Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Cours de français Promofemmes

Promofemmes
ኣዳላዊPromofemmes

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2, B1, B2
ፍሉያት ተሳተፍቲደቐንስትዮ

ዋጋ

3.5€ ሓንሳብ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 2 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኣበይ ?

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ንመዓልታዊ ህይወት ዝጠቕም

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un mois

እንታዩ’ዩ ?

ምእንቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ናጻን ርእስኹም ዝከኣልኩም ንምዃን ትምህርቲ ፈረንሳ ተኻታተሉ፤

 • ፈረንሳ ከም ናይ ወጻኢ ቋንቋ ኮርስ (ምጽሓፍን ምንባብን ኣብ B2): ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ መንጎ ሰዓት 9h30 ክሳብ 16h30 (ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ንኽልተ ሰዓታት)
 • ትምህርትታት ስሌትን መዐቀኒታትን ንመዓልታዊ ህይወት፡ ሰሉስ ንግሆ ወይ ረቡዕ ንግሆ ካብ ሰዓት 9h30 ክሳብ 16h30
 • ዓውደ መጽናዕቲ ኣደ/ውላድ፡ ሰኑይ ካብ ሰዓት 1፡30 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 3፡30 ድሕሪ ቀትሪ ንመፍትሒ ክንክን ህጻናት ዘይብለን ኣዴታት
 • ቤት ትምህርቲ ወለዲ፡ ሰሉስ ካብ ሰዓት 8፡45 ክሳብ 10፡45 ፡ ሓሙስ ድማ ካብ ሰዓት 8፡45 ክሳብ 10፡45 ንወለዲ ካብ ናይቲ ከባቢ ኣብያተ ትምህርቲ።
ምፍላጡ ዘገድስ
ብቋንቋ ዓረብኛ፣ እንግሊዝኛን ቱርኪን ተርጎምቲ ኣለዉና ተረኺቦም ኣለዉ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

 • ምእንቲ ብኣፋውን ብጽሑፍን ብዝበለጸ ምዝርራብ
 • ቁጽርታትን መሰረታዊ ቅመራ ንምፍላጥ
 • ኣብ (ኣድራሻ፡ ኣንፈታት፡ መጓዓዝያ ከተማ) ከምኡ’ውን ሰዓት (ሰዓት፡ መደብ ናይቲ መዓልቲ) መንገድኹም ንምፍላጥ ክትክእሉ
 • ስራሕ ንምድላይ ምእንቲ ክትክእሉ
ምፍላጡ ዘገድስ!
ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ቅድሚ እቲ ዝበለጸ ዝሰማማዕ ኮርስ ምርካብ ምጅማር ይግምገም።
ቀዳመ ሰንበትን ምሸትን ኣብ ሰሙን ዕረፍቲን ትምህርቲ የለን።

ማሕበርና ንደቂ ኣንስትዮ ዝተሓዝአ ኮይኑ፡ ተመኩሮታትኩም ክትዛተዩን ክትለዋወጡን፡ ብዛዕባ ባህልታትኩም ክትዛረቡ፡ ብዛዕባ ህይወት ከም ወላዲ ሕቶታት ክትሓቱ ዕድል ምርካብ ይከኣል...

ከከምቲ ዘሎ ቦታታት፡ ኣብቶም ዛዕባ ንዝካየድ ዓውደ መጽናዕቲ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም፤

 • መሰረታዊ ትምህርቲ ሒሳብ
 • ስልጠናን ስራሕን ንምርካብ ይሕግዙ
 • ኣብ ምምሕዳራዊ ኣገባባት ምሕጋዝ
 • ባህልን ርኽበት ህይወትን ፈረንሳ
 • ናይ ወለዲ ደገፍ ጉጅለ
 • ሳይንስ ኮምፒተር
 • ምክሻን
 • ስልጠና ስፌት ።
 • ስፖርት
 • ናይ ጥዕና ዓውደ መጽናዕቲ
 • ምድራፍ

ከመይ ንገብሮ?

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 9h ክሳብ 17hንራኸብ። ኣብ ኣድራሻና 18 Rue du Cloître, 33000 Bordeaux ኣብ ቮርዶ .

ቤት ጽሕፈትና ፣ ን ምንቅስቓስ ዝጽገሙ ዝንኩላን ፣ ኣብ ግምት ዘእተወ መሳለጥያ ኣሎና
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
promofemmes saint michelpromofemmes saint michelኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
sam2711-plsam2711-plተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rama anzourama anzouተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
amelizaamelizaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት