Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Accompagnement global - ÉOLE

Association EOLE
ኣዳላዊAssociation EOLE

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1, C2
ፍሉያት ተሳተፍቲንኡሳት

ዋጋ

ብነጻ

ኩነታት

ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዛዝሙ

ምርካብ ደገፍ ንምምሃር ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ኣብ ከምትሕቲ ዕድመ ብዘይ ስድራr ተፈላጥነት ረኺብካ ዲኻ ድሕሪ ባካሎሬት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክትመሃር ትደልዩ ዲኹምዲኻ?

እቲ ማሕበር 18 ዓመት ምስ መልእካ ኣብ ፕሮጀክት ላዕለዋይ ትምህርትኻ ክድግፈካ ይኽእል እዩ።

ÉOLE ክሳብ መወዳእታ ትምህርትኻ ብውልቂ ክድግፈካ እዩ፣ ምእንቲ ነቲ ዝመረጽካዮ ሞያዊ ፕሮጀክት ክትፍጽም።

ከመይ ?

  • ኣብ ዘድልየካ ትምህርቲ ኣካዳሚያዊ ደገፍ ምሃብ
  • ሳላ ኣብቲ ዝምስጠካ ዓውዲ ዝሰርሕ ስፖንሰር ሞያዊ መርበብካ ምህናጽ
  • ምስ ፈተውቲ ስድራቤታት ብምርኻብ ኣብ ናጻ ግዜኻ ንጥፈታት ክትገብር
  • ተሳትፎ ኣብ ስነ-ጥበባውን ባህላውን ንጥፈታት፡ ሳዕስዒት፡ ትያትር፡ ሬድዮ፡ ስፖርት...
ምፍላጡ ዘገድስ
እዚ ስርዓት እዚ ነቶም ከም ዘይተዓጀበ ትሕቲ ዕድመ (UMA) ኣፍልጦ ዝረኸቡ ዓበይቲ ሰባት ጥራይ እዩ ዝውዕል ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብቲ መደብ ክሳብ መወዳእታ ትምህርትኹምን ክሳብ ቀዳማይ ስራሕኩምን (3, 5 ወይ 7 ዓመት ትምህርቲ ትከስቡ) ክንድግፈኩም ኢና።

ምስ ማሕበር ከከም ድሌትኩምን ብናይ ባዕልኹም ናህሪን ክድግፈኩም ይደሊ። ኣካል ÉOLE ምዃን ማለት ክትመሃር ምኽኣል ግን ከኣ ምስ ሰባት ምርኻብን ሓደስቲ ንጥፈታት ምርካብን ማለት እዩ።

ማሕበርና ብ ÉOLE ትድገፍ እንተኾንካ፡ ድሕሪ ትምህርትኻ ኣብ መበቆል ሃገርካ ንዝካየድ ትምህርታዊ ፕሮጀክት ክትድግፍ ቃል ትኣቱ ይግባእ። ድሮ ንመምሃሪ ፕሮጀክትታት ዝኸውን ሓሳባት እንተሃልዩካ፡ ÉOLE ንኽትሰርዖም ክሕግዘካ ኣብኡ ክህሉ እዩ።

ንስኻ እውን ክትዋሳእ ሓይሊ ኣለካ!

ከመይ ንገብሮ?

ብኢመይል ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፤

info.eole69@gmail.com ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
liseporicalliseporicalኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት