Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምስራሕ ናይ ውልቂ ዋኒን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 16 jours

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ ውልቀ ሰብ auto-entrepreneur ወይ ወናኒ ትካል፣ ሓደ “micro-entreprise”, ኣብ ዝብል ድንጋጌ ናይ ንግዲ፣ ስነጥበብ ወይ ou ካልእን ኣገልግሎት ይኸውን.

እቶም ተቕምታት ድማ :

 • ን ኹሉ ክፉት እዩ (ን ሰራሕተኛ፣ ን ስራሕ ኣልቦ ሰብ፣ ንተመሃሮን….)
 • ካፒታል ክህልወኩም ግድን ኣይኮነን፣ እዚ ማለት
  ድማ መደብኩም ንጅማር ዝኾነ መበገሲ ገንዘብ ክህልወኩም ኣኡሕተትን
 • እዚ ድማ፣ cotisations sociales (ማለት ን ማሕበራዊ ሱታፌ ዝግበር
  ፣ ማለት ን ኣሹራንቸ ማለዲ ፣ ን ካልእን ክኸውን ክፍሊታት ብ ቐሊል መገዲ ከም እተዋጽኡ ዘኽል መስርሕ ቀሊል እዩ,)
 • እንተደኣ ገንዘብ ዘየእተኹም። መዋጽኦ ግብሪን ቀረጽን ኣይትኸፍሉን ኢኹም
 • እቲ comptabilité ናይ ኣካውንታት (ወርሓዊ ስለ ዝቑረ ሕልኽላኽ ያብልኩምን)
 • እቲ ቲቪኣ ኣይትኸፍሉን TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
 • እቲ ብ ACRE ዝበሃል ሓገዝ እውን ን ምትብባዕ ትረኽብሉ

ክፍለጥ ዘለዎ :

 • (taxe sur la valeur ajoutée)
 • Vous pouvez bénéficier de l'aide à la création ou à la reprise d’entreprise ACRE
ኣገዳሲ!
L’ACRE ን 12 ኣዋርሕ ምስ ዘይእትሰርሑ፣ l’ARCE እዚ ድማ ብመስርሕ እዩ ዝሕለፍ ድሕሪኡ ኢኹም ናይቲ ዕድል ተጠቀምቲ
እትኾኑ። መረጋገጺ : ናይ መስርሕ ግንዲ
ናይ ዓመታዊ ኣታዊ ( እዚ ማለት ኣብ ዓመት )
 • 77 700 € ን ናይ ስነጥበብ artisanales ou libérales (ን ኣብነት ተርጎምቲን e : t, ደሊቨሪ ዝሰርሕ ፣ ኣማኻሪ ክሓልፍ የብሉን.). ;
 • 188 700 € ን ነጋዶ፣ (ን ኣብነት : ን ሸቓጣሸቐጥ, ፣ ሬስቶራንት ወዘተ…).

እንተደኣ እቲ ደረት ሓሊፍኩሞ። ናብ ኢንተርፕራይዝ ክትስየሩ ክትግደዱ ኢኹም

ነዚ ዓይነት ንጥፈታት እዚ ዝምልከት ዝርዝራት ኣብዚ ተዓዘቡ ici.

ብልጫታት ናይቲ እዚ ዓይነት ስራሕ :

 • ብውሱን ዓቐን ምስራሕ ንኽእል
 • ናይ ማሕበራዊ ክፍሊት (ን ኣሹራንቸ ማላዲን ካልእን
  ዝኽፈል , ን ናይ ስራሕ ሓደጋን ከልእን ዝኽፈል ይውሕደልኩም)
 • ከከም ኩነታትኩም ሾማጅ ኣለዎ sous conditions
ኣገዳሲ!
እዚ ስራሕ እዚ ንምጅማር፣ ናይ sécurité sociale définitif ክህልወኩም ኣለዎ
ከምኡውን ሓደ ናይ ባንክ ሕሳብ ክህልወኩም እዚ ማለት ድማ ካብ እቲ ፍሉጥ ሕሳብኩም ዝረሓቐ ክኸውን ይግባእ . RIB
ናይ ሓድሽ ሕሳብኩም ክህለኩም ይግባእ።.Il est nécessaire d'avoir un numéro de sécurité sociale définitif pour créer son auto-entreprise.

ከመይ ንገብሮ?

ኩሎም ነቲ ኩባንያ ዝምልከቱ ዓበይቲ ደረጃታት፡ ካብ ምጅማር (ምእዋጅ) ክሳብ መወዳእታ ናይቲ ንጥፈት (ምቁራጽ)፡ ከምኡ’ውን ምምሕያሻት፡ ኣብ https://formalites.entreprises.gouv.fr ክግበሩ ኣለዎም።

እዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ “ሓguichet unique”” እዩ፣ ማለት እቲ እንኮ መእተዊ ነጥቢ እዩ።

ማይክሮ-ኢንተርፕራይዝካ ንምእዋጅ፡ መጀመርታ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ኣካውንት ክትፈጥር ኣለካ፡ ኣብ "Déclarer". Declare” ዝብል ጠውቕ። ድሕሪኡ " "Première visite ? Créez-vous un compte " ዝብል ጠውቕ።

ኣምበኣርከስ ፣ናይ ገዛእ ርእስኹም ንግዲ ብወግዒ ምስ ተፈጥረ፡ ቁጽሪ ምዝገባ ትረክቡ፡ እቲ SIREN (9 ኣሃዛት) ከምኡ’ውን እቲ SIRET (SIREN + 5 ተወሳኺ ኣሃዛት፡ ስለዚ ብድምር 14 ኣሃዛት)ኣለዎ።

እዘን ክልተ ቁጽርታት ፍሉያት ኮይነን ትካልካ መንነት ንኽፍለጥ ዘኽእላ እየን፣ ከምቲ ናይ ትካል መንነት ወረቐት መለልዩ እዩ። እዞም ቁጽርታት ኣብ ኩሉ ኣገባባት ይሕተቱ።

ከምኡውን ብተወሳኺ ናይ APE ንጥፈት ኮድun code d'activité APE( (ቀንዲ ንጥፈት ዝፍጸም) ትረክብ፣ ናይ 4 ኣሃዝ + 1 ፊደል፣ እዚ ድማ ቀንዲ ጨንፈር ንጥፈታት ናይቲ ማይክሮ-ኢንተርፕራይዝ ከተለሊ የኽእለካ። እቲ ናይ APE ኮድ ሓደ ሓደ ግዜ “NAF code” ተባሂሉ’ውን ይጽዋዕ።

la branche d'activité principale de la micro-entreprise. Le code APE est aussi parfois appelé “code NAF”.

ኣገዳሲ!
ንግዳዊ ንጥፈት እንተፈጺምካ፡ ቅብኣት ክቢስ ወ ይKbis ወይ extrait K ኬ (ሕጋዊ ህላወ ንግዳዊ ኩባንያ ዘረጋግጽ ወግዓዊ ሰነድ) ክትሕተት ትኽእል ኢኻ። der sur ce site aprèsኣካውንት ምስ ፈጠርኩም ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኢደ ጥበበኛ እንተኾንካ ወይ ሊበራላዊ ሞያ ትሰርሕ እንተኾንካ ብክቢስ ኣይትጽሎን ኢኻ: ቁጽሪ SIREN ናትካ እኹል እዩ።

ንመዓልታዊ ምሕደራ ማይክሮ ኢንተርፕራይዝካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ site autoentrepreneur.urssaf.fr ናይ ኦንላይን ቦታ ክትፈጥር ኣለካ።

L’URSSAF ካብ ኩባንያታት ኣበርክቶን ኣበርክቶ ማሕበራዊ ድሕነትን ዝምዝግብን ዝእክብን ማሕበር ምሕዋይ ማሕበራዊ ድሕነትን ኣበል ስድራቤትን እዩ ዝቖመ ትካል እዩ።

ኣብ ውልቃዊ ቦታኻ፡ ንኹሉ ኣገልግሎታት URSSAF ንርእሶም ዝኽእሉ ሰባት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፤ቅጥዒ ናይ ኣክውንቲ ወይ ሕሳብ ናይ ንጥፈታት ሓንሳብ ምስ መላእኩም\ክን፣ እዚ ናይ መወዳእታ ዝተመልአ ቅጥዒ ኣብ ሕሳብኩም ክምዘግብ ኢዩ ::

እንተደኣ ኣብ ውልቃዊ ቦታኻ፡ ንኹሉ ኣገልግሎታት URSSAF ንርእሶም ዝኽእሉ ሰባት ክትረክብ ትኽእሉ ኢኹም፤

pace personnel, vous avez accès à tous les services de l’URSSAF pour les auto-entrepreneurs :

 • ኣኣታዊኹም ምግላጽወይ ምህባር
 • ብጽሒት ወይ ግብሪ ምኽፋል
 • ነቲ መረጋገጺ ሰነድ ክፍሊትኩም ዳውንሎድግበርዎ (affiliation, vigilance, contribution à la formation professionnelle, etc.) ;
 • ውሑስ መልእኽቲ ብምጥቃም ምስ ኣማኻሪ URSSAF ርኸቡ።

ብድሕሪኡ’ከ ?

ናትና ናይ ውልቃዊ\ት ትካል ወርሓዊ ወይ ኣብ ስልስተ ወርሒ ዴክላረ ክንገብር ከለና ፣ ናትና መጠን ገንዘብ ኣታዊና ክንሕብር ኣለና፣ ኣከፋፍላ ገንዘብ ከም ዝመረጽናዮ ክኽወን ይኽእል ::

ደክላረ ክንገብር ምስ እንደሊ በዞም ዝስዕቡ ዝርዝር ክንክተል ኣለና

:

 • ኣብ ኮምፑተርኩም ካብ እቲ ወብሳይት ናይእካፍ : autoentrepreneur.urssaf.fr
 • ወይ ቀጥታ ካብ ቴለፎንኩም ክከውን ይከኣል ኣዩ ብሳላ እቲ “AutoEntrepreneur Urssa‪f‬”ዝብል ኣብ (Android : PlayStore / IOS : App Store)ዝርከብ ኣፕሊኬሽናት

ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ መግለጺ፡ URSSAF ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ወይ ርብዒ ዓመት ክትከፍሎ ዘለካ መጠን ኣበርክቶ ይሕስብ። እቲ ንሕሳብ ዝሕተት ሚእታዊት ኣብ ንጥፈታትካ ይምርኮስ (ንኣብነት 21.2% ንኣገልግሎታት)። እቲ ገንዘብ ካብ ናይ ባንክ ሕሳብካ እዩ ዝውሰድ።

እቲ ናይ ምዝውዋር መግለጺ ዋላ 0 ዩሮ እንተረኺብካ ግዴታ እዩ። እንተተጋግኻ ድማ ንURSSAF ብምርካብ ነቲ ኣዋጅካ ከተዐርዮ ትኽእል ኢኻ።

ኣገዳሲ!
እቲ ናይ ምዝውዋር መግለጺ ዋላ 0 ዩሮ እንተረኺብካ ግዴታ እዩ። እንተተጋግኻ ድማ ን URSSAF ብምርካብ ነቲ ብምእዋጅ ክዕረ ይከኣኣል ኣዩ ።

ንነፍሲ ወከፍ ምስ ባዕሉ ዝሰርሕ ኩባንያ ዝሽየጥ ኣገልግሎት ወይ ፍርያት ፋክቱር ምውጻእ ግዴታ እዩ፣ ንጥፈታትካ (መልእኽተኛ ወይ መብጽሒ ሰብ፣ ተርጓሚ፣ ኣዳላዊ ወዘተ) ብዘየገድስ።

ኣብ ኩሉ ፋክቱራት ክሕበር ዘለዎ “ግዴታዊ ሓበሬታ” (ኣገዳሲ ሓበሬታ) ኣሎ፣ ኩሉ ኣብዚ ተዘርዚሩን ተገሊጹን ኣሎ ici.።

ብድሕሪኡ እቲ ዓሚል ነቲ ፋክቱር ናብቲ ንርእሰ-ንግዳዊ ንጥፈት ዝተወፈየ ናይ ባንክ ሕሳብካ (ካብ ውልቃዊ ገንዘብካ ተፈልዩ) ክኸፍሎ 30 መዓልታት ናይ ግዜ ገደብ ኣለዎ ። ኩሉ ዝተኣከበ ኣብ ፍሉይ ሰሌዳ ምጽሓፍ ድሕር ኣይትበል፣ ንሕሳብን ምሕሳብን ዕዳጋኻ ንምውህሃድ መታን ክጥዕም።


ኣገዳሲ!
ኣድራሻኻ እንተቐይርካ፡ ከም ምስግጋር ዋና ቤት ጽሕፈት ናይቲ ኩባንያ ስለዝቑጸር፡ ነቲ ሓድሽ ኣድራሻ ኣብቲ ሓደ መደበር መርበብ ሓበሬታ ክትቅይሮን ክትእውጅን ኣለኩም። sur le site du guichet unique.

ነቲ ናይ ንጥፈታት መግለጺ ኣብ ምግባር ቴክኒካዊ ጸገም ምስ ዝህሉ ምስ INPI ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም :

ንURSSAF ውን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም :

ኣገዳሲ: ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንሓደ ኣገልግሎት ኣብ እትራኸበሉ እዋን ቁጽሪ SIRET ወይ ቁጽሪ ማሕበራዊ ድሕነትካ ሒዝካ ምኻድ።

ኣገዳሲ !
እቶም ቀንዲ ሕቶታት ባዕሎም ዝሰርሑ ሰባት ኣብዚ ici, aveኣለዉ ፣ ምስ ሓፈሻዊ መልስታት።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marina bondarenkomarina bondarenkoተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት