Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ l'association Caracol

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ዜጋታት ፈረንሳ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, C1, C2, A1

ዋጋ

ኣብ መንጎ 75€ ን 300€ ናይ ወርሒዘሎ ዝርዝር

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዝተሓተ 12 ወርሒ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ናይ ባንክ ሕሳብ ምህላው

ምንባር ኣብ ግዝያዊ ናይ ሓባር መንበሪ ገዛ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 7 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ መደብ እዚ ኣብ መንጎ ስደተኛታትን ደቂ ከባብን ዝካፈል ግዝያውን ነጻን ኣባይቲ ምርካብ ዞኣለመ እዩ ።

ናይ ሓባር መንበሪ ምስ ፈረንሳውያንን ካልእ መበቆልን ርክብ ክትፈጥር የኽእለካ። ከከም ድሌታትካ ማሕበራዊ ደገፍ እውን ክህልወካ ይኽእል እዩ።

እንተወሓደ ን12 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ናይ ሓባርን ግዝያውን መንበሪ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ዕላማ እዚ መደብ ን ሰፈርቲ ንግዚኡ ባዶ ዝኾኑ ህንጻታት ብምሓዝ፡ ብተመጣጣኒ ዋጋ ኣባይቲ ክንህብ ምእንቲ ኢና።

እቶም Les colocations Caracol ካራኮል ናይ ሓባር መንበሪ ኣባይቲ 100% ሕውስዋስ ነበርቲ ዝሓቖፈ እዩ። ምስ ዝተፈላለየ መበቆል፡ ጾታን ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ክትነብር ክትግደድ ኢኻ። እቲ ሓሳብ ኣብ መንጎ መሓዙት ምትእስሳር ምፍጣር እዩ ዕላምኡ!

እቶም እነሰንዩም ሰባት ክፍሊ ብሓባር ብዛዕባ መነባብሮ ቦታታትን ቦታታትን ኣብ ዙርያ ፍጻመታት ወይ ዓውደ መጽናዕትታት ክሓስቡን ከዳልዉን ንሕግዞም።

እዞም ምስ ካራኮል ብሓባር ዝተዳለዉ መደባት፡ ዝሳተፉ ክእለትን ፕሮጀክትታትን ነበርቲ ከከም ድሌቶም ንምጉላሕ ዝውዕሉ እዮም።

ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ምስ Habitat Humanisme ብምትሕብባር ኣብ ቴማታት ኣባይቲ፣ ስራሕን ምምሕዳራዊ ሓገዝን እውን ማሕበራዊ ደገፍ ክንህበኩም ንኽእል ኢና።

ከመይ ንገብሮ?

ናብ ናይ ካራኮል ናይ ሓባር መንበሪ ንምጽንባር፡ በዚ መመልከቲ ቅጥዒ ብኢንተርነት ከተመልክቱ ኣለኩም ፡ https://ef16iw7n4wq.typeform.com/to/DwPTFJ9F

ቅጥዕኻ ምስ ተላእከ፡ ሓደ ሰብ ካብታ ጋንታ ብቕልጡፍ ናይ ቃለ መሕትት ሓሳባት ሒዙ ክምለሰልካ እዩ።

እምበኣርከስ ነዚ ቃለ መሕትት ስዒቡ ንመመልከቲኹም መልሲ ሒዝና ክንረኽበኩም ኢና። እዚ ኣወንታዊ እንተኾይኑ፡ ሽዑ ኣብ እዋን ኣኼባ ምስቶም (መጻኢ) መሓዙትካ ክትራኸብን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ ሓድሽ መንበሪኻ ክትሰፍርን ትኽእል ኢኻ!

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
association caracolassociation caracolኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
utilisateur_628083utilisateur_628083ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት