Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Ateliers Français Langue Étrangère (FLE)

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ስደተኛታት, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 3 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ረቡዕ

ኣበይ ?

ምእንቲ ናጻ ክትኮኑም ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 21 jours

እንታዩ’ዩ ?

ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካን ኣብ ስራሕካን ናጻ ክትከውን ምስ ደረጃኻ ዝተመጣጠነ ኮርሳት ፈረንሳ ንምርርካብ ተሕእገዙ

ዓላማታቱ ድማ :

  • ናይ ቃልን ብጽሑፍን ብጽሑፍን ብዝበለጸ ምዝርራብ
  • ርእሰ ተኣማንነት ረኸብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ምእንቲ ብዛዕባ ሞያዊ ድሕረ ባይታኻን ክእለትካን ተዛረብ ምኽኣል
  • ብተወሳኺ እውን ምስ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ዝተኣሳሰር ቃላት ተማሃር።
  • ብጉጅለ ቋንቋን ፈረንሳ ተማሃሩን ብሓባር ንሰጉሙን።
  • ኣብ ፍሉያት ዓውደ መጽናዕትታት ተሳተፍ: ዝርርባት ምስማዕ፣ ናይ ምርዳእ ልምምዳትን ተራ ጸወታታትን።
  • ስልጠና ወይ ስራሕ ንምርካብ ኣብ ኢንተርነት መጽናዕቲ ግበር
  • ምምሕዳራዊ ኣሰራርሓታት ምፍጻም።
ምፍላጡ ዘገድስ
ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ንምፍጻምን ፈረንሳ ንምልምማድን ዲጂታላዊ መሳርሒታት (ኮምፒተር፡ ሞባይል ኣፕሊኬሽናት) ናይ ምጥቃም ተኽእሎ ኣለካ።

ከመይ ንገብሮ?

ምስ እትደልዩ ንዝያዳ ሓበሬታ ብስልኪ ቁጽሪ 05 49 30 08 50 ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
sylvie mli poitierssylvie mli poitiersኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
duliepaolenaduliepaolenaተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት