Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምጥቃም ናይ ውልቂ ናይ ስልጠና (CPF) ውሰዱ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ናይ ውልቂ ስልጠና ሕሳብ (CPF) ዋላ ስራሕ ኣልቦ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ኣብ ምሉእ ናይ ስራሕ ህይወትካ ብቑዕ ወይ መረጋገጺ ስልጠና ንምምዋል ዝቐረበልካ ድምር ገንዘብ ይውክል።

ከከም ኩነታትካ ዓመት ዓመት ኣብ ሕሳብካ ገንዘብ ክትረክብ ኢኻ።

እቲ ናይ ውልቂ ስልጠና ሕሳብ (CPF) ንዝኾነ ንጡፍ ሰብ ዝተዳለወ እዩ :

 • ሰራሕተኛ
 • ኣባል ሊበራል ወይ ርእሰ-ተኣማንነት ዘለዎ ሞያ
 • ስራሕ ምድላይ

:ምፍላጡ ኣገዳሲ

 • d'une profession libérale ou non salariée
 • à la recherche d'emploi

ኣገዳሲ!
ተጠንቀቑ፡ ብዙሕ ፈተነታት ብኣናርኪስት ንኣካውንትካ ሃክ ብምግባር ናይ CPF ክረዲትካ ንምስርቃቕ ዝግበር ፈተነታት ኣሎ። ብውልቃዊ ናይ ስልጠና ኣካውንትካ ነጻ ስልጠና ዝህብ ቃል ዝኣትወልካ ኢመይል፡ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ ጻውዒት መጺኡካ ድዩ? ኣይትምልስ ወይ ቴለፎን ኣይትዓጽው። ብዛዕባ ሲፒኤፍ ብተሌፎን ዝውክል መንግስታዊ በዓል መዚ የለን።

ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትካ ወይ ናይ CPF ኮዳትካ (ስም ተጠቃሚን ምልክት ቃልን) ፈጺምካ ኣይትሃብ። ናብ ኣካውንትካ ንምእታው በይንኻ ክትጸንሕ ኣለካ።

ግዳይ ምትላል ኮይንካ እንተመሲሉካ፡ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ (ኣብ ታሕቲ ናይዚ ወረቐት ዘሎ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ርአ)።

ናይ ስልጠና ኣካውንትካ ንምጥቃም ናብቲ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ክትኣቱ ኣለካmoncompteformation.gouv.fr.ብተወሳኺ ኣብ ሞባይልካ (ብመንገዲ AppleStore ወይ PlayStore) l'application « Mon compte formation (via AppleStore ou PlayStore)e).

ከመይ ንገብሮ?

ን CPF ናትካ ንምእታውን ንሓደ ናይ ስልጠና ኮርስ ንምምዝጋብ ዝተዋህበካ መጠን መሰላት ንምፍላጥን ici. ፡ ኣብዚ ኪድ .

ኣብኡ ኣካውንትካ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ።

ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትኩም ሒዝኩም ምጹ (ንደቂ ተባዕትዮ ብ"1" ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ብ"2" ዝጅምር 13 ኣሃዝ ዘለዎ ቁጽሪ)።

ኣካውንትካ ምስ ተፈጥረ፡ መጠን ናይ ስልጠና መሰልካ ክትዕዘብ ትኽእል ኢኻ፡ ድሕሪኡ ድማ ስልጠና ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ!

ኣገዳሲ!
ኣብ ሓደ ዓመት ሞያዊ ንጥፈት ዝተረኽበ መሰል ስልጠና ኣብ ቀዳማይ ሰሚስተር ናይቲ ዝቕጽል ዓመት ይኽፈል።

ስልጠና ንምርካብ፡ ናብ... cette page.።

ስልጠና ንምድላይ ኣብዚ ገጽ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም .ብተወሳኺ ንኣማኻሪ ሞያዊ ምዕባለ ንዓኻ ዝሰማማዕ ስልጠና ኣብ ምምራጽ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ሞያዊ ኩነታትካ ንምግምጋም ብነጻ ክዕጅበካ እዩ።

ኣማኻሪ ንምርካብ ኣብዚ ኪዱ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

ኣገዳሲ!
ንፍቓድ ምዝዋር መኪና (B license) ንምምዋል CPF ናትካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ፍቓድ ምርካብ ኣብ ምትግባር ሞያዊ ፕሮጀክትካ ኣበርክቶ ክህልዎ ኣለዎ።

ናይ ስልጠና ኮርስ ምስ ረኸብካ ካብቲ ናይ ስልጠና ወረቐት ክትምዝገበሉ ትኽእል ኢኻ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

ኣገዳሲ
Cliquez ici ንምምዝጋብ ዝሕግዝ ምስልታት ዘለዎ ትምህርቲ ኣብዚ ጠውቑ።

ብድሕሪኡ ካብቲ ናይ ስልጠና ትካል መልሲ (ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ) ​​ክትረክብ ኢኻ።


ምፍላጡ ኣገዳሲ ! : መጠን ናይቲ CPF ናትካ ነቲ ስልጠና ንምኽፋል እኹል እንተዘይኮይኑ፡ ሕጂ’ውን ክትምዝገብ ትኽእል ኢኻ፡ ነቲ ፍልልይ ድማ ክትከፍሎ ክትግደድ ኢኻ። ብተወሳኺ ካብ ናይ ሞያዊ ምዕባለ ኣማኻሪ ብነጻ ሓገዝ ክትሓትት ወይ ምስ ኣስራሒኻ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ

ብድሕሪኡ’ከ ?

ፋይልካ ብናይ ስልጠና ትካል እንተተረጋጊጹ፡ እቲ ስልጠና ዝጅምረሉ መዓልቲ ንምውሳን ክትራኸብ ኢኻ።

ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠና ነቲ ስልጠና ክትግምግሞ ዕድል ክትረክብ ኢኻ።

ፋይልካ እንተተረጋጊጹን ስልጠናኻ ክትስርዞ ወይ ከተቋርጾ እንተደሊኻን፡ ከከም ምኽንያት፡ ክፋል ወይ ኩሉ ናይቲ CPF መጠን ገንዘብካ ክዕቀብ ይኽእል።

ምፍላጡ ኣገዳሲ !

: ብዛዕባ ቅድመ ኩነት ምቁራጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹምici.

: ብዛዕባ ቅድመ ኩነት ምቁራጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

ግዳይ ናይ ምትላል እንተኾንካ፤

 • ከይፈለጥካ ንስልጠና ተመዝጊብካ ኣለኻ፤
 • ድሕሪ ደጊም ክትራኸብን ዝተሃርምካ ክትሓስብን ኣይትኽእልን ኢኻ፤
 • መንነትካን ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትካን ንሓደ ጥርጡር ትካል ሂብካዮ።

ce formulaire ምስ ሕቶኹም ኣተሓሒዝኩም ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢመይል ብምልኣኽ dfp_mcf_gestion_signalement@caissedesdepots.fr

እቶም ዝምልከቶም ኣገልግሎታት ክምለሱ ኣብ እትጽበዩሉ እዋን፡ ገለ ጥንቃቐታት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • ሕጂ’ውን ናብ ኣካውንትካ ክትኣቱ እንተኺኢልካ ብቕልጡፍ ምልክት ቃልካ ቀይር ። ኣብ ካልኦት ተመሳሳሊ ፓስዎርድ ዝተጠቐምካሎም መርበባት ሓበሬታ እውን ክትቅይሮ ድሕር ኣይትበሉ፤
 • ኣብ ናይ ስልጠና ሕሳብካ ዘሎ ሓበሬታ ምውካስን ውልቃዊ ሓበሬታኻ (ኢመይል፣ ቴሌፎን ወዘተ)ን ኩነታት ናይ ስልጠና ፋይላትካን ምፍታሽ፤
 • ኩሉ ክህልወካ ዝኽእል መርትዖታት (ስም ናይቲ ስልጠና ኮርስ፡ ስም ናይቲ ስልጠና ትካል፡ ፖስታ ኣድራሻ፡ ኢመይል ኣድራሻ፡ ቁጽሪ ተሌፎን፡ ውዕላት ስልጠና ወዘተ) ምሓዝ፤
 • ምኽሪ ንምርካብ ናብ መድረኽ Info Fraud ናይ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ተወከሱ ፡ 0 805 805 817 (ናጻ ቁጽሪ)። እቲ ኣገልግሎት ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9 a.m ክሳብ 6:30 p.m ክፉት እዩ።
 • ጥርዓን ምቕራብ
ኣገዳሲ
:ኣብዚ መስርሕ ብማሕበር ግዳያት ፈረንሳ ብቑጽሪ 116 006 (ናጻ ጻውዒትን ኣገልግሎትን)፡ ቁጽሪ ሓገዝ ግዳያት ሚኒስትሪ ፍትሒ ብነጻ ክትዕጀቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣገልግሎት ኣብ ሰሙን 7 መዓልታት ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 19p.m ክፉት እዩ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
mhd aweiss al doboushmhd aweiss al doboushተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
utilisateur_73964372utilisateur_73964372ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ