Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Mission Locale Sud Jura

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኣበይ ?

ምርካብ ሓገዝ ኣብ ሞያውን ውልቃውን ፕሮጀክትኹም

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ን ካብ 16 ክሳብ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ውልቃውን ሞያውን ፕሮጀክቶም ንምህናጽ ብሕታዊ ንምርካብ ዝዓለም መደብ እዩ።

  • ስራሕ ወይ ስልጠና ንምርካብ
  • ከምኡስን መንበሪ ንምርካብ
  • ምግዓዝ፣ ዞባ ምቕያር
  • ንነብስኻ ምሕብሓብ
  • ወረቓቕትኹም ኣዘምኑ
  • መሰላትኩምን ግቡኣትኩምን ምፍላጥን ምርዳእ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስ ውሱን ወይ ሓደ ኣማኻሪ ወይ ኣማኻሪት ምስ ድሌታትኩምን፡ ፕሮጀክትኹምን፣ መንገዲ ሞያኻን ዝተመጣጠነ ደገፍ ንምግባር።

ኣብ ኩነታትኩም ተመርኮሰ ብሕታዊ ምኽሪ ምርካብ።

ስራሕ ንምርካብ ስልጠና ወይ ልምምድ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኺም።

ከምኡውን እቲ ናይ ከባቢ ተልእኾMission Locale ንመዓልታዊ ህይወት ሓገዝ ክትረክቡ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

  • ብስልኪ፡ 03 84 87 02 56
  • ወይ ድማ ብቐጥታ ኣብቲ ቦታ ንዑ ርኣዩና።
ላ ሚሽን ሎካል ኣብ 12 ቦታታት ብሓጎስ ይቕበለኩም (ዝርዝር ርክብና ንምርካብ ኣብ ታሕቲ ካርታ ርአ)።

ኣብዚ ici.መርበብ ሓበሬታና ክትበጽሑ ትኽእሉ ኢኹም ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

9 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
mission locale sud juramission locale sud juraኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
djedodjedoተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት