • ናይ መሰል ምስክር ወረቐትካ ( carte vitale ወይ CSS ምስክር ወረቐት)

ናይ ዕደመ ቆጸራ ሰዓትኩም ኣኽብርኩም\ክን ክትረከቡ ይግባእ ::

• ናትካ ምስከር ወረቐት ናይ መሰል ናይ ግቡእካ\ኪ ዘመልእ ናይ ሕክምና ( (carte vitale ካርት ቪታል ou ወይ ምስክር ወረቐት ሲ ኤስ ኤስ attestation CSS)

  • ኣብ ናይ መርመራ መዓልቲ ነዞም ዝስዕቡ ቀደም ቅጥዒ ክማልኡ ኢዮም ፣ ሓንቲ ነርስ ናይ ሽንቲን ደምን መርመራ ንምግባር ክትዕደምኩም ኢያ

• ምስ ሓኪም ናይ ስኒ መርመራ ምጽራይ ስኒ መርመራ ምግባር ::

• ድሕሪ እዚ ቀደም ተኸተል ምስ ኣማላእኩም ቁርሲ ውዑይ ፈሳሲ ዝስተ ነገር ክውሃበኩም ኢዩ ::

• ሓደ ሓኪም ናትካ ዝመልኣካ ዮ ሕቶታት ናይ ቅጥዒ ንምርኣይ ከእንግደኩም ኢዩ ፣ ኣብ ክሊንክ ዝተግበረ ምጽራይ መርመራ ( ጸቕጢ ምዕቃን ምስማዕ ናይ ህረመት ልቢ ኣብ ኣፍልቢ ሳንቡእ መርመራ ናይ ዓይኒ ፣ ሓፈሻዊ ካልእ ዝግበር መርመራ ::

•ብድሕሪ እዚ ሓኪም ተወሳኺ ዝግበር መርመራ እንተ ኣለኩም ክሕብረኩም\ ኢዩ ::

• ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነርስ ፣ ኣድላዩ እንተ ኾይኑ ፣ ተወሳኺ መርመራ ክትገብርልኩም\ክን ኢያ ፣ ኣብ ናይ ዓቀን ክብደት ፣ ቁመት ፣ ኣድላዩ እንተ ኾይኑ ኻኣ ፣ ናይ ኤክስክረይ ዝግበር ስእሊ ፣ ዓቀን ኣብ ናይ ምስትንፋስ ፣ ኣብ ናይ ምርኣይ ፣ ምስማዕን መርመራ ምግባር ::

•ሕክምናዊ መርመራ ዝካይዱ ብምስጢር ይዕቀቡ ፣ ዝኾነ ዓይነት ካብ ናይ መርመራ ውጽኢት ናብ ካልእ ማሕበር ወይ ትካላት ኣይወጽእን ኢዩ ::

•ኣብ ናይ ቆጸራ ግዜ ምስ ከድና ፣ እተን ነርሳት ናትክን ውጽኢት ብኸመይ ከም ዝለኣኽ ክሕብራኹም ኢየን :: ኩሉ ግዜ ብመንገዲ ደብዳቤ ወይ ናትካ ፍሉይ ሓደ ሓንቲ ሓኪም ኣለካ እንተ ኮይኑ ይለኣኽ ::

ብድሕሪኡ’ከ ?

ነዚ ዕድል በ ነጻ ብዘይ ውልሓንቲ ክፍሊት ናይ ጥዕና ሕክምናዊ መርመራ ኵሉ ግዜ ኣብ ናይ 5 ዓመት ክትብገሩ ትኽእሉ ::

ብጀካ`ዚ ፍልይ ዝበለ ተወሳኺ ምክትታል ናይ ጥዕና ሕክምናዊ መርመራ ተጠቐምቲ ንሙኻን ዝግባ ኣኩም\ክን እንተ ኾይኑ ክሕብረኩም ኢዩ ::

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
mariammariamተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rasharashaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት