Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Formation de français quotidien et professionnel

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2
ፍሉያት ተሳተፍቲቤተሰብን ፣ ቆልዑ ፈረንሳን, ደቐንስትዮ, ንኡሳት, ዓበይቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝተሓተ 3 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 7 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ መደብ እዚ እንተወሓደ ኣብ ሰሙን 7 ሰዓታት ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኮይኑ ፤ ዕላማኡ ድማ

 • ንምብጻሕ ደረጃ A2 ወይ B1 ምብጻሕ
 • ኣንተላይ ባህሊ ፈረንሳ ምድህሳስን።
 • ኣብ መወዳኣታ ስራሕ ንምርካብ ድሉዋት ንምዃን እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

- ምንባብን ምጽሓፍን ንክትመሃሩ
- መዓልታዊ ስነ-ቓላት ንኽትፈልጡ
- ኣብ ዝተፈላለየ ውልቃውን ሞያውን ኩነታት ክትገብሩ ወዘተ።

- ኣብቲ ኣብ ፈረንሳ ዘሎ መሰላትን ግቡኣትን ምፍላጥ
- ባህሊ ምርዳእ ክትካሉ
- ምስ ሓደስቲ ሰባት ተራኸብ፣ ኣካል ናይ ሓያሎ ጉጅለታት ንኽትሳተፉ።
- ውልቃውን ሞያውን መርበብ ምስፋሕ ክትገብሩ።

- ብሳላ እዚ መደብ ስራሕ ወይ ስልጠና ኣብ እትደልየሉ እዋን ብሕታዊ ደገፍ
- እንተላይ ሓባራዊ ሓበሬታ ዓውደ መጽናዕትታት ኣብ ሞያዊ ዛዕባታት ክትሳተፉ ክትክእሉ
- ኣቀራርባ ስራሕቲ ዝቆጽሩ ዘለዉ ዓውድታትን ትካላትን ክትላለዩ ።

ከመይ ንገብሮ?

 • ብተሌፎናትና :
  04 91 98 50 76
  04 91 08 01 30
  06 72 35 56 78
 • ካምኡ ውን ናብ ኣብ ቤት ጽሕፈት ትካል ልምዓት፣ ስልጠና፣ ሓበሬታን ምትሕብባርን (ADFIC)
  26 rue Saint-Savournin
  13 001 Marseille
  ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8፡30 ክሳብ 12 እዩ
ኣብ ላዕሊ ገጽ

8 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
adfic formationsadfic formationsኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
djedodjedoተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት