Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ ESPERER 95

ESPERER 95
ኣዳላዊESPERER 95

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዝለኦኣለ 24 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም

ኣበይ ?

ተመሃሩ ቋንቋ ፈረንሳ ብዲጂታል ቴክኖሎጂ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 13 jours

እንታዩ’ዩ ?

ምእንቲ ትምህርቲቋንቋ ፈረንሳን ዲጂታልን ክትመሃሩ እሞ ከምኡ’ውን ገዛእ ርእስኹም ክኢልኩም ንምስራሕን ምንባርን ክትክእሉ ብሕታዊ ደገፍ

እቲ መመልከቲ እዋን ዓመት ምሉእ ተቐባልነት ኣለዎ፡ ቦታ እንተሃልዩ ድማ ብቕልጡፍ ስልጠና ትጅምሩ ትኻሉ ኢኹም ፣ ከምኡ እውን ኣብ ዝኾነ እዋን ካብቲ ስልጠና ክትወጽእ ናጻ ኢኹም።

ትምህርቲ ኣብ መዓልቲ ካብ ሰዓት 9:00 ክሳብ 16h30 ወይ ምሸት ካብ 16:30 ክሳብ 19:30 .

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ደረጃ ኣፋውን ጽሑፋውን (ኣደማምጻ፡ ምርዳእ ወዘተምእንቲ ) ምምሕያሽን ምእንቲ ክኽእሉ
  • ኣብ ናይ ስራሕ ወይ መዓልታዊ ህይወት ኩነታት ክትረዳዳእ ምኽኣል
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኮርስ ዝተበጽሐ ደረጃን ዝተዛዘመ ሰዓታትን ዝሕብር ናይ ስልጠና ምስክር ወረቐት ይወሃብ።
  • ምእንቲ ኮምፒተርን ናይ ቤት ጽሕፈት ሶፍትዌርን ምጥቃም ተማሃር
  • ኣብ ኢንተርነት ከመይ ጌርኩም ከም እትጓዓዝን ብናጻ ስጉምትታት ከም እትወስድን ምፍላጥ።
  • ብዛዕባ እቲ ትካል ዘለኩም ፍልጠት ኣማዕብሉ: ስርሓት: ደረጃታት ወዘተ።
  • ኣብ ስራሕ ኣቃውማኹም ብከመይ ጌርኩም ከም እተመዓራርዮ ፍለጥ: ማሕበራዊ ስርዓታት: መሰላትን ሕግታት ህይወትን ከተኽብር...ወዘተ ከኣሉ

ከመይ ንገብሮ?

ከምኡውን ኣብ ናይ ሓበሬታ ኣኼባ ክትሳተፍን ቅድሚ ልምምድ ምጅማርካ ናይ ፈረንሳ ፈተና ክትወስድን ትኽእል ኢኹም።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

9 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
esperer95esperer95ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
djedodjedoተርጓሚ/ሚት
amir69amir69ተርጓሚ/ሚት
duliepaolenaduliepaolenaተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት