Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Ateliers de français et activités

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1, A2

ዋጋ

15€ ናይ ወርሒ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝተሓተ 1 mois
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 3 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ኣበይ ?

ምምሃር ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ Lyon ንሊዮን ምፍላጥን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

 • ምስ ንነበርቲ ሊዮን ዝኸውን ናይ ፈረንሳ ኮርሳት፣ ናጻ ክኾኑን ባህሊ ፈረንሳ ንምርካብን።
 • ኣብ ሰሙን ካብ 3 ክሳብ 6 ሰዓታት ትምህርቲ ምስ ብቑዕ መምህር፣ ንግሆ ካብ ሰዓት 9:30 ክሳብ 12:30
 • ንኣሽቱ ጉጅለታት እንበዝሑ 8 ሰባት።
ምፍላጡ ዘገድስ!
ኣብቲ ማሕበር ንምምዝጋብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ €15 + ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ €5 ክትከፍል ኣለካ።
ኣብ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ትምህርቲ ምጅማር ይከኣል እዩ።
ምፍላጡ ዘገድስ!
ብዘይካ ትምህርቲ ፈረንሳ፡ ሓደ ሓደ ግዜ ንጥፈታት ይውደቡ፡ ባህላውን ስነ-ጥበባውን ዓውደ መጽናዕትታት፡ ናብ ቤተ-መጻሕፍቲ ዝግበር ጉዕዞ፡ ናብ ቤተ-መዘክርን ከተማ ልዮንን ምብጻሕ ወዘተ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

 • ምእንቲ መሰረታዊ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ተማሃሩ
 • ምስ ካልኦት ሰባት ምዝርራብ ንኽትክእሉ
 • ዝተጻሕፈ ሓበሬታ ንብብን ክትርዳእን ምኽኣል።
 • ቀለልቲ መልእኽትታት ምጽሓፍ ክትክእሉ
 • ብቐሊሉ ብምዝዋር ንከተማ ንምጉዓዝ ከኣሉ ፍልርጥዋን
 • ሓገዝን ምኽርን ኣበይ ክትረክብ ከም እትኽእል ፍለጥ ክትፈልጡ ከኣሉ
 • ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተራኸብን ፈረንሳ ተለማመድን።
 • ናይ ፈረንሳ ልምዲ ግበሩ
 • ንእሽቶ ታሪኽን ጂኦግራፊን ሊዮንን ፈረንሳን ተማሃሩ
 • ምምሕዳራውን ትምህርታውን ስርዓት ፈረንሳ ምርዳእ ከኣሉ

ከመይ ንገብሮ?

 1. ምስቲ መምህር ገምጋም ክትገብር ቆጸራ ውሰድ
 2. እቲ ቅድመ ኩነት እንተተማሊኡ ኣብ 124.Services ብ€5 ዩሮ ኣብ ዓመት ክትምዝገብ ኣለካ።
 3. ነቲ ቅጥዒ ምስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ €15 ክትከፍል ተሰማሚዕካ ኣብ ክፍልታት ንምስታፍ ትግባእ።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
alinegamblinalinegamblinኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት