Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Café de conversation

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ምስታፍ ኣብ ዕላል ምስታፍን ኢህን ምሂን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ምእንቲ ናይ ቋንቋ ፈረንሳዊ ከተመሓይሹ ትደልዩ ዲኹም? ኣብቲ ናይ ዕላል ወግዒ እንዳ ሻሂ ርኸቡና!

እዞም ወግዕታት ብቋንቋ ፈረንሳ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ንምዝታይን ብኣፍ ልምምድ ዝግበር ምልውዋጥ ህሞታት እዮም።

ዓላማታቱ ድማ :

  • ምእንቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ሓሳብኩም ክትገልጹ ምኽኣል
  • ከምኡውን ምስዝተፈላለዩ ኩሉ መበቆል ዘለዎም ሰባት ምልውዋጥ።
ምፍላጡ ዘገድስ!
እዚ ወግዒ እዚ መእተዊኡ ብነጻ እዩ: ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ ምምዝጋብ ኣየድልን።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብዚ መደብ ዓውደ መጽናዕትታት ንኹሉ ክፉታት ኮይኖም፡ ንጀመርቲ ወይ ማእከላይ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳ ዘለዎም ሰባት ዝዓለመ እዩእዮም።

እዚ ማለት ተሳተፍቲ ብምዝራብን ብምስማዕን ቋንቋ ፈረንሳኻ ከተመሓይሽ ትኽእል ኢኻ።

እቶም ዓውደ መጽናዕትታት ብነጻ ኮይኖም ። ዝተፈላለዩ ቴማታት (ዕዳጋ፡ በዓላት፡ ቀዳሞት ኣስማት ወዘተ) ክትምክትን መዓልታዊ ዝያዳ ናጻ ኴይንኩም ክትንቀሳቐሱ የኽእለኩም እዩ።

ምስ ፈረንሳ ዘይዛረቡ ሰባት ምስ እትራኸበሉ እዋን፡ ካብ ነንሕድሕድኩም ክትመሃሃሩን ሓደስቲ ባህልታት ምድህሳስን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ።

ከመይ ንገብሮ?

  • ብስልኪ ደውሉልና፡ 04 78 78 12 12
  • ከምኡውን ብቐጥታ ኣብቲ ቦታ ተራኸቡና: Médiathèque du Bachut - 2 Pl. du 11 Novembre 1918 - 69008 Lyon እዩ ኣድራሻና

ድግግም ዓውደ መጽናዕትታት :

  • 1 ሰሉስ ኣብ ወርሒ ሰዓት 14.
  • ከምኡ’ውን 1 ዓርቢ ኣብ ወርሒ ሰዓት 17፡30 .

ምሉእ መደብ ኣብዚ ጠውቑ disponible en cliquant ici.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
gblanc@bm-lyon.frgblanc@bm-lyon.frኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
issam boulekissam boulekተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት