Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ MJC de la région d'Elbeuf

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2, B1, B2

ዋጋ

10€ ሓንሳብ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 9 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 4 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳን ምርካብ ደገፍ ረኸብ ኣብ ኣገደስቲ ነገራት ናይ ህይወት

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 19 jours

እንታዩ’ዩ ?

ምእንቲ ኣብ ምፍላጥ ቋንቋ ፈረንሳ ክትግስግሱ ምስ ደረጃኹል ዝተመጣጠን ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲ

ኣብ ሓያሎ ዓውድ መጽናዕትታትን ንጥፈታትን ተሳተፉ

 • ሓባራዊ ናይ ቋንቋ ዓውደ መጽናዕትታት፡ ምጽሓፍን ምንባብን ክሳብ ደረጃ B2ምብጻሕ
 • ዓውደ መጽናዕቲ ንባብ፡ ጽሑፋት ዓው ኢልኩም ኣንብቡ
 • ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ኣደማምጻ፡ ንምምሕያሽ ኣዝርብ ንኸተዘውትሩ ዝሕግዝ መደብ
 • “መደረታት ” ዓውደ መጽናዕትታ (ንደቂ ኣንስትዮ ዝተሓዝአ)፡ ብዛዕባ ጾታዊ ማዕርነት ምዝታይ
 • “ቦታኹም ርኸቡ” ዝብል ንጥፈታት፡ ባህላዊ፡ ስነ-ጥበባዊ፡ ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ምርካብ ትካላትን ግዝኣትን።

ምፍላጡ ዘገድስ!
ክፍልታት፡ ዓውደ መጽናዕትን ንጥፈታትን ንኹሉ ክፉት እዩ።
ንመዝገብ ዝኸውን ክፍሊት ኣባልነት፡ ኣብ ዓመት €10 ምኽፋል ይግበኣኩም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

 • ምእንቲ ብኣፋውን ብጽሑፍን ብዝበለጸ ምዝርራብ ምኽኣል
 • ከምኡውን ኣብ ድምጽን ኣደማምጻን ምትኳር።
 • እቲ ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ዝግበር ሓገዝ፡ መንበሪ ፍቓድ ክኹን ፡ ናይ ክፍሊት መሰላት ወዘተ።
 • ሓገዝ ኣብ መዓልታዊ ኣገባባት ህይወት፡ ምንቅስቓስ፡ ክንክን ህጻናት ወዘተ ን ሕግዝ።

እዚ ኣብ ሰሙን ዝተፈላለዩ መደባት ይቐርቡ፤

 • ስፖርትን ሓደ ካብ ንጥፈታት እዩ፣ ብሳልኡ ጽቡቕ ም ንጥፈታት (ብሓገዝ ኣሰልጠንቲናይ ስፖርት፡ ክኢላታት ጽባቐን ክኢላ ሶፍሮሎጂን)
 • ጽሑፍ ዓውደ መጽናዕቲ/ታሪኽ ህይወት፡ ምስ ጸሓፊ ምርኻብ
 • ናይ ስእሊ ዓውደ መጽናዕቲ፡ ስእሊ ደቂ ኣንስትዮ ከም ካርቱን...

ከመይ ንገብሮ?

ንምምዝጋብ ምስ እትደልዩ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፤

ኣብ ላዕሊ ገጽ

9 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
mjcmjcኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት