Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Tous Mobilisés Tous Employables

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2, B1
ፍሉያት ተሳተፍቲደቐንስትዮ, ንኡሳት, ዓበይቲ, ሰብ ፍሉያት ጾታ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 3 ን 9 ዘሎ ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 5 ሰዓት ኣብ መዓልቲ
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ

ኩነታት

ናይ CIR ን ናይ OFII ኮርሳት ወዲእኩም እንተኮይንኩም
መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምርካብ ደገፍ ድሕሪ ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃርካ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብቲ ን11 ሰሙን ዝጸንሕ ጽዑቕ ስልጠና ኮርስ ኮይኑ ንዓውደ መጽናዕትን ምውጻእን ንዝስዕቡ ነገራት ክሰቡ፤

  • ቋኑቋ ፈረንሳ (ጽሑፍ/ኣፋዊ) ምምሃር፣
  • ምርካብ ስራሕ ወይ ስልጠና ምርካብ፣ .
  • ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ምምሃር፣
  • ሞያዊ ምስክር ወረቐት (DELF) ምሕላፍ።

ከምኡ እውን እዚ ስልጠና እዚ ንኽትገብሮ ዘኽእለካ፤

  • ካብ ሓደ ደረጃ ፈረንሳ ናብ ካልእ ደረጃ ምግዓዝ
  • ኣብ ሓጺርን ማእኸላይን እዋን ሞያዊ ፕሮጀክትኩም ሃነጽዎ የኽለኩም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ከምኡ ውን ምስ ደረጃኻ ዝተመጣጠነን ብሞያዊ ኣሰልጣኒ ዝቆጻጸርን ኮርሳት ፈረንሳ ትከታተል።

ፈለማ ሞያዊ ኣማኻሪ ውህደት ስራሕ ወይ ብቑዕ ስልጠና ንምርካብ ይሕግዘኩም። ን9 ኣዋርሕ ብውልቃዊ ክትትል ክትጥቀም ትኽእሉ ኢኹም ።

ምፍላጡ ዘገድስ
ሓባራዊ ንጥፈታት ይቐርብ፡ ማሕበራውን ሞያውን ውህደት ዓውደ መጽናዕትታት፡ ምርኢታት፡ ባህላዊ ምውጻእ፡ ትያትር ወዘተ።

ኣንተደኣ ደረጃኹም እንተፈቒዱሉ ናይ DELF ፈተና (ዲፕሎማ ትምህርቲ ብፈረንሳ) ብነጻ ክትወስድ ትኽእሉ ኢኹም።

ነጻ ዲጂታላዊ ስልጠና ክትከታተል ዕድል ኣሎካ (20 ሰዓታት)።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኮርስ ናይ ስልጠና ምስክር ወረቐት ይወሃብ።


ምፍላጡ ዘገድስ
ነዚ ስልጠና ንምክትታል ብቋንቋ ፈረንሳ ደረጃ A2 ክህልወካ ኣለዎ።

ከመይ ንገብሮ?

  • መመልከቲኹም ናብ tmte@aurore.asso.fr ስደዱ
  • ንወ/ሮ ማናል ጋዛውኣነ ብ Manal GHAZOUANE06 24 26 17 74 ደውሉ።

ወይ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Plateau Urbainፕላቶ ኡርቤን ንዑ ንራኸቡና፤
13 rue de Santeuil ዝርከብ ምዃኑ ይፍለጥ
75005 - ፓሪስ

ንምፍላጡ ዝሕግዝ
ናብ 3ይ ደርቢ ኬድካ ናብ ማዕጾ 319 ኢና እንርከብ ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
lntmtelntmteኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
zizinskazizinskaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
nour alhoudanour alhoudaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት