Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Bienvenu.e.s

FACE GRAND LYON
ኣዳላዊFACE GRAND LYON

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ወርሒ

ኣበይ ?

ምርካብ ስራሕ ወይ ስልጠና

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 5 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ንምስናይ ስደተኛታት ኣብ ምድላይ ስራሕ ወይ ስልጠና ን6 ኣዋርሕ ዕላመ ዝገበረ መደብ እዩ እዩ ።

ኣብቲ መደብ :

  • ብኩባንያታት ዝምራሕ ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት (ሲቪ ምጽሓፍ፡ ናይ ተበግሶ ደብዳቤታት፡ ቪድዮ ሲቪ ምፍጣር፡ ንስራሕ ቃለ መሕትት ምድላው ወዘተ)
  • ኣብ ሞያዊ ፕሮጀክትካ ሓገዝ ንምርካብ ምስ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ውልቃዊ ቃለ መሕትት (ስፖንሰርሺፕ) ምግባር

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ዕድል እዚ ናይ ጉጅለ ዓውደ መጽናዕትን ውልቃዊ ቃለ መሕትትን ንናይ ስልጠና ወይ ናይ ስራሕ መመልከቲኻ ክእለትካን ተመኩሮኻን ከተጉልሕ የኽእለኩም።

እቲ እቶም ዓውደ መጽናዕትታትን ቃለ መሕትታትን ብኩባንያታትን ክኢላታት ሞያዊ ውህደትን ዝምራሕ እዩ። ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒምኩም ኩሉ ሕቶታትኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም!

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውደ መጽናዕቲ 15 ሰባት ዘራኽብ እዩ። ምስ ካልኦት ተሳተፍቲ ኣብ ፈረንሳ ህይወቶም ክሃንጹ ዝደልዩ እውን ተመኩሮታትኩም ክትለዋወጡን ከተካፍሉን ትኽእሉ ኢኹም!

ካብ ሓደ ጎድፋደር ወይ ጎድሞደር (ዝሰርሕ በዓል ሞያ ንግዲ) ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

እዚ ሰብ እዚ ንሞያዊ ፕሮጀክትካ ንምግላጽን ንምንጻርን ክሕግዘካ፣ ንናይ ስራሕ ቃለ መሕትት ከዳልወካ፣ ኣብ ፈረንሳ ክትገብሮ እትደሊ ስራሕ ክውንነታዊ ራእይ ክህበካ፣ ስራሕ ንምርካብ ደረጃ ቋንቋ ፈረንሳኻ ከተመሓይሽ ክሕግዘካ፣ ንግዳዊ ርክባትካ ንምምዕባል ክሕግዘካ እዩ። ኣብ ፈረንሳ ወዘተ።

ከመይ ንገብሮ?

እንተደኣ ኣብ OFII ውዕል ውህደት ሪፓብሊካን እንተፈሪምኩም ብኢመይል ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ፡ a.bonnin@fondationface.org

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
aurore baurore bኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
bissobissoተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት