Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Des mots d'ancrage

Mot à Mot
ኣዳላዊMot à Mot

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 2 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ሓሙስ, ዓርብ

ምርካብ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ትምህርት ቋንቋ ፈረንሳ ኮርሳት ኣብ ማርሴ Marseille ብጽሑፍ ዝርርብ ደረጃኹም ንምምሕያሽ፣ ኣብ እዚ ዝስዕብ ዕላማ

  • ኣብ መዓልታዊ ህይወት ናጻ ምዃን፣ ርእስኹም ምኽኣ .
  • ስራሕ ንምርካብ፡ .
  • ዝበለጸ ትምህርቲ ደቅኹም ንኽትሕግዙ ደግፉ... ወዘተ

ክፍለጥ ዘለዎ!
ንፈተና ቋንቋ DELF B1 ንምድላው ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ መዓልታዊ ህይወት፡ከምኡ ውን ሞያዊ ህይወት ወይ ምስ ትምህርቲ ደቅኹም ብዝተኣሳሰር ብቋንቋ ፈረንሳ ብቃላትን ብጽሑፍን ዝሓሸ ርክብ ክትገብሩ ምእኝቲ ዝሕግዝ ትምህርቲ።

ቋንቋ ፈረንሳ ብዝበለጸ ክትዛረብን ክትጽሕፍን ርእሰ ተኣማንነት ክትረክብ ኣለኩም። ኣብ እዋን ናይ ጽሑፍ ዓውደ መጽናዕቲ እውን ኣብ ምናኔኻ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ።

ኣብ ባህላዊ ዑደት ፡ ፕሮጀክትታት ምስታፍ ፡ እንተደሊና ድማ ኣብ ሕብረተሰባዊ ህይወትን ምሕደራ ማሕበርን ክትሳተፍ እውን ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ናይ ፈረንሳ ኮርስ ምስታፍኩም ምስ ብዙሓት ሓደስቲ ሰባት ክትራኸብ ዕድል እውን እዩ።

እቲ ብ ንB1 ንዜግነት ክትረክቡ ክህልወኩም ደለዎ ደረጃ ምብጻሕ ምድላው ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ነቲ ናይ ኮድ ፈተና ንምሕላፍን ፍቓድካ ክትረክብን ንሃይዌይ ኮድ ንምርዳእ ክትሕገዙ ትኽእሉ ኢኹም።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ግዜ ምዝገባን እንቋዕ ደሓን መጻእኩምን ብቐጥታ ኣብ ግዜ ሶኒ ፣ ካብ ዕረፍቲ ትምህርቲ ወጻኢ፣ ካብ ሰዓት 14 ክሳብ 16

ኣድላዪ እንተኾይኑ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፤


ምፍላጥ ዘለዎም
እቶም ዓውደ መጽናዕትታት ካብ መስከረም ክሳብ ሰነ ይካየዱ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
mot à motmot à motኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
réfugiéréfugiéተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
cam.cam.ተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት