Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ SAS-ATJR

Audacia
ኣዳላዊAudacia

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም

ኣበይ ?

ምርካብ ግቡእ ሓገዝን እንተደኣ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ሃልይኩም

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 21 jours

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ን12 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ግዝያዊ መንበሪን ማሕበራዊ ደገፍን ንትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚኦም ንዝኾኑ ሰባት እሞ ትሑት ኣታዊ ወይ ኡም ጸጋታት ዘይብሎም ተጠቀምቲ ኣህጉራዊ ሓለዋ ወይ ወረቐት ዘለዎም ዝወሃብ ምስናይ እዩ ።

ዓላማታታቱ ድማ :

  • ኣብ ሞያዊ ውህደትካ ዕዉታት ንልዃን ።
  • ምርካብ መንበሪ ገዛ ናጻ ኩኑ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስ መንእሰያት ኣብ ማእከል ከተማ ፖይቲየስ Poitiers ኣብ ዝርከብ 4 መደቀሲ ክፍልታት ዘለዎ መንበሪ ገዛ ወይ ኣብ ሻተለሮልትChâtellerault. ኣብ 2 መደቀሲ ክፍልታት ንክትቅመጡ ክትረኽቡ ትኽሉ ኢኹም ኢኹም።

ምእንቲ ሞያዊ ውህደት ኣብ እትገብርዎ ስጉምታ ኣብ ምውሳድ ክትድገፉ ትኽእሉ ኢና : ኣብ ከባብያዊ ተልእኾ ምምዝጋብ Mission Locale: ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንሞያ ንምስልጣን ወይ ስራሕ ንምርካብ።

ኣብተን 12 ኣዋርሕ፡ ንመንበሪ ከተመልክቱ ወይ ክትጠልቡ ትኽልኡ ኢኹም። ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ሃቢታ ጀውነስ ክትቅበሉ ክትሕገዙ ኢኹም።

ምስ ኣብ ዕድሜኹም ዘለዉ መንእሰያት ኣብ ጽቡቕ ሃዋህ ክትህሉ ኢኹም።

ሓገዝ ክትረክብን ኣብ ስፖርትን ትርፊ ግዜን ክትሳተፍን ትኽእል ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

ንዝያዳ ሓበሬታ ብኢመይል atjr86.pm@audacia-asso.fr ስደዱ

ነቲ ዘሰንየኩም ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ካብዚ ስርዓት ተጠቃሚ ክኸውን ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ።

ምስ SIAO (reception and orientation integration system) ርክብ ብምግባር ምምሕዳራዊ ኣሰራርሓታት ክከናኸን እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
afifilla bouchemaafifilla bouchemaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
duliepaolenaduliepaolenaተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት