ናይ ዕለተ ልደት ሰርትፍኬት፣ ን ኽወበኩም ምጥላብ

ናይ ዕለተ ልደት ሰርትፍኬት፣ ን ኽወበኩም ምጥላብ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ28 déc. 2022

እንታይ ኢዩ?

ሰርቲፊኬት ዕለተ ትውልዲ፣ ወግዓዊ ሰነድ ናይ ዕለተ ልደትን ቦታ ትውልዲ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ሓንቲ ሰብ
ዝሕብር ሰነድ እዩ።

እዚ ሰነድ ናይ ዕለተ ትውልዲ d’état civil (መንነት ወረቐት)ኣብ l’OFPRA (Office
Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides) ኣብ ዝበሃል ቤት ጽሕፈት
ዝወሃብ እዩ።

L’OFPRA ኦፍራ፣ ብዘይካ ናይ ዕለተልደት ጥራይ ዘይኮነ፣ ካልእ ኣገደስቲ ዶክመንታት ን ስደተኛታት፣ ን ናይ ቁዕባ ወረቐት ዘለዎም
(ስደተኛታት፣ ከምኡ
እውን ብዝተፈላለየ ወረቓቕቲ ዘለዎም ሰባት ):ን ኣብነት ሓደ ካብኡ
l'acte de mariage,ናይ መርዓ ወረቐት፣ ናይ ቤተሰብ ወረቐት le livret de famille,
ዕተለ ልደት ናይ ሞት ወዘተ l'acte de décès.

ሰርቲፊኬት ናይ ዕለተ ልደት፣ ኦፍራ l'OFPRA ሓደ ዶክሜንት document authentique
(officiel)ወይዓዊ ወረቐት indispensable ሓያሎ ናይ ምምሕዳር ወረቐታት
ከም እኒ፣ (መርዓ፣, ዜግነት፣ , ን ታሴራን …)ይጠቕም

i

ምፍላጡ ኣገዳሲ፣

ናይ ዕለተ ልደት፣ ዕለቱ ይወድቕ እዩ፣ ስለዚ ን ውሱን እዋን እዩ ዝጸንሕ፣ እንተኾነ፣ ናይ መርዓ ኾነ ፣ናይ ፓክስ፣ ወይ ምኽርሻም PACS, ምሕዳስ ዘየድለዩ እዩ።
ሓደ ናይ ዕለተ ልደት ወረቐት ነፍሲ ወከፍ 3 ኣዋርሕ (ብ ኦፍራ l’OFPRA ክለኣኽ ይከኣል).

ንመን ኢዩ ፧

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ቤት ጽሕፈት ኦፍራ l'OFPRA ናትኩም ንዝነበረ ናይ ትውልዲ ወረቐት ዳግማይ ኣፍልጦ ክህብ እውን ይኽእል።

ድሕሪ ናይ ኦፍራ ፣ ወረቐት ካብ l’OFPRA ኣወንታዊ መልሲ , ጠለብ ናይ ስደተኛ ሕቶኹም ምስ ተመለሰ። , ወይ እውን ብ la protection subsidiaire, ምስ ተረጋገጸልኩም፣ ናይ ትውልዲ ሰርትፍኬት ጠለብ ከተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም።.

ን ዕኡ ንምጥላብ ድማ “reconstituer” votresituation (ዕለተ ትውልዲን ቦታን፣ ናትኩምን ናይ ወለድኹም፣ ), l’OFPRA ኣብ ናይ ዓድኹም ዘሎ ሰነድ
ተጸሒፉ ከም ዘሎ ትኽክለኛ (እንተደኣ ሃልይኩም) ኮይኑ ልክዕ ከምቲ
ን ዑቕባ ክትሓቱ እንከለኹም ዝመላእክሞ ፋይል ፣ ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣላዎ።.

i ክፍለጥ ዘለዎ።:

እንተደኣ ፣ ንኦፍራ L'OFPRA ዝሃብኩሞ፣ ዶክመንት ዝርዝሩ ዘይብልኩም ኮይኑ፣ ን ኦፍራ ብ ደብዳቤ ጥራይ ክትሓትዋ ትኽእሉ ኢኹም ።

እቲ መስርሕ ፣ ግዜ ስለ ዝወስድ፣ ምእንቲ ጉዳይኩም ከትጓተት ቀልጢፍኩም ሕተቱ እምበር፣ ደንጉይና ናብ ቤት ጽሕፈት ኦፍራ l’OFPRA ከተቀላጥፍዎ ፣ ኣይትኽእሉን ኢኹም ።

2

ናይ ዕለተ ትውልዲ ቅዳሕ ዘድሊ እንተ ኾይኑ ብ ኦን ላይን ወይ መስመር

ሽዑ እቲ ናይ ዕለተ ልደት ወረቐትኩም ምስ ተዳለወ፣ ን ዓኹም ኮነ ን ቤተሰብኩም
ክትሓቱ ኣለኩም ( እቶም ቤተሰብኩም መጻምዲ፣ ወለዲኹም ወይ ኣባሓጎን ዓባይ ወይ እኖሓጎ፣ ወይ እውን ደቂ ደቕኹም፣ ክኾኑ ይኽእሉ ) ንሱ ድማ ካብ ኦፍራ l’OFPRA ክወሃበኩም እዩ።

3 ዓይነት ዶክሜንታት ወይ ሰነዳት ኣለዉ :

- እቲ ሓደ copie intégrale :ዝበሃል ኮይኑ፣
ምሉእ ናይ ዕለተ ልደት ሰርቲፊኬት እዩ

- እቲ ሓደ extrait avec filiation :
ዝበሃል ፣ ናይ ቤተሰብኩምን እንተላይ ዘጠቓለለ ፣ (ምሉእ ስም (ወይ ኣስማት), ዕለትን ቦታ ልደትን) ናይ ወለድኹም እንተላይዘለዎ ክኸውን እንከሎ

- እቲ ሓደ ድማ extrait sans filiation :
ዝበሃል ኮይኑ፣ ነቲ ዝምልከቶ ሰብ ጥራይ ዝርዝራት ዘለዎ እዩ።

i ክፍለጥ ዘለዎ። :

እዚ ንምግባር ፈለማ ናይ ኦፍራ ፋይል OFPRA. ክህልወኩም ይግባእ

እዚ ቁጽሪ 9 ቁጽርታት ዘጠቓልለ ኮይኑ XX-XX-XXXXX ኣብ ጸጋማይ ሸነኽ ናይ እቲ፣ ካብ ኦፍራ l’OFPRA. ዝስደድ ደብዳቤ ርኸብዎ

ብድሕሪኡ , ኣብዚ ብምጥዋቕ ክትጠልቡ ትኽእሉ ኢኹም : https://www.ofpra.gouv.fr/demander-un-acte

> ኣብቲ "Acte de naissanceዝብል ጠውዑ "Suivant" ዝብል .ድገሙ

> ካብኡ ኣብቲ “Moi” ኣነ ወይ ኣባላት
ቤተሰበይ “Quelqu’un de ma famille”.ዝብል ምረጹ

> ነቲ ቀጥዒ ምልእዎ

i

ምፍላጡ ዘገድስ፣ :

ድሕሪ ምጥላብኩም፣ሓደ ቁጽሪ un numéro de suivi :
ክወሃበኩም እዩ። ነቲ ቁጽሪ ክሳብ እቲ መስርሕ ዝውዳእ ክትዕቅብዎ
ይግባእ .

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ነቲ መስርሕ ተኸታተልዎ

ብ ኸመይ ከም እትከታልዎ ፣ ኣብዚ ሊንክ እዚ ብምጥዋቕ ፣ ኣብ ኦን ላይን ተኸታተልዎ።
la page des démarches en ligne ከምኡ ውን ሽዑ እቲ ናይ መከታተሊ ቁጽሪ ኣብ መስመር
ኣብቲ “Suivre ma demande en ligne” ዝብል ጸሓፍዎ።

ምዕባለ ሕቶኹም ተኸታተሉ።

እንተደኣ ኣብ ዕለተ ልደትኩም ዝኾነ ዓይነት ጌጋ ሃልዩ፣ ንምዕራዩ ይከኣል እዩ።
(ነቲ ክእረም ዘለዎ፣ ንምእራም). ናብ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ብጽሑፍ ስደዱ :

OFPRA
201 rue Carnot
94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

i

ክፍለጥ ዘለዎ :

ናይ ኦፍራ ቁጽሪ ፋይል ክህልወኩም ይግባእ OFPRA ብፍላይ ኣብ እቲ
እትልእክዎ ደብዳቤ ን ካልእ ኩነታት፣ ሓደ ደብዳቤ ናብ ቤት ፍርዲ Tribunal ናይ Paris ፓሪስ፣ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ልኣኹ :

Tribunal de PARIS
Parvis du tribunal
Section AC1 - Etat civil
75 859 PARIS CEDEX 17

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
216 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Ofpra

Ofpra