Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምጥላብ ናይ ዕለተ ልደት ሰርትፍኬት ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 місяці тому

እንታዩ’ዩ ?

ሰርቲፊኬት ዕለተ ትውልዲ፣ ወግዓዊ ሰነድ ናይ ዕለተ ልደትን ቦታ ትውልዲ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ሰብ ዝሕብር ሰነድ እዩ።

እዚ ሰነድ ናይ ዕለተ ትውልዲ d’état civil (መንነት ወረቐት)ኣብ l’OFPRA (Office
Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides) ኣብ ዝበሃል ቤት ጽሕፈት ዝወሃብ እዩ።

L’OFPRA ኦፍራ፣ ብዘይካ ናይ ዕለተልደት ጥራይ ዘይኮነ፣ ካልእ ኣገደስቲ ዶክመንታት ን ስደተኛታት፣ ን ናይ ቁዕባ ወረቐት ዘለዎም (ስደተኛታት፣ ከምኡእውን ብዝተፈላለየ ወረቓቕቲ ዘለዎም ሰባት ):ን ኣብነት ሓደ ካብኡ l'acte de mariage ናይ መርዓ ወረቐት፣ ናይ ቤተሰብ ወረቐት ዕተለ ልደት ናይ ሞት ወዘተ l'acte de décès.

ሰርቲፊኬት ናይ ዕለተ ልደት፣ ኦፍራ l'OFPRA ሓደ ዶክሜንት document authentique (officiel) ወይዓዊ ወረቐት indispensable ሓያሎ ናይ ምምሕዳር ወረቐታትከም እኒ፣ (መርዓ፣ዜግነት፣ ንታሴራን …)ይጠቕም


ምፍላጡ ዘገድስ
ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ናይ ምጽናሕ ግዜ የብሉን፣ ማለት ኣብ ምሉእ ህይወትካ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ እዩ። ንሓዳር ወይ ንPACS ግን ትሕቲ 3 ወርሒ ዝኾነ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት (ቅድሚ 3 ወርሒ ዘይመልእ ብ Ofpra ዝተላእከ) ከተቕርብ ኣለካ።

ከመይ ንገብሮ?

ድሕሪ ናይ ኦፍራ ፣ ወረቐት ካብ l’OFPRA ኣወንታዊ መልሲ , ጠለብ ናይ ስደተኛ ሕቶኹም ምስ ተመለሰ። , ወይ እውን ብ la protection subsidiaire, ምስ ተረጋገጸልኩም፣ ናይ ትውልዲ ሰርትፍኬት ጠለብ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።.

ን ዕኡ ንምጥላብ ድማ ““reconstituer” votre situation (ዕለተ ትውልዲን ቦታን፣ ናትኩምን ናይ ወለድኹም፣ ), l’OFPRA ኣብ ናይ ዓድኹም ዘሎ ሰነድተጸሒፉ ከም ዘሎ ትኽክለኛ (እንተደኣ ሃልይኩም) ኮይኑ ልክዕ ከምቲ
ን ዑቕባ ክትሓቱ እንከለኹም ዝመላእክሞ ፋይል ፣ ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣላዎ።.

ኣገዳሲ!
እንተደኣ ፣ ንኦፍራ L'OFPRA ዝሃብኩሞ፣ ዶክመንት ዝርዝሩ ዘይብልኩም ኮይኑ፣ ን ኦፍራ ብ ደብዳቤ ጥራይ ክትሓትዋ ትኽእሉ ኢኹም ።

እቲ መስርሕ ፣ ግዜ ስለ ዝወስድ፣ ምእንቲ ጉዳይኩም ከትጓተት ቀልጢፍኩም ሕተቱ እምበር፣ ደንጉይና ናብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ l’OFPRA ከተቀላጥፍዎ ፣ ኣይትኽእሉን ኢኹም ።

ሽዑ እቲ ናይ ዕለተ ልደት ወረቐትኩም ምስ ተዳለወ፣ ን ዓኹም ኮነ ን ቤተሰብኩም
ክትሓቱ ኣለኩም ( እቶም ቤተሰብኩም መጻምዲ፣ ወለዲኹም ወይ ኣባሓጎን ዓባይ ወይ እኖሓጎ፣ ወይ እውን ደቂ ደቕኹም፣ ክኾኑ ይኽእሉ ) ንሱ ድማ ካብ ኦፍራ l’OFPRA ክወሃበኩም እዩ።

3 ዓይነት ዶክሜንታት ወይ ሰነዳት ኣለዉ :

rents :

  • እቲ ሓደ copie intégrale :ዝበሃል ኮይኑ፣ምሉእ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬት እዩ
  • - እቲ ሓደ copie intégrale :ዝበሃል ኮይኑ፣ምሉእ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬት እዩ
  • - እቲ ሓደ copie intégrale :ዝበሃል ኮይኑ፣ምሉእ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬት እዩ

- እቲ ሓደ copie intégrale :ዝበሃል ኮይኑ፣
ምሉእ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬት እዩ

-


ኣገዳሲ!
እዚ ቁጽሪ 9 ቁጽርታት ዘጠቓልለ ኮይኑ XX-XX-XXXXX ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ ናይ እቲ፣ ካብ ኦፍራ l’OFPRA. ዝስደድ ደብዳቤ ርኸብዎ


ብድሕሪኡ , ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹምlien : https://www.ofpra.gouv.fr/demander-un-acte :

  • ኣብቲ "Acte de naissanceዝብል ጠውዑ "Suivant" ዝብል .ድገሙ
  • bdHriAu“Moi” ou “Quelqu’un de ma famille”.ኣብዚ ጠውቑ
  • ነቲ ፎርሙላ ምልእዎ
ኣገዳሲ!
ድሕሪ ምጥላብኩም፣ሓደ ቁጽሪ un numéro de suivi :ክወሃበኩም እዩ። ነቲ ቁጽሪ ክሳብ እቲ መስርሕ ዝውዳእ ክትዕቅብዎይግባእ .

ብድሕሪኡ’ከ ?

ብ ኸመይ ከም እትከታልዎ ፣ ኣብዚ ሊንክ እዚ ብምጥዋቕ ፣ ኣብ ኦን ላይን ተኸታተልዎ።
la page des démarches en ligne ከምኡ ውን ሽዑ እቲ ናይ መከታተሊ ቁጽሪ ኣብ መስመር
ኣብቲ “Suivre ma démarche en ligne” ዝብል ጸሓፍዎ።

እንተደኣ ኣብ ዕለተ ልደትኩም ዝኾነ ዓይነት ጌጋ ሃልዩ፣ ንምዕራዩ ይከኣል እዩ።(ነቲ ክእረም ዘለዎ፣ ንምእራም). ናብ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ብጽሑፍ ስደዱ :

ምፍላጡ ዘገድስ!

ከከም ፋይልኩም ሕቶኹም ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ

ደብዳቤ ብምጽሓፍ ደብዳቤ ስደዱ avec ነቲ ጉዳይኩም ብዝጉእ ዘረድእ ኣድራሻና እዚ ዝስዕብ እዩ

OFPRA
201 rue Carnot
94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

ኣብኡ ናይ ኦፍራ ቁጽርኹም ምጽሓፍ ኣይትረስዑ

ኣገዳሲ
ናይ ኦፍራ ቁጽሪ ፋይል ክህልወኩም ይግባእ OFPRA ብፍላይ ኣብ እቲ


እትልእክዎ ደብዳቤ ን ካልእ ኩነታት፣ ሓደ ደብዳቤ ናብ ቤት ፍርዲ Tribunal ናይ Paris ፓሪስ፣ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ልኣኹ

Tribunal de PARIS
Parvis du tribunal
Section AC1 - Etat civil
75 859 PARIS CEDEX 17

ኣብ ላዕሊ ገጽ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marina bondarenkomarina bondarenkoተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rasharashaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
cm_ofpracm_ofpraኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
modernisation_protectionmodernisation_protectionኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ