ናይ ውልቂ ናይ ስልጠና ሕሳብካ (CPF) ተጠቐም

ናይ ውልቂ ናይ ስልጠና ሕሳብካ (CPF) ተጠቐም

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 juin 2022

እንታይ ኢዩ?

እቲ ናይ ውልቂ ስልጠና ሕሳብ (CPF) ዋላ ስራሕ ኣልቦ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ኣብ ምሉእ ናይ ስራሕ ህይወትካ ብቑዕ ወይ መረጋገጺ ስልጠና ንምምዋል ዝቐረበልካ ድምር ገንዘብ ይውክል።

ከከም ኩነታትካ ዓመት ዓመት ኣብ ሕሳብካ ገንዘብ ክትረክብ ኢኻ።

እቲ ናይ ውልቂ ስልጠና ሕሳብ (CPF) ንዝኾነ ንጡፍ ሰብ ዝተዳለወ እዩ :

 • ሰራሕተኛ
 • ኣባል ሊበራል ወይ ርእሰ-ተኣማንነት ዘለዎ ሞያ
 • ስራሕ ምድላይ

:ምፍላጡ ኣገዳሲ

ተጠንቀቑ፡ ብዙሕ ፈተነታት ብኣናርኪስት ንኣካውንትካ ሃክ ብምግባር ናይ CPF ክረዲትካ ንምስርቃቕ ዝግበር ፈተነታት ኣሎ። ብውልቃዊ ናይ ስልጠና ኣካውንትካ ነጻ ስልጠና ዝህብ ቃል ዝኣትወልካ ኢመይል፡ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ ጻውዒት መጺኡካ ድዩ? ኣይትምልስ ወይ ቴለፎን ኣይትዓጽው። ብዛዕባ ሲፒኤፍ ብተሌፎን ዝውክል መንግስታዊ በዓል መዚ የለን።

ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትካ ወይ ናይ CPF ኮዳትካ (ስም ተጠቃሚን ምልክት ቃልን) ፈጺምካ ኣይትሃብ። ናብ ኣካውንትካ ንምእታው በይንኻ ክትጸንሕ ኣለካ።

ግዳይ ምትላል ኮይንካ እንተመሲሉካ፡ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ (ኣብ ታሕቲ ናይዚ ወረቐት ዘሎ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ርአ)።

ናይ ስልጠና ኣካውንትኩም ንምጥቃም፡ ናብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ moncompteformation.gouv.fr ክትከዱ ኣለኩም።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

: ብተወሳኺ “My training account” ዝብል ኣፕሊኬሽን ናብ ሞባይልካ (ብመንገዲ AppleStore ወይ PlayStore) ከተውርድ ትኽእል ኢኻ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ናይ ኦንላይን ኣካውንትካ ፍጠር

ን CPF ናትካ ንምእታውን ንሓደ ናይ ስልጠና ኮርስ ንምምዝጋብ ዝተዋህበካ መጠን መሰላት ንምፍላጥን ፡ ኣብዚ ኪድ .

ኣብኡ ኣካውንትካ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ።

ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትኩም ሒዝኩም ምጹ (ንደቂ ተባዕትዮ ብ"1" ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ብ"2" ዝጅምር 13 ኣሃዝ ዘለዎ ቁጽሪ)።

2

ስልጠና ድለ

ኣካውንትካ ምስ ተፈጥረ፡ መጠን ናይ ስልጠና መሰልካ ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ፡ ድሕሪኡ ድማ ስልጠና ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

: ኣብ ሓደ ዓመት ሞያዊ ንጥፈታት ዝተረኽበ መሰል ስልጠና ኣብ ቀዳማይ ሰሚስተር ናይቲ ዝቕጽል ዓመት ይምደብ።

ስልጠና ንምድላይ ኣብዚ ገጽ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም .

ብተወሳኺ ንኣማኻሪ ሞያዊ ምዕባለ ንዓኻ ዝሰማማዕ ስልጠና ኣብ ምምራጽ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ሞያዊ ኩነታትካ ንምግምጋም ብነጻ ክዕጅበካ እዩ።

ኣማኻሪ ንምርካብ ኣብዚ ኪዱ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

: ንናይ ምዝዋር ፍቓድ (ፍቓድ B) ንምምዋል CPF ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ፍቓድ ምርካብ ንሞያዊ ፕሮጀክትካ ንምትግባር ኣበርክቶ ክገብር ኣለዎ።

3

ንሓደ ስልጠና ተመዝገቡ።

ናይ ስልጠና ኮርስ ምስ ረኸብካ ካብቲ ናይ ስልጠና ወረቐት ክትምዝገበሉ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

: ንኽትምዝገብ ዝሕግዘካ ምስልታት ዘለዎ ትምህርቲ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ

ብድሕሪኡ ካብቲ ናይ ስልጠና ትካል መልሲ (ኣወንታዊ ወይ ኣሉታዊ) ክትረክብ ኢኻ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ ! : መጠን ናይቲ CPF ናትካ ነቲ ስልጠና ንምኽፋል እኹል እንተዘይኮይኑ፡ ሕጂ’ውን ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ፍልልይ ድማ ክትከፍሎ ክትግደድ ኢኻ። ብተወሳኺ ካብ ናይ ሞያዊ ምዕባለ ኣማኻሪ ብነጻ ሓገዝ ክትሓትት ወይ ምስ ኣስራሒኻ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ፋይል ተረጋጊጹ

ፋይልካ ብናይ ስልጠና ትካል እንተተረጋጊጹ፡ እቲ ስልጠና ዝጅምረሉ መዓልቲ ንምውሳን ክትራኸብ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ነቲ ስልጠና ክትግምግሞ ዕድል ክትረክብ ኢኻ።

ታዕሊመይ ስረዝ

ፋይልካ እንተተረጋጊጹን ስልጠናኻ ክትስርዞ ወይ ከተቋርጾ እንተደሊኻን፡ ከከም ምኽንያት፡ ክፋል ወይ ኩሉ ናይቲ CPF መጠን ገንዘብካ ክዕቀብ ይኽእል።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

: ብዛዕባ ቅድመ ኩነት ምቁራጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

ዝተታለልካ እንተመሲሉካ

ግዳይ ናይ ምትላል እንተኾንካ፤

 • ከይፈለጥካ ንስልጠና ተመዝጊብካ ኣለኻ፤
 • ድሕሪ ደጊም ክትራኸብን ዝተሃርምካ ክትሓስብን ኣይትኽእልን ኢኻ፤
 • መንነትካን ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትካን ንሓደ ጥርጡር ትካል ሂብካዮ።

ነዚ ቅጥዒ መሊእኩም ምስ ሕቶኹም ኣተሓሒዝኩም ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢመይል ብምልኣኽ ፡ dfp_mcf_gestion_signalement@caissedesdepots.fr

እቶም ዝምልከቶም ኣገልግሎታት ክምለሱ ኣብ እትጽበዩሉ እዋን፡ ገለ ጥንቃቐታት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ሕጂ’ውን ናብ ኣካውንትካ ክትኣቱ እንተኺኢልካ ብቕልጡፍ ምልክት ቃልካ ቀይር ። ኣብ ካልኦት ተመሳሳሊ ፓስዎርድ ዝተጠቐምካሎም መርበባት ሓበሬታ እውን ክትቅይሮ ድሕር ኣይትበሉ፤
 • ኣብ ናይ ስልጠና ሕሳብካ ዘሎ ሓበሬታ ምውካስን ውልቃዊ ሓበሬታኻ (ኢመይል፣ ቴሌፎን ወዘተ)ን ኩነታት ናይ ስልጠና ፋይላትካን ምፍታሽ፤
 • ኩሉ ክህልወካ ዝኽእል መርትዖታት (ስም ናይቲ ስልጠና ኮርስ፡ ስም ናይቲ ስልጠና ትካል፡ ፖስታ ኣድራሻ፡ ኢመይል ኣድራሻ፡ ቁጽሪ ተሌፎን፡ ውዕላት ስልጠና ወዘተ) ምሓዝ፤
 • ምኽሪ ንምርካብ ናብ መድረኽ Info Fraud ናይ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ተወከሱ ፡ 0 805 805 817 (ናጻ ቁጽሪ)። እቲ ኣገልግሎት ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 a.m ክሳብ 6:30 p.m ክፉት እዩ።
 • ጥርዓን ምቕራብ

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

: ኣብዚ መስርሕ ብማሕበር ግዳያት ፈረንሳ ብቑጽሪ 116 006 (ናጻ ጻውዒትን ኣገልግሎትን)፡ ቁጽሪ ሓገዝ ግዳያት ሚኒስትሪ ፍትሒ ብነጻ ክትዕጀቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣገልግሎት ኣብ ሰሙን 7 መዓልታት ካብ ሰዓት 9 a.m ክሳብ 7 p.m ክፉት እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
66 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible