Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Kabubu

Kabubu Lyon
ኣዳላዊKabubu Lyon

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኣበይ ?

ምጽዋት ስፖርት ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ Lyon et Villeurbanne ዝካየድ ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ነጻን ንኹሉ ክፉትን፤

 • ናይ ውሽጢ ገዛ ኩዕሶ እግሪ
 • ኩዕሶ ሰኪዔት።
 • ምሕምባስ
 • ሳዕስዒት
 • ባድሚንተን ዝበሃሉ ምሁራት ምዃኖም ይፍለጥ
 • ምጉያይ...ወዘተ

ሰሙን ሰሙን እቲ መደብ ዝተፈላለየ እዩ።

ክፍለጥ ዘለዎ
ንደቂ ኣንስትዮ ዝተሓዝአ ንጥፈታት እውን ኣሎ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣሰልጠንቲ ነቲ ንጥፈታት ምስ ኣካላዊ ደረጃ ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ የተዓራርይዎ፣ እቲ ሃዋህው ጽቡቕ ግዜ ንምሕላፍ ምሕዝነታዊ እዩ።

ከምኡውን ምስ ኣሰልጠንትን ተሳተፍትን ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ኣብ እዋን እቲ ንጥፈት ድማ ክትላለዩ ትኽእሉ ኢኹም።

ቋንቋ ፈረንሳ ክትዛረቡን ክትሰምዑን፡ ቃላት ክትመሃርን ደረጃኹም ከተመሓይሹን ዝሕግዝ ዕድል እዩ።

ሓደስቲ ስፖርት ክትድህስሱ ዕድል ኣለካ፣ ብነጻ።

ንኣብነት ዝተሓዋወሰ ንጥፈታት፤

 • ምዕባለ ምብራኽ
 • ጭዋዳታት ምድልዳል
 • ምጉያይ
 • ባድሚንተን ዝበሃሉ ምሁራት ምዃኖም ይፍለጥ
 • መሐመሲ
 • ኩዕሶ ሰኪዔት።
 • ሳዕስዒት

ከምኡ’ውን 100% ንጥፈታት ደቂ ኣንስትዮ፤

 • ብቕዓት 100% ደቂ ኣንስትዮ
 • 100% ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ
 • ዮጋ 100% ደቂ ኣንስትዮ
 • ልኡም ጂምናዝየም 100% ደቂ ኣንስትዮ።

ከመይ ንገብሮ?

 • ኣብዚici.ብምጥዋቕ ብኢንተርነት ተመዝገቡ ። ንዝቕጽል ሰሙን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ክትምዝገቡ ኣለኩም!
 • ወይ ድማ ናብ lyon@kabubu.fr ኢመይል ጽሓፉ ወይ ድማ ብ 07 82 77 58 64 ደውሉ።
 • ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣብ ጉጅለ ዋትስኣፕ ካቡቡ ልዮን ክትጽንበሩ ትኽእሉ ኢኹም ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
ALGM
ALGM
Lyon Rhone Water-Polo
Lyon Rhone Water-Polo
Les Rancy Maison Pour Tous
Les Rancy Maison Pour Tous

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
alix de kabubualix de kabubuኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kabubu lyonkabubu lyonኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
issam boulekissam boulekተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
manatmanatተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
tania_abztania_abzተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት