Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ le jardin Mélanie

Tunaweza
ኣዳላዊTunaweza

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ምክንኻን ጀርዲን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ኣብ ህዝባዊ ጀርዲን ዝግበር ናይ ጉጅለ ንጥፈታት ከም እኒ

  • ኣብ ጀርዲን ምዕያይ
  • ፍረታትኣፍሪኻ ምጥቓም
  • ንኣግራብንፍረታት ምሕብሓብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣቲ ኣታኽልቲ ኣኣብ እትከንኸኑ እዋን ምስ ኣዕሩኽትኻ ደስ ዘብል ንጥፈት ትገብር፣ ናይ ምዝራብ ክእለትኩም ድማ ብ እኡ ኣቢሉ ንምምሕያሽ ይክእል ።

ምስ ሰብ ሞያ ዝያዳ ክእለት ንምርካብን ፍረታት ኣግራብ ብከመይ ከም እትከናኸን ንምምሃርን ስልጠና ርኸቡ።

ፍረታት ብምእካብ ፣ ምብላዕን ካምኡውን ዝተፈላላየ መልክዕ (ጽሟቕ ፣ ኮምፖት፣ ፣ ችፕስ ፣ ምስ ኣቸቶ ብምኽዋስ ምዕቓብ ወዘተ ... ምኽዛን ይከኣል)።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ላዕሊ ገጽ

10 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
tunawezatunawezaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
abdulrahmanabdulrahmanተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት